ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Aankondiging. No. 6525. Dinsdag 1 Mei 1917. 57e Jaargang. TTit.r M king Zsepkaartsa, De Oorlog. ?,0? ADVERTENTIfiN ABONNEMENT: Melkprijzen. Maximumprijzon ViSCH. Telefoon- ^3. Bit Biafl YsrSGhijBt Haaitdag-, Woensflag- an VrUdagaYond, nitgezonSeri op Feestdagon, bij de Firma P. J. VAN DE SAKDE te Ter Kenzen. Jacht en Visscherij. wegen en voefpaden met de kunstwerken. Per 3 maanden binnen de stad. 1—Franco per post voor Nederland 1.10. ISif vooruitbetalingvoor Belgie 1.40, voor Ned.-Indie en Amerika /1.65, overig Buitenland 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bi] alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 Jot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0.10. Bi] direct© opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt d© prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor I BAIM* op den dag der uitgave. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, dat met ingang van morgen 1 Mei a. s. de verkoopprijs der consumptie- mellc aan de verbruikers wordt 13 cent per Liter. Ter Neuzen, 80 April 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HU1ZLNGA. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, dat sSIc oridergenoemde visckisoorten BBNOeten worden verkocht tot de daarm aangegever. maximumprijzen, waar de visch ook vandaan komt en ver- zoekt het publiek hierop nauwkeurig te willen toezien alle SCHELTISCH tot de lengte van 37 c.M. (z g. Kleine Schelvisch) 14 cent p. p. alle GUL tot de lengte van 55 c.M. .14 cent p. p. alle WYTING (van iedere grootte) 13^2 ct. p. p. alle POON (z. g. kleine Poon, niet de Roode Poon) 13 cent p. p. alle SCHOL van de lengte van- 20 tot 35 c.M. (z. g. kleine Schol) .14 cent p. p. alle ENGELSCHE BOK- KING 5 cent p. st. alle PEKELHARING 4 n alle GEMARJNEEEDE BASING 6 alle ZUIDERZEE-BO K- KING (zacht) zonder staartvin 2 alle ZUIDERZEE-BOK- KING (hard) zonder staartvin n alle SI'IE RING - 11 cent p, p. Ter Neuzen, 30 April 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZ1NGA. De Hoofdcontroleur-Boekhouder van het Levensmiddeienbureau maakt bekend, dat uitreiking van zeepkaarten voor de msSeJirtd Mei zal plaats hebben in het lokaal Bethel, 2e Verbindingsstraat, ui4» sEuitsndl tegew iniewespiasg dee9 OiNde kaarten, en wei voor hen, wier geslachtsnaam begint met de letters A—D Woensdag 2 Mei van 9—12 nur. -K 1- Ter Neuzen, 27 April 1917. De Hoofdcontroleur-Boekhouder voornoemd, L. W. RIJNBERG. Burgemeester en Wethouders der gemeente HOEK brengen ter kennis van belang hebbenden, dat te beginnen op 14 Mei 1917 vanwege de gemeente eene algemeene opneming zal worden gehouden van de Hoek, 28 April 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. WOLFERT, Burgemeester. J. M. DREGMANS, Secretaris. Kamerverkieztngen 1918. Het hoofdbestuur van den Bond van Vrije Liberalen heeffc aan het hoofdbestuur van de Liberale Unie schriftelijk het voorstel gedaan, te overleggen of bij de verkiezingen van 1918 samenwerking van de beide par- tijen op een gezamenlijk program van actie mogelijk is. (,/Fakkel".) Export-centrale. Naar het flaagsche Correspondentiebureau verneemt, is het zeer waarschjjnlyk, dat binnen niet al te langen tgd door de Re- geering gevolg zal worden gegeven aan de in de Eerste Earner aangenomen motie- Van Bouten, door indiening van een spe- ciaal wetsontwerp betreffende de op te richten Export-eentrale. Van wel ingelic'nte zjjde verneemt het bureau nog, dat, volgens de daaromtrent bestaande plannen, de op te richten export- centrale op de-werkzaamheid van de N. O. T. geen noemecswaardigen invloed zal hebben. Ben protest. flavas seint uit Parijs Da Fransche Regeering heeft haar gezant in De,n Haag opgedragen bij de Nederland- sche Regeering krachtig protest aan te ttekenen tegen den verkoop in Nederland van voorwerpen, gestolen of opgevorderd in de Fransche streken, door de Duitschers bezet. Verlenging van rijtijden. Naar het Centr. meldt, zal, ter besparing van steenkooi, niet worden overgegaan tot hog meer inkrimping van het aantai treinen. Om te komen tot minder kolenverbruik zullen de rjjtijden worden verlengd, zoodat de treinen langzamer zullen gaan loopen, wat een aanmerkeljjke besparing van brand stof geeft. Deze regeling zal 1 Juni ingaan. Groenten en f ruit naar Buitsch- land. Als gevolg op de mededeeling, dat er dageiijks een extra-groententrein naar Duitschland loopt, deelt de Tel. mede, dat er inderdaad buitengewone maatregelen ge- troffen zijn door de spoorwegmaatschappijen om een geregeid vervoer van groenten en later ook fruit, naar Duitschland mogelyk te maken. Er schijnt zelfs tijdig voordat de groenfentransporteu begonnen, hier te lande een conference van Nederlandsche en Duitsche spoorwegautoriteiten geweest te zijn, om gezamenlijk maatregelen te treffen, speciaal voor dit vervoer. -Het schijnt verder, dat niet alleen onze groenten, rnaar dat te zjjner tgd ook al ons fruit zal verhuizen naar onze oostelgke buren, die bereid zijn zeer hooge prijzen te betalen. Wij ver- namen tenmiuste reeds, dat een zeer groote veilingsvereeniging met het oog op het komende fruitvervoer, haar opslagplaatsen aanzieniijk gaat uitbreiden en waarschijnljjk zelfs deze opslagplaatsen door een speciaal aan te leggen spoorlijn met den directen weg naar Duitschland, zal verbinden, opdat het fruit maar zoo snel mogelijk in zoo groot mogelijke hoeveelheden geexporteerd kan worden. Een der bestuurders dezer vereeniging verzekerde officieel toezegging gehad te hebben, dat de uitvoer van fruit naar Duitschland in geen enkel opzicht belemmerd zou worden. Be opcentenhefjing Bij het onderzoek in de Eerste Kamer- secties van het wetsontwerp tot heffiug van opcenten op de Inkomstenbelasting en op de Vermogensbelasfing over het belasting- jaar 1917 '18, achtten enkele leden 't niet wenschelgk reeds nu te besluiten tot de voorgestelde hefiing van opcenten lo. omdat de opbrengst daarvan ad 3.000.009 betrekkelijk gering is, vergeleken bij het geraamde ongedekte tekort op de gewone begrooting van 8.000.0002o. omdat deze raming zelve uiterst onzeker is, en 3o. omdat de voorgestelde opcenten op de ver mogensbelasting bezwarend zullen blijken te zijn voor de personeD, die met een vast inkomen, uitsluitend uit een niet groot vermogen, reeds thans met groote moeite rondkomen. 7 Hiertegen werd opgemerkt, dat het be- ter is de belastingplichtigen onmiddellijk aan den verzwaarden belastingdruk te ge- wennen, dan hiermee te waehten tot later. Weer in het vrije gebied. Donderdagmorgen 10 uur is de Vlaar- dingsche treiler Amsteldijk", van de visch- vangst op den terugweg naar IJmuiden, Noordelijk van het vuurschip Haaks en in het vrije gebied, door een Duitsche duik- boot aangehouden. Na inzage der papieren, gaf de kom- mandaut bevel dat de bemanning het schip dadelgk moest veria<.en daar het tot zinken zou worden gebracht. Protesten van den schipper, die aan- voerde dat hjj in het vrije gebied was, hadden geen uitwerkinghet schip moest tot zinken worden gebracht. De boot voer daarop naar den treiler terug om de an- dere schepelingen te balen. In de tien minuten tijd, die hun was toegestaan, kon- den zij nog eenige kleinigheden in veilig- heid brengen en den scbeepshond mee- nemen. Nadat d? treiler geheel was verlaten begon de duikboot er op te vuren en deed het vaartuig met ongeveer twaalf schoten in de diepte verdwijnen. De bemanning roeide gedurende 21/, uur in de richting van de kust en werd toen opgemerkt door den juist op den uit- reis zgnden stoombeuger VL. 172 /Clara", die de mannen dadelgk overnam en onmid- dellijk naar IJmuiden terugstoomde. 'tis toch om tureluurscb te worden! Is dat soms ook weer een voorbeeld het „vlekkeloos reinhouden van 't van wapenschild van den duikbootoorlog", waar- van de »K61n. Ztg." zoo fier opgaf vraagt de M. Crt. DE ALGEMEENE TOESTAND. Nog slechts zeer kleine gevechten in het Western Aau de Chemin des Dames voer- den de Duitschers plaatselijke overvallen uit, die schrijft de N. R. Crt., vol gens hun eigen bericht, terreinwinst en gevangenen opleverdeu, volgens de Fran sche lezing met gemak werden afgeslagen en den Duitschers verliezen berokkenden, terwiil daarentegen Fransche ondernemingen van denzelfden beperkten aard succes had den. Deze kleine ontmoetingen hebben zich reeds Donderdag afgespeeld Vbijdag is de infanterie siet meer in actie geweest. De artillerie werkt echter voort en wel op een wijze, die volgens Karl Rosner, een correspondent van de Kriegszeituog, doet vermoeden, dat nieuwe geweldige storm- aanvallen der Franschen op komst zijn. Ongeveer gelijktijdig met de zooeven be- sproken kleine gevechten op het Fransche front heeft ook op het Eugelsche front zich eenige levendigheid vertoond. Ter weerszijden van den weg Atrecht-Kamerijk vielen de Engelschen aan, maar zij werden in gevechten van man tegen man afgeslagen, zoo vertelde het Duitsche bericht. De Engelschen zeggen, dat zij in deze buurt pbelangrijhe steilingen" hebbbn vermeesterd, terwijl zij ook ten Noorden van de Scarpe in den omtrek van Graveile en Roeux met hetzelfde resuitaat werkzaam waren. Het Duitsche bericht van gisteravond maakt nog melding van een nieuwen mislukten aanval der Engelschen aan dea weg Atrecht- Kamerijk. Op het front tusschen Atrecht-Soissons (het door de Duitschers teruggetrokken gedeelte) wordt door de Engelschen een afgeslagen aanval van de Duitschers bij Fayel ten Noordnoordwesten van St Quentiu, gemeld, eenigen vooruitgang dsr Engelschen in het dorp Hargicourt, waarvan zij reeds het grootste gedeelte hadden bezet. Aan bewegingen in dit gebied moet ook nog worden aangestipt, dat de Engelschen den 24sten over Baueamp been het dorpje 'Viilers-Flouich hebben bezeteen vooruit gang van ongeveer 2 kilometer, wat op .dit punt in het achterhoedegebied van weinig beteekenis is, en bij de belangrjjke gebeur- tenissen van dien dag onopgemerkt voorbij was gegaan. ASles bijeengenomen is het qlezer dagen op het Westalijk front bij uitstek rustig geweest. Naar Havas meldt, geeft de Matin nu een beschouwicg ten beste, waarin wordt gezegd, dat de bedoeling van den aanval der Franschen, den aanval der Engelschen steunend, washet Duitsche front op de flanken te overvleugelen en tot wijken te dwingen. De Matin heeft dan op, wat werkelijk werd bereikt. -Het is heel wat, maar bij bet bovengeformuleerd doel valt het in bet niet. De Matin, zich met het bereikte tevreden stellend, zegt dan ook z/het //grootste"" voordeel is, dat de vgand gedwongen werd, bijna zijn geheele reserve in het vuur te brengeg". Dit //grootste" voordeel heeft echter het doorslaand succes van den aanval voorkomen, en om dat door slaand succes te verkrijgen, moeten de ge- allieerden opnieufr beginneu. Terecht wijst Reuter op hetgeen er voor de Duitschers door den grooten aanval van de bondge- nooten zoo al mislukt is, welke kansen voor ben zjjn verkeken, maar ook Reuter beweert niet, dat een beslissend succes kon worden behaald. De Duitschers hebben aan weerskanten van hun teruggetrokken front zware klap- pen gehad tot afweer van de slagen had den zij hun door den terugtocht vrijge- komer, troepen en waarschjjnljjk meer dan deze nog, noodig, maar met dat al, die slagen hebben hen niet neergeworpen. De eerste groote slagen van dit jaar zijn afge- loopen en er is weer geen beslissing ge- vallen. In Mesopotamia meldeD te Engelschen, dat zij aan een zijrivier van den Tigris, de Sjat-el-Adhem, een Turksche colonne terug- geslagen hebben, die door een bedreiging van de flank der Engelschen, hunnen op- marscb langs den Tigris naar het Noorden trachten te stuiten. Belangrijker dan de strijd op de fronten schijnt voor het oogenblik de zorg voor het leven van den mensch in de oorlogvoerende en eveneens in de neutrale landen. De redevoering van Lloyd George, eer- giateren in Guildhall te Londen gehouden, ging grootendeels over de vraag wat zullen wij eten en hoe zullen wij ons volk voeden Een vraag, die in Duitschland al sedert een paar jaar wordt gesteld. Het bleek uit de mededeelingen van den Engelschen Minister- president, dat er omvangAke maatregelen worden genomen, om de praductie van Engeland voor 1918 zoo groot te maken, dat het land net desnoods zonder aanvoeren van buiten kan volhouden. Wanneer er geen rniddel wordt gevonden, om den duikbootoor- log te beeindigen, om dus de aanvoeren over zee geregeid te doen plaats hebben, zal in Engeland zooveel weiland en boschgrond in bouwiand worden veranderd, dat er roldoende graan kan worden aaugebouwd. De moeilijkheid is slechts om wanneer er zoo ontzaglijk veel menschen voor het leger worden gevraagd, dat, naar de .//Nation" mededeelt, afgekeurde soldaten weder moeten worden goedgekeurd en ingeljjfd, genoeg geschoolde werkkrachten te krijgen voor den aanbouw van graan. Op de hulp van vronwen en scbooljongens wordt su reeds een beroep gedaan maar er zullen ook geschoolde landbouwers noodig zijn. Doch #whera there is a will, there is a wayEn de minister, die reeds zoo veel deed in het belang van Engeland, zal wel pogen ook. aan dit beswaar tegemoet te komen. Bjj de zorg, die in alle oorlogvoerende landen bestaat, om den arbeid in de ammu- nitiefabrieken en op het land zonder ophou- den te doen voortzetten, is het wel merk- waardig, dat in Duitschland en Oostenrijk openlgk plannen worden gemaakt, om op 1 Mei te staken, den arbeid dien dag neer te leggen. In Duitschland hebben de groepen der onafbankelijke socialisten in Rijksdag en Pruissischen Landdag in een gemeenschap- pelijke vergadering besloten, den volgenden oproep tot de arbeiders te richten. Meer dan ooit is thans de betuiging van international solidariteit de plichfc der ar~ beidersklasse, teneinde aan den vreeseiijken oorlog een einde te maken. Dit zullen vooral op 1 Mei de arbeiders en arbeidsters besefien. Zij zullen, waar dat slechts mo gelijk is, hun stem verheffen voor de eischen, die hun het naastaan het hart liggen, n.l. voor den achtuurs werkdag, voor den wereldvrede en voor de verbroa- dering der volken." Het tfBerlinbr Tageblatt" ziet daarin een aausporing om te staken op 1 Mei en waarschuwt er tegen maar ook de «Yor- warts" zou thans staken onvergeefljjk achten, Het blad zegt Thans een staking te beginnen zou ge- lgk staan met een staking van zeelieden aan boord van een schip midden in een storm, d. w. z. met ondergang van alien voor oogen". In Oostenrijk is een oproeping verspreid, door het bestuur der Duitsche sociaal-de- mocratie, waarin de arbeiders worden aan- gespocrd om het Meifeest te vieren, door op 1 Mei den arbeid te laten rusten en den volgenden dag weer aan het werk te gaan. Door die staking willen de Oostenrijksche sociaal-democraten bunne onverbrekelijke solidariteit met de arbeiders der geheele wereld toonen en tegelgkertgd aan het pro- letariaat in Rusland doen blijken, dat zij volkomen samengaan, wat den wil betreft om een einde aan den wereldoorlog te maken zonder inlijving schadeloosstelling, door van gebied en een minnelijke sshikking van alien. Ook zjjn zjj bereid om hun voile proletarische kracht aan te wenden om de wereld van den nu woedenden oorlog te verl.ossen en voor altijd te vrij- waren voor een herhaling dezer ontzettende beproeving. Een vredesbetooging dus, in Weenen, te midden van den wereldoorlog, een vredes betooging, die kan toonen, hoe groot het verlangen naar vrede in Oostenrjjk is. Maar of die betooging eenig practisch nut hebben zal TER NEUZEN, 30 April 1917. Het weerbericht van het meteorolo- gisch instiiujut te'De Bildt van heden luidt ais volgt Hoogste barometerstand 713.1 Maastricht. Laagste barometerstand 747.2 Wisbij. Verwachting tot den avond van 1 Mei Zwakke tot matige winaen uit westelijke tot zuidelijke riehtingen, half bewolkt. waarschijnlijk droog in het zuiden in het noorden weinig of geen regen, aanvankelgk zachter. Be jaar dag van Prinses Juliana werd heden alhier herdacht door het uit- steken der vlag van openbare gebouwen en verschillende particuliere woningen, terwijl de schooljeugdgetooid was met Oranjesjerpen. Buitsche ballon gedaald. Op het houtterrein van den heer Bril alhier is een Duitsche ballon, gemerkt no. 4, neergekomen. De ballon was ruim 1 M. hoog. 1 Ook aan den dijk van den Oe&terput is omstreeks half vijf een ballon neergekqmen. Evenals de eerste was zij vervaardigd van rood papier en stond er op vermeld no. 176, Duitsche ballon, kan vernietigd worden. Actie in de lucht. Het was hier waar te nemen, dat, bij het ingetreden zomerweer, ook de strijd aan het Westerfront met onverflauwd gewela werd voortgezet. Het gebulder van zwaar geschut was gister weer onophoudelijk waar te nemen. Luidens geruchten die ons ter oore kwamen, waren ook de vliegeniers aanwezig. In het land van Cadsand werd een groot vlieger- eskader waargenomen. Zooals uit de hieronder volgende tele- grammen blijkfc, heeft de actie der vliege niers ook voor een stad in ons landweer betreurenswaardige gevolgen gehad. Berrie. Op 'tijverig bedrijf der kleinen in de vergraven vestiDgwallen is in 't vorig no. der //Neuzensche" de' aandacht gevestigd. Een gevolg van den drang der tijden. Zoo wordt het oude weder nieuw. Met grooten ijver verzamelde m^n ook vroeger deze brandstof en om den haard te verwarmen en om het onmisbare zout toen nog niet uit Spacje en Portugal aa gevoerd te winnen voor een groot deel vaD 't vaderland. Voor 't eerste doel verzamelde men het binnenvoor het tweede meest buiten de drjken. Met zee water doortrokken was dan het zoutgehalte rijker. Als ^Selbernen" stond deze tak van bedrijf in Zeeiand bekend. v Groote hoopen #selke" of asch teekenden jaren daarna nog de plaats, waar eens het zout door verbranden v-an 't veen werd ge- wonnen. Zierikzee bovenal was daardoor bekend. Ook deze selke-hoopen zij a ver- dwenen in de glasblazerijen of als mest op 't land hebben ze aftrek gevonden. Waar de buitendijksc.be derrie nog niet was losgewoeld, daar werd ook hier de derrie als brandstof gewonnen. Tijdelijke dijken werden om'het derrievelaop2;eworpen, waardoor tijdelijk nieuwe polders ontstonden, die als //moerdiken"aaugeduid werden (Moer- dijk Doorbraken waren hiervan echter niet zelden't gevolg, weshalve Karel V in't eerste jaar zijner regeering het ^moeren" vevbood. Binnensdgks bleef echter het //darinc delven" in zwang. Daar de ongerepte lagen een Meter dik waren en meer, terwijl de be- dekkende kleilaag soms dun was, in oudere polders vooral, werd de brandstof op vrij gemakkelijke wijze gewonnen en was er overvloed van turf aan den haard. Is de derrie iets speciaal Zeeuwsch Neen. Overal in ons vaderland vormde zich weleer veen in delaagte gelegen tusschen de duinen in 't W. en N. en de hoogere gronien in 't O. en Z. Daar vindt men het nog, soms 8 M. beneden den spiegel der zee, in O.-Friesland, in Groningen, in TER NEUZENSCHE COU RANT H H 21/j De Burgemeester van TER NEUZEN, brengt ter kennis van belanghebbenden in deze gemeente, dat op de werkdagen in Mei 1917 behalve des Zaterdags van des voormiddags 9 tot des namiddags 4 ure,op de gemeente-secretarie alhier voor een ieder verkrijg- baar zijn gesteld blancd verzoekschriften, ter beco ming van Jacht-, Visch- en Hengelakten voor het aanstaande seizoen 1917/1918. Ter Neuzen, den 30 April 1917. De Burgemeester voornoemd, J. IIUIZINGA. EIV »»»-*"?? L—P Boitderdag 3 Mei van 9 12 uur. Qz 1—5

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1917 | | pagina 1