ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. •1 1 No. 6522. Dinsdag 24 April 1917. 7 s Jaargang. BlMllHTiBAAB. j De Oorlog. ABONNEMENT ADVERTENTIfiN B 1 N N E N L AND. Telefoon 25. Tiit Ria^ii vRrschilnt Maanian, Womdag- TrUdagaT.il, nltgezoiieri op Feestdagea, bij de Fiona P. J. YAH HE SiHDE te Ter Beuzen. Per 3 maanden binnen de stad 1Franco per post voor Nederland f 1.10. Bij vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika 1.65.. overig Buitenland 2.—. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel racer 01% Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend, Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 uur op den dag der uitgave. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend v De MINISTER VAN LANDBOUW, i NIJVERHEID EN HANDBL, HEEFT GOEDGEVONDEN, met iDgang van heden ingevolge art. 8, 3e lid der Distributiewet 1916, voor &aar- sen vast te stellen den maximumprps in den kleinhandel van 0,50 per pak van 300 gram netto. Ter Neuzen, 23 April 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt. bekend 'De MINISTER VAN LANDBOUW, NIJVERHEID EN HANDEL, HEEFt GOEDGEVONDEN, met ingaDg van heden, ingevolge artikel 2 der Distributiewet 1916, vast te stellen een maximumprps voor eieren van 9 cent per stuk. De aandacht zij er op gevestigd, dat deze prijs uitsluitend geldt voor eierenf door bemiddeling der ge- meenten geleverd. Ter Neuzen, 23 April 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Spionnage. Dezer dagen werd gemeld, dat eenige telegrafisten in hechtenis genomen waren, aangezien zij ten dienste van een der oor- logvoerende mogendheden, de in Nederland aangeboden cpfertelegrammen van een bel- ligerenten staat ontvreemd hadden. Naar aanleiding daarvan meldt de Deut- cher Nachrichten Dienst „De Nederlandsche politie arresteerde aanvankelijk eenige ondergeschikte post- am btenarenflier door kregen tw ee hoogere postambtenaren, die eveneens in deze aan- gelesenheid betrokken waren het vermoe- den dat hun ontmaskering eveneens nabp was'. Het gelukte hun echter tijdig naar het buitenland te vluehten. Het land, waar deze ontrouwe ambtenaren een toevlucht gezoeht en gevondeD hebben is Engeland. Na deze mededeeling zal het een ieder wel zonder meer duidelijk xpn, tot welke oor- logvoerende partp de agenten behooren, die de telegrammendiefstallen bp de Nederl. posterpen hebben betaald. De Achillesen Deucalion teruggegeven. Volgens bp de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij ingekomen tele gram uit Smyrna, hebben de 1 urksche autoriteiten de in October j.l. i# beslag genouen Nederlandsche stoomschepen Achilles"* en Deucalion", die in geooemde haven lagen, stdert Turkpe de zijde der Gentrale mogendheden koos, aan de agenten der maatschappij teruggegeven. De bemanningen, die circa zes maanden aan den wal vertoefden, zpn weder aan boord gegaan. De reederij dankt dit gunstig resultaat aan de onvermoeide en beleidvolle pogingen van den gezant der Nederlandea teConstanti- nopel, jhr. Van der Does de Willebois bp de Turksche regeering. Nederland's voedselvoorziening. Reuter seint uit New-York De Nederlandsche gezant had Donder- dag een onderhoud met president Wilson, ter bespreking van de mogelpkheid van een ▼erbod van uitvoer van levensmiddelen voor de neutralen. Na dat onderhoud is bekend gemaakt dat de Geallieerden in da eerste plaats van voedingsmiddelen^ uit Amerika zullen worden voorzien. Eerst daarna zullen de behoeften der neutralen in overweging genomen worden. Naar aanleiding van het bovenstaand telegram deelt het departement van Bui- tenlandsche Zaken alhier nog het volgende mede Naar aanleiding van bij het Congres m- gediende voorstellen ter beperking van den uitvoer uit de Vereenigde Staten, speciaai van voedingsmiddelen en metalen, is aan den gezant te Washington opgedragen zich van de voornemens der regeering aldaar te overtuigen. De gezant heeft ter zake een onderboud gehad met den president der Vereenigde Staten, en hem den toestand hier te lande uiteengezet, alsmede de ge- volgen welke een eventoeel uitvoerverbod, speciaai van voedingsmiddelen en metalen naar Nederland, voor ons zou hebben. De heer Wilson heeft er op gewezen dat de ingediende voorstellen een u.tvoerver- bod niet voorschreven, maar hem slechts de bexoegdheid gaven het zoo noodig af te kondigen. De president voegde daaraan toe dat hp slechts in geval van uiterste noodzaak, die hp intusschen niet voor- z a g, er toe gebracht zou kuncen worden den uitvoer van voedingsmiddelen en meta len, besteind voor Nederland, te verbieden, aangezien hij zich volkomen rekenschap gaf van den toestand waarin wij ons thans be- vindeu, meer in het bijzonder wat betreft onze positie tegenover de oorlogvoerenden. De president maakte van de gelegen- heid gebruik om ouzen gezant zijn alge- heele sympathie voor ons land kenbaart te maken. De Chariots' De Hamb. Korr. verneemt uit Stavanger, dat bet bp Lister gevonden achterste stuk van de stuurboordzijde van een Veddingboot, den naam Charlois, Rotterdam, dragende, kenteekenen droeg door een granaatschot getroffen te zpn; Amerika's uitvoer naar de neutralen. Uit Washington wordt gemeldWilson en bet kabinet bespraken het vraagstuk hoe de uitvoer van levensmiddeleu naar No,ord-Europa geregeld moet worden, ten einde te verhinderen, dat levensmiddelen j uit Amerika Duitschland bereiken. Naar verluidt, zal men, welke politiek ook gevolgd wordt, zich niet bemoeien met den uitvoer naar onzpdigen,- tenzp deze Duitschland bevoordeelen. De zeilbeuger „Arietot zinken gebracht. Door den Katwpkschen logger ^Michiel Adriaanszn. de Ruyter" zpn gisterenavond de 13 opvarenden van den zeilbeuger ,/Arie" uit Maassluis te IJmuiden geland. Het schip was gistermorgen 10 uur door een Duitsche duikboot bescboten en eenige oogenblikken later door middel van twee boinmen tot zinken gebracht. De beman- ning redde zich in de twee scbeepsbooten, met achterlating van al hunne bezittingen, en werd des namiddags half drie op 7 K.M. afstand van IJmuiden door den Kat- wpkschen logger opgenomen en naar IJmuiden gebracht. De zeilbeuger is op 17 K.M. van de kust op de hoogte van Eg- mond tot zinken gebracht. Door den duikbootkommandant werden als redenen tot vernietiging opgegeven, dat de visscherlieden zich in het verboden ge- bied hadden opgehouden, hetgeen de schip- per evenwel ten stelligste ontkende. Relief-schip gezonken. Naar men ons meedeelt zijn hedenoch- tend te IJmuiden aangekomen 2 sloepen met 34 opvarenden van het wegens een ontploffing gezonken Noorsche stoomschip ffKongsh", bevracbt met tarwe voor de Belgium Relief, vaD Portland Main be- stemd voor Rotterdam. De tweede-stuurman F. Hagstadt is ver- dronken. Men verkeert in onzekerheid of de ont ploffing een gevolg was van een mijn of een torpedo. Het ongeluk schpnt in de vrije vaargeul te zpn gebeurd De jKongsli" hoorde thuis te Bergen, en was geladen met 8000 ton Portland- meel. Kapitein van het schip was de heer S. Olsen. Onder de geredden bevinden zich 19 Amerikanen. Dadelpk na aankomst van de schipbreu- kelingen voeren twee zeesleepbooten van IJmuiden en Maassluis uit, om het wrak op te zoeken. Het schip was namelijk nog niet gezonken, toen de bemanning hetver- liet. DE ALGEMEENE TOESTAND. Op eenige punten zijn de Duitschers, in aansluiting met hun vorig terreinverlies, nog wat teruggetrokken, schrijft de N. R. Gt. Nu meldt het Duitsche hoofdkwartier ^De op 16 Maart begonnen bezetting van de sedert laageu tijd aangelegde zone der Siegfriedstellingen heeft gisteren ten Noord- oosten van Soissons haar beslag gekregen door het prijsgeven van de Aisneoever tus- schen Conde en Soupir." Op 16 Maart begon, naar men zich he- rinnert, de terugtoaht van de Duitschers tussehen Atrecht en Soissons. Deze terug- tocht naar een reeks van tevoren aangelegde stellingen (#een reeks geechcloneerde stel- lingen, om welker verdediging het nu eigenlpk gaat", zooals het Duitsche hoofd kwartier dezer dagen al heeft gezegd), werd door de bondgenooten niet tpdig genoeg beipenrd, om op bet kritieke oogenblik, dat is op het oogenblik, dat de vpand op het punt stond zgn stellingen te verlaten, aan te vallen. Het is nu zoo langzamerhand nauwelpks meer aan twpfel onderhevig, dat de Duit schers ook ter rechter- en ter linkerzpde van net vak, dat zp zonder verliezen hebben weten te ontruimeD, een terugtocht op een achterwaarts gelegen stelsel van verdediginga- linies hadden beraamd. Rechts in het ge bied ten Noorden van Arras (Atrecht), links in dat ten Oosten van Soissons. Voordat op deze twee aansluitende vakken de terug tocht was begonnen hebben de bondge- nooten er kraehtige aanvallen tegen gericht. Dat met deze stanvallen eea doorbraak en een oprolling was beoogd, dat zp in alle geval slechts, als zij tot een doorbraak hadden geleid, een succes van beslissende beteekenis zouden hebben gebracht, spreekt van zeif. Zooals reeds op grond van de eerste berichten kon worden geconstateerd, is no«h aan de Engelschen, noch aan de Franschen een doorbraak gelukt en er is dan" ook met de aanvallen van den 9dea en den 19den April geen beslissing bavoch- ten. Desaiettegenataande hebben de Engel schen en oek de Franschen de vaste stel lingen der Duitschers, op een oogenblik, dat dezen daar nog in waren genesteld, stuk geroffeld, groote afdeelingea, die door het geschutvuur van de verbindingen waren afgesneden, gevange* genomen en een zeer aanzienlijken buit aan gescbut gemaakt. Het prpsgeven van den Aisne-oever tus sehen Soiipir en Conde is dan ook voor het grootste deel onder zwaren druk van de Franschen geschied. Het is waarschijnlpk, dat het Duitsche opperbevel ter zpde van Atrecht en Soissons een terugtocht had voorgenomen, maar het is onmogelijk, dat het in de bedoeling van de Duitschers ge legen heeft, voor den aanvang van dien vterugtocht twee zware sjtooten te ontvaagen, die tot een aanzienlpk verlies aan geschut leidden. Al hebben de geallieerden met door kunnen stooten en geen beslissende overwinning kunnen behalen, zj hebben den Duitschers toch een nadeel, en een met gering nadeel toegevoegd, betgeen volstrekt niet in een voordeel verandert door de om- standigheid, dat dezen nog erger dingen, als een doorbraak, hebben weten te voor- komen. Niettemin is bet feit, dat de strpd met deze twee eerste ontmoetingen, waarmee de eigenlpke gevechtsaetie in den Westelijken voorjaars- en zomerveldtocht 1917 is in- geleid, niet is beslist, een feit van beteekenis. Al is het dan ook na een gevoelig nadeel, de Duitschers hebben toch op verder achter waarts gelegen stellingen kunnen terug- trekken, laDgzaam genoeg om er zich te kunnen inrichten, en reusachtig zullen weer de inspanning en de offers zijn, die de geallieerden voor een vervolg van hun succes zullen noodig hebben. De eerste linie van de SiegfriedstelliDgen blijkt onge- veer langs de Chemin des Dames te loopen. Het is dus een heuvelstelling. Het Duits«he bericht van Vrpdag meldt nog nader over den van die zpde reeds gemelden tegenaanval in Champagne, in de streek van Auberive, welk dorp intusschen ook door de Duitschers als vrpwillig ont- ruimd wordt opgegbven. Deze tegenaanval verijdelde definitief de poging der Franschen om' door te breken, zoo aegt Berlijn. Parps meldt, dat de tegenaanvallen der Duitschers op dit vak hevij waren, doch werden „gestuit". (Die lezingen zpn dus wel zoowat overeen te brengen). Er hebben zich daarna weer nieuwe gevechten ontsponnen, waarin de Franschen, volgens hun berichten nog weer eenige voordeelen behaalden. De Engelschen schpnen met een nieuw dagenlang roffe.lvuur in de streek tussehen A rras (Atrecht) en Lens een tweeden grooten aanval in te leiden. De groote slag in het Westen is dus be gonnen met een terugtocht van de Duit schers tussehen Atrecht en Soissons. De stooten, door de geallieerden toegebracht op de aan dit gedeelte grenzenden stukkea van dit front, zpn als den aanvang van de tweede periode van den slag aan te merken. De Duitschers hebben er op gereageerd met een verb'reeding van terugtochtsgebied. Van Auberive in Champagne tot Lens is de slag nu aan den gang. Hij beslaat dus een ruim viermaal zoo groote breedte (or- geveer 210 K.M. als de slag aan de Somme van het vorig jaar (tegen 50 kilometer). Dat de raad van arbeiders en soldaten in Rusland zieh nog eens uitdrukkelijk tegen hst, sluiten van een afzonderlpken vrede heeft uitgesproken, is niet zonder belang, maar feitelijk had hp dit rseds gedaan in de resolutie, die het congres van die raden uit het -heele rpk met algemeene stemmen heeft aangenomen. Daann stond toch uitdrukkelpk van een ,/gemesnschap- pelpken" vrede gesproken, zonder verove- ring enz. De Duitsche stakingen* Het ,/Berl. Tbl." van Donderdagavond meldt, dat de stakingsbeweging in Groot- Berlijn nog niet geheel geeindigd was. Er staakten nog werklieden in een wapen- en munitie-fabriek. Maar bp deze staking gold het alleen fabrieksaangelegenheden. De Duitsche metaalbewerkersbond staat hier geheel buiten. Donderdagmorgen had een staAcersbpeenkomst plaats, waarop een depu- tatie, die naar den rpkskanselier gesonden was, rapport uitbracbt. Het schrpven van Hindenburg aan ge neral Groner, den chef van den hulpdienst, ter afkeuring van de staking, luidde als volgt „De laatste dagen zpn mp stakingen in een groot aantal Berlijnsche fabrieken voor oorlogstuig gemeld. Uit de mededeelingen van Uwe Excellence zie ik, dat op enkele uitzonderingen na het werk weer herva is. Het feit echter, dat een groote staking in de oorlogsindustrie om redenen in ver- band met de voedingskwestie mogelpk is, noqpt mp tot de volgende verklaringen De geheele bevolking wordt door de nood- zakelpk geworden vermindering van het broodrantsoen zwaar getroffen. Ik twpfel er echter niet aan, dat de gelijktijdig inge- voerde verhooging van het vleesch-rantsoen en de nu weer beginnende extra-verschaf- fing van aardappelen ter vervanging van het" brood, daartegen opweegt. Ook houd ik het voor zeker dat alle bij de produetie en verdeeling van deze levensmiddelen be trokken kringen van de bevolking en auto riteiten zich van den ernst van den toestand bewust zpn en dat het op deze wijze geluk- ken zal, de gegeven beloften in vervulling te brengen. Des te minder kan naar mpn meemng de levensmiddelen-toestand in het binnen- land esn reden tot staking zijn. Ik acht het mpn plicht, Uwe Excellence er op te wpzen, dat bij de huidige, aan het westeliji- front uit te vechten slag een onverminderde produetie van oorlogsmateriaai van allerlei aard, de taak is, die boven al het andere gaat en dat iedere, nog zoo onbeteekenend schpnende neerlegging van den arbeid 'n onveraatwoordelijke verzwakking van o verdedigingskracht beteekent en mp voor- komt als een onverzoenlpke schuld tegen over het leger en vooral tegenover de mannen in de loopgravan, die daarvoor moeten bloeden. Ik verzoek u daarom met alle midaelen er voor zorg te dragen, dat de produetie van wapens en munitie op de krachtigste wjze bevorderd wordt en dat vooral de noodige inlichtingen aan de munitie-arbei- ders gegeven worden, ,yat mp de eerste voorwaarde voor de bereiking van ons graot doel schpnt te zpn. (w. g.) von Hindenburg. De burgemeester van Ksulen nchtte een oproep tot de burgerij om vol te houdea en de in de verte strpdende legers geep afbreuk te doen door stakingen en nuttelooze demonstraties. Die schpnen dus ook in Keulen te hebben plaats gehad. De Russissche arbeiders witlen geen afzondenliiken wrede. In het Doema-gebouw heeft een confe- rentie plaats gevonden van afgevaardigden van bet heele zesde leger alsmede van het vierde, vpfde, zevende, achtste, twaalfde leger en de eerste divisie grenadiers. Ver- tegenwoordij;ers van het uitvoerena coasite van arbeiders en soldaten woonden de ver gadering bii. Aan dezen werd onder andere de vraag gesteld, of de Raad van Arbeiders en Soiaaten te Petersburg het denkbeeld van een afzonderlpken vrede aanhangt. Sokolof (een vertegenwoordiger van den raad), antwoordde daarop, dat de raad elke gedachte aan een afzonder- lijken vrede verwerpt. Oe Duitsche sociaSisten stellen isischen. Het bestuur van de Duitsche sociaai- demokfatische partp heeft zich, volgens de Verwiirts", gister bezig, gehoaden met het vraagstuk van de politieke hervoraiing en van het vredesvraagstuk.' Aan de beraadslagingen namen Adler, Seitz en Renner als vertegeawoordigers van de partp in Oostenrpk en Oaramy en Weltner, leden van het bestuur van de Hongaarsche partp als gasten deel. jMet algemeene stemmen werd eeh motie aan genomen, bebelzende Wp bekrachtigen het onwrikbare beslnit van de Duitsche arbeidersklasse dat het Duitsche rpk uit d&en %orlog als vrpe staat te voorschijn moet komen en eischen onmiddellpke afscbaflMg van afcfe ongelpk- heid van staatsburiplrechten in het rpk, de bondsstaten en de gemeenten, afschaffing van bet bureaukratische regeerstelsel en zpn vervanging door een beslissender in- vloed van de volksvertegenwoordiging. Ten stelligste wraken wp de doorde vp- andeljjke regeeringen verspreide bewering, dat de voortzetting van den oorlog noodig zou zpn om Duitschland tot vrpheidlievende staatsinstellingen te dwingen. Het is alleen de taak van het Jj)uits&[ie volk om de bin- nenlandsche installiugen naar zpn over- tuiging te ontwikkelen. Wp juichen de ovevwioning van de Rj^siagiie revolutie en de door haar opnieuw%ntstane herleving van de internationale vredespogingen toe. Wij verklaren in te stemmen met het be- sluit van het congres van den Russischen raad van arbeiders en soldaten, tot voor- bereiding van een gemeenschappelijken vrede zonder inlpving en oorlogsvergoedingen op den grondslag van de vrpe, national® ontwikkeling van alle volken. Uit naam van de bestaren van de so- ciaal-demokraten in Oostenrpk en Hon- garije verklaarde Viktor Adler, dat hp zich natuurlijk niet mengde in de binnenland- sche aangelegenheden van Duitschland, maar voorzoover het de vredelievende uiting gold, zich met het besluit eenparig vereenigde. Tot zoover het besluit. De ffVorwarts" hoopt, dat het besluit bp de arbeiders van alle landen een goe- de ontvangst zal vinden en zegt dat de Duitsche sociaal-democratic haar land zal verdeaigen, zoolang de vijand niet afziet van zpn verpletterings- en veroveringsdoel Scheidemann aan kantgezet. Het kiesdistrict Solingen, waarvoor Schei demann in den Rijksdag zit, gaal den kant der Arbeiders Gemeenschap op. De socia- listen daar hebben het verband met de officieele soc.-dem. partp verbroken en Scheidemann het recht ontzegd langer als afgpvaardigde voor dat district zitting te hebben. Kieine he^worgnsngeai In grooten tijda De Vorwiirts", de opheffing der Jezuiten- wet iB Duitschland en van de taalparagraaf, twee gehate uitzonderingswetten, dankbaar begroetend, vraagt echter, waarom deze beide hervormingen wel tpdens den oorlog kunnen worden ingevoerd, en de groote bevrpdende daad, waarnaar geheel het volk verlangt, niet Het Duitsche volk vraagt reeele wetten, naar de waarborgen voor een grondwettigen toestand, die aan geheel het volk de vrpe ontwikkeling van alle politieke krachten toestaat. Uitzonderingswetten, voor minderheden afschaffen is zeer lofwaardig, maar de uit- ronderingswet voer de groote meerderheid mag niet worden gehandhaafden het drie klassen kiesrecht in Pruisen is zulk een uitzonderingswet. Daarom dringt bet blad aan op snelle vervulling der belofte in de Keizerlpke Paaschboodschap, en op verder waarborgen voor de vrpheid en den voor- uitgang, de groote (jaad die het volk ver- wacht en nu verwacht, een daad die door een aantal kleiDe -hervormingen niet wordt onnoodig gemaakt. NEUZENSCHE COURANT *r%. JBL JD ft r\ 17 r n T C \1 T I t W a i^rn—.11 I 1_ i- L 1 r\ r7AOA De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maaktbekend,dateeneOpeubare Vergadering van den Gemeenteraad zal worden gehouden op Singeing; den 24 April 191®. des voor- middags ten 10 ure. Ter Neuzen, den 23 April 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. A

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1917 | | pagina 1