ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Bekendmaking. No, 6519. Dinsdag 17 April 1917. 57e Jaargang. ABONNEMENT: ADVERTENTIfiN: JVC I, Tt J" JL De Baigemeester van Ter teen Dit Blad yerscliijnt Maandag^, Wosnsdag- en Yrydagavond, nitgezonderd op Feestdagen, hi] de Firma P. J. VAN DE 8ANDE te Ter Nenzen. t EUiLtsi oa."" UITSLAG VERKIEZING. B INNEflLAND. mS i IPer 3 maanden binnen de stad 1.—Franco per post voor Nederland 1.10. 81] vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika 1.65, overig Buitenland 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefooo 25. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0.10, Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 tlUI* op den dag der uitgave. Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzen, brengen ter algemeene kennis: dat in de lijst der Maximumprijzen, voor- komende in het vorig numnier van dit blad, eenige zetfouten zijn geslopen, en hieronder de desbetreffende verbeterde opgave volgt: A. LEVENSMIDDELEN. 8. Varkensvleesch: a. Karbonaden max.prijs en kleinh.prijs 70 ct. per 1/2. K.G. b. Kluiven max.prijs en kleinh.prijs 15 ct. per i/2 K.G. c. Rollade max.prijs en kleinh.prijs 75 cf. per '/2 K.G. d. Fricandeau max.prijs en kleinh.prijs 75 ct. per y2 K.G. e. Vette lappen max.prijs en kleinh.prijs 50 ct. per i/2 K.G. f. Doorregen lappen max.prijs en kleinh. prijs 55 ct. per /2 K.G. g. Magere lappen max.prijs en kleinh. prijs 70 ct. per y2 K.G. h. Gehakt max.prijs en kleinh.prijs 60 ct. per i/2 K.G. i. Versch vet spek max.prijs en kleinh. prijs 50 ct. per /2 K.G. j. Versch doorregen spek max.prijs en Kleinh.prijs 55 ct. per f2 K.G. k. Gerookt vet spek max.prijs en kleinh. prijs 55 ct. per y2 K.G. L Gezouten vet spek max.prijs en kleinh. prijs 50 ct. per y2 K.G. m. Gerookt mager spek max.prijs en kteinh.pr-ijs 60 ct. per y2 K.G. n. Gezouten mager spek max.prijs en kleinh.prijs 60 ct. per /2 K.G. o. Reuzel (varkensvet, al dan niet uitge- smolten) max.prijs en kleinh.prijs 50 ct, per K.G. p. Krabbetjes max.prijs en kleinh.prijs 40 ct. per y2 K.G. q. Kruisschijf 40 ct. per /2 K.G. r. Hamschijf 45 ct. per >/2 K.G. 14. Kaas. d. Volvette jonge, Gouda en Edam, zon- der Rijksmerk max.prijs en kleinh.prijs 55 ct. p. y2 K.G. en liy2 ct. p. 0,1 K.G. grooth.pr. f 41 p. 50 K.G.(2), tusschenh.prijs 44 p. 50 K.G.(2). 16. Melk. Voor iedere gemeente afzonderlijk vast- gesteld. C. HU1SHOUDELIJKE ARTIKELEN. 12. Tarwewaterbrood (gebakken van regeeringsbloem) (6) (f) kleinh.prijs 14 ct. per 0,4 K.G. Ter Neuzen, 14 April 1917. Burg, en Weth. voornoemd, J. HUIZINGA. De Secretaris, L. WABEKE. (2) Franco station van afzending. (6) Hieronder valt ook z.g. luxe brood. (f) De prijzen voor deze goederen tre- den eerst op een nader te bepalen datum in werking; tot zoolang blijven gelden de groothandelprijs van \2y2 ct. voor tarwe waterbrood en 13 ct. voor tarwewater brood, bereid onder rabbinaal toezicht. DOOR H. RIDER HAGGARD. Weldra was het pak los, en daaruit kwa- men te voorscliij'n twee fiesschen loudten wijn., en spijzen, smakelijker dan Nehushta zc in maanden gezien had. Vervolgens rijke man tels en andere kleedingslukken, naar Pheni- ciesch model gemaakt,, en ©en wit kleed met gebloemae hoeken, zoaals de slavinnen der rijke Pheniciers dcoegen. Ten slotte haalde Amram uit zijn eigen zak een beurs vol goudstukken, genoeg om er weken lang van te leven. Dankbaar zag Neliushta hem aan en wilde iets zeggen. „Zeg niets," voorkwam hij haar. „Ik gaf mijn woord en heb het gehouden. Van dit geld zal ik rente vragen, en uw meeste- res kan het mij in gelukkigier dagen terug- geven. Luister nu: ik heb passage bcspro- ken, en een uur na zonsomdergang gaan wij aan booed. Alleen waarschuw ik u, laat niet merken dat gij ontsnapte Christe- nen zijt, want zeelieden meenen, dat dit ongeluk aanbrengt. Kom, help mij het eten en den wijn dragon. Als gij gegeten hebt, kunt gij u beiden gaan kleeden." Weldra waren zij op het dak. „Mees teres," wide Nehushta, „wij deden noodigt de schoenlappers en schoenmakera dezer gemeente uit tot het bpwonen eeuer vergaderiDg op Dirisdag 17 April e. k., des avonds te 7 ure op de Raadzaal, teneinde rege- ling distributie leer te bespreben. Ter Neuzen, 16 April 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Minister Cort van der Linden over den toestand. Hoe langer de oorlog duurt, hoe benarder de toestand wordt, terwijl de grenzen van het volkenrecht steeds nauwer worden ge- trokken aldus zeide de Minister van Bin- nenlandsche Zaken Donderdagmiddag in de Eerste Kamer. En hij vervolgde: „Wij lijden onder den duikbootoorlog en de blokkadepolitiek. Maar wij handhaven ons standpunt en wij ken niet af van dat eener strikte neutraliteit, en we zijn bereid ons grondgebied te verdedigen tegen wie ons aanvallen zal. De oorlogvoerenden schaden ons door hun strijd onze neutraliteit schaadt hun be- langen. Spreker wil er den nadruk op leggen, dat wij aan de eene noch aan de andere partij gunsten verleenen, maar naar beste weten doen wat ons recht toeschijnt. Intusschen, wij worden eenzamer en win- nen door wat wij doen niet de liefde van de eene noch van de andere partij, maar wel zullen wij behouden de achting, ook voor later. Het beweerde conflict tusschen de Ministers POSTHUMA en TREUB. Naar men weet is op het oogenblik in voorbereiding de oprichting van een export- vereeniging, over welk lichaam alle uitvoer zal loopen. Van de zijde van Minister Posthuma wordt het er op toegelegd, dat dezelfde per- sonen, die hem thans adviseeren, ook in die vereeniging de leiding zullen hebben. De lieer Treub daarentegen wenscht, vol- gens het Hbl., een lichaam, dat vooral de belangen van den consument zal behartigen. Daarentegen moet Minister Posthuma in een voorbereidende vergadering de vrees hebben geuit, dat de boeren dan wel eens weer- spannig konden worden, en hun gronden braak zouden laten liggen. En in antwoord zou de heer Treub heb ben gezegd, dat de Regeering er dan ook wel met vertrouwen in dezen njan te stel- len Hij is teruggekomen, en zie eens wat hij voor ons lieeft meegebracht." „God zegene u, heer, want gij lielpt de hulpbehoevendeu'riep Rachel, I>egeerig kijkend naar d© smakelijke spijzen, waaraan zij zooveel behoefte had. „Drink," zeicie Amram goedig, wijn en water in' een bekec schenkend, „dat zal u kraclit geven, en uw geloof verbiedt u het druivensap niet. Ik meen dat ik u wel eens de gemeente der dronkaaods heb hooren noemen? „Dut is slechts een onzer vele schcldna- men pier,zeide Rachel, den beker aan- nem end. Zij a ten en werden verzadigd, waarop zij naar den korenzolder gingen en dc mooie kleederen aantrokken, die Amram voor hen had meegebracht en die hen uilstekend pasten. Toen het geheel donker was geworden, slopen zij zwijgend naar beneden, waar de slaaf, een stevige, goedgewapende knaap, op lien wachtte. „Naar de aanlegplaats,"' beval Amram. Zij kozen de stilste straten, en dat was maar goed ook, want nu het bekend was, dat Agrippa sterven zou, waren de meeste sol- da ten reeds in opstand, en liepen, opge- wonden door den wijn, op de pleinen en in de groote straten rond, zingend en tieren-d en drinkendh Nog was er geen moord he- gaan, dai kwam eerst later; docli daarheeft nog is, om met de meest krasse maatregelen op te treden. Binnenkort zal nu wel blijken, hoe de uit slag van de voorbereidende besprekingen is. De bedoeling schijnt voorloopig een betrek- kelijk uitgebreide vereeniging op te richten, waar ieder deel van handel en industrie ver- tegenwoordigd zal zijn. Uit deze vereeni ging wordt een uitvoerend comite gekozen, dat aangevuld zal worden met een Regee- ringscommissaris. Voor de dagelijksche lei ding zullen een drietal directeuren benoemd worden. Is de vereeniging nu eenmaal geconstitu- eerd, dan zullen geen consenten meer wor den uitgereikt, doch zdl de geheele uitvoer over de vereeniging loopen, die de uit te voeren producten. opkoopt, en de baten in 's Rijks schatkist zal storten. Minister Treub en de Ouderdomsrente. In de Zaterdagavond verschenen Memo- rie van Antwoord op het Voorloopig Ver- slag der Eerste Kamer over de begrooting van Financien, deelt Minister Treub mede, dat zijn standpunt in zake het verband tus schen Ouderdomswet en Pensioenbelasting (welk verband haar men weet in Januari 1916 tot zijn aftreden leidde) niet is ge- wijzigd. De Minister voegt hieraan echter toe, dat hij „thans niet meer de verantwoordelijk- heid van de wet op de ouderdomsrente draagt (de sociale verzekering is bij Wa~ terstaat onderdak) en, nu het ontwerp door de Tweede Kamer onafhankelijk van de kosten-berekening is aangenomen, de behandeling van bet wetsontwerp in de Eerste Kamer zal afwachten „alvorens op de behandeling der daardoor noodzakelijk geworden voorziening in de kosten aan te dringen". Hiermee is deze kvvestie voor de naaste toekomst van de baan. Het ontwerp zal na'melijk zoo goed als zeker in den eersten tijd niet door de Eerste Kamer worden be- handeld. De regeering moet trouwens nog altijd haar Memorie van Antwoord inzenden. De Charlois. Blijkens een bij het departement van Buitenlandsche Zaken ontvangen telegram van den Nederlandschen consul te Christia- nia is dezer dagen bij Lister (een der zuid- punten van Noorwegen) een stuk van een reddingboot gevonden met een naambord Charlois, Rotterdam. Afschaffing van mitrailleuse-honden. Gelijk men zich zal herinneren, is in het najaar 1916 een commissie ingesteld voor een onderzoek naar de resultaten voor de hondentractie voor mitrailleurs, De rapporten dier commissie hebben ten gevolge gehad, dat het legerbestuur beslo- ten heeft de honden geleidelijk af te schaf- fen en het voorttrekken van de mitrailleuses aan soldaten op te dragen. Aan de Constructiewerkplaatsen te Delft is men reeds eenigen tijd bezig de trekin- richtingen te wijzigen en geschikt te maken voor tracte door 2, 4 of 6 manschappen. Dpt dit besluit niet met onverdeelde sym- pathie in het leger zal worden ontvangen, lijdt geen twijfel, want toen indertijd rap porten aan'de verschillende militaire auto- ons verliaal niets mee te maken. Z onder moeite ]>ereikte het gezelschap de aanlegplaats, waar twee Pheniciesche roei- ers hen met een kjein bootje wachtlen, en hen naar een groote galei coeidcn die een halve mijl vender voor anker lag. Zij kwa- men gemakkelijk aan hoord, want de nacht was Istil, ofschoon de lucht dik bewolkt was. Op het dek stond de kapitein, een onvrien- dclijk man, aan wien Amram zijn passa- giers voorstelde als familieleden van hem uit Alexandria. „Goed," zeide Re kapitein. „Wijs hun d,e kaj.uit, want zoodra de wind opsteekt, gaan wij onder zed." Zij hegaven zich dus naar de kajuit die voorzien was van al wat zij konden noodig hebben; doch in het voorbijgaan hoorde Nehushta een matroos, die een lantaarn in de hand hield, tegen zijn makker zeggen: „Die vrouw lijkt heel veel op dat mensch, dat ik vanmorgen- in het amphitheater zag, toen zij koning Agrippa begroetten." „Dat mogen de goden verhooden!" an#- woordde de ander. „De Christenen hehoe- ven ons bier geen ongeluk te brengen!" „Christenen oif niet, er is een storm op komst, pis ik tenminste eenig verstand heb van waer en wind," mompeld© de eerste weer. In de kajuit nam Amram afscbeid van zijn gasten. „Dat is een zomderling avontuur," zeide hij, „en waaraan ik zeker nooit zou gedacht riteiten over de honden werden gevraagd, bleek, dat menig commandant grooten eer- bied had voor de verrichtingen dier trouwe viervoeters, die zelfs in de ergste hitte nog gestadig doortrokken, terwijl van de man schappen reeds menigeen het loodje had moeten leggen. Ook wordt binnenkort een vergrooting van het aantal machine-geweren tegemoet gezien. Regeeringsschoenen. Naar bekend is, wordt door de N. O. T. nog voor 4 millioen gulden aan Ieder en looistoffen vastgehouden. Is het Hbl. wel ingelicht, dan zullen deze binnenkort worden vrijgegeven. Evenals bij het vrijlaten van enkele andere artikelen hgt geval is geweest, heeft Enge- land ook thans de voorwaarde gesteld, dat eerst de overeenkomstige voortbrengselen van rrationalen bodem in ons land zelf zul len worden verbruikt. Wanneer .het aangevoerde Ieder en de looistoffen worden vrijgegeven, zullen deze niet in het bezit komen van de importeurs. In de eerste plaats zal de Regeering alle looistoffen in beslag nemen en deze zelf distribueeren. Dan ook zal zij van het aan gevoerde Ieder een gedeelte, nl. de goed- koopere soorten, voor zich behouden. Dit staat in verband met het eventueel be- schikbaar stellen van een „Regeerings- schoen". Het schoenendragend publiek zal binnen kort vernemen waar het zijn schoeisel tegen een maximum-prijs kan laten herstellen. Men weet, dat alleen de schoenlappers, die zelf geen schoenen vervaardigen, voor de verstrekking van „Regeeringsleder" in aan- merking zullen komen. Hoe het met de beschikbaarstelling van „Regeeringsschoenen zal gaan, valt nog niet te zeggen. Waarschijniijk wil de Regeering eerst de resultaten afwachten van het „loon7 looibedrijf", het loonreparatiebedrijf, om daarna ook eerst de loonschoenfabricage in te stellen. De „Regeeringsschoenen" zou den dpn niet v6or het najaar verkrijgbaar zijn. Bewapening van koopvaardljschepen. In de Groene wijd+ prof. Van Hamel nog eens een'artikel aan de bewapening van koopvaardijschepen in het hedendaagsche belang. De schrijver wijst er op, dat men vooral niet te angstvallig moet zijn voor herroe- ping van neutraliteitsregels. Dit aan het adres van Minister Loudon, die in zijn Wit- bock betoogde, dat thans wijziging brengen in den regel, dat bewapende handelssche- pen niet in onze havens mogen worden ioe- gelaten, onvereenigbaar zou zijn met dc on- partijdigheid, die het kenmerk van onz.jdig- Iieid vormt. Prof. Van Hamel merkt op: „De oorlog opent nu eenmaal telkens on- verwachte gezichtspiinten, en het kan voor den neutrale ontegenzeggelijk noodig zijn, de bakens zijner onzijdigheid naar de stroo- ming van onvoorziene omstandigheden te wijzigen. Doet hij dit, na door een der oor logvoerenden daarop opmerkzaam te zijn gemaakt, dan moge zulks niet aangenaam zijn, maar er mag toch niet tegen worden liebJ>eri. ]VIoge het ons alien voordeel aan- hrengen! Ik heb tenminste miju best voor u gedaan, en nu moeten wij scbeiden." „Gij zijt een goed man," antwonrddeRa chel, „en wat ons ook moge overkomen, ik hid nogmaals, dat God u inoge zegenen voor hetgeen gij voor zijn dienaren lrebl ge daan. Ik bid ook dat Ilij u moge leiden tot de kennis der waacheid. zoo.als die ver- klaard werd door den Heer en Meester dien wij dienen, en dat uw ziel moge gered worden en lret eeuwige leven beerven." „Mevrouw," zeicie Amram, „ik weet niets van uw leer, maax- dit beloof ik U: ik zal ze onderzoeken en zien, of ze tot mijn ver- stand spreekt. Ik houd van weelde, even als mijn geheele volk, maar daarom hen ik nog niet enlcel aan gelid en! een goed leven verslaafd. Mevrouw, ik heb geliefden verloreu, die jk hoop weder te vinden." ,.Zoek en gij zult vinden." „Ik zal zoeken," antwoordde hij, „al zal ik misschien nooit vinden." Dit was hun afscbeid. Findelijk stak de nachtwind op van het landi, het groote zeil werd geheschcn, de slavcn werden aan de riemen gezet, het schip verliet de haven en zette koers naar Jaffa. Twee uur later was er geen wind meer en konden zij alleen met behulp van de riemen vooruitkomen over de gladde zee, waarboven zware wolken hingen. De kapitein wilde het anker uitwerpen, doch het water bleek te diep, en zoo roeiden zij opgezien, zoolang de neutrale handelt niet naar des anderen belang, maar alleen „naar wat in zijn eigen belang geboden is". Een voorbeeld, dat helaas actueel is, brengt ons dadelijk de zaak'duidclijk voor oogen. Verscheidenen onzer industrieen hebben in den laatstcn tijd de benoodigde grond- stoffen betrokken uit de Vereenigde Staten. Hierdoor zijn de bedrijven aan den gang gehouden, en zelfs tot ontwikkeling kunnen komen. Doch nu zijn sinds de breuk met Duitsch- land berichten van de gindsche leveranciers ingekomen,dat zij wel door kunnen gaan met de levering der vereischte grondstoffen, doch alleen op ter verdediging bewapende koop vaardijschepen. Zoo zal het meer en meer gaan. Waar blijven wij dan met onzen „cenmaal vastgestelden regel, die geen afwijking duldtenz."? Zouden wij dan eerlang hoogst nuttige en vreedzame aanvoeren uit onze havens moeten weren, alleen omdat wij in 1914, toen de zaak nog in 't geheel niet te over- zien was, „gewapende handelsschepen in het algemeen met oorlogsschepen hebben meenen te moeten gelijkstellen?" En dan merkt prof. Van Hamel dit op: „Er mag bovendien nog wel eens aan worden herinnerd, van hoeveel beteekenis het recht van handelsschepen, om middelen en maatregelen van zelfverdediging toe te passen, b.v. tegenover duikbooten, ook voor Nederland zelf is. Laat nu nog eens buiten fmschouwing, dat zelfs in den tegenwoordigen oorlog onze eigen reederijen hunne handelsschepen, met voile behoud overigens van de onzijdigheid, tot zelfverdediging tegen onrechtmatige duikbootaanvallen zouden kunnen wenschen toe te rusten. Een maatregel, die in elk ge val reeds een voortreffelijke preventieve uif- werking hebben zou, al kan men over het voor en tegen overigens van gevoelen ver- schillen. Maar er worde ook wel bedacht, dat in een eventueeien lateren oorlog, waarin Ne derland, waarin vooral ook Nederlandsch- Indie gewikkeld kan zijn, ons land ongetwij- feld tot zuiver verdedigende bewapening van zijn handelsschepen zijn toevlucht zal hebben te nemen. Zoowel het verkeer tus schen moederland en kolonien, als de paket- vaart in de Indische wateren kunnen daar- aan, b.v. tegen duikbooten, behoefte heb ben. Dan zullen wij zelve op dit recht, dat wij trouwens in vroeger eeuwen steeds hebben uitgeoefend, staan. En dit niet alleen, wat de eigen bevoegd- heid betreft, om koopvaarders van verdedi- gingsmiddelen te voorzien. Maar ook, wat dan de toelating van onze schepen in an dere, neutrale haxens aangaat. Voor het verkeer tusschen moederland en kolonien, b.v. wegens de noodzakelijkheid om onder- weg steenkolen in te nemen, zal dit van groote beteekenis zijn. Nederland moet dus met het decreteeren van „onveranderlijke neutraiiteitsbeginse- len" wel voorzichtig zijn." langzaam voor I, totdat opeens, eCn uur voor het aanbreken van den dag, een plotse- linge winavlaag de galiei deed pverlnelton. „De noordenwmdDe zwarte noorden- Wind!" riep de stuurman, en de inatrozen herhaalden angstig dien ki-eet, want zij ken- den de macht van dien wind op de Syri- sche kusi. Toen stak de storm op. Berg- hoog waren de go 1 veil, jesn de wind floot door het touwwefk en joeg het schip vooruit. Nehushta kroop uit de kajuit, en zag bij het ochtendlicht in de verte de witte muren van een slad, dicht aan het strand gebouwd. „Is dat niet Apollonia?" vroeg zij den kapitein. „Ja," antwoordde hij,- ,,dat is Apollonia, docli wij gaan liier deze reis niet voor anker. Wij moeten zien, Alexandria te bereiken." Zoo joegen zij Ajiollonia voorbij, opge- heven en weer neei-gewoi-pen door de ge- weldige zeeen. Tegen den middag werd de storm een or- kaan; ondanks al hun pogingen werden zij voortgedreven, totdat zij eindelijk de bran ding zagen op de kust voor hen. Rachel lag ziek en verslagen ter neder, doch Nehushta ging op het dele, om te zien hoe de zaken stonden. „Zijn wij in gevaar!" yroeg zij .aan een matrons. ,.Ja, vervloekte Christiri," antwoordde hij, „en dat is uw schuld. Gij hebt ons on geluk gebracht." (Wordt vervolgd.) - "--T sSiSe-.5 COURANT Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN maken bekend, dat een afschrift van het proces-verbaal, vermeldende den uitslag der op 13 dezer gehouden stemming, ter verkiezing van een lid van den Gemeenteraad, isaangeplakt en voor een ieder ter Gemeente-Secretarie ter inzage ligt. Ter Neuzen, '3 April 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Seeretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1917 | | pagina 1