AL6EMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Bekendmaking. BEKENDMAKING. No. 6518. Zaterdag 14 April 1917. 57 e Jaargang. ABONNEMENT: ADVERTENTlfiN: Bekendmaking. Strandgoed. Dit Blad versclij]iit Saandag^, Woensdag- en VnJdagavond, nitgezonde d op Feestdagen, hi] de Firma P. J. VAN DE 8ANDE te Ter Nenzen. BINNENLANb. aa Per 3 maanden binnen de stad 1.Franco per post voor Nederland 1.10. SiJ vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika /1.65, overig Buitenland 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon 25. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0.1 Qs, Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 uur op den dag der uitgave. BBRSTE BLAD Burg, en Weth. van Ter Neuzen; brengen ter algemeene kennis: dat door den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, bij zijne beschikking van 3 April 1917 no. 2860b, afdeeling Han del, en gezien zijne beschikkingen van 9 September 1916, no. 72235 afd. Handel (Nederl. St.ct. no. 213), 2 Januari 1917, no. 7T7 afd. Handel (Nederl. St.ct. no. 1), 10 Januari 1917, no. 3052 afd. Handel (Nederl. St.ct. no. 8), 22 Januari 1917, no. 6950 afd. Handel (Nederl. St.ct. no. 18), 3 Maart 1917, nos. 15874 en 15875 afd. Handel (Nederl. St.ct. no. 53), 14 Maart 1917, no. 54961-36 Rijksbureau voor de distribute van Graan en Meel (Nederl. St.ct. no. 62) 3 April 1917, no. 28600 afd. Handel (Ne derl. St.ct. no. 79) betreffende aanwijzing van goederen ingevolge art. 1 der Distribu- teewet 1916; krachtens art. 2 en art. 8, 3de lid, der •istributiewet 1916; he.eft goedgevotiden: met betrekking van alle vorige beschik kingen in zake maximumprijzen, voor zoo- ver niet in deze beschikking sub 3o. ver meld, en behoudens het bepaalde sub 5o, lo. tot nadere aankondiging vast te stel- Itn voor de goederen, in deze beschikking sub 3o. genoemd, de maximumprijzen ach- ter ieder dier goederen vermeld, zijnde die vaststelling geschied ingevolge art. 2 en (ef) ingevolge art. 8, 3de lid, der Distribu- tiewet 1916; 2o. ten aanzien van de sub 3o. gestelde maximumprijzen te bepalen: a. dat de groothandel- en tusschenhan- delprijzen zijn te verstaan franco station van bestemming, spoor, boot of laatste veer, tenzij bij het betrokken artikel anders is bepaald; b. dat de prijzen onder geen voorwaarde mogen worden verhoogd noch voor verpak king, noch voor thuisbezorgen, noch voor vracht, noch voor eenige andere door den verkooper te verrichten werkzaamheden, kunnende intusschen levering in verpakking en thuisbezorging slechts worden verlangd voor zoover die gebruikehjk was; c. dat de maximum-kleinhandelprijzen gelden voor elke aflevering, al dan niet a eontant, echter met dien verstande, dat bij levering op crediet e'en toeslag mag wor den berekend van ten hoogste 14 per maand, indien het crediet wordt verleend •p uitdrukkelijk verzoek van den kooper; d. dat het niet geoorloofd is aan den verkoop eenige bijzondere voorwaarde te verbinden, met name niet die van het bij- koopen van eenig ander artikel; e. dat voor onderdeelen van de een- heden in de prijslijst bij de' verschillende artikeien genoemd geen verhoogde prijs in rekening mag worden gebracht, tenzij deze in de lijst vermeld staat, zullende intusschen de groothandel en de tusschenhandel niet verplicht zijn kleinere-hoeveelheden te leve- ren dan de bij den maximumprijs vermelde eenheid; 3o. dat in verband met sub 5o. van voornoemde beschikking, luidende: dat de speciale maximumprijzen, door den Minis ter van Landbouw, Nijverheid en Handel vastgesteld voor bepaalde gemeenten van kracht blijven, ook al wijken zij af van de sub 3o. genoemd, tot wederopzeggens vast te stellen de navolgende maximumprijzen voor deze gemeente: A. LEVENSMIDDELEN. 1. Regeeringsmeel, voor zoover dit dient voor het bakken van Regeeringsbruinbrood of voor verstrekking op broodkaart max.- prijs en kleinhandelprijs 14 ct. per 1 K.G. 3. Aardappelen met uitzondering van eventueel nader bekend te maken soorten maximumprijs en kleinhandelprijs f 3,90 per 1 H.L., 2 per i/2 H.L., 0y2 ct. per 1 K.G., groothandelprijs /3,20 per 1 H.L., tusschenhandelprijs /3,45 per 1 H.L. Buiten de distributre worden gehou- den de duinzandaardappelen, waarvoor ver- voervergunningen kunnen worden afge- geven door de Rijkscommissie van Toezicht op de Aardappelvereeniging te 's Graven- hage, onder voorwaarde, dat de verbouwer niet meer dan 10 per K.G. berekent. De maximum-kleinhandelprijs ingevolge art. 8, 3e lid, der'Distributiewet 1916, bedraagt voor deze soort f 7 per f2 H.L. 4. Groenten, t.w. de volgende stapel- groenten: a. Roode kool max.prijs en kleinhandel prijs 6 ct. per 1 K.G., tusschenhandelprijs 4i/2 ct. per 1 K.G. b. Gele kool - max.prijs en kleinhandel prijs 6 ct. per 1 K.G., tusschenhandelprijs 31/2 ct. per 1 K.G. c. Uien max.prijs en kleinhandelprijs 9 ct. per 1 K.G., tusschenh.prijs 7 ct. per 1 K.G. d. Friesche en andere soorten fijne peen max.prijs en kleinh.prijs 7 ct. per 1 K.G., tusschenh.prijs 5 ct. per 1 K.G. e. Flakkeesche of Hillegomsche peen max.prijs en kleinh.prijs 6 ct. per 1 K.G., tusschenh.prijs 4 ct. per 1 K.G. f. Knolrapen max.prijs en kleinh.prijs 3/2 ct. per 1 K.G., tusschenh.prijs 2 ct. per 1 K.G. en de volgende vatgrofinten: g. Pronksnijboonen max.prijs en kleinh.- prijs 18 ct. per 1 K.G., tusschenh.prijs J8,25 per 100 K.G. h. Dubbele sperzieboonen max.prijs en kleinh.prijs 18 ct. per 1 K.G., tusschenh.prijs 7,25 per 100 K.G. i. Zuurkool max.prijs en kleinh.prijs 10 ct. per 1 K.G., tusschenh.prijs /4,75 per 100 K.G. 5. Peulvruchten te weten: a. Bruine b'oonen (1) max.prijs en kleinh.prijs 21 ct. per K.G. en 11 ct. per j/2 K.G., grooth.prijs 16 per 100 K.G., tus schenh.prijs f 17 per 100 K.G.; bij minder dan 50 K.G. f 17,85 per 100 K.G. b. Groene erwten (2) max.prijs en kleinh.prijs 22 ct. per K.G. en 11 ct. per /2 K.G., grooth.prijs 17 per 100 K.G., tus- schenhandelsprijs 18 per 100 K.G.; bij minder dan 50 K.G. f 18,85 per 100 K.G. 6. Bak- en braadvet (normaal) max. prijs en kleinh.prijs 40 ct. per y2 K.G., grooth.prijs J 70 per 100 K.G., tusschenh.- prijs 71,50 per 100 K.G.; bij minder dan 25 K.G. 72 per 100 K.G. 7. Gezouten varkensvleesch (ander dan gezouten vet- en mager spek) max.prijs en kleinh.prijs 55 ct. per y2 K.G., tusschenh. prijs f 0,85 per K.G. 8. Varkensvleesch: a. Karbonaden max.prijs en kleinh.prijs 55 ct. per y2 K.G. b. Kluiven max.prijs en kleinh.prijs 15 ct. per 1/2 K.G. c. Rollade max.prijs en kleinh.prijs 65 ct. per 1/2 K.G. d. Fricandeau max.prijs en kleinh.prijs 65 ct. per y2 K.G. e. Vette lappen max.prijs en ddeinh.prijs 45 ct. per y2 K.G. f. Doorregen lappen max.prijs en kleinh. prijs 50 ct. per y2 K.G. g. Magere lappen max.prijs en kleinh. prijs 60 ct. per f2 K.G. h. Gehakt max.prijs en kleinh.prijs 55 ct. per 1/2 K.G. i. Versch vet Spek maxqtrijs en kleinh. prijs 50 ct. per y2 K.G. j. Versch doorregen spek max.prijs en kleinh.prijs 55 ct. per f2 K.G. k. Gerookt vet spek max.prijs en kleinh. prijs 55 ct. per y2 K.G. 1. Gezouten vet spek max.prijs en kleinh. prijs 50 ct. per f2 K.G. m. Gerookt mager spek max.prijs en kleinh.prijs 60 ct. per f2 K.G. n. Gezouten mager spek max.prijs en kleinh.prijs 60 ct. per l/2 K.G. o. Reuzel (varkensvet, al dan niet uitge- smolten) max.prijs en kleinh.prijs 50 ct. per !4 K.G. p. Krabbetjes max.priis en kleinh.prijs 40 ct. per y2 K.G. ct. per 1/2 K.G. 9. Rijst (t.w. Voorloop Rangoon of Bas- sein) max.prijs en kleinh.prijs 14 ct. per 1/2 K.G., grooth.prijs 21,25 per 100 K.G., tusschenh.prijs 22,25 p. 100 K.G. 10. Gort (gewone soort) max.prijs en kleinh.prijs 13 ct. p. f2 K.G., grooth.prijs (1) Hieronder Me verstaan alle soorten, die zich kenmerken door eene bruinachtige kleur der schil, b.v. kogelboonen, lange Noord-Hollandsche boonen, IJpolderboonen, kievitsboonen, strooboonen, citroenboonen, chocoladeboonen enz. (2) Hieronder te verstaan alle soorten, die zich kenmerken door eene groene kleur der schil, alsmede de door bewerking van- deze erwten verkregen soorten, b.v. groene erwten, sehokkers, kroonerwten, Kaapsche erwten, spliterwten, parelerwten etiz. j 21 p. 100 K.G., iusschenh.prijs f 22 p. 100 K.G. 11. Havermout (inlandsche of Ameri- kaansche) max.prijs en kleinh.prijs 16 ct. p. '/2 K.G. (3), grooth.prijs f 26 p. 100 K.G., tusschenh.prijs 27 p. 100 K.G. 12. Margarine (normaal) max.prijs en kleinh.prijs 50 ct. p. y2 K.G., tusschenh.prijs f 0,44 p. 1/2 K.G. 13. Boter max.prijs en kleinh.prijs l\2y2 ct. p. K.G. Boter bij verpakking in wit fust v. 50 K.G. grooth.prijs j 2 p. K.G. (4), tusschenh.prijs f 2,05 p. 1 K.G. Boter bij verpakking in wit fust v. 25 K.G. grooth.prijs j 2,01 p. K.G. (4), tusschenh. prijs f 2,06 p. K.G. Boter bij verpakking in wit fust v. 12J4 K.G. en 10 K.G. grooth.prijs 2,02 p. K.G., tusschenh.prijs f 2,07 p. K.G. Boter bij verpakking in Delftsch of Leidsch fust v. 20 K.G. grooth.prijs f 2,05 p. K.G., tusschenh.prijs 2,10 p. K.G. Boter bij verpakking in Delftsch of Leidsch fust van 10 K.G. grooth.prijs f 2,06 p. K.G., tusschenh.prijs 2,11 p. K.G. 14. Kaas, te weten: a. Volvette Goudsche kaas, v.d. verplich- ten voorraad seizoen 1916(1) met rijksmerk max.prijs eri kleinh.prijs 61 ct. p. y2 K.G. en 13 ct. p. 0,1 K.G., grooth.prijs f 46 p. 50 K.G. (2), tusschenh.prijs 49 p. 50 K.G. (2) b. Volvette Goudsche kaas en Edam (40 -j-) v.d. verplichten voorraad seizoen 1916(3) max.prijs en kleinh.prijs 59 ct. p. l/2 K.G. en 12(4 <-t. 0,1 K.G., grooth.prijs f 44 p. 50 K.G. (2), tusschenh.prijs 47 p. 50 K.G.(2). c. Volvette jonge, Gouda en Edam, met Rijksmerk max.prijs en kleinh.prijs 57(4 ct. p. f2 K.G. en 12 ct. p. 0,1 K.G., grooth.prijs j 43 p. 50 K.G.(2), tusschenh.prijs f 46 p. 50 K.G.(2). d. Volvette jonge, Gouda en Edam, zon- der Rijksmerk max.prijs en kleinh.prijs 55 ct. f2 K.G. en 11ct. p. 0,1 K.G., grooth.prijs f 41 p. 50 K.G.(2), tusschenh.prijs 44 p. 50 K.G. (2). e. Jonge, Gouda en Edam (40 -j-) max. pr. en kleinh.pr. 52y2 ct. per y2 K.G. en 11 ct. p. 0,1 K.G., grooth.prijs 40 p. 50 K.G.(2), tusschenh.prijs 43 p. 50 K.G. (2) f. Jonge, Gouda en Edam (30 max. prijs en kleinh.prijs 45 ct. p. y2 K.G. en 9(4 ct. per 0,1 K.G., grooth.prijs f 33 per 50 K.G. (2), tusschenh.prijs 36 p. 50 K.G. (2). g. Jonge, Gouda en Edam (20 max. prijs en kleinh.prijs 38 ct. per (4 K.G. en 8 ct. per 0,1 K.G., grooth.prijs /27 per 50 K.G. (2), tusschenh.prijs f 30 per 50 K.G. (2). h. Nagelkaas max.prijs en kleinh.prijs 29 ct. p. i/2 K.G. en 6 ct. p. 0,1 K.G., grooth. prijs 21 p. 50 K.G. (2), tusschenh.prijs 24 p. 50 K.G. (2). 15. Eieren max.prijs en kleinh.prijs 8 ct. p. stuk. Wordt voorts maandelijks bekend gemaakt. 16. Melk max.prijs en kleinh.prijs 10 ct. p. Liter. - 17. Suiker (Melis 1 of daarmede door den Minister gelijk te stellen soorten) max. prijs en kleinliprijs 28 ct. p. f2 K.G., grooth. prijs f 50,25 p. 100 K.G. (4), tusschenh.prijs 51,50 per 100 K.G. (5). 18. Zeevisch: a. Kleine schelvisch (lengte tot 37 c.M.) max.prijs en kleinh.prijs 28 ct. p. K.G., grooth.prijs f8 per 50 K.G. (6), tusschenh. prijs f 10 per 50 K.G. (7). b. Wijting max.prijs en kleinh.prijs 27 c(. p. K.G., grooth.prijs /7,50 per 50 K.G. (6), tusschenh.pfijs f9,50 p. 50 K.G. (7). c. Kleine gul (lengte tot 55 c.M.) max. prijs en kleinh.prijs 28 ct. p. K.G., grooth. prijs 8 per 50 K.G. (6), tusschenh.prijs f 10 p. 50 K.G. (7). (3) Prijs geldt niet voor Quakers Oats en H. O. in origineele verpakking. (4) Franco station van afzending. (1) Deze kaas is te onderkennen door een aangebracht rond etiquet vermeldende: Verplichte Voorraad 1916. (2) Franco station van afzending. (3) Deze kaas is, wat de Goudsche soort betreft, te onderkennen door een aange bracht etiquet vermeldende: Verplichte Voorraad 1916; de Edammer Kaas is ge- merkt met een brandmerk B. (4) Af fabriek. (5) Vracht van magazijn af voor reke ning van den kooper. d. Kleine poon' en pieterman max.prijs en kleinh.prijs 26 ct. p. K.G., grooth.prijs /7 p. 50 K.G. (6), tusschenh.prijs f 9 p. 50 K.G. (7). e. Horsmakreel max.prijs en kleinh.prijs 22 ct. p. K.G., grooth.prijs 5 per 50 K.G. (6) tusschenh.prijs 7 per 50 K.G. (7). f. Makreel max.prijs en kleinh.prijs 32 ct. per K.G., grooth.prijs 10 per 50 K.G. (6), tusschenh.prijs 12 p. 50 K.G. (7). g. Kleine schol (lengte 2035 c.M.) max.prijs en kleinh.prijs 28 ct. p. K.G., grooth.prijs f8 per 50 K.G. (6), tusschenh. prijs 10 per 50 K.G. (7). h. Gerookte kleine schelvisch max.prijs en kleinh.prijs 34 ct. p. K.G., tusschenh.prijs 12 per 50 K.G. (8). i. Engelsche bokking max.prijs en kleinh. prijs 5 ct. p. stuk, tusschenh.prijs 3V2 ct. per stuk (9). j. Voile haring (gezouten) max.priis en kleinh.prijs 4 ct. per stuk. k. Maatjesharing (gezouten) max.prijs en kleinh.prijs 4 ct. per stuk. I. Gemarineerde haring max.prijs en kleinh.prijs 6 ct. p. stuk, tusschenh.prijs A/2 ct. p. stuk. m. Zuiderzeebokking (bakbokking, zach- te, zonder staartvin) max.prijs en kleinh.pr. 2 ct. p. stuk, grooth.prijs /2,50 per tal van 200 stuks (8), tusschenh.prijs 3 per tal van 200 stuks. n. Zuiderzeebokking (harde, zonder staartvin) max.prijs en kleinh.prijs 2y2 ct. p. stuk, grooth.prijs f 3,25 per tal van 200 stuks (8), tusschenh.prijs 3,75 per tal van 200 stuks. 18bis. Spiering max.prijs en kleinh.prijs 22 ct. p. K.G., tusschenh.pr. 8 per 50 K.G. (8). C. HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN. 20. Zeep (zachte, groene of gele) max. prijs en kleinh.prijs 14 ct. p. x/2 K.G., grooth. prijs J21 per 100 K.G., tusschenh.prijs /22 per 100 K.G. II. Goederen niet aangewezen ingevolge beschikkingen sub 1 genoemd. I. Cichorel (zie ook Peekoffie) kleinh. prijs 3j4 ct. p. 0,1 K.G., grooth.prijs /26 per 100 K.G. 3. Peekoffie (zie ook Cichorei) kleinh. prijs 4 ct. p. 0,1 K.G., grooth.prijs 31 p. 100 K.G. 6. Soda kleinh.prijs 16 ct. p. K.G., grooth. prijs 11 per 100 K.G., tusschenh.prijs 6,25 per 50 K.G. 8. Industriezeep (5) grooth.pr. 46 p. 120 K.G. 9. Zout kleinh.prijs 10 ct. p. K.G. 10. Regeeringsbloem (uitsluitend op broodkaart te verstrekken) (f) kleinh.prijs 37 ct. p. K.G., grooth.prijs 30,50 per 100 K.G. II. Regeeringsbruinbrood kleinh.prijs 5 ct. p. 0,4 K.G. 12. Tarwewaterbrood (gebakken van regeeringsbloem) (6) (f) kleinh.prijs 27^ ct. p. K.G. 13. Tarwewaterbrood (gebakken van regeeringsbloem onder rabbinaal toezicht) (f) kleinh.prijs 14V2 ct- P- 0,4 K.G. 14. Tarwemelkbrood (gebakken van re geeringsbloem) (7) (f) kleinh.prijs 16 ct. p. 0,4 K.G. 15. Tarwemelkbrood (gebakken van re geeringsbloem onder rabbinaal toezicht) (f kleinh.prijs \0x/2 ct. p. 0,4 K.G. 16. Regeeringsbanketbakkersbloem gr.h. prijs J 33,50 per 100 K.G. 17. Joodsche Matzes (van 8 in het pond) kleinh.prijs 36 ct. p. /2 K.G. (6) Deze prijzen gelden aan de vischhal of afslag, plaats van aanvoer; kosten van verpakking, ijs e.d. niet inbegrepen. (7) Franco station van afzending; met inbegrip van verpakking, ijs e.d. (8) Franco station van afzending; prijs wordt bovendien met 4 verhoogd voor dekking der administratiekosten van het Centraal Bureau voor den afzet van Vis- scherijproducten. (9) Franco station van afzending. (f) De prijzen voor deze goederen tre- den eerst op een nader te bepalen datum in werking; tot zoolang blijven gelden de groothandelprijs van 12j/2 ct. voor tarwe waterbrood en 13 ct. voor tarwewater brood, bereid onder rabbinaal toezicht. (6) Hieronder valt ook z.g. luxe brood. (7) Hieronder valt ook z.g. luxe melk- brood. 4o. dat de hierboven voor boter en kaas genoemde maximumprijzen niet gelden voor boter en kaas bereid onder rabbinaal toe zicht, en dat de voor cichorei, peekoffie e» suiker genoemde maximumprijzen niet gel den voor cichorei, peekoffie en suiker, be reid onder rabbinaal toezicht, gedurende de periode eindigende 16 April e.k. Ter Neuzen, 10 April 1917. Burg, en Weth. voornoera®, J. HUIZINGA. De Secretaris, L. WABEKB, Burgemeester en Wethouders van HOEK maken bekend, dat ouders of voogden, die bunne kinderen of pupillen 00 1 Mei a. b. op de openbare lagere school wenschen te ziea toegelaten, hiervan v66r of Op 30 dezer bij het hoofd der school aae- gifc behooren te doen. Hoek, 3 April 19 7. Burgemeester en Wethouders voornoemi, A. WOLFERT, Burgemeester. J. M. OREGMANS, Secretaris. De Burgemeester van GRAAUW ea LANGENDAM hrengt ter kennis; dat op 3 Januari 1917 is gestrand ee* Koe nabjj de haven re Baal dat dit dier is gestald bij den landbouwer D1ELEMAN te Paal. Tevens ter reclame oproepende elk e* een iegelijk, die tot het geborgene vermeent gerechtigd te zijn. GraauWj 11 Januari 1917. De Burgemeester voornoemd, AUG. VAN CAMPEN. Nog ran Be.gisch Iteliefscliip gezonken. Naar de „Maasbode" vemeemt, is h«t Noorsche stoomscliip „Anna Fostenes", 09 reis van Noord-Amerika naar Rotterdam, met een lading graan, bestemd voor de Bef- gische 'Relief-commission gezonksu. Overmaking van gelden uit Engeiand Fraukrijk of uit Nederland naar Belgie «n .Voard-Fraukrijk. Naar wij vernemen, is het den laatste* tijd ineermalen voorgekomen, dat finna'sajf parliculieren kleinere of grootere bedragen naar Belgie of Noord-Frankrijk wildenover- maken en vooraf bij banken in Nedterlamd informeerden, pf de lJuitscheautoriteilen der- gelijke betalingen toelieten. Het is daarbij voorgekomen, dat geantwoord wcrd, dat liet Duitsche bestuur dergelijke remises naar Noord-Frankrijk heeft vcrboden en ze ook slechts voor bepaalde gedeelten van Belgie' toelaat. Wij bebben hierointrent inlichtingen in- gewonnen en vernamen, dat bedoelde infor- matie niet juisl is. In werkelijkheid worden van Fuitsohen kant geen mocilijkheden in den w-eg gelegd aan dergelijke betalingen, welke voor Noord-Frankrijk of'Belgie (aige- meen gouvernements- of elappegebied) zijn bestemd. (N. II. Crt.) Belooning voor verleende hulp. De Hollandsche Stoomboot-Maatschap- pij te Amsterdam lieeft ter belooning voor de redding en goode verzorging van 9 op- varenden van liet in den tniacht van 22 op 23 Maart jl. in den grand gescluoten Ne- derlandsche stoomschip ..Amstelstrooan" aan den schipper W. van der Zwan, van het loggerschip „Marconi", te Scheveningen, ge- schonkeri een gouden horloge met inscriptie, en aan de verdere 6 leden der bemanning van bet loggerschip een gezamenlijke gift van 250. ITitvoer van meialen. IleFSlbl. 110. 278 bevat een Kon. Lesluit van 7 dezier, houdende verbod van uitvoer van alle metaLen in elken vorm, van den dag der afkondiging van dit besluit. De Kroon behoudt zich voor, dit verbod tijdelijk op te heffen of in bijzondere ge- vallen daarvan ontlieffing te doen verleenen. Kunstmesl'slofffin. De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel beefl bepaald: Het is verb ode 11 Chilisalpeler en Thomas- slakkcnmeel af te leveren, te verliandelen, len gesclienke_ te geven of op eenigerlei wijze te vervraemdcn, tenzij in opdraclit of met goedkeuring van de commissie, belast TER NEUZENSCHE COURANT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1917 | | pagina 1