ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. benzine! No. 6517. Donderdag 12 April 1917. 7e Jaargani De Oorlog. pal ABONNEMENT: ADVERTENTIEN Hij m a if m-,._ KH Telefoon 25. Bit Blad verschijnt Maandag^, Woensdag- en VrOdagavond, nitgezonderd op Feestdagen, bU de Firma P. J. VAN DE 8ANDE te Ter Renzen. Prijzen Regeeringsbloem, Regeerings- meel en brood. GlNNtNLANQ. msmuameKssaBsmamKimueB^mm^i niiwiiiiiiinn mi lanwi unmmnm i upr raniw iwi niiiim—iiu'mniii mi jps j|gs saw; Bwa! Per 3 maanden binnen de stad 1.Franco per post voor Nederland /1.10. BiJ vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika /1.65, overig Buitenland /2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elktn regel meer 0.10. Bij dlrecte opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt d® prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 uur op den dag der uitgave. De Burgemeester van Ter Xeuzen maakt bekend, dat volgens beschikking No. 57146/36 van Z.Kxc. den. Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel dato 5 April 1917 de navolgende prijzen zijn vast- gesteld Regeeringsmeel 0,14 per K G. Regeerings- groot- kleiu- bloem handelprijs handelprijs 30,50 p. o/0 K.G. 0,37 p. 1 K G. Regeeringsbruinbrood /0,05 p. 400 Gram. Tarwewaterbrood (gebakken van Regeeringsbloem) 0,14 p. 400 Gram. Tarwemelkbrood (gebakken van Regeeringsbloem) f 0,16 p. 400 Gram, Ter Neuzen, 7 April 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HU1ZINGA. De Burgemeester van Ter Neuzen maakt bekend, dat volgens circulaire No. 30007 dato 3 April j.l van Z.Exc. den Minister van Landbouw, Nijverheid eu Handel, ver- boden is benzine te vervoeren, te verkoopen of #f te leveren, tenzij door den Minister van Landbouw, Njjverheid en Handel daar- toe vergunniug is verleend. De voorwaarden, onder welke deze ver- gunniDg zal worden verleend, zullen nader worden vastgeateld. Ter Neuzen, 7 April 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HU1Z1NGA. Olien, velCfcn enz. Van Regeeririgswege zal een geregelde con trole worden uitgeoefend op de voorraden olien, vetten, olie- eu vethoudende zaden, noten en pitten enz. en de daaruit vervaar- digde produclan. De Minister van Landbouw heeft met deze controle belast den Rijkszuivel-inspecteur G. J. Dieleinan, te Utrecht, die zicli daarbij buiten de onder hem staande amblenaren, zoo .noodig door deskundigen zal doen bij- staan. De niaiklienst op Engeland. Het Persbureau Vaz Dias verneemt, d'at de directeur der Stoomvaartmaatschappij „Zeeland", de beer T. de Meester, tlians met de regeering onderliandelt in hocverre binnenkort de dienst op Engeland lean wor den hervat. Van de zijde der Duitsche- re- geering moet v.o,o»" de liervatting van dien dienst meer tegemoetkoming zijn verkregen, dan aanvankelijk was bepaald. Ook van Engelsche zijde zou men niet ongeneigd zijn, voor zoover de oorlogstoestand dat even loelaat, met de be.langcn van de „Zedand" rekening te houden. De brootfprijzen. Het Haagsclie Corr.-bureau meldt: Uit goede bron vernemen wij, dat de prijs- regeling van het wittebrood een gevolg is van bet feit, dat den laatsten tijd die prijs van het -wittebrood volstrekt niet meer in verhouding was tot.de prijzen van de grond- stoffen en bet nu in verband met de scliaarschle van de grondstoifi'en van betang was, een zooi zuinig mogelijk verbruik te be- vordieren. diet stellen van een juisten prijs voor tiet brooid is hiertoe voorzekor aange- wezen. Hieruit belioeft echter niet te wor den afgeleid, dat reeds binnen cenige weken geen brood meer verkrijgbaar zou zijn. Mot-lit de toestand, dat geen tarwe wordt aange- voerd, voortduren, dan wordt overwogen om 15 a 20 pet. van het larwemeel door ma'is- meel te vervan'gen, waarmede thans proeven worden genomen. In verband met den prijs van het brood, dient nog opgemerkt te worden, dat het regeeringsbruinbrood nog altijd slechts 12 cent per 400 gram kosl en dat naast het witle tarwe-metkbrood, dat 16 cent kost, ook witte tarwe-waterbrood door debakkers verkrijgbaar moet worden gesteld tegen 14 cent per 400 gram. Gift van de Duitsche regeering. De burgemeester van Velzen ontving, zooals bekend, van de Duitsche regeering en de Duitsche marine f 10.000 voor de uitnemende maatregelen en de eerbewijzen bij de begrafenis der slachtoffers van de Duitsche torpedoboot V '69, welke, 23 Ja- nuari zwaar beschadigd te IJmuiden binnen- liep. De gift was bestemd voor tiefdadige doeleinden, te IJmuiden. De burgemeester van Velzen heeft nu bepaald, dat het bedrag bestemd is voor een daar na den borlog te stichten ziekenhuis. (Vad.) Petroleumschaarschte. In verband met de petroleumschaarschte zijn op de treinen der Staatsspoorwegen de twee lantaarns, die voor op elken trein staan, vervangen door een enkele tantaarn, die geplaatst is tegen het midden van de voorzijde der locomotief. Bovendien wor den alle overwegen, waarvan de verlich- ting met petroleum geschiedt, thans slechts door de han'dlantaarn van den wachter ver- licht. Overwogen wordt nog om lichten van die seinpalen, welke zonder aan de veilig- heid te kort te doen kunnen worden gemist, niet te ontsteken. De verlichting van wachtkamers, perrons en andere onderdee- len der stations wordt mede tot het uiterste beperkt. DE ALGEMEENE TOESTAND. De Engelschen zijn Maandagmorgen over een vrij breed front ten Zuid-Oosten en ten Noord-Oosten van Atrecht een krachtig of- fensief begonnen, met aanvankelijk zeer gunstige resultaten. Het cijfer der gevan- genen bereikte des middags reeds het aan- zienlijke getal van 5800, onder den buit wa- ren ook kanonnen. De eerste officieele be- richten melden dat de voorwaartsche be- weging der Engelschen voortduurt. De aan- val werd voorbereid door een roffelvuur dat een hevigheid bereikte zooals in dezen oorlog nog niet was vertoond. De Duit- schers waren dus door het intense kanon- vuur voorbereid dat er een aanval zou komen, maar zij hebben waarschiiniijk niet vermoed dat het offensief zoo krachtig zou zijn, als thans is gebleken. Het Duitsche communique spreekt van den „slag bij Atrecht". Er werd Maandag den geheelen dag zwaar gevochten en de Duitschers erkennen, dat de Engelschen in een deel van hun stellingen zijn doorge- drongen. Uit bijzonderheden van het rapport van maarschalk Haig blijkt dat de Canadeesche troepen de versterkte heuvels van Vimy, vlak ten Noord-Oosten van Atrecht, ver- overden. De heuvelreeks was beplant met een netwerk van zwaar-versterkte stellin gen. Ook de daarachter liggende verdedi- gingswerken en loopgraaf-complexen, be- nevens de dorpen Feuchy, Athies en Thelus werden bezet. Voornamelijk Beiersche troepen verde- digden deze stellingen en hun verliezen zou- den, volgens de Engelsche opgaaf, zeer zwaar zijn. Er wordt aan herinnerd, dat Maandag voor een jaar de eerste slag bij Verdun eindigde, toen het den Duitschers niet ge- lukte aldaar door te breken. Het Noorde- lijk deel van het terrein waarop thans de groote strijd woedt, was het tooneel van bloedige gevechten van de Franschen be gin Mei 1915. Het punt van aanval is door de Engel schen blijkbaar met bijzondere zorg uitge- kozen. Zooals men weet was Atrecht de Noordelijke spil waarom het ,,beweegelijke front" (door de Duitschers ontruimd) draaide. Thans beproeven de Engelschen ten Noorden van die vaste spil het front aan het rollen te brengen. Het is een ope- ratie die zich aansluit bij de voorwaartsche beweging tegen de Hindenburg-linie. Met de Paaschdagen hebben de Engelschen op enkele punten van de linie AtrechtSt. Quentin nieuwe vorderingen gemaakt' en enkele dorpen bezet. Het Duitsche commu nique van gister zegt dat op de wegen naar Kamerijk zich kleine gevechten ontwikkel- den die volgens het vooraf beraamde plan verloopen". Het laatste zou er op wijzen, dat de Duitschers in die streek hun „plan- maszigen" terugtocht voortzetten. De gebeurtenissen bij Atrecht zijn het be gin van een nieuwe fase van den strijd in het Westen, nl. een flinker aanpakken van de zijde der Engelschen. De aanval ge- schiedde daar op de zwaar-versterkte eerste Duitsche linie, van gelijke kracht als die in het Somme-gebied voor den eersten grooten stoot. De breuk tusschen de Vereen. Staren en Oostenrijk-Hongarije is nu ook volko- men. Oostenrijk liet zijn bondgenoot Duitschland niet in den steek. Het is te verwachten dat dit niet heel veet verande- ring in den toestand zal brengen, evenmir. als de fameuze oorlogstoestand die thans tusschen Cuba en .Duitschland bestaat. Evenals de Duitsche zuilen ook de Oos^ tenrijksche schepen in Amerika in beslag genomen worden. De geruchten dat Bra- zilie tegen Duitschland zal partij kiezen nemen vaster vorm aan. Gemeld wordt dat de wederzijdsche gezanten al vertrokken zijn. De Oostenrijksche gezant te Washing ton, Tarnowsky, over wiens reis naar de Vereen. Staten indertijd heel wat te doen is geweest, verlaat zijn postzonder nog door president Wilson te zijn ontvan- gen. Ook in de Braziliaansche havens lig- gen een aantal Duitsche en Oostenrijksche schepen, die de moeite van het in beslag nemen zouden waard zijn. De Vereenigde Stateu in den oorlog. Een der eerste gevolgerf van het intree van de Vereenigde Staten aan den oorlog is dat ook de oorlog tusschen Cuba en Duitschland is uitgebroken. De president van de Cubaansche repu- bliek, generaal Menocal, heeft de verkla- ring geteekend, waarbij Cuba in staat van oorlog met Duitschland wordt verkiaard. De opgelegde Duitsche schepen in de Cu baansche havens zijn in beslag genomen. De Senaat en het Huis van afgevaardig- den van Cuba hebben, op 't voorbeeld van Washington, de oorlogsresolutie aangeno- men. Cuba is 114,524 vierk. K. M. groot, met een bevolking van 2/2 millioen. Havana, de hoofdstad, heeft 300,000 inwoners. De voornaamste uitvoer-produkten van Cuba zijn suiker, tabak, koper, mangaan en vruchten. Ook de republiek Panama schaart zich aan de zijde van de Vereen. Staten. De republiek Panama is in November 1903 ge- vdrm.d, toen het PanaAa-kanaal door de Vereen. Staten zou worden aangeiegd en Columbia, tot wiens gebied de Panama- landengte behoorde, de Kanaalstrook niet wilde afstaan. Panama scheidde zich toen van Columbia af. De nieuw gevormde re publiek is steeds onder controle gebleven van Washington. De president van de republiek Panama heeft een proclamatie uitgevaardigd, waar- i hij zich verbindt de Vereenigde Staten bij te staan in de verdediging van het Pa- namakanaal. Hij heeft het exequatur van de Duitsche consuls ingetrokken. Duit schers, die bij komplotten betrokken zijn, zullen onmiddellijk worden gearresteerd. Panama is groot 87,480 vierk. K. M., met een bevolking van ongeveer een half mil lioen zielen. Cuba neemt Duitsche schepen in beslag. De regeering van Cuba heeft de drie te Havana geinterneerde schepen in beslag genomen, ten einde een komplot te voor- komen om het stoomschip „Bavaria" in den ingang van de haven te laten zinken en deze zoodoende af te sluiten. De be- tnanningen zijn gearresteerd. Er zijn aan- wijzingen, dat men op dezelfde wijze zal optreden ten opzichte van twee Duitsche schepen, die te Cienfuegos en een Duitsch schip, dat te Santiago gei'nterneerd is. De Amerikanen hebben in 1898 er een oorlog met Spanje voor over gehad om de Cubanen te bevrijden van het Spaansche bestuur en er een bewind volgens Ameri- kaansch model in te stellen. In de eerste jaren onder militaire administratie van de Vereen. Staten is Cuba thans een „onaf- hankelijke republiek". Het is echter van- zelf-sprekend, dat er tusschen Washington en Havana nog 'n nauw verband bestaat en vandaar, dat Cuba zich thans ook in oorlog met Duitschland bevindt. TER NEUZEN, 11 April 1917. Het weerbericht van het meteorologisch instituut te De Bildt van heden luidt als volgt: Hoogste barometerstand nabij 765 Zuid- Duitschland. Laagste barometerstand 744.2 Stock holm. Verwachting tot den avond van 12 April: Stormachtige tot krachtige, later tijde- lijk afnemende Zuidelijke tot Westelijke wind, betrokken met sneeuwbuien, later tijdelijk opklarend, zelfde temperatuur. De jaardag van Koning Albert van Belgie werd hedenvoormiddag athier in de R. K. kerk lierdacht met sen plechtige H. Mis, die werd opgedragen door den Z.Eerw. hear Colpaert, met assisteniie van de Z.Eerw. heer Bogcrs, pastoor, en deli WelEerw. lieer De Biie, waarna de Z.Eerw. heer Colpaert, aalinoezenier voor de Belgen eene vader- landscldievende tocspraak hieild, waariu hij hun lot schetsie, en tevens de hoop uitsprak, dat binnen korten tijd de vi-ede zal weder- keeren en de Belgen, die thans op vreemden bodem een ond er komen moesten zoeken, we- der naar nunne haardsteden zullen kunnen terugkeeten. Daarna werd een Te Deuni ge- zongen. Bij deze plechLigheid was het mime kerlcgebouw geheel gevuld door eene be- langsteliliende schare. Kamer van Koophandel. Van de onlangs tot lid der Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier gekozen heeren hebben, naar wij vernemen, de hee- ren E. Hamerlinck, M. J. van Dixhoorn en C. N. van Dijke de benoeming aangenomen. De heer J. A. van Rompu, die mede op 27 Maart 11. verkozen werd, heeft den termijn, bedoeld in art. 14 van het Kon. besluit van 4 Mei 1896 (St.bl.) no. 76) zonder kennis- geving laten voorbijgaan, zoodat hij geacht wordt, zich de keuze niet te hebben laten welgevallen, en moet voor dezen zetel eene nieuwe verkiezing worden uitgeschreven. Adjunct-inspecteur der directe belastingen. Met de waarneming van de betrekking van adjunct-inspecteur der directe belastin gen, ter inspectie Ter Neuzen is met ingang van 1 April 11. belast de heer G. M. G. H. van Russel. Gedenkteeken voor Vorsterman van Oyen. Door het hoofdbestuur der Zeeuwsche Landbouwmaatschappij en de Monument- commissie te Aardenburg is aan den beeld- houwer P. Pflijpe te Apeldoorn (geboren te Souburg) opgedragen een gedenkteeken of monument te vervaardigen voor wijlen den heer G. A. Vorsterman van Oyen, in leven secretaris van de Zeeuwsche Landbouw maatschappij, enz. Veiling woonhui/»n. Gisteren werd alhier ten herberge van V. de Rijk, op den Baandijk, door nofaris Le Nobel, ten verzoeke van de erven 1'. Zegers, in bet openbaar verkocht: Een huis en erf aan do IverkhofJaan, groot 30 centiaren. Hiervan werd koopev de. heer J. Riemens te Ter Neuzen voor 725. Een huis en een perceeltje turn, aan den Baandijk te zamen groot 2 aren 14 centi aren. Hiervan werd kooper de heer Mceuwis de Kraker voor 600. Bij deze veiling was de oproeper niet ver- schenen en word die taak, in afwijking van dp gewoonte, door den notaris zelf verricht. Zich verwond door b sldadigheid. Dinsdagavond moest de genieentepolitie uit een cafe in ae Dijkstraat een marincmatroos ver'wijdecen, waar liij uit baldadigheid zijn band door een mil gestagen had. Hij had zich aaarhij aan de hand verwond en bloeide zoo hevig, dat ten spoedigste de liulp van den officier van gezondlieid moest worden ingeroepen om hem te verbindeu. Aanbesteding grind. Heden werd alhier aanbesteed de leve ring van pi. nr. 210 M3. Duitsche onder- houdsgrind voor den Pierssenspolder. Hiervoor werd ingeschreven door: F. de Nijs; alhier, voor J 3,50; F. Kieboom te Sas van Gent, voor 3,29; J. A„ H, Aar- noudse te Sas van Gent, voor 2,95. Gegund aan den laaggten inschrijver. Diensln eigeraars. Het Beigische Staalsblad van rl—17 Maart beval een derde lijst met nameti van Beigi sche diens 1 weigeraars. Zij omvat de oonsu- laten: Leeuwarden, Maastricht, Rosendaal, Ter Neuzen, Tilburg en Oostburg.'" Deze lijst telt 343 namen. De Paaschdiagan. Was het weder den eersten Paasclrdag veel helovend en ilokte bet velen naar buiten, op de wandeling, het was snel omgedraaid en sinds Maandag lijkt lie! er nicer op dat we den winter tegemoet gaan, dan den zomer. Dit gure winterweer maakt, bij de bestaande beboefle aan koien en petroleum, den toesland nog zorgalijker, terwijl bet er op den akker, in verband met de werkzaam- beden voor bet telen der verscliiMende ge- wassen die we thans meer dan ooit noodig hebben voor de voedselvoorziening, niet gun slig voorstaat, daar nu nog veel moet verrichi worden, wat anders al lang gebeurd was. Het on gunstige weer kon echter de velen, die plan badden gemaakt met de Paasch dagen een bezoek te brengen aan Ter Neuzen daarvian niet weerhouden. Van Sas van Gent reed teen extratrein, en voter een motorboot, terwijl ook de Zeeuwscb-Vlaamsche tram in den laten avond een extra tram liet loopen. Het gebruik dat van laatstgenoemde ge maakt werd was qiel druk te noemen, docli vermoedeiijk is de mindere bekendheid door de ook zeer late publiciteit daarvari well de oorzaak. Maandagnamiddag waren lionderden be zoek ers uit de omgeving in onze stad aan- wezig, die zich amuseerden in de stoomcar- roussel van F. Janvier, die voor een groot deel -weer. fraai gerestaureerd is, env in de verschiilende danslokaliteiten, die aldus goe de zaken maakten. Dit laatste was ook liet geval met verschii lende wink els waar eetwaren en zoetigheden verkocht werden. Niet zeldzaam kon men zoo'n winkel geheel gevuld zien met koop- lustige lieden. Naar men ons mediedeelde liep, ;ondianks de drukte,/,alles in de beste orde af en behoefd© de politie zelfs niemand mondeling te waar- scbuwen. Gislerea was bet jbezcek' van yreemdelingen niet druk. Chr. Knapenve eeniging ,.J.?.as". De Clil-. Knapenvereeniging ,,Joas" vierde gisteren 10 dezer haar 22e jaarfeest in het lokaal Bethel alhier. Na een indrukwekkende inieiding van den voorzilter, werd de avond verder gezellig met leden enbegunstigers(slers)doorgebracbt en 'wisseldbn de voordrachlen en samen- spraken elkander af. Voor de voordrachlen waren vijf prijzen beschikbaar gesteld. Bij bet einde der vergadering werd er door den vice-voorz. opgewezen, dat het aange- nainer geweest ware, als de ouders eens in hun midden geweest waren en niet alien hun jongsie broertje of zusjemeegehracht hadden. .,Vcoruilga>ig is ons slreven." De toeneelvereeniging „Vooruitgang is ons slreven' alhier behaalde met de Paaschdagen weder groot succes. Was Zondagavond ter gelegenheid van de generale repetitie de bovenzaa! van bet cafe „L.a belle vue" goed bezet, Maandag was het bij de uitvoe- ring zeer vol en ook bij de tweede uitvoe- ring op Dinsdag was de zaaj goed bezet. Opgevoerd werd liet drama „Mottige Ja nus.'' Dit stuk, getrokken uit de marine- schetsen van Werumeus Buning, geeft een lcarakteristiek beeld uit liet leven onzer ma- rinematrozen. De vereeniging bleek met dit stuk ;een goede keus le liebbeu gedaan. De inhoud js boeiend en hield, ook door de wijze waarop liet werd opgevoerd, van begin lot eind de aandacht der opgekomenen gaan- de, die niet karig waren met hun applaus als blijk Van ingenomenheid met hetgeen werd te genieten gegeven. De uicvoenngen werden besloten met de uitvoering van de ensemble scene „Studen- ten en boeren of een nachtelijke grap le Kneutersdorp". waama een bal een groot aanlal der aanwezigeii nog enkele uurtjes bijeenhield. In het .Holei de Cemnieree" werd Maandag eene uitvoering gegeven door tooneelgezelschap onder directie van den heer Jungen. De zaal was redelijk bezet en de opgekomenen amuseerden zich goed met de opgevoerde blijspelen'. Voor liet bal, dat de uitvoering besloot, was niet veel animo. Kermis'ten in Zeeland. De commandant der stellingen van demon- den (der Maas en der Schelde (commando Zeeland) heeft toestemming verleend tot het dit jaar doen doorgaau van de kermissen te Drei'-chor en Noordgauwe. Xet'Brlandcrs veroortleeirf. Een stoker van een Nederl. boot, die re- gelmatig naar Gent voter, is ter dood ver- oordee'd. De kapitein 1<reeg 15 jaar gevan- genisstraf en een andere opvarende dezelf de straf. Deze laatste is in liandcn der Duitschers. Hij werd in het Ruhrgebied gearresteerd. De stoker en kapitein Zijn vei- lig in Nederland. Die vonnissen zijn le Gent geveld, waar in deze week opnieuw1 3 op- varenden van een Nederl. vaartuig zijn ge arresteerd. Dit alles is geschied op de lie- Schuldiging Van brievenvervoer. (Tel.) II O E K. Zaterdag werd alhier aanbesteed le leve- rnig van 255 M3 grint voor de gemeente Hoek. Hiervoor werd ingeschreven door de heeren K de Nlijs te Ter Neuzen voor /3,04, F. Kieboom le Sas van Gent voor f 3,25 en J. H. A. Aarnoudse le Sas van Gent voor 2,90 per A13. Gegund1 aan den taagsten inschrijver. AXE L. Zaterdag iverd alhier door liet Bestuur van den polder ,,Capelle" aanbesteed de levering van 110 M3 Pruisiscbe of Holiand- sche onaerhoudsgrint melende 2- 1 c.M. op lceur1 franco oji den wal van de Axelsche Sassing. Ingeschreven werd floor F. de Nijs te Ter Neuzen voor 3,70 per M3, en door F. Kieboom te Sas van Gent voicr 3,25 per M3. Een inschrijvingsbiljet werd ter zijde ge- legd als niel voldoende aan de voorwaarden. Aan den beer F. Kieboom werd de leve ring gegund. Maandgg en Dinsdag werd in de o. 1. school alhier door de vereeniging Ambachls- belang" de jaarlijksclve tenloonsteJling ge- liouden van door de leerlingen van boven- genoemde vereeniging vervaardigde tee- keningen. Een groot aantal fraaie teeke- ningen waren er te zien; d'eze werden met aandac-h! door de bezoekers aanschouwd. Er waren loegekend 13 prijzen, bestaande I

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1917 | | pagina 1