If IS 60 blijft vol zorgen De tijd, WINKELHUIS, Plant&ardappelen Cpenbare Vsrkcoping. Openbare Verksoping. HERBERGIN VENTARIS, als: Openbare Verkooping. Msii-Huishcudstsr, H.H. Landbouwers MAAGPIJN, WIJNFLESSCHEN VAN HEEL Co, Tuinstaken en Sparren, Puntdraad, Gladdraad, Vlechtwerk, Krammen en Draadnagels. Firma GEBR. VAN 't HOFF. Hoek. j Magazijn De Blauwe BriL P. J. VALE-WILLEMS, Lange Weststraat 59, AXEL, Nieuwe Cursussen in Landbouwboekhouding. Voorradig: een Bakkersleerling, een net MEISJE, CANADABLOKJES Motorrijwiel 66ii AM Bnrgeri ooiiiis, Behangselpapieren, D. J. JURRIJ. Hoek. C. L. NOBELS, Noordstraat 17. Modelhoeden en verdere Nouveaute's eenfraaie collectie Stalen ILI55EN&C1 Vei'inindsr Uw zorgen en sluii een ves*z@kes*ing eene partij IEUB1LMRE GOEDEREN, H. H. Landbouwers KALKMERQEL, LEDIGE Grootste sorteering in Zoo spoedig mogelijfe gevraagd mm Te huur gevraagd Donderdag 22 Maart 1917, P. STEGEMAN te Staphorst. Bezorgen assuranties. Dagelijks verkrijgbaar CUR. DELLAERT, Westdorpe. H.H. Landbouwers! J. ADRIAANSE, HI MAAGPIJN. - MAAGKRAMP. Ter Neuzen. A. DEKXER Az. Terstond gevraagd: §W U koopt V00RK AN0EN: ■■■in 111 III Laagste en Hoogste Koersen van I9Q7-I9I6 Het beste niet te goed. op den weg Ter Neiizen^Zaamslag 1 ROLLETJE LEDER. (De Wet). den geheelen 2,26,60 H.A. (5 gemet 26 roeden) BQUW- en WEILAND, Er biedt zich aan Holl. 0!ie- en Snieerfabriek, Firma G, BARKER, CUPRI-BITO, Alle soorten TGUWWERK, C. AERTSSENS, te koop gevraagd. TER NEUZEN. Groote voorraad Zeer lage prijzen WIT Onze goederen worden overal franco geleverd. in Optische Gouden en Zilveren Werken, TJurwerken en fijne Staalwaren. Gemalen Guano 5 X 12 X 2. Vischguano 7 X 12 X 4. Kluitkalk, Landbouwkalk, Landbouwphosphaat, Beendermeel. Verder: Soyakoek, Succeskoeken, Raap- koeken en -Meel, Vleeschmeel, Ma'isbloem, Cacaodoppen, Vlaskaf, Gerstevoermeel, Erwtenmeel enz. enz, T e koop: TE KOOP: IS. ADRIAANSENS, Te koop of te huur KASTRANDEN, enz. P. L. A. de Pauw Klaassen, Bericht de Dames de ontvangst eener chique collects voor het a. s. Seizoen. Beleefd aanbevelend. voor Kleeding naar Maat. DAMRAK 80-81 AMSTERDAM BIX DE Kiaatschappij van Levensverzekering en Lijfrenfe, DAMBLAK: 74. AMSTEKDAM. Hoofd-InspecteurH. DOYFR, Wilhelniinastraat 14, Den Haas*. Inspeeteur voor Zeeland en de Zuid-Hoilandsclie KilandenA.J. HAENTJENS DEKKER, Oude Vliasingsclieweg C 158, Middelburg. Yoor onze gezondheid is het beste niet te goed want onze gezondheid is ons kapitaal, en voor een goed deel ons geluk. En riu kunt gij, zonder een bepaalden kwaal, toch aan algemeene zwakte lijden, die het leven dikwjjls tot een last raaakt. Zulke slapte gaat dikwijls samen met een bleeke klenrhoofdpijn, bartklop- pingen, siapeloosheid, gedurige vermoeidheid, gebrek aan eetlust, misselijkheid, prikkelbaarheid, gebrek aan energie. Tegen die algemeene verslappingstoestanden helpt geen enkel middel zoo radikaa! als de SANGU1NOSE. Want de Sanguinose ^versterkt en verrijkt het bloed wekt den eetlust op bevordert een algemeene levensopgewektheid en tast met vaste hand de oorzaak aan van die algemeene zwakte, die het leven tot een last kan maken. SANGUINOSE kost 1.50 per fl.per 6 fl. f 8.— 12 fl. f 15. Tweemaal per dag een eetlepel is votdoende. WACIIT i: VOOR N AMAAK. Bp alle Apothekers en voorname Drogisten. VAN DAM Co., De Riemerstraat 2c/4. Den Haag. Te Ter Neuzen bij de Firma A. VAN OTFRBEEKE—LEUNIS te Axel by den heer JOZ. DE FED TER. 8H Terug te bezorgen tegen belooning bij W. UEINIERS, Hit 1st, of bureau van- dit blad. te Ter Neuzen liefst met werkplaatsje er achter ot naast gelegen. Br. met opgaaf vaa prijs en waar gelegen ender Ho,. 843s bur. v. d. blad. Te bekomcn bp A. VAN WIJCK, Sluiskil. Deurwaarders Huineman te Ter Neuzen, zullen op Donderdag den 29 Maart 1917, des namiddags 11/2 ure, te Hoek, aan bet woonhuis van me- juffrouw de wed. CORNELIS SCBEELE, aan den Molendijk, nabij de Eerste Kreek (C 1) publiek verkoopen als: een eikenhouten Boogkabinet met toebehooren, Kastje, Tafels, Stoelen, Spiegels, Kachel, Klok, Wekker, Lam- pen, Kisten, Zeilen, Matten,Statenbpbel en Boeken, 9 Kippen en een Haan, Glas-, Geleierd- en Aardewerk enz. Betaling contant. De Notaris JS. B. Dumoleyn te Hontenl-se, zal ten verzoeke van den heer H. E. SCHEFFER te Sas van Gent, op des namiddags verkoopen 1 uur, in het openbaar 1 Koe, oud 8 jaar, 1 Rund, oud 9 maanden, 1 Geit, oud 3 jaar, ongeveer 3500 kilos puik Klaverhooi en onge veer 40000 kilos Stalmest, Verder oni contant geld, Toonbank met Buffet, 2 ronde Tafels, 5 Amerikaan- sche grenen Tafels, 9 Keu- kenstoelen, 4 Her- idL bergstoden, 1 Bank, 1 Vil- kachel, 1 Buiskachel, Spoei- bak en Verzijp, 1 Huisklok, Glaswerk en hetgeen verder zal worden gepresenteerd. De Notaris E. B. Dumoleyn te Hontenisse, zal op Vrijdag 13 April 1917, des namiddags 2 uur, ter berberge van Aloys Boefeijzers te Groenendijk, ge- meente Hontenisse, in bet openbaar ver koopen in den Nijspolder, gemeente Ossenisse (nabp Kleverhil), kadaster sectie A nummer 417, verdeeld in 2 koopen als volgt KOOP 1. De Oostelijke helft, zijnde een perceel WEIL AN D met daarnaast gelegen 3 gemeten BOUWLAND. KOOP '2. De Westelijke helft Daast koop 1 gelegen zijnde de overige 4 gemeten BOLWLAND. In pacht bp den heer Jos. Verdurmen tot rooven oogsi 1917. Betaling -koopsom 6 weken na toeslag. Onkosten 81/,, Grieg A/3 o/0 Nadere inlichtu gen te verkrpgen ten kantore van genoemden Notaris. Ben Bnrgermeisjcvan middelbaren leeftijd, als van goede getuigen voorzien. Brieven onder No 849 Bureau v/d Blad. Ondergeteekende, vertegenwoordiger van de Rijnhaven, a/d Bergweg, Rotterdam, levert steeds de beroemde WAGENSMEER, LEDERSMEER, HOEFSMEER, MOLENSMEER, DEK- KLEEDENSMEER, CONSISTENTVET CREOLINE, VASELINE, TALK, CAR- BOLINEUM, SMEERTRAAN, AUTO- MOBIELy, DYNAMO-, NAAIMACHINE en FIETSENOLIE, CENTRIFUGE- en CYLINDEROLIE, DORSCHMACHINE- en GASMOTOROLIE, MACHINEOLIE, COLLING'S PATENTAS-OLIE. VERDER: BENZINE, WASCHMID- DEL voor SCHAPEN, SMETPOEDER voor GRANEN, ter ontsmetting van Bietenzaad. als: HALSTERS, LEIDSELS, STREN- GEN, KOPTOUWEN, enz. GRAANZAKKEN, Nieuwe en Gebruik- te BALEN, enz. enz. Steeds Aanbevelend, HOEK—PHILIPPINE. P. S. Daar anderen onder den zelfden naam minderwaardige Vetten en Olien aan den man trachten te brengen, diene, dat niemand voor mij mag koopen of ver koopen. Alle goederen worden aan huis bezorgd. Imaagkramp,zuur,slechtespijsverte- j ring, bartwater geneest spoedio door het bekende MAAGPOKDER van gg per doos DO cent Hoofddepot: Wed J. RAVE. Zwolle. Overal verkrijghaar, o. a. t>ii Firma A. v. OVERBEEKE-LEUNIS, Ter Neuzen; H. CLAESSENS, Axel Voovhanders eene parti] geschikt voor bemesting, bevat 75 0 0 Koolzurekulk. Aanbevelend, P. PLATTEEUW, Kalkblusschery, Ter Neuzen. Brieven No. 144, bureau dezer courant. Kantoor geopend D-13 v.m. 's Zaterdags gesloten. in de bosschen, Beoosten Bewesten Blij, Tweede Verkorting, Axel, zeer geschikt voor Keepers. Brillen en Pince-nez, zoowel in goud en zilver, als in nikkel of staal, van de eenvoudigste tot de 'modernste soorten. Gouden Verlovings-, TrouW- en Fantasie-Ringen, ook met Edelgesteenten. GESCHENKEN VOOR AANNEMING EN EERSTE H. COMMUNIE. Gouden Parures, Kettingen voor Dames en Heeren. Horloges. Halscolliers, Armbanden en alle derikbare Kristalwerken, enz. Tabak-, Sigaren- en Sigarettenpijpen met zilver en goud gemonteerd, Portefeuilles', Sigarenkokers en Portemonnaies. Alle soorten Knopregulateurs, Kastklokjes en Wekkers. Oek moderne Baritonklokken. Bloedkoralen en Granieten, Krullen, Knoppen, Sloten en Broekstukkea. pgF" Built en koopt oud Goud en ZilverBloedkoralen enz. ^ette bedieuing en concurreerende prijzen. Aanbevelend. U.S. Niemand heeft het recht op mijn naam te reizen. Acht lessen van ruim twee uur. Een avond per week. Minstens dertig deelnemers vereischt. Te Westdorpe aanmelding bij den heer PEULEUAN, Seer. Penn. Boerenbond. Te Hoek aanmelding bg den heer L. KIEL, Seer. Penn. van .Doelmatige Samenwerking." Te Axel aanmeldiDg bij den heer M. W. KOSTER Pz., Voorz. Landbouwvereeniging. Te Hulst aanmelding bij ondergeteekende. Nog kunnec Cursussen gegeven worden te Zuiddorpe, Sluiskil, Philippine en Ter Neuzen. ggJfP" Met het oog op de boekhou^ing, die 1 Mei a. s. dier.t te beginnen, is spoedige aanmelding dringend gewenscht. LtMSWAARDE. Leer Boekh M. O. B dei M do, Zuur, Hartwater en Slechte Spijsvertering wor den spoedig en zeker genezen door het Maagpoe- (ler van Apotheker Boom. Dit Maagpoeder waar- door reeds duizende Maagiijders genezen zyn verkrijgbaar a 75 ct. per doos in de meeste Apotheken en Drogistwinkels. Waar niet verkrijgbaar, wordt na ont- vargst van 85 ct. een doos franco toege- zonden door Firma A. M. BOOM. Arnhem. (Normaal, ontlijmd en gebrand.) Aanbevelend, of iemand die eenigszins met het vak op de hoogte is, bij J. BO BIJN, bakker te Hoek by Ter Neuzen. niet beneden de 17 jaar, om te worden opgeleid tot Winkeljuffrouw. Zich te vervoegen bij K. WIELAND, Havenstr. 4, Ter Neuzen. Te bevragen aan het bureau van dit blad, lang 18—24 c.M., voor in fornuizen en kachels, droog Bakkershdut, Sharpen voor Kee pers en Tuinstaken. CDR. DELLAERT, Westdorpe. bet goedkoopst uwe Horloges, Goud en Zilverwerken bij Horlogemaker, Korte Kerkstraat 8. SNROILEN van oud Goud, Zilveren Bloedkoralen tegen hoogste waardft T K K O O JP. Model 1914, 3 PK Eng. merk Lincoln, alles in prima toestand. Prijs slechts/250. Brieven No, 145, bureau dezer courant. zeer gerieflijk ingericht, staande in de kom der gemeente Ter Neuzen, Te bevragen bureau Van dit Blad. mime keuze Benevens Plakmeel voor 't behangen. SLUISKIL. Schilder. iliil ■■i a b^o sJ$>rncr{^K^tfi&Myns+ j£ 36 ^ra/pe^n/la^&-- De negende uitgave van ons boekje, bevattende de van alle te Amsterdam genoteerde fondsen, alsmede de dividenden, welke in die jaren werden uitgekeerd, is op 30 December verschenen. Wij zenden dit boekje franco tegen toezending van 0,50, welk bedrag door ons zal worden afgedragen aan het legerbestuur ten bate onzer gemobiliseerde militairen. 52 ALSEM I if1 i ibb i-irri—nrnn~Timnirmrimfrrmm y 1 IBIS Sill JSS*. aim

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1917 | | pagina 4