ALBEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOF. ZEEUWSCH-VLAANDEREN. KIEZERSLIJST. m. De Oorlog. No. 6512. Donderdag 29 Maart 1917. 57e Jaargang. ELKBONS. ABONNEMF.NT: ADVERTENTlfiN ilTtl Ml M L A N 0. Telefoon De Burgemeester van T£u NEOZfcN Pit Mad Tercckljnt MaaMag-, Woemdag- en YrlHagaTond, nltgezovjerd op Feestdagea, bij de Firma P. J. TAN DE SANDE te Ter Nenzen. IKUILLa-iOR. 'Per 3 maanden binnen de stad 1.—Franco per post voor Nederland 1.10. %:f vooruitbetalingvoor^Pelgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika /1.65, overig Buitenland /2. Men abonneert zich bi] de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0.10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt df prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 uur op den dag der uitgave. bepaaid 7 1 DE ALGEMEENE TOESTAND. TER NEUZENS COURANT W IJ Z I G J i> G DER Burgemeester en Wethouders der gemeenteTER MEDZEN maken bekend, dat de op heden door hen, door afvoering en toeroeging ingevolge de wet ran 30 December 1916 (St.bl. no 581), tot tijdelijke afwijking van de kieswet, gewijzigde kiezerstijst, benevefls de alphabetische lijsten der namen en voornamen van lien, die met betrekking tot een •f meer der verkiezingen van de kiezerslijst zijn afgevoerd en daarop zijn gebracht, van 23 Maart tot en met 21 April a. s. ter secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage worden nedergelegd en, tegen betaling der knsten, -in af- ithrift of afdruk verkvijgbaar worden gesteld. Tot en met 16 April a. s. is een ieder bevoegd bij bet gemeentebestuur verbetering van de ge wijzigde kiezerstijst te vragen, op grond dat bij self of een ander, in strijd met de wet, daarop voorkomt, niet voorkomt of niet behoorli jk voorkomt. Het verzoekschrift kan op ongezegeld papier worden gesteld. Ter Neuzen, 22 Maart 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. lo voor zachte Zuiaerzeebo.kking [bakbokking] zonder staartvin •BOOTH ANDELPRIJS- /2,50 per tal van 20#stuks. TUSSCHENHANDELPRIJS3, iLELNHANDELPRIJS 2 cents per stuk. 2o Voor harde Zuiderzeebokking zonder staartvin 6R00TIIANDELPRIJS /3,25 per tal van 200stuks. TUSSCHENHANDELPRIJS 3,75 KLEINHANDELPIUJS 2| cents per stuk. Dat bovenbedoelde n i- j t..i -i r-:.i- lj-* te verstaan franco station van afzending met een verhooging van 4 voor dekking der administratie- kosten van het Centraal Bureau voor den afzet van visscherijproducten. Ter Neuzen, 28 Maart 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De Hoofdcontroleur-Buek- houder van het Levensmiddelen- bureau maakt bekend, dat de uitkeering van den toeslag over afgeleverde melk van 23 Oct. 31 Dec. 1916 zal plaats hebben voor hen, die nog niet hebben afgerekend, tot en met £ate**dag 31 Maart a.s ten kantore van het Lfjvensmiddelenbureaa, des voormiddags van i) lit uur. Ter Neuzen, 26 Maart 1917. De Hoofdcontroleur-Boekhouder voornoemd, L. W. RIJNBERG. Op grond van ona medegedeelde feiten, worden de melkslijiers ernstig ge- waarschuwd tegen het afseheuren of in ontvangat nemen van melkbons waarvoor door hen geen melk wordt geleverd. Bij niet naleving van de voorschriften voor de melkvoorziening, zullen nalatige melkslijters van melkleverantie worden uit- gesioten. Ter Neuzen, 28 Maart 1917. Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzen, J. HUIZINGA., Voorzitter. L. WABEKE, Secretaris. DOOR H. RIDER HAGGARD. „TerugI" riep hij, zijn speer opheffend. Nehushta gaf geen antwoord. Zij hualde een dolk onder haar gewaad te voorschijn, liet zich op den grond vallem het mes flikkerde en verdween tot aan het gevest. Om hulp schreeuwend viel de man neer, m "werd in dien nauwen doorgang vertrapt. V6or hem lag de breede uitgang, en in een GOgwenk waren zij b u i ten tusschen de dui- zenden die aan de paniek trachtten te ont- anappen. Eenigen kwamen om, anderen wer- meegesleept, en daartoe behoorden Nehushta «n Rachel. Driemaal waren zij bijna geval- l«n, doch de woeste kraclit van de Lybisch'e redde haar meesteres, totdat zij eindelijk op het ruime terras tegenovcr het strand waren. „Waarhcen nu?" hijgde Rachel. j.Waarheen zal ik u brengen?" was Ne- hushta's wedervraiag. niet staan. Wees vlug. „Maar de anderen?" meende Rachel, met een blik naar de veclilende, trappenik schreeuwende menigte. Reperkie menu's. De ,,Hotclhouder" verneenit, dat de Re- geering overweegt het beperken van -menu's in de hotels en restaurants. De Princess Melita. In de Vossischc Zeilung schrijft vjce-ad- miraal Kalau 'von Hofe over het gebeurcje met de Princess Melita en eindigt aldns: Voor de Duitsche oorlogvoering ter zee is het uit moer dan e&i oogpunt van het hoogste belang, te weten, hoe de Nederland- sche regeering haar onzijdigheidsbepalingen loepasl en of men er op aan kan, dat ze in alle omslandighedeu bij haar eigen officiedl en bindend opgesle'.de beginselen zal blijven. Voor 1 overige heeft de Nederlandsche regeering vol koto en het recht, hare vooir- schriflen te veranderen. Zoo kan zij bijv. gewapende koopvaarders voortaan ais on- schuldige handelsschepen in haar havens toelaten en ook oorlogsschepen veroor- loven zich daar op le houden. Zij moetdat dan echter lijdig aan de oorlogvoerende par- tijen meedeelen en moet zich niet verwonde- ren, als de Duitsche oorliogsjleiding dan maat- regelen neeml om de dan uit Nederlandsche havens dreigende gevaren tijdig het hoofd te bieden. De Nieuwe (it. geeft de volgande lezing van helgcen met de Princess .Melita geschied is. De gewapende koopvaarder Princess .Me lita (blijkbaar tot het nemen van een proef hierheen gezonden) heeft, zoodra het aan de grens van onze terri tori ale zee gekomen was. zich gewend Lot, lie 1 daar ae-sfu .vLxrlriumiStnc oewaKiiigsscllTj) en gevtaagd, of het, zooals het was, in den Waterweg zou worden toegelaten. De commandant van het bewakingsschip heeft geantwoord, dat hij dit niet kon beslissen, maar dat hij de Melita naar den Hock zou brengen, opdat de au- toriteiten akfaar de zaak zouden uitmaken. Daar aangekomen, werd de Melita aangezcgd, dat zij als behoore.nde tot de met oorlogs schepen gelijkgestelde vaarLuigen, niet k'on worden loegelalen en werd haar bevolen het Nedlerlandsche watergebied onmiddellijk te verlaten, waaraan zij voldeed. De Princess Melita is dus gediuende haar gansche eerste verblijf in Nedjerlandsc.il wa tergebied onder Nederlandscli geleide en he- waking geweest. Zij heeft van het eers'te oogenblik af ondicr rechlsti'eeksdi toezicht geslaan en kon derhalve niet gezegd worden (zooals de Duitsche pers doet) in strijd met de Neutraliteitsverklaring te hebben gehan- deld, waarop krachtens art. 3 als straf in- terncering staat. Ifaar positie is dus ook niet voor vergelij- king vatbaar met die der Duitsche duik- booten, welke binnen Nederlandsch gebied weixlcn aangetroffen en dpgebracht om te onderzoeken, of haar verblijf aldaar le wij- ten was aan avcrij of aan gesteldheid der zee, die liaar tegen liaar wil binnen Neder landscli zjeegebied hadden gedrcven, of wel die liaar overvallen hadden, toen zij zich reeds in onze territoriale zee bevonden. Kon het eersl gestelde worden aannemelijk gemaakt, dan werrlen zij vrijgelaten (helis met een Duitsche duikboot bij den mond der Schelde geschied); gelukte het niet, zoo moest interneering vol gen, gelijk dezer dagen gebeurde met de U 30 en de U. B. 6. De ,,Aug. Kessler" gelorpedeord. Volgens een Dinsdagmiddag door de direc- tie vuu de pelroleummaatschappij „de Co rona'! onderafdeeling van de Balaafsche Pe lroleummaatschappij ontvangen bericht, is het tankschip dier maatschappij „Aug. Kes- „God moge hun genadig zijn. Wij kun- nen hen niet helpen." „Laat mij aan mijn lot over," kreunde haar meesteres. „Red u zelf. Nou; ik kan niet- meer." Zij viel op de knieen. „Maar ik lieb nog kracht," mompelde Ne hushta. Zij nam de bezwijmde in haar ge- spientle armen en vluchtte naar de haven, roejiende: Plaats, plaats voor mijn mees teres, de edele Romeinsche, die in zwijm is gevallen!" En de menigte maakte ruimle voor haar. Toen Nehushta veilig over de buitenste terrassen van het ampi theater been was, sloeg zij een zijstraat in en hieid daar still in de schaduw van een muur om te beden- ken wat zij doen zou. Voor het oogenblik waren zij hier veilig; doch zelfs indien zij kracht genoeg gehad had, kwam het haar onmogelijk voor, dat zij haar meesteres door de stampvolle slad zou kunnen dnagen, zon der opnieuw gevat te worden. Zij waren beiden verscheiden maanden gevangen ge weest, en het was in Gesarea de gewoonte, dat de inwoners die niets te doen hadden, door die tralien been naar de gevangenen kwamen kijken, of zelfs met toestemming 'van de^wachters, zich tussclien hen bewogen. Velen kenuen hen dus van uiterlijk. Zoo- sler" gelorjiedeerd op 40 mijlen ten oosten van Start Point zuidkust van Engeland). I let bericht meldt verder dat de bemanriing met uitzondering van 2 Hollandsche ma- chinislen en 4 Chfneesche werklieden is ge- red, pn dat het si-iiip di-ijvende. is geh.leven, en in veiligheid is gebracht. Onxe gr-tanschepen. Naar het persbureau Vas Diaz verneenit zullen de graanschepen nog geen toestem ming tot uitvanen ;krijgen, daar de onder- handelingen met de Engelsche regeering nog niet zijn geeindigd, omd,at de Britsche re geering aan het aanloopen van Halifax voor- waarden verhindt, welke nog verdere be- raadslaging noodig maken. Hel wordt steeds moeilijker een denk- beeld le krijgen van hetgeen op het weste- lijk front wordt vporbereid schrijft het Alg- Hbl. Langzaam en voo-rzichlig volgen de Ehgelsch-Fransche lr. epen de tcrugirekkende of leruggetrokken Duitsche legers. Langzaam ien voorzichlig, wijl naar de „Malin" uileenzet, zoowel de Pransche als de Engetsche leger- besluren bezorgd zijn voor een valslrik van Ilindenhurg. Terwijl van Duitsche zijde werd aangegeven, dot de lerugtocht volbracht was, doch zonder eenige bepaling van de lijn, waarin de Duitschers waren leruggegaan, worden in het ontruimde gebied voo-rtdu- rend •achterhoeden-gevecliten geleverd, en daaruit maakt de deskundige medewerker van liet „Petit Journal" de gevolgtrekking, ^e\ierS!,ana^PSyY'crdedigingslinies der Duit- gelegd. Ook de (Times"' zcg'C, 'dal de'grPiW van den lerugtocht door de geallieerdeii nog niet is bereikL De ontruiming van de vestingwerken bij La Fere door* de Duit schers liewijst h^t, naar dit blad' meenl. Dat een bijzonder gevormd gebied noodig is voor een nieuwe linie is ovendneven; overal kan d-e linie woren aangelegd, en do eene heuvelrug is even goed als de andcre. De linie van Yperen, zegt de „Times", is zoo ongunslig mogelijk. Vrijwillig zou nie- inand die gekozen hebben. En toch heeft liet Engelsclie leger er twee jaren dang het hoofd geboden aan alle Duitsche aanvallen. Terwijl nu echter van Duitsche zijde de nadruk wordt gelegd op liet feit, dat dezc terugtocht uitsluitend liet gevolg" is van de bevelen van den gerieralen staf en geheel vrijwillig werd ondernomen, om den strijd uit het omwoelde en drassige, moerassige terrein over te brengen naar eep ander ge bied, wellicht slechts is een ,,reuler pour mieux sauler", heerschl aan de andere zijde de meening, dat de Duitschers den toestand volstrekt niet meer heheersclien, dat het initiaLief geheel herust bij de luigclschen en Efanschen. De Times" zegt: Tot den terug tocht zijn die Duitschers gednongen, dat weten wij en dat welen zij ook wel. Wij zullen nu moeten afwachten, of zij in staat zullen zijn, zich op de nieuwe, zelfgekdzen lijn, krach- lig te verschansen: Ujt tie jongste berichten blijkt wel, dat in het zuidelijk deel dier zdf gekozen stel- ling de nieuwe linie der Duitschers is aan gelegd ten o. van Soissons, in een gebied, dat van Couy tot het fort Cende loopt, een lerrein, dat met diepe ravijnen doorsneden is en met een krachtige artillerie, voikomen voor de verdediging is ingericht. Het noor- dclijk deel steunt op Atrecht en de daarom- Iieen liggende steliingen. Maar liet centrum is nog sleetls vlottend. De. rechte lijn tus schen Atrecht en Soissons is reeds door de gcallieerden overschreden, zoodat het nu den dlra'de opwinding over de ziekte van den honing wat bedaard was, zouden er slellig soldaien worden uitgezonden om de vluc.h- telingen wecr ie grij]>en. Vooral zou er ge- zocht worden naar Nehushta, en haar mees teres, omdat liet bekend zou geworden zijn, dat een van haar den poorlwacliter had gedood, een misdaad, waarvoor zij waarschijnlijk onder folteringen zou moeten slerven. Dus waarheen moesten zij vluch- ten? Vrienden hadden zij niet, want alle Ghristenen waren de stad uitgezet. Er was slechts efn keuze zich verber- gen. Nehushta keek rond naar een schuilplaats, en lii-erin, zooals dien dag al meer gebeurd was, diende haar 't geluk. In vroegere tij- ucn, toen Cesarea de Stad van Strato ge- noenid werd, was deze straat geiiouwd op een binnenwal der stad, die nu reeds lang ontmanteld was. Een klein eindje van de pick, waar Nehushta had stilgehouden, stond een oude poort, die slechts gebruikt Werd door bedelaars, die eronder sliepen. De poort was aan de andere zijde dichtgemet- seld. Hier droeg Nehushta liaar meesteres naar toe, en vond tot haar blijdschap de ruimte Iedig, ofschoon een nog smeiilend vuur, en een gebroken kruik met lielder water bewezen, dat hier menschen geslapen hadd'en, die geen heter onderdak konden schijn krijgt, of de Duitsche linie, in plaats van een boehl in westeltjke richting een bocht in oostelijke richting zal krijgen. Of in dil centrum een contra-offensidf tegen de oprukkende Engelsche en Pransche legers zal plants liebhen, dan wel of ook daar een vaste linie zal worden, of zal zijn aangelegd, dat is nog steeds hel raadsel van het westelijk front. Aan het oostelijke front is de verstarring nog- niet opgelieven. De kleine gevechten, die er worden geleverd, hebben weinig te beleekenen. Welke gevolgen de Russische revolutie liebhen zal voor de oorlogvoering is nog lang niet na te gaan. Terwijl de voor- loopige regeering allerlei lierichlen in de wereld zendt, waaruit zou blijken, dat de legers en hunne oommandanten zich met den toestand verzoenden en zich geheel bij de voorloopige regeering en haar program aansloten, komen uit andere bron bciiclilen,. die den indruk maken van een grenzelooze verwarring. Aan het noordelijk deel van het front, zeide minister-president Lwof, zijn excessen voorgekoanen, en bij de ldgei-s van generaal BroessiLof moesten zelfs doodvon- nissen aan soldaten worden voltrokken. Maar eenige zekerheid omlrent de stem ming in het leger is niet le verkrijgen. Dat a lies niet is. zooals het zijn kon, blijkt wel uit de verschillende oproepingen tot de s-ol- daten, om hun plicht te blijven doen, in den oorlog. Als zij niet noodig waren, zou den zij niet zijn uitgevaardigd. De pathe- tische en nog al opgeschroeMte oproeping van de Russische oorlogsinvaliden is daar- van een sprekend voorbeeld. Dat er overigens in een zoo bont sainen- gesteld geheel als het Russische rijk, waarin 18 nationalileiteij, met 146 talen en dialecten werd door de niaclit" van den Tsaar en diens bureaucratische ambtenaren, ontzaggelijke verschillen van inziclit over de toekomst voorkomen, tusschen <Jc centrale Moskowi- ten, de verschillende vreemde randvoliken, de Samojeden aan den Wol-ga, de Turko- mannen en Gircassiers in den Ivaukasus, de Mongolen en Chineezen in Azie en de Pin- nen, Lelten, Oekrajners en Polen aan den westrand, is begrijpelijk. Het eenige middel. om die volken en stammen bijeen te houden, nu de ijzeren keten der autocratie, die ze vereenigde. verbroken Ms, zou federalie met vers trekkende autonomic voor de verschil- lenue deelen zijn. Zoo de voorloopige re geering dat inziet en de spoedige maat- regelen neemt, om dien federatieven grond- slag aan te geven en vast te stellen, heeft zij kans, het grootste deel van het rijk bij een te houden; maar zoo zij daarmede aar- zelt, zal de ontbinding van liet groote, sedert Pjetc'r I steeds uitgebreide rijk, door vevove- ringszucht en onverza-delijk imperialisme groot geworden, steeds sneller vorderingen maken. Een regeering, zetelend te Pelrograd of Moskou, en een wetgeving zijn to-cli on- voldoendc voor de zoo uileenloopenide be- langen en levensopvattingen van Lappen en Samojeden tot Koerden en Armeniers, van Mongolen en Chineezen tot Finnen en Bal- ten. Slechts bestuurlijke scheiding, autono- mie voor de verschillende deelen, met een federatieven band, die in het groote geheel de deelen vrijwillig bijeenhoudt, kan op den duur den toestand houdbaar maken. Een voorspelling van mad. De Thebes. In de voorspelling voor 1917 van de nu overleden madame De Th&bes kwam liet volgende voor: ,,Het einde van den oorlog komt in de maand Maart of in September. In Maart zal een geweldige schok door Europa aan gaan. Beslist deze den oorlog niet, dan komt vindlen. Het zou op den duur hier geen veilige schuilplaats zijn, want wie hier geweest wa ren, konden terugkomen. Nehushta keek om zich been. In den dikken muur was een Idem gewclf, waaronder een trap begon. Zij legde. Rachel op den grond, en vloog als een kat naar hoven. Boven aan de trap vond zij een stevige oude dear. Met een zuchl van Jeleurstelling wilde zij weer terug- gaan. Bij nader inzien duwde zij tegen de deur, die zich tot haar verbazing bewoog. Zij duwde nog eens en de deur ging open. Zij kwam in een groot vertrek, verlicht door scliietgaten in den dikken muur, ten ge- bruike voor boogschutlei-s. Nu werd de ruimte door een graanliandelaar gebruikt als pakhuis, want in ecu lioek lag een hoop gerst, en de grond lag vol lederen zakken en andere dingen. Nehushta pam het vertrek eens op. Zij kon geen betere schuilplaats vei"langen tenzij de eigenaar zijn magazijn kwam be- zpeken. Nu, dat moesten zij er op wagen. Zij ging weer naar beneden en sleepte met veel moeite en inspanning haar nog allijd bezwijmde meesteres de trap op, en legde haar in hel pakhuis op een hoop zakken neder. Toen waagde zij het de gebroken kruik met water van beneden te halen. Nu sloot het einde in September. Ellende, hongers- nood en hongeroproer zullen er een einde aan maken. Een rnachtige der wereld zal daarbij zijn groote rijk verliezen; het lot be- treft een keizerlijk persoon. Ik zie niet het teeken van de overwinning op zijn helm Onwillekeurig denkt men bij deze voor spelling aan Rusland. EEN DUITSCHE TERUGTOCHT IN ELZAS? Men schrijft uit Zurich dd. 23 dezer aa* de N. R. Grl. Uit een brief van een zakenman uit MuT hausen blijkt, dat de Duitschers sederteenig# dagen bezig zijn met de ontruiming van di» stad. De verschillende beamblen en arfjei- ders der plaatselijke hedrijven zijn rcedli naar eldfcrs verlrokken. Uit de! fabi*ieken zijn zijn de machineriecn weggenomen. De be- voLking Lrekt groepsgewijs naar het Zwart» Wou-d. Behalve liet gebied van MnlhauseB is heel de Badensche 'Uijnoever en de krcjtK Laufenburg tot oorlogszone verklaard. Men verwachtte algemeen, dat hier even- al's aan de Somme het Duitsche front zal worden teruggenomen. Dat zou dus het resulLaat zijn van het onafgebroken bameren der zware F'ransche artillerie, die rooral io de laatsle weken de Duitsche lijnen dag en nacht bestookte. Zoo lievig was dikwijls het vuiir, dat in de noordelijke kwarlieren van Bazel vensters en deuren raminelden, en de bevolking niet kon slapen. Van de Zwjtsersche grenzen komen berichten in de kranten. Het zijn brieven van soldaten, die in geen jaar op grenswacht hebben gestaan, en nu geheel onder den indruk zijn van de uitbreiding, die het artillerie-vuur gekregen" lieeft. Tegelijk komt het bericht, dat de bevelvoe- rende aeneraabu in Jiel_ land: om_'rcr; ken opgevorderd hebben'. Het is voor rte katliolieke bevolking een zwaar offev, als men bedenkt, dat b.v. de kleine grensstadi Landshut met 22.000 inwoners niet minder dan 29 kerken en kapellen heeft, die nu alle met stomheid gestagen zullen worden. Wel heet het in de verordening, dat klokken van. historische beteekenls van 8e inlevering zijn vrijgesteld, doch daarmede zullen ten hoog ste enkele niiddeleeuwsche ldokken van Mun- chen en van andere steden gespaai-d blijven. TER NEUZEN, 28 Maart 1917. Het- weerbericht van het meteorologisch instituut te De Bildt van heden luidt als volgt; Hoogste barometerstand: 761.7 Vlis- singen. Laagste barometerstand: 738.6 Bodo. Verwachting tot den avond van 29 Maart: Zwakke tot matige, later wellicht toene- mende Zuid-Westelijke tot Noord-Weste- lijke wind, meest zwaarbewolkt, aanvanke- lijk weinig of geen neerslag en iets zachter. Herstemmlng voor de Kanier van Koophandel en Fabrieken. Bij de Dinsdag gehouden herstemming voor de Kamer van Koophandel en Fa brieken alhier stemden met wit briefje 151 kiezers. Gekozen werden de heeren C. N. van Dijke met 73 en J. A. van Rompu met 72 stemmen. Verder verkregen de heeren P. J. Scheele 71 en A. de Vrieze 68 stemmen. 4 briefjes waren van onwaarde. Met blauw briefje stemden 150 kiezers. Gekozen werd de heer Al. J. van Dixhoorn met 81 stemmen. De heer W. Bedet ver- kreeg'56 stemmen, terwijl 13 briefjes van onwaarde waren. zij de deur af met een stuk hout, en begon Rachel's hand-en le wrijven, en haar gelaat met water te besprenkelen. Wcldra opende haar meesteres haar donkerc oogen en ging overeind zilten. „Is het voorbij, en zijn wij in het pa- ra-dijs," fluislerde zij. „Z6o zou ik het idea- niet noenicn, mees teres," zeide Nehushta, ..oflsichoon het er iu vergelijking met de hel waar wij vandaan komen, misschien wel eenigsziiins op gelijkt. Drink maar eens!" Rachel dronk met graagte. „0, hoe heerlfijk!" zeide zij. ,,Maar hoe zijn wij tusschen dat volk uit gekomen?' Eerst nam Nehushta zelf ook eenlangen teug van het water, waaraan zij groote be- hoefle had. Toen vertelde zij haar allies. „0! Nou", zeide Rachel, „wat zijt gij sterk en moedig! Zonder uw hulp zou ik dood zijn." „Zonder Gods's hulp bedoelt gij, meeste res, want ik geloof zeker, dat Hij mijn dolk bestuurde." ,,Hebl gij dien man gedood?" vroegRachel „lk denk dat hij stierf door een djolk- stoot, zooals Anna voorspelde," was het ontwijkend antwoord; „en nu zal ik met- een hel mes schoonmaken, want bloed aan een wapen getuigt tegen den eigenaar daarvan." (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1917 | | pagina 1