ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOft ZEEUWSCH-VLAANDEREN. i No. 6528. Dinsdag 8 Mei 1917. 57e Jaargang. LANDWEER. AanRondiging-. De Oorlog. De krijgsljedryven. ABONNEMENT: ADVERTENTIfiN Telefoon 25. Bit Blad verscliijnt Maandag^, Woensdag- en VrBdagavond, uitgezonderd op Feestdagen, b]J de Firma P. J. VAN DE 8ANDE te Ter Neuzen. Sohorsing yan onbepaald (klein) verlof. Tijdelijke wijziging bon Varkensvleesch. wegen en voetpaden met de kunstwerken. BINWEWLAND. IPes* 3 maanden binnen de stad 1.Franco per post voor Nederland 1.10. m vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika 1.65, overig Buitenland /2. Men abonneert zich bi] de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0.10c Bi] directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt d@ prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 uur op den dag der uitgave. Ieder landweerplichtige, wi'ems verlof in verband met deze bekendmaking zal worden geschorst, zal daartoe een per- soonlijke oproeping ontvangen van zijn militairen commandant. TERGOEDING K0STWINNERS. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend dat op bon S3 a. 6 der le serie voor varkensvleesch, welke deze week geldig is, mag worden afgegeven, 300 Gram (inplaats van? 250 G.)„ Ter Neuzen, 7 Mei 1917. Burgemeester en Wethouders van ZAAM- SLAG brengen ter algemeene kennis. dat te beginnen op Dinsdag 15 Mei 1917* vanwege de gemeente eene algemeene op- neming zal worden gehouden van de Zaamslag, 1 Mei 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JOBS. DE FE1JTER, Voorzitter. J. STOLK Lz., Secretaris. De scheepvaart. Het Nederl. Correspondentie-bureau in Den Haag meldt Wij meenen te weten, dat de na 1 Mei nog in Engelsche havens achtergebleven Nederlandsche tpnsatlantisehe stoomschepen gelegenheid zullen krijgen omstreeks de belft van deze maaud naar Nederland terug te keereu. Verbod van uitvoer van vogels. Bet Stsbl. no. 386 bevat een Kon, besluit van deu 4den dezer, houdende verbod van uitvoer van alle soorten van vogels, zoowel ievend als gedood (voor zooverre niet reeds verboden.) Lie Kroon beboudt zich voor, dit verbod tijdelijk op te heffeo of in bijzondere ge- vallen daarvan ontbeffing te doen verieenen. De Neptunus tot zlnken gebraelit. Tien mijl benoorden het lichtschip de Noordhinder heeft een duikboot, naar uit Zierikzee aan de N. R. Crt. gemeld wordt, Vrijdagmorgen om 9 u. 50 ruin, de vracht- boot Neptunus, die met een lading stuk- goederen van Rotterdam op weg was naar Londen, trachten te torpedeeren. Op de vrachtboot zag men de tprpjedo aankomen en door handig. te manoeuvreeren, wist men deze te ontwijken. De machine werd even- wel onmiddeliijk gestopt, een sloep werd neergelaten, en de bemahning nam daarin plaats. De duikboot kwam daarop dichter- bij. Aan de bemanning in de sloep werd bevel gegeven naar de duikboot te roeien en voor op de plecht vaD de duikboot plaats te nemen. Toen begaven zich in de sloep eenige manschappen Van de duikboot, die naar de vrachtboot roeiden, waar zij, na alles wat van hun gading was te hebben weggenomen, eenige bom men plaatsen. De kapiteiu de stuurman eu de matrozen van de vrachtboot moesten daarop de duikboot verlaten en in de sloep gaan, waarmee zij wegroeiden. Zij zagen toen, dat hun schip in de diepte wegzonk. Na bijna 29 uur op zee te hebben rond- gezwalkt, kwamen zij hedec om 2 u. 20 min. te Westerschouwen aan, van waar zij per stoomtram naar Zierikzee gingeu. De mannen zagen er zeer afgemat uit. De kapitein van de vrachtboot had den kom- mandant van de duikboot gevraagd, de sloep op sleeptouw te nemen, maar dit verzoek was van de hand gewezen. De tot zinken gebrachte vrachtboot is de Neptunus van de Gist- en iSpiritusfabriek te Delft, kapitein Zimmerman. Het stoomvisscherijbedrijf te IJmuiden stilgelegd. Uit IJmuiden meldt men aan de'N. R.Crt.: Het stoomvisscherijbedrijf te IJmuiden wordt met iDgang van Maandag stilgelegd. 't Was te verwachtenj dat de stoornis in het visscherijbedrijf door het voortdurende gebrek aan steenkolen en het in den grond boren in bet veilige gebied van IJmuider schepen, gevolgd door het opbrengen van een aantal stoomtreilers het laatste blijk- baar uitsluitend met de bedoeling, in het bezit te komen van de geheele vischvang- sten dier schepen, ondanks dat geleden een nieuwe overeenkomst tusschen Duitschlaud, Engeland en Nederlandsche belanghebbenden tot stand is gekomen, in hoofdzaak om Dnitschland ter wille te zijn, ernstige ge- volgen zou meebrengen. Van bevoegde zijde wordt ons daarom- trent het volgende meegedeeldZooals bekend, kwam het contract voor de levering van zeevisck aan Duitschlaud hoofdzakelijk tot stand, doordat van officieele Duitsche zijde aan de Vereeniging van reeders van visscbersvaartuigen te IJmuiden werd ver- zekerd, dat de visscheiij op zee ongestoord kaar bedrijf zou kunneii uitoefenen en vol- doende van Duitsche kolen zou worden voorzien. Met bet oog daarop zouden in plaats van de booge marktprjjzen sterk gereduceerde prijzen berekend worden. Het is het bestuur der Reedersvereeniging ten kantore van de Rijkskolendistributie echter gebleken, dat de Algimex, in casu de Duit sche regeering, voor April niet voor de toezending van het gegarandeerde kolen- kwantum voor IJmuiden had gezorgd, en dat het zeer te bezien zal staan, of voor Mei dit kolenkwantum volgens de gemaakte overeenkomst door de Ajgimex zal worden gezonden. Is dit feit. reeds als contract- scbennis aan te ;ken, de herhaalde torpe- deering van viasfeBfersvaartuigen, waarbij het leven der bemanning in het grootste gevaar verkierde en zeelieden gekwetst werden, terwijl volgens de afgelegde ver- klaringen de schepen buiten bet versperde gebied vischten,1 is nog meed- lijnrecht in strijd met de gesloten overeenkomst en als een ernstige breuk vkn dit contract te be- schouwen. Het bestuur heeft reeds sedert eiude Maart herhaaldelijk aan het Duitsche gezantschap in Den Haag zijn veriangen te kennen ge geven, in de gelegenheid gesteld te worden zijn belangen, in verband met de vele ge- vallen van torpedeeren en opbrengen van visschersvaartuigen voor te dragen, waartoe tot he.den ndg geen gelegenheid werd ge geven. Deze feiten zijn aanleiding geweest, dat de reedersvereeniging het Duitsche ge zantschap in Den Haag heeft kennis gegeven, dat de IJmuider vloot stil zou worden gelegd, totdat afdoende waarborgen voor de vei- ligheid ter zee vonjr hare visschersvaartui gen en bemannihgec zouden zijn verkregen. Na zeer uitvoerige iresprekingen tusschen de vereeniging van reeders van visschers vaartuigen en de Onderiinge Oorlogsrisico- Maatschappij te IJmuiden is heden het be sluit genomen, het uitvaren na ZoDdag 6 Mei te verbieden, met dien verstande, dat schepen, welke na 6 Mei uitvaren, niet meer bij de Onderiinge Oorlogsrisico maat- schappij verzekerd zijn. Dit beteekent natunrlijk een stopzetten van het geheele bedrijf. Aan den heer Gneist, handelsattache aan het Duitsche gezantschap in Den Hstag, is daarvan per uitvoerig ichrijven kenris ge geven, waarran de korte inhoud telegrafisch werd vooruitgezonden. Dezeluidt: Berichten u hiermede, dat de IJmuider treilervloot vah heden af wordt stilgelegd, in verband met de vele torpedeeringen en het opbrengen van onze schepen, welke maatregel van kracht zal biijven tot afdoende waarborgen zijn verkregen voor veiligheid ter zee. Petroleum en benzine Naar gemeld wordt, is Vrijdggmor- gen het tankschip American van de American Petroleum Company, uit Amerika te Rotterdam aangekomen met een lading, welke voor het grootste ge- deelte bestaat uit petroleum en voor een klein gedeelte uit benzine. Grootere rantsoenen zullen er echter niet of nauwelijks het gevolg van kun nen zijn! Inzouten van varkens. Vee- en Vleeschhandel deelt mede dat het plan tot inzouten van een hoeveel- heid varkens voor de Regeering voort- gang zal hebben. Hoe groot de hoeveel- heid zal zijn, is nog niet bepaald, maar de bedoeling is, een zoo groot mogelijk aantal varkens van boven de 70 K.G. slachtgewicht op te ruimen en te con- serveeren tot a.s. herfst. 1 Binnenkort zal met slachten worden begonnen. De regeling is vrijwrel gelijk als bij het in zouten tijdens den. afgeloopen winter. Alleen zijn enkele technische wijzigin- gen noodig. 1 1111 DE ALGEMEENE TOESTAND. Voor de Hollandsche Revue heeft Hahn een plaat geteekend, schrijft het Alg. Hbl. voorstellend den Dood die achter een tourniquet staat, waar voor zich met broeder Jonathan een aantal Zuid-Amerikanen verdringen. Niet dringen, heeren, zegt de Dood, gij komt alien wel binnen. Broeder Jo nathan is intusschen het tourniquet reeds gepasseerd, enkele van zijn vrien- den zijn al gevolgd en nu schijnt Haiti het eerst aan de beurt te zijn. De pre sident van deze negerrepubliek althans heeft aan zijn parlement te kennen ge geven dat het wenschelijk zou zijn aan Duitschland den oorlog te verklaren. Zoo breidt dus de oorlog zich uit en wordt de centrale groep der oorlogvoe- renden steeds meer gei'soleerd. Steeds meer brokkelt het aantal der neutralen af en terecht kon onlangs in de Kamer Minister Cort van der Linden verkla ren Het wordt eenzamer om ons heen. Hoe moet zoo het vurig gewenscht ein- de komen? Terwijl echter in het verre Oosten en in het Westen de oorlogsgeest ont- waakt, schijnt in Rusland de invloed van de vredespartij krachtiger te worden. Uit Petrogad immers zijn bevestigin- gen gekomen van het bericht, dat een sterke strooming is ontstaan tegen den Minister van Buitenlandsche ZakenMil- joekof. Betoogingen, waaraan 'ook af- deelingen soldaten deel namen, hebben voor de ministerieele bureelen plaats ge- had en het aftreden van de voorloopige regeering, in het bijzonder van Miljoe- kof, werd door deze manifestanten ge- eischt. Duidelijk is de toestand in Rus land vpor buitenstaanders geenszins en het is dus hier niet te beoordeelen, in hoeverre de positie van de voorloopige regeering sterk genoeg zal blijken te zijn om zich tegenover de agitatie van de uiterste revolutionnaire groepen te handhaven. Maar de deelneming van verschillende regimenten aan de betoo gingen tegen de regeering geeft toch wel reden voor de veronderstelling, dat de positie der regeering minder sterk is dan uit hare officieele uitlatingen naar buiten zou mqgen worden opgemaakt. In elk geval echter toont het gebeur- de te Petrogad toch wel dat voor den oorlog van Rutland weinig meer is te hopen. De inwendige verdeeldheid schijnt te groot dan dat van. een kraeh- tige actie op het oorlogstooneel meer sprake kan zijn. Veel zal natuurlijk voor den verderen gang van zaken in het Russische rijk afhangen van de houding der centrale mogendheden, in het bijzonder die van Duitschland (nu immers Oostenrijk al een zoo vredelie- vende tegemoetkomende houding jegens den Russischen nabuur aannam). Van groot belang zal dus zijn het antwoord dat de rijkskanselier zal geven op de beide in den Rijksdag aangekondigde vredesinterpellaties. En dat niet alleen met het oog op Rusland, maar ook, ge lijk de „Vorwarts" terecht opmerkt, met het oogi op de verhouding tot Oostenrijk-Hongarije, dat, naar meer en meer blijkt, vrede moet en w i 1 heb ben en op de vredesstroomingen in het buitenland. In het „Berl. Tageblatt" heeft Theod. Wolff, de bekwame hoofdredacteur aan- gegeven, hoe hij gaarne den rijkskanse lier in bezadigden geest zou willen zien spreken, maar tevens het vermoeden geuit, dat dit wel niet het geval zal zijn. Dit laatste is waarschijnlijk, althans als men leest wat Vrijdag in den Rijks dag door den Minister van Oorlog, Von Stein, is gezegd. Woorden als van de- zen Minister zullen zeker er niet toe bij- dragen de vredesstemming in de landen der geallieerden te doen toenemen. Terwijl immers door de leiders der ge allieerden steeds weer met nadruk wordt verklaard, dat het streven moet zijn een vrede tot stand te brengen, die een herhaling .van de geweldige wereld- ramp in de toekomst zal voorkomen, die tegen zulk een herhaling de noodige waarborgen zal verschaffen, komt gene- raal Von Stein met de verklaring, dat oorlogen onvermijdelijk zijn en dat het voor Duitschlapd dus zaak is ook na den oorlog zich te beveiligen „teneinde voor onze nakomelingen te behouden, wat wij hebben bevochten". Daar gaan dus alle schoone denkbeelden van ver- mindering van oorlogstoerustingen, van toenadering der volken e. d. Zulke ui- tingen zetten de zaak van dezen vrede weer achteruit en brengen nieuw koren op den molen van de strijders tegen het Pruisische militairisme. Er is nog geen enkele aan wijzing om- trent de redenen, die Minister Lloyd George hebben genoopt, plotseling naar Frankrijk te vertrekken. Wat de bui- tengewone en onvoorziene omstandig- heden zijn, die hem tot deze reis noop- ten, is nog onbekend. Vermoedelijk zal echter de aangekondigde besloten zit- ting van het Lagerhuis hiermede in ver band staan. Het is natuurlijk zeer ver- leidelijk allerlei speculatieve veronder- stellingen aan het bericht van dit co- mite-generaal van het Lagerhuis vast fee knoopen, maar verstandiger is het den loop der gebeurtenissen maar af t« wachten. Over den strijd aan het Westelfjk front behoeven we vandaag niet te spre ken. De strijd duurt nog voort blijfe- baar ten gunste van de Engelschen, die, zij het ook kleine vorderingen maken. Aan Duitsche zijde troost men zich - be- halve met den zeer langzamen gang der vijandelijke vorderingen, hetgeen wer- kelijk een troostgrond is met de ont- zaglijk zware verliezen die de vijand bij zijn offensief lijdt, waarbij men dan dat is de regel, bij alle oorlogvoerenden de eigen verliezen geheel en al ver- geet. Overigens echter zal men goed doen aan de beweringen over en de be- eijferingen van vijandelijke verliezen geen al te groote waarde te hechten. Men is altijd geneigd de verliezen van zijn tegenstander te overschatten dat leeren ons de Turken, die al zoo onge- veer het heele Engelsche leger hebben doodgemaakt en wier eenig succes hier- bij is, dat ze terugtrekken. Niettemin zeker is het, dat thans duizenden en nog eens duizenden aan het westelijk front hun leven offeren en ook voor al deze onsohuldige offers ware het te hopen, dat nu eindelijk het verlossende woord zou kunnen worden gesproken. Belgie. De nieuwe gouverueur-gene.raal in Belgie von Falkenhausen, is Donderdag te Brussel aangekomen en heeft zijn intrek genomea in het paleis, vroeger bewoond door koning Albert, toen- hij nog kroonprins was. De nieuwe landvoogd had dit paleis uitgekozen en vooraf laten inrichten. De vroegere gouvarneur-generaal von BissiDg woonde op een landgoed, even buiten de stad. Gisteren hebben de Hoogere ambtenaren en officieren hun opwachting by Falken hausen gemaakt. Een zeegewecht. De opvarenden van den in IJmuiden aan gekomen stoomtreiler „VL. 106" deelden bp aankomst mede, dat Vrijdagworgen een zeegevecht plaats vond op 54o 15' N.B. en 4 10' O.L tusschen 6 Engelsche torpe- dojagers en een Duitsche duikboot en een Zeppelin. Hoewel men zich er tusschen in bevond en de kogels over en langs den beuger heengingen, daar de duikboot tegen het verwoed vuren van de torpedojagers, achter den treiler dekking zocht, bleef men onge- deerd en kon wegkomen. Ook de duikbobt- en de Zeppelin ont- kwamen. Menige" granaat is bij de Zep pelin ontploft. Later scheen het gevecht in Westelijke richtiDg opnieuw te beginnen. Over den afloop van dat gevecht en eventueele sch'ade der schepen kon men niets meedeelen. Uit Amerika. De burgemeester van Chicago, Thompson, heeft geweigerd Joffre te ontvangen, hergeen hem/ door het geheele Amerikaansche volk kwaiyk genomen wordt. De burgemeester heeft Chicago de zesde Duitsche stad ter wereld genoemd. Men verwacht, dat het federaal bestuur zijn macht zal doen gelden en de burgers veriangen, dat de burge- meestef wordt gearresteerd. De gemeente- raad heeft dan ook 'n resolutie aangenomen, waarbij de uitnoodiging aan de Fransche en Britsche rnissie werd gedaan om Chicago te bezoeken. WESTELIJK GEVECHTSTERREIN. BERLIJN, 5 Mei. (Wolff.) Officieel. Groot Hoofdkwartier. Na de bloedige mislukking der Engelsche aanvallen aan het front van Atre'cht kwam het gister alleen bij Bullecourt tot grootere infanterie-gevechten. Aan beide zij den van het dorp aanvallend« dictate Engelsche massa's werden met zware verliezen terug- geslagen. Zwakkere aanvallen bij Lens en Fresnoy mislukten. Het aantal gevangenen werd verhoogd tot 10 officieren en 1225 Engel sche manschappen. Ten minste 35 machine. SiSSHHBfeSMlt. TER NEUZENSCHE COURANT ft f n 1 B. Burgemeester van TER NEUZEN brengt het Havolgernle ter algemeene kennis. Het onbepaald klein) verlof der landweerlichtingen ■1907, 1908, 1909, 1910. 1911, 1912 en 1913 zal in de* loop ran dit jaar voor den tijd van 1 tot 4 dagen worden geschorst. Voor de landweerplichtigen der landweerlichtingen 1909, 1910, 1911, 1912 en 1913, die behooren tot de iafantcrie, de liospitnalsoltlaiteD en de xiekendrageri* en deel uitmaken van de batal- jons en reservebataljons landweerinfanterie, zal die schorsing plaats hebben voor - den tijd van vier dagen - heen- en terugreis van en naar de woon- plaatsen inbegrepenterwijl hun tijdelijk verblijf onder de wapenen zal geschieden in de tijd'perken en #p de standplaatsen, vermeld in opderstaanden staat. Nunamer van het bataljon of reserve- bataljon landweer- infenterie. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Tijdperk van tijdelijk verblijf onder de wapenen. Standplaats 1917. 47' .Tuni 23—26 Juli 9—12iJuli 1114 .luni 9—12 Juli j 21—24 Mei 2— 5 Juli 18;21 Juni I 16—19 Juli I 4— 7 Juni I 21—24 Mei 18—21 Jhni 11—14 Juni 47 Jum 25 Juli 25 Juli i 23—26 Juli 1114 Juni j 23—26 Juli I 21—24 Mei I 9—12 Juli 47 Juni 11—14 Juni 18—21 Juni 25 Juli 111'4 Juni 18—21 Juni 9—12 Juli 30 Juli2 Aug. 11—14 Juni 1821 Juni 47 Juni 47 Juni 47 Juni 2*— 5 Juli 2— 5 Juli 1114 Juni 2124 Mei 47 Juni 25 Juli 1821 Juni 9—12 Juli 25 Juli 21—24 Mei I 47 Juni 11—14 Juni 30 Juli— 2 Aug. 18-^—21 Juni nabij Assen. nabij Utrecht. nabij Assen. nabij Zwolle. nabij Arnhem ofNijiregen nabij Naarden. nabij Arnhem ofNijmegen nabij Utrecht. nabij Velsen. nabij den Helder. nabij Utrecht. Eiland Voorne en Patten, nabij Utrecht. Eiland Voorne en Patten. nabij Utrecht. Eiland Voorne en Putten. Eiland Walcheren. nabij Willemstad. nabij Roerrnond. i nabij Utrecht, nabij Roerrnond. De landweerplichtigen der lichtingen 1909 tot en met 1913, die deel uitmaken van de landweer- grens- en -ltus«waclit, zullen op plaatsen, welke nader zullen worden bekend gemaakt, moeten opkomen voor hetzelfde tijdperk als dat, waarvoor het bataljon, waartoe zij behooren, onder de wapenen komt. De tijdelijke opkomst onder de wapenen van de landweerplichtigen der lichtingen 1909 tot en met 1913, die geen deel uitmaken van de bataljons en reserve-bataljons landweer-infanterie noch van de landweer-grens- en -kustwacht, alsmede de tijdelijke opkomst van de landweerlichtingen 1907 en 1908 (deze laatste opkomst zal vermoedelijk slechts voor een dag zijn) zullen eveneens nader ter kennis worden gebracht. V'erlofgangers, die met toestemming van den Minister van Oorlog in het buitenland verblijven of de buitenlandsche zeevaart uitoefenen, zijn vrijgesteld van deze opkomst, inilien hun verblijf buitenslands samenvalt met het tijdperk, waarin zij onder de wapenen zouden moeten komen. Tijdens bovenbedoelde schorsing van verlof zijn van toepassing de voor mokilisatietijd geldende be- palingeu nopens vergoeding wegens kostwinnerschap. Zij, die aanspraak op zoodanige vergoeding ver- meenen te hebben, kunnen zich vervoegen ter ge- mee»te-secretarie. Ter Neuzen, 4 Mei 1917. De Burgemeester van Ter Neuzen, J. HUIZINGA.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1917 | | pagina 1