ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Aankondiging. Mo. 6529. Donderdag 10 Mei 1917. 57e Jaargang. MI1J4 ABONNEMENT: ADVERTENTlfiN Teiefoon 25. Dit Blad vgrschpt laaMaip, Woensdag^ en VnjdagaYQnd, nitgezonderd op Feestflagen, ftij de Firma P. J. VAN SE 8ANDE te Ter Nenzen. wegen en voeipaden met de kanstwerken. BINNENLAND. FEUILib r 0 1. Per. 3 maanden binnen de stad I.Franco.per post voor Nederland 1.10. Bij vooruitbetalingvoor Belgie jfl.40, voor Ned.-Indie en Amerika /1.65. overig Buitenland 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer 0.10. Bi] disrecte opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tariei Inzending van advertentien voor 1 IMSF op den dag der uitgave. Burgemeester en Wethouders der gemeente HOEK brengen ter kennis van belang- hebbenden, dat te beginnen op 14 Mei 1917 vanwege de gemeente eene algemeene opneming zal worden gehouden van de Hoek, 28 April 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. WOLFERT, Burgemeester. J. M. DREGM ANS,*Secretaris. TWEEDE KAMER. Yergadering van 8 Mei. Regeling van werkzaamheden. Goedgekeurd wordt, volgens de H. Crt., een voorstel des voorzitters om na de motie- Van Leeuwen inzake de buiteniandsche aan- gelegenheden, een reeks van kleine Wets- ontwerpen fe behandelen. In stemming wordt gebracbt een voorstel van den heer Visser van IJzendoorn (vrij-lib.) om het Welsontwerp-Marchant, betreffende verkooging der onderwijzerssalarissen te behandelen voor de wet, die het verband tusschen Invaliditeits- en Ouderdomswet moet leggen. Bet voorstel Visser wordt met 32 tegen 26 stemmen aangenomen. Een vscretel van den heer Kleerekoper (soc.-dem.) oin het wetsontwerp betreffende de spoorwegen met beperkte sneiheid, aan de agenda toe te voegen, wordt goedgekeurd. Een nieuwe ihterpellatie-Marchant. De heer Mai^hant (vrijz.-dem.) vraagt aan de Kamer verlof tot het stellen van een vraag aan den Minister van oorlog over de houding der Regeering ten aatizien van de opkomst der landstormlichting 1908 voor die'der mi).itieliehtingT918. Over het ver- zoek wordt morgen besli^t. Motie-Yan Leeawen-buitenlandsclie aangelegenlieden. Aan de orde is de motie-Van Leeuwen, luidende//De Kamer, van oordeel, dat het algemeen belang verlangt, dat haar aandeel in het bestuur der buiteniandsche betrekkingen wordt vergrootvan oordeel, dat daartoe in verband met de bepalingen der artikelen 57, 58 en 59 der grondwet, de toepassing van art. 119 der Grondwet noodig is; besluit een comtnissie tebenoe- men als bedoeld in art. 96 van het regle- ruent van orde". (Laatsf.genoemd artikel handelt over corn- missies voor het ontwerpen van een adres aan de Koningin). De heer Yan Leeuwen (soc.-dem.) begint met verontscbuldigingen te vragea vo'or het feit, dat hjj, die tot de jongere leden beboort, een zaak als deze ter sprake brengt, maar het groote belang ervan drjjft hem ertoe. Deze motie is geenszins een bljjk van wantrouwen tegen de Regee ring. Eerder is het tegendeel het geval een zwakke Tweede Kamer maakt ook de Regeering zwakker. En de Kamer is zwak, wanneer ze geen medezeggenschap heeft in een zaak als deze. Die medezeggenschap is gewenscht, ja noo.dzakeljjk, hetgeen de DOOR H. RIDER HAGGARD. 16) not**"*- z/Zijn ze alien zoo vroeg Nehushta min- achtend aan de vrouw. tfJa zuster," was het antwoord, //alle- maal even dwaas. Mijn eigen man zie ik maar heel weinig, en ofschoon hij, als ge- trouwd man niet veel onder hen beteekent, praat hij toch altijd over de gebreken van de vrouwen, en hoe wjj 6en strik zijn voor den voet der rechtvaardigen. Maar och, zjj meenen het goed, laat ze daarom maar pra- ten, zeg ik altijd. Kom nu naee in huis. Bet is goed, maar het zou beter zijn, als het door vrouwen bestuurd werd." Nehushta met de voedster en haar man betrokken dus het huis, en leefden daar eemge dagen in zeer gunstige omstandig- beden. In al hun behoeften werd ruim voorzien. De vrouw bracht zelfs de bood- tegenwoordige tijdsomstandigheden* be- wjjzen. Ook heeft de motie met ten doel, oppositie tegen de regeering te voeren. Ze betreft een principieele zaak, waarin mannep als de professoren Kernkamp, Struyken en Krabbe alsmede Dr. Bos heb- ben getoond, het met hem eens te zijn. Ook in Zwitserland en Noorwegen be- staat medewerking der volksvertegenwoor- diging aan het buiteniandsche beleid. Zjj bestaat ook in Amerika en is daar juist de oorzaak der hooggeroemde Bryantractaten geworden. Noodig zal parlementaire mede zeggenschap in ons land zjjn, als Neder land buiten den oorlog mocht blijven en met het oog op de internationale verhou- dingen na den vrede. Grondwetsherziening is niet noodig en zt-lfs niet gewenscht, want er zou een bin- nenlandsche strijd over de macht van ko- ning, regeering of parlement doom worden ontketend. Dit wil niet zeggen, dat sprekers politieke vrienden tegen dien strijd zouden opzien. Da motie gewijzigd. Spreker wijzigt de eerste alinea der motie aldus /.De Kamer, van oordeel dat het alge meen belang verlaDgt, dat regelmatig over- leg wordt gepleegd tusschen Regeering en Staten-Generaal inzake het bestuur der buiteniandsche betrekkingen, en dat de in stalling eener parlemeutaire cominissie daar toe noodig is, De voile vrijbeid van handelen der Re geering bljjft geharsdbaafd. Men bekoeft niet bang te zijn, dat ieder lid der Staten- Generaal in het buiteniandsch beleid kan ingrijpen. Het doel is slechts gelegenheid tot wederzijdsch overleg te scheppen. De Regeering heeft den vasten wil, de neu- trahteitsrechten van Nederland te verde- digen en de neutraliteifsplichten van Ne derland na te komen. Bet is het ver- langen der Staten-Generaal, de Regeering in dit streven te steunen. De heer Dresselhuys (vrjj-lib.) legt er den nadruk op, dat de parlementaire com tnissie in elk geval niet in werking zal kunnen treden, voordat de oorlog uit is. Spreker -meent, dat het toe te juichen is, als een dergelijke demokratische controle wordt ingevoerdnade huidige buiteniandsche verwikkeliugen. Bij acht deze zaak dan ook geen noodregeiing, maar een principieele. Wat hefc principe betreft, moet'men zich bij de beoordeeling ervan op een objectief standpunt stellen en dan ziet spreker het voorstel-Van-Leeuwen als een evoiutie in de buiteniandsche staatkunde, waarvan de ljjn door de geschiedenis merkbaar is. De oude dogmatici meenden, dat de buiteniandsche politiek buiten de werkings- sfeer van het parlement behoort te vallen. maar langzamerhand is men over de ge- heele wereld gaan uitspreken, dat het volk in de buiteniandsche staatkunde aandeel moet hebben. Dit juist maakt het voorstel sympathiek. Intusschen valt op te merken, dat een par lementaire consmissie als de heer Van Leeuwen wil, in Duitschland bestaat en daar is gebieken, van niet de minste be- teekenis te zijn. flieruit blijkt, dat de vorm van de medezeggenschap er weinig aan afdoet. Men kan een parlementaire comtnissie hebben en daarmede toch abso- schap over, of zij soms iets aan de kamers wilden veranderd hebben, em toen Nehushta zgide, dat er in de slaapkamer van hefc kind geen licht genoeg was, kwamen er een paar van de oudsten der gemeente, om er een raam bp te maken. Voor den man der voedster werd zoo goed gezorgd, dat einde- ljjk het nietsdoen hem begon te vervelen, en hij den derden dag met de Esseeers naar het veld trok en hen hielp bij het werk, totdat de duisternis inviel. Den vierden morgen kwam de groote ver- gadering bijeen in het daarvoor bestemde gebouw, en_Nehushta werd geroepen om met hefc kind te verschijnen. Honderd ernstige, eerbiedwaardige mannen vulden de zaal, alien in zuiver wifcte gewaden gekleed. lthiel scheen de zaak reeds uiteengezet te hebben, want de voorzitter begon haar dadeiijk vragen te doen omtrent versehil- lende punten van haar verhaal, die zij tot volkomen tevredenheid van de vergadering verkiaarde. Toen behandelden zij dp zaak onderlingsommigen bewperden dat, daar het kind van het vrouweiijk geslacht .was, evenals haar verzorgster, geen van beiden luut niets bemerken. Bet komt eropaan, dat wederzijdsche geneigdheid tot saraen- werking bestaat. De heer Kooleu (r.-k.)Terwijl in de laatste eeuw de invloed des volks op de bestuurszaken alierwegen is toegenomen, is de buiteniandsche politiek steeds buiten dezen invloed gebleven. Vast staat thans, dat men in groote kringen meer invloed wil hebben op het beleid van buiteniand sche zaken. Er bestaat een groote vrees voor geheime tractaten, waarbij zeer groote belangen kunnen zijn betrokken, en men wil meer krachtdadig het oog op de regeering houden. Om den nieuwen toestand definitief vast- gesteld te krijgen had men hem bij de grondwetsherziening moeten betrekken, maar de regeering hpeft zich krampachtig aan de 'beide aanhang/ge vraagstukken vast- gehouden. De in het reglement van orde genoemde cotnmissies zijn vaste commissies, dienende op het gebied der wetgeving. Een com- missie voor permanent overleg met de Re geering bestaat niet volgens het reglement van orde en daarom moet het reglement eerst worden veranderd. De heer Visser van IJzendoorn (v.-l.), zegt, dat de heer Van Leeuwen de taak der commissie niet omschreven heeft. Aan de Koningin zai verzocht worden, een com missie te doen benoeroen en die commissie te bekleeden met een macht, die haar met de Regeering nopens het buiteniandsch be leid in voortdurend contact brengt. Doch sprekpr kan niet gevoelen voor een bij Koninklijk besiuit te'benoemen commissie uit de Kamer, omdat wij 1 willen blijven koning in ons eigen huis. Volgens de grondwet kan de Kroon niet een commissie als de gevraagde benoemen. Wil de Koningin aan het verzoek der Kamer voldoen, dan zou zij een voorstel tot groud- wetswijziging moeten indienen. Ook is hefc niet gewenscht, dat alleen door toedoen der Koningin een zoo beiangrjjke verandering in ons Staatswezen wordt gebracbt. De heer Schaper (soc.-dem.) U bedoelt, dat de Koningin te veel macht zou krijgen De heer Visser van IJzendoorn (vrij-iib.) Ik bedoel, dat de Koningin, nauwlettend toeziend op haar grondwettelijke macht, bezwaarlijk alleen zulk een verandering kan bewerken. De heer Schaper (soc.-dem.)Maar de Kamer verzoekt er toch om. De heer Visser van IJzendoorn (vrij-lib.) Bet gaat er niet om, dat de Kamer iets kan verzoeken, maar het gaat erom, dat de Koningin het verzoek niet kan inwil- ligen. (Gelach.) Men wil een commissie, maar stelt daar mede de Regeering tegenover het parlement terwijl in den regel de Regeering juist uit het parlement voortkomt. De menschen, die nu op de banken der afge- vaardigden zitten, komen later acbter de groene tafel. De commissie voor de buiten iandsche aangelegenheden komt uit hetzelfde volk als de Ministerraad. De Regeering houdt zich voortdurend met de buiteniandsche politiek bezigde commissie om de 14 dagen een paar uur. Daarom hecht ik aan het oordeel van den Minister van Buiteniandsche Zaken meer -waarde dan aan dat der commissie. Ik wil zoo'n commissie niet. Ik heb in de laatste genoeg gehad van commissies. (Gelach). aan de zorg der gemeente kon worden toe- vertrouwd, vooral daar .beiden van het christeljjk geloof waren, en het bepaald was, dat zjj daarin zouden blijven. Anderen meenden, dat gastvrijbeid hun eersteplicht was,, en dat degeen, die zich van zijn plicht liet afleiden door een Lybische vrouw van midde'baren leeftijd en een kind van eenige maandeD, al heel zwak moest zijn. Verder werd er op gewezen, dat de Christenen goede menschen waren, en dat hun leer in vele opzichten met hun eigene overeen- kwam. Een maakte de zonderlinge opmer- king, dat zij, indien zij dit kind tot zich namen, er misschien te veel van zouden gaan houden, en zij mochten alleen God en hun Orde liefhebben. Waarop een ander antwoordde, dat zij alle menschen moesten liefhebben, en vooral de hulpbehoevenden. Nu verzochten zjj Nehushta zich te ver- wjjderen, opdac zij zouden kunnen stem- men. Doch vooraf hield zjj het kind zoo, dat alien het konden zien, en smpekte hun. het gebed van een .doode niet af te wijzen, eh het kind niet te berooven van de zorg van een bloedverwant, dien de overledena Ze is tegen hefc belang van de democatie, die is opgeltomen voor de ministerieele verantwoordeljjkheid, welke door de com missie zou worden gestoord. De heer Limburg (vrjjz.-dem.) betoogt, dat de heer Visser van IJzendoorn ten on- rechte de parlementaire commissie stelt tegenover de ministerieele verantwoorde ljjkheid. Brailsford^meent, dat in het land der klassieke ministerieele verantwbordeiijk- heid, Engeland, het parlement ondanks de volkomen consekwente ministerieele verant woordeljjkheid, op de buiteniandsche poli tiek der laatste 15 jaar zeer zwakken in vloed heeft gehad. In verschillende ianden, Waar een parlementaire regeering is, zijn commissies voor de buiteniandsche zaken. Spreker is er een warm voorstander van. Het Earopeesch Staatsrecht zal zich in die richtiug blijven ontwikkelen. Spreker is het eens met prof. Struyken, die zegt, dat het niet slechter kan dan het nu is, d. w. z. nu het parlement in Ret geheel geen invloed oefent. Spreker is echter tegen de verzending van een adres aan de Koningin, maar wenscht een aanvulling van hefc reglement van orde. Mr. Troelstra naar JPetrograd. Bet Volk verneemt uit Stockholm, dat Mr. P. J. Troelstra voornemens is, een tiendaagsche reis naar Petrograd te maken, en dat hij njet den Belgischen socialistischen leider de Brouckere een bevredigende bij eenkomst heeft gehad. I)e bomaanslag op Zierikzee. (Officieel.) Nadat uit het door het mili- tair gezag ingestelde onderzoek overtuigend was gebieken, dat de op 30 April uit een vliegtuig op de stad Zierikzee neergekomen bommen van Britsch maaksel waren, het geen ook door den Britschen marine-atta che werd erkend, heeft de Nederlandsehe regeering door den gezanfc te Londen mede- deeling laten doen van het gebeurde en van den uitslag van het onderzoek, en de vraag laten stelien, of het vliegtuig tot de Brit- sche strijdkrachten behoorde. Uit een voorloopige mededeeling, door den gezant ter zake ontvangen is gebieken, dat de Britsche regeering de rapporten van haar marine-attache niet genoegzaam af- doende had geacht oth te erkennen, dat de bommen, hoew,el van Britsch maaksel, uit een Britsch vliegtuig waren geworpen. Het door baar bevolen grondig onderzoek wordt met de grootste voortvarendheid voortge- zethet wordt vergemakkeljjkt door het feit, dat geen Britsch legervliegtuig, doch slechts een marinevliegtuig op het ge noemde tjjdstip boven Zierikzee kan zjjn geweest. Aan den gezant werd onverwjjlde mede deeling van den uitslag van. het onderzoek toegezegd. Herkenningsplaatjes. Onze militairen van elken rang zjjn voor zien van herkenningsplaatjes van celluloid, waarop naam en voornamen, stamboeknum- mer, korps, enz. voorkomen. Vermits deze plaatjes niet aan het beoogde doel beaut- woorden en het wenscheljjk is aan die plaatjes zoodanigen vorm te geven, dat bij het begraveP van een gesneuvelde, de kelft van het plaatje aan het ljjk bljjft en de andere kelft kan worden opgezondec, heeft de Minister van Oorlog bepaald, dat aan ieder militair zoodra mogelijk een zinken tot voogd had benoemd, en van de wijze leiding hunner heilige Orde. Ten slotte wees zjj er op, dat als zij haar verstieten, zjj het kind naar haar grootvader moest brengen, die het zeker zou grootbrengen in zjjn eigen geloof, en daardoor haar ziel ten verderve zou voeren, door hun schuld. Eindeljjk werd Nehushta door een der curatoren teruggebrachfc. Haar eerste blik was naar het gelaat van lthiel, die niets had mogen zeggen, omdat zjjn oordeel mis schien niet geheel onpartjjdig zou zjjn. Zij zag hem glimlachen en begreep dat haar zaak gewonnen was. z/Vrouw, zeide de voorzitter, „bjj groote meerderheid van stemmen zjjn wjj in deze vergadering gekomen tot een onherroepeljjk besluit omtrent de zaak die onze broeder lthiel aan ons oordeel heeft onderwprpen. Om redenen, die ik niet nader behoef te ver- klaren, mag onze wet in zoo verre ver- zacht worden, dat wij het kind Mirjam onder onze hoede nemen, ofschoon zjj tot het vrouweljjk geslacht behoort. Zjj mag hier blijven tot den vollen leeftijd van acht- tien jaar, dan moet zij onsverlaten. Gedu- dubbel herkenningsplaatje behoort te worden uitgereikt, waarop met behuip van stalen slagletters eenige aanwijzingen worden aan- gebracht. Een Zeppelin. Dinsdagnacht, even voor twaalf uur, werd te Deventer een Zeppelin waargenomen. Het )ucht*chip werkte met zoeklichten. Militaire posten beschoten het met geweer- vuur. Daarna verdween het over den IJsef in de richting van Zutphen. De Zeppelin dreef zoo laag, dat het geraas der motoren het voeren van gesprekken bemoeiljjkfce. In het heldere maanlicht was het geraarte duidelijk zicht'oaar. De Zeppelin kwam uit Oosteljjke richting Kwart na elf passeerde het luchtschip Winterswjjk, waar men ook scho:en er op loste. Te ongeveer twaalf uur was de Zeppelin boven Zutphen. Bij den St. Walburgstoren, waar zjj vrii laag was, is ze van koers ver anderd en in de richting Duitschland ge- gaan na te voren een paar lichtkogels te hebben laten vallen. Ook daar werd door onze soldaten dapper gevuurd. Onze scheepvaart. Dank zij den geslaagden onderhandeliDgen, schjjnt nu ook eenige opieving in onze uitgaande vaart te zullen komen, althai a naar verluidt zal deze week het stoomschip z/Noordam" der Holland Amerika-lijn boor- 4 devol met passagiers vertrekken, terwijl ook de passagiers van het ss. //Koningin der Nederlanden" van de Stoomvaart-My Neder land aanzegging hebben gekregen zich gereed te houden orustreeks 12 dezer. Verder zou ook het s.s. //Ophir" van den Rott. Lloyd, dat reeds zoo lang voibeladen te wachten ligt, de reis naar Indie via het Panama- kanaal aanvaarden. Jn verband met het feit, dat bij herha- ling verschil van meening blijkt voor te komen tusschen de gezagvoerders onzer vi8Schersvlo©fc en de kapiteins der duikbooten over de vraag of men zich al dan niet in de vrije vaargeul beeindt; hebben de ver- eenigde gezagvoerders te Rotterdam reeds bij herhaling bij den Minister aangedrongen om het bebakenen van een deel dier geul van ODze territorial grens af. De gezag voerders meenen, dat wanneer om de vijf mijl roode boeien worden verankerd, ver schil van gevoelen uitgesloten zal zign. (Hbl.) Peulvruchten In zijn wekeljjksch overzicht van de re- geeringsgoederen die door bemiddeling der gemeentebesturen ter beschikking worden gesteld, deelt het R. Distributiekantoor het volgende mede z/De noodzakelijkheid is gebieken om verandering te brengen in het stelsel van aflevering der peulvruchten. Er is begon- nen met een vrjjwillig stelsel, waardoor de peulvruchten door de gewone kanalen van den handel ter beschikking kwamen. Aan- vankelijk liep dit bevredigend, doch met de stjjgende schaarschte aan krachtvoeder ver- meerderde het gevaar, dat, in strijd met de voorschriften, peulvruchten als veevoeder gebruikt zou worden. Op grond hiervau is de nog aanwezige voorraad in beslag genomen. Vanaf het oogenblik van in beslagneming stond na- tuuriijk de vrjje aflevering stil. De taxatie van de gevorderde partijen kost daarentegen rende dien tijct zal geen poging worden aan- gewend om haar af te trekken van het ge loof harer ouders, waarin zij gedoopt is. Een huis zal u gegeven worden om in te wonen, en wi; zullen u het beste wat wij hebben geven voor onze besehermelir.ge Mir jam en u zelf. Tweemaal per week zal eeu commissie uit de curatoren een uur in dat huis vertoeven, om na te gaan, of de gezond- heid van het kind goed is, en gij uw plich- ten waarneemt. Mocht dit bljjken, niet het geval te zjjn, danzultgij worden weggezon- den. Wjj verzoeken u, met de curatoren slechts te spreken over zaken, het kind be treffende. Als zjj den leeftjjd daarvoor be- reikt heeft, zal het meisje Mirjam tot onze bjjeenkomsten worden toegelaten, en tevens onderricht ontvangen van de geleerdsten onder ons, in letterkunde en wjjsbegeerte. Bij deze gelegenheden zult gij er op eenigen afstand bjj zitten, en u mergens mede be- moeien, tenzij uw zorgen worden gevraagd. (Wordt vervolgd.) COURANT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1917 | | pagina 1