S ALGEMEEN NSEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOFv ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Kolendistributie. No. 6524. Zaterdag 28 April 1917. 57s Jaargang. Da Oorlog. ADVERTEMTIEN: ABONNEMENT: SI 1 Ml Telefoon 22 J5. Dlt Blad yerscliijat MaaMag-, Wosnsdag- ea Yrpagarond, nitgezostod op Feestdagen, bij de Fima P. J. VAN DE SANBE te Ter NenzeiL iPer 3 maanden binnen de stad 1.Franco per post voor Nederland /1.10. MJ vooruitbetalingvoor Belgie f 1.40, voor Ned.-Indie en Amerika 1.65. overig Buitenland f 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer 0.10. Bij direct© opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt ds prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor I uur op den dag der uitgave. EERST20 ~3B2-jJLJD be Commissie voor de Kolendistributie bericht, dat de kolenkaarten voor de maaud Mei zullen worden uitgereikt a.a. liaan* dag SO AjjjriJ en Oinsdag 1 PBei, in bet lokaal bethel", 2de Verbin- dingstraat, 's namiddags van 26 uur tegen inruiling der groene kolenkaarten Den eersten dag worden verwacht zy wier geslachtsuaam begint met de letters AJ en den tweeden dag IC 2. DE COMMISSIE. Dag Vijand of nietlist schip moet zinken Oncler dit hoofd schrjjft de »Van tot Dag"-schrjj ver in het Alg. Hbl. Dit is het motto der Duitscbe duikboo- ten, en wat de gewetenlooze veimeling ioor hen van al wat zeiit of stoomt over d®^ zee beteekent, is weer treffend aange- toond door het in den grond boren van ie Hollandsche visscbersloep Arie. Dmsdag na Pascheu uitgevaren ter beugvisscherij was het scheepje met ee» groote vangst lerende kabeljauw en schel- visch verleden week op de terugreis naar IJmuiden, bijna in zicht van de vaderl nd- »ehd kust, toer. het eensklaps beschoten werd door een Duitscbe duikboot. Schipper Pals roeide dadelijk naar het duikschip, dat was bljjven schieten, en gaf al de noodige mlichtingen. Hjj had pas gepeild en wist precies waar by was op zestien mijion van de kust en niet op dertig rnjj- len, geljjk de Duitschers poogden te be- weren. De Duitscbe commandant wilde eerst het schip vrjj laten gaan, maar een van ziju officieren mengde zich in het ge- sprek, meende dat men den Holjandschen schipper niet gelooven moest, en het mooie nieuwe vaartuig met zjjn kostbare lading viech werd door een bom vernietigd. Dit is een misdaad en niets anders Onze visschers weten waar ze zjjn en duikboot-Duitschers radea er slechts naar ons op de kust. Als die Duitscbe ver- nielers van weerlooze visschersschepen iets afwisten van het visschersbedrjjf op zee, dan moesten zjj weten dat Hollandsche vieschers zonder koinpas de Noordzeekun- nen bevaren, daar het peillood hun me- dedeelt waar ze ziju. Daardoor en zoowel door de schelpen en het soort zand dat het lood omhoog brengt als door de kleur ▼an het water, weten ze, hoe ver ze van de kust zijn. Was het niet mistig geweest, dan had men den toren vnn EgmoDd en de vuurtorens van IJmuiden kunuen zien, maar de kapitein, of beter gazegd ziju onderhoorige, gaf om niets. De opmerking van den schipper „dat Nederland toeh niet, in oorlog met Duitschlaud was", werd enkel beantwoord met: nrvijand of niet... het schip moet zinken" en zoo werd de Neder- landsche visschersvloot op de meest onver- antwoordelijke wjjze van een hecht, nieuw vaartuig en het Hollandsche volk van een groote ladiDg voedsel beroofd. Wjj zijn even weerloos als onze schippers, en moeten met een beleefden glimlaeb alles maar 'iulden. En als wij hooren hoe onzen visschers wordt toegeschreeuwdj,vjjaud of niethet achip moet zinken I" dan hebben wij evenala onze flinke schippers slechts bedhard naar huis ie gaan, om te pry zen het nobele denkbeeld dat de Duitschers zich maken van ,/de vrije zee". Het is //om de vrjjheid van de zee te winnen", leest men soms in Duitsche kranten, dat deze duikboo'ooriog ook tegen neutrale visschers gevoeid wordt. Maar onder zeevarende mogendheden heeft de vrjjheid van de zee steeds beteekend de onscheudbaarheid van particulier eigendom op zee, zoo in vrede als in oorlog. Maar hoe die onschendbaarheid juist door Duitsch- land gesehonden wordt, toont ons weder het droevig lot van de visscherssioep //Arie" op de Noordzee met Katwjjk in zicht. Zou bovendien ds geestdrift der Duitschers voor de vrjjheid van de zee niet meer treffen als ook op het land eenige eerbied betooud was voor partipulier eigendom, voor de vrjjheid op het land van ongewapende burgers Als de Duitschers klagen omdat de Brit- sche blokkade hun toevoer van levensmid- delen afsnjjdt, mogon ze wel eens denken aan a! de latwe en al de viach waarvan zjj het neutrale Nederland wederrechtelijk berooven. Dit overdenkeud zingt men met bezieling Speenhoff's laatste liedje mede Pressie te oef'enen op een volk waar- mede men oorlog v.oert, door invopr van levensmiddelen te beletten, is ten alien tjjd een volkomen weltige maatregel geacht on# den vjjand tot het sluiten van vrede te nopen. Als eicuus voor den duikbootoor- log kan deze pressie niet dienen. Duitsch- land heeft het blokkeeren van een vjjande- lijke kust nooit afgekeurd. Het blokkeert zelf en doet zelfs tegeljjk orzjjdige buren honger ljjden door hun visschersschepen en tarwebooten te veroiolen. ledereen zal raedelijden hebben met de vruuweu en kinderen in Duitschland van het volk, waaronder wij zoovele vrienden hebben, evenals met andere slacbtoffers van dezsn oorlog, maar wjj zien daarl-jj niet over het hoofd dat ook zonder Britsche blokkade dat gebrek aan roedingsmiddelen, zich njjpend zou doen gevoelen in Duitsch land. Want die schaarschte is voornamelijk het gevolg van Duitscblaud's daad om oorlog te maken met de Tolken, die in vredestjjd het land van graan helpen voorzien. Van den geheelen invoer van granen in Duitsch land kwam de helft of twee derden van Rusland, Servie, Roemenie, Britsch-lndie, Canada en Australie, met welke nu geeu handel gedreven kau worden, blokkade of niet. 's Lands invoer van vee en vleesch, van aardappelen, rjjst en peulvruchten kwam eveneens uit landen waarmee het nu in oorlog is. En van de neutrale rjjken, die gedeelteljjk nog voedsel uitvoeren, tor- pedeert het Duitsche rjjk, tot aanmoedi- ging, de tarweschepen en visschersvaar- tuigen. De grootste reden van de schaarschte in Duitschland is niet de blokkade, maar de oorlog dien het land begonnen is. Door den oorlog te eindigen kan het dadelijk weder de gelegenbeid Jierwinnen zich zelf te voeden. Het Rjjk kan een voldoende hoeveelheid voedsel voortbrengen, indien de geheele bevolking niet op de slagvelden of in de ammunitiefabrieken bezig wordt ge- houden. Niet de blokkade^ maar de oorlog heeft van al het ljjden de schuld. TJit Wierickerschans ontsnapt. Twee Duitsche maiine-officieren, beidenduik- bootcomtbandanten, die sinds kort in Wie- rickerschans geinterneerd Waren, Ober- lieutenaDts Steckelberg en Von Montigny, zijn met verbreking van het door hen ge- geven eerewoord tydens hun verlof ont- viucht. (,/N. C.") Aan onze Ooetgrens. De teekenen, dat Duitschland zich ook naar de zjjde vAn de Nederlandsche grens op onverhoopte gebeurlykheden voorbereidt, vermeerderen. Met 1 Mei zullen over een uitgestrekte strook laugs het Nederlandsche grt-n^gebied nieuWe, zeer verscherpte bepalingen in werking treden, die de bedoeling hebben om het verkeer van vreemdeling n aldaar nagenoeg geheel te beletten. hi die strook zal nl. niemand kunnen biDnenkomen niet slechts geen buitenlanders, maar ook geeu Duitschers tenzjj met uitdrukkelyk verlof van den landraad van het betrokken district. Eenige groote verkeerscentra, voor namelijk steden, doch ook Kevelaer, zullen van die bepaling zjjn uitgezonderd, bljjk baar om het komen en gaan vau handels- reizigers en pelgrims niet uit t9 sluiten echter zai men daar binnen de kom der gemeente moeten bljjven. Aan onze Oostgrens ziet men in deze voorschriften eene aanduidiDg, dat de Duit sche. leger-autoriteit het ondernemen van verschillende militaire maatregelen in die streek op het oog heeft, en dat ze by voor- baat alles in het werk isteltom dewaarneming daarvan en de berichtgeving naar buiten zooveel mogelijk te beletten. (//Limb. Koer.") Geen eenstemmiyheid over1 het Ouitache cor-iogsdoel. Het onafhankeiijke comite voor den Duit- schen vrede verbreidt in de pers de vol- gende verkiaring De sociaal-demokratische party heeft een motie gepubliceerd ten behoeve van een vrede zonder annexaties en oorlogsschsde- vergoedingen. De ieider dier party heeft gesproken van ^onzinnige eischen der an- nexionisten, een h&udjevol liedeD, die men niet voor ernstig kan nemen". Deze bewe- ring is een der grofate vervalschingen der geschiedenis, die ooit is beproefd. Zjjn de eischen van het onafhankeijjke comite on- zinnig, d^n zyn dit ook die van den rjjks- kanseiier. Scheidemann bepioefde het bewjjs te ge- ven, dafc het onafhankeijjke comite in eenig opzicht belangrjjk meer wil, dan wat.de rjjkskanselier zelf in den Rjjksdag als oor- logsdoel heeft aangeduidhetzelfde geldt voor de eischen der vereenigde bouden. Daarop noemt het comite zyn bekende eischen «n argumehten en zegt, dat een vrede zonder winst aan macht en zonder sthadevergpeding verarming en onderdruk- king beteekent, waarvoor do leider der so- ciaai-demokratif, vo! rig zjjn eigen ver kiaring, het Duitsche volk wil bewaren. Onze arbeiders zullen hem daarvoor ver- antwoording vragen, als zjj de gevolgen van zulk een vrede moeten dragen. De eenige taak der middelrijken is, zegt het //onafhankeijjke comite", het behalen der overwinning. Een international organi- satie e* verpiicht scheidsgerecht, dat de sociaal-demokratie wil. ten behoevte van den bljjvenden wereldvrede zou beteekenen het instellen van een Engelsch-Amerikaaosche wereldleiding. Sgsaansche oota Guitschiiind. Op 20 dezer heeft de Spaaugche gezant te Berijjn aan de Duitsche regoering een nota overhapdigd inzake den oubeperkten duikboot-oorlog, waarin gewezen wordt op de torpedeering zonder waarschuwing van de //San Fulgencio", een Spaansch schip dat kolen uit Engeland naar Spanje bracht. //Duitschland blykt niet van plan te zjjn", zegt de nota, //het heihaaldeljjk en op bil- lijke gronden geeischt recht te erkennen en evenmin behoorljjk rekening te bouden met het verzoek van een land (Spauje), welks vriendschap tot op den huidigen dag niet verkoeld is, welks neutraliteit onwankel- baar gehandhaafd is gebleven. Wanneer de Duitsche regeering volhardt by de verze- kering, dat zjj haar besluit tot verdediging van haar leven handhaaft, dan mag zjj zich niet verwonderen, dat Spanje om dezelfde reden met nadruk moet wjjzen op zjjn recht tot verdediging van zyn laud." De nota vertvouwt dat de Duitschers voortaan de Spaansche sehepen zullen ont- zien en dat Duitschland met Spanje in on- derharideiiLg zal treden over maatregelen tot verlichting van Spai j-.'s moeilykheden. Q@ Tanks, De Kreuz Zeituug vestigt de aandacht op de geringe practische resultaten, weike bjj het jongste offensief der Entente met de beroemde //tanks" werden verkregen. Dit valt te meer op aange/ien het Engelsche iegerbestuur, gebruik makende van de by den slag aan de Somme opgedane ervarin- gen, deze //dreadnoughts" van het leger te velde aan verschillende technische verbete- ringen heeft onderworpen. Zoo wel bjj Atrecht als aan de Aisne werd van de tanks in niet onaanzienljjke mate gebruik jjjemaakt, zonder dat de uitkomsten aan de gestelde verwachtingen hebben beantwoord. Van een //oprollen" of //meer tfalsen" van het Duitsche front is geen sprake. Op 11 April j.l. naderden twaalf tanks het Duitsche front tusschen Bullecourt en Queant, waar zjj de Australische soldaten den arbeid verlichten zouden. Het hevige Duitsche artillerievuur verhinderden de tanks echter voorwaarts te komen waarvan er verscheidene in brand geschoten werden Ten slotte werd een belangrjjk aantal Australiers uitstekende vechtsoldaten, die zich steeds in het heetst van het gevecbt plegen te werpen gevangenger.omen Woedend rerklaarden zjjffDie vervloekte tanks zijn de schuld van alles." Bjj de Aisne is den tanks al niet beter vergaan. Het 32ste en 5de Fransche leger korps maakte ditmaal van deze oorlogs- werktuigen gebruik, met het,gevolg, dat een Duitsch divisieeommandant kon rap- porteeren, dat alleen reeds voor het front zijner divisie 32 tanks buiten govecht ge steld werden. De gevangengenomen ofi cieren, die met het besturen der tanks be- last waren, erkennen dan ook, dat hun ge bruik alleen daar mogelijk is, waar zjj niet aan vijandeljjk geschutvuur zyn blootgesteld. Heft Seven in ielgie. lemand, die pas uit Brussel gekomen is, deelde ons mede, dat het leven zelfs voor den gefortuneerde daar met den dag moeiljjker wordt. De groote alles beheer sehende kwestie bij onze zuidelijke buren is elken dag weer aan Hoe en wat zul len we eten Want meestal ontbreekt zoo goed als alles. En is nu en dan nog eens vleesch of een of andere versnapering te krjjgen, dan is het peperduur. Varkens- vleeseh doet 18 fraDe per K.G., koflSe 20 franc per pond, boter ziet men ■ooit meer in de winkels. Onze zegsman deelde ons tevens mede, dat de Duitschers aan het in beslag nemen van koper zjjn getrokken. Ze dringen de huizen, bewoond en onbewoond, binnen en eigenen zich alle koperen voorwerpen toe. Wat de kirstwaarde van het bewerkte koper ook moge zijn, ze geven 3 mark per K.G. is men daarmede niet tevreden, dan kan men de belofte krjjgen van terug- gave na den oorlog. Op deze laatste be lofte zeide onze berichtgever geen geld te willen leenen I H&nderd jjaar> Sang 16 milliard schadevergoeding. De Kola. Ztg., die door de Duitsche regeerders nog pi eens in den arm ge- nomen wordt, als ze een bericht lanceeren wil, verneenit van haar goed-ingelichten Berljjnscben correspondent: De Matin wil Duitschland honderd jaar lang 16 milliard laten opbrengen. Duitsch land moet alle oorlogskosten terugbetalen en alle pensioenen voor zjjn rekening nemen. Men mag geen medeljjden met Duitschland hebben. Tegenover deze eischen is een vrede zonder overwinning sinloos, aegt de man van de Kolnische. TER NEUZEN, 27 April 1917. Centrale Raffeisenbank. Men schrjjft ons Deze week is verschenen het verslag over 1916 van de Cooperatieve Centrale Raffei senbank te Utrecht, waarbjj op het oogen- blik 45 banken uit. Zeeland zjjn aangesloten. Uit dat verslag bljjkt, dat in 1916 weer 44 nieuwe banken zjjn toegetreden, zoodat op 1 Januari 1917 waren aaugesloten 564 plaatseljjke-/ banken. De rente door de Centrale betaald was 3x/4 pCt., terwjjl voor opgenomeu gelden 41/* pCt. mobst betaald worden. Het maximum ciediet bedroeg /70.000. Het geheele boekjaar konden alle voorschotten verstrekt worden uit de door de banken geplaatste gelden. U.tgezet waren ruira 29 millioen gulden, terwjjl het effectenbezit bedroeg ongeveer 4 millioen gulden. Op 31 December 1915 was meer gedeponeerd dan aan voorschotten verstrekt ongeveer 23 millioen gulden, terwjjl op 31 December 1916 dit bedrag was ruim 34 millioen gulden. Er werden in 1916 47 hypotheken verstrekt ter waarde van 1.353.000. Uitgegeven werden 3 millioen 4 pCt. obligatien, waarvan op 31 December nog voor 421.000 in portefeuilie was. De winst bedroeg 75.460 tegen 14 920 in 1915. Daarvan zal 66.241 in het reser^efonds gestort worden, hetwelk daar door zal stjjgen tot 197.481. Van de 15 banken uit Zeeuwsch- Vlaanderen, die bjj de Centrale van Utrecht zjjn aangesloten, had op 1 Januari 1.1. slechts een geld geleend n.l. Hengstdjjk en wel 12.462. De andere hadden alle geld ilitstaan. Het meeste had Laaiswaarde met 125.443, daarop volgen Nieuw-Namen en Ter Neuzen met respectieveljjk 87.211 en 77.064. Het miust had Hulst met 4 968. Op 1 Januari 1916 bedroeg het spaargeld vau 1 alle banken uit Zeeland ongeveer ?,5 mil lioen gulden, terwjjl door hen aan voor schotten verstrekt was ruim 1 millioen gulden. Van Zeeiawpcb Vlaanderec haddoa de meeste spaarge'drn Lamswaarde, Kiootr terzmnde en Koewacht, de minste Huh it eu Clii ge. De meeste voorschotten warei verstrekt door Lamswaarde en Koew«cht. Ter Neuzen had de meeste gelden in loo- pende rekening nl. 119,516, jiet aantal rekening-couranthouders bedroeg bij die bank 105, terwijl Lamswaarde er 40 had, Nieuw-Namen-S5, Graauw 22, Stoppelajjk 20 en Kloosterzande 17. Leening Werf Zeeland. Ten kantore der My. en voorts ten kantoren van verschillende firma's io de provincie Zeeland is tot 3 Mei de inschrijving tipen- gesteld op 1,00 gewone aandeelen a /1000 der Serie C. van ds N. V. Werf Zeeland, te Hansweert. De koers van inschrjjving is 110 pCt. Houders van aandeelen der der serien A. en B. hebben recht van voorkeur. In het prospectus van inschrjjving op de uit te geven 100 a f 1000 aandeelen van de derde serie der N. V. Werf Zeeland te Hansweert, tegen denkosrs van 11 OpCt. werdt o.m. gewezen op de toeneming der verwerkte orders. Deie bedroegen in 19101911: 70,300; in 1911-1912: f 98,225 1912- 1913: 171,340; 1913-1914: /163,350 1914-1915: /238,800"; 1915- 1916: 365,350terwjjl over 1917 nog contracten zjjn afgesloten voor 871,000 inclssief de te leveren machines en ketels tot een bedrag van 181,500. De uitgekeerde dhidenden bedroegen ia de jaren 1908—1913 4—6 pCt, in 1914 is, met het oog op de tjjfsomstandighedeii geen dividend nitgekeerd, terwjjl het divi dend over 1915 en over 1916, telkens 10 pCt. bedroeg. (Over 1916 is 5 pCt. extra in reserve gehouden). Waar in het begin van het boekjaar 1915—1916 ook het bouwen van zeesche- pen is begonnen, moest tot het vergrootea van de werf worden overgegaan Deze uitbreiding en de nmer moderne inrichting der werf en n aehinegebouwen benevens uitbreiding van her personeel stelt de ven- nootschap in staat om zeeschepen te bou- Wen tot 6000 ton, terwjjl zij daardoor de productie nog aanmerkelijk kan verhoogea. De uitbreiding vau het bedrijf brengt be- hoefte aan gropter kapitaal mee en daarora werd tot de bovenstaande uitgifte besloten. Wanneer voor meer dan het uit te geven bedrag wordt ingescbreven,' geuieten d® tegeuwoordige aandeelhouders recht van voorkeur voor het voile bedrag hunner inschrjjvingen. Zeeuwsche Hypotheekbank. Naar het verslag over het per 28 Fe- bruari jl. geeindigde boekjaar der Zeeuw sche Hypotheekbank te Middelburg mede- deelt, is het afgeloopen jaar gunstig voor het bedrijf geweest, dank zij de vermeerde- ring van de plaatsing van pandbrieven ten- gevolge van de mime geldmarkt en door grootere ontvangst van aflossingen, dank zy den grooteren omzet in onroerende goederen. In het afgeloopen boekjaar zyn gesloten 99 leeaingen tot een gezamelijk bedrag van J 1.®/ 2.175 en afgeiost een bedrag van y 560.185. Op 28 Februari jl. stonden uit 667 leeaingen tot een bedrag van y 5.784,J67 (v.j. f 5.272,238). De gemid- delde rente der nieuwe leeningen was 4.921 pCt., die der uitstaande IeeniDgen 4.861 pCt. Aan pandbrieven stond op 28 Februari jl. uit /5.759,000 (v j. /5 220,300).' De ge- middelde pandbriefren'e was 4.343 pCt. De bruto winst beloopt 45.468 (v. j. 40,574), waarvan 29,214 (26,912) op interest en f 11,075 11,969) op pro viso. Onder aftrek van onkosten, bljjft er een saldo' winst van 24,825 20,509). Voorgesteld wordt op aandeelen 10 pCt. als v.j. en op oprichtersbewijzen /ll j. 8,90 per stuk nit te keeren. Aan het reservefonds1 komt 2405, waardoor let thans gestegen is tot f 84,123. HULST. In de laatste twee drie weken met den grooten brandstoffennood is er in bosschen rond de stad ongevraagd gekapt, en zyn lier en daar ook hekdammea en heining- palen weggehaald. Njjpend gebrek aan stooksel is natuurlijk de dryfveer van deze overigens afkeurens- waardige handelingen, waarvan men vroeger lier uiterst zelden hoorde. jet COURANT N Zonder onze zeelui, Onze handelsvloot, Als We niet meer varen, Komt hier hongersnood, Onze vrije sehepen, Schiet men naar benee, En dat heet nu vechten Voor de vrije zee. Onze brave zeelui Halen ze van boord, Net als dolle honden, Worden ze vermoord. Om ons graan te halen, Ooen ze al hun best, En voor vreemde kinderen, Liie ons Landje meat.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1917 | | pagina 1