ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 6509. Donderdag 22 Maart 1917. 57e Jaargang. Ves Telling. ME1J4 M. De Oorlog. ABONNEMENT: ADVERTENTIfiN Teleioon 25. Bit Blafl yerscfef^t Maamiag-, Woensdag- en Yrpagayonfl, nitgezon^rd op Feestdagen, bij de Firma P. J. YAN DE 8ANDE te Ter Henzen. Aiievering Tarwe en Roggti inbezitneming van Peulvruchten. 8INNENLAND. 1 tUD BUITENLAND. Per 3 maanden binnen de stad 1—Franco per post voor Nederland 1.10. ©Ij vooruitbetalingvoor Belgie jfl.40, voor Ned.-Indie en Amerika /l.65, overig Buitenland /2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elktn regel meer 0.10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 11111° op den dag der uitgave. HEEFT GOEDGEVONDEN TE BEPALEN: De Burgemeester der gemeente ZAAM SLAG brengt ter openbare kennis van de ingezetenen dat een ieder die in het bezit ie van een of meer stuks Jttmdvee, Varkens en 8chapeu daarvan ingevolge artikel 9 der Distributiewet 1916 voor of •p 25 Maart 1917 aangifte moet doen ter Ge- meente-Secretarie, alwaar aangifte formu- lieren tot het doen der aangiften verkrijgbaar zjjn gesteld. Onder verwijzing naar artikel"9 der Distri butiewet 1916 wordt de bijzondere aandacht Tan de belanghebbenden er op gevestigd dat ingevolge artikel 10 van geuoemde wet, het niet doen der opgave of het onjuist opgeven strafbaai* is. Zaamslag, den 16 Maart 1917. De Burgemeester voornoemd, ,JQH. DE "FELJTER Pz. De Burgemeester der gemeente ZAAM SLAG brengt ter kennis van belangheb benden A. dat door hen voor of niterlijk op Vrijdag 23 Maart 1917, inge volge art. 9 der Distri utiewet 1916 schrif- telijke opgave moet worden gedaan ter Gemeente-Secretarie, waarvoor formulieren ter secretarie verkipgbaar zjjn. le. van de hoeveelheid tarwe en rogge 2e. van de hoeveelheden, betzij gedorscht, betzij ongedorscbt a. bruine boonen b. kleine groene erwten c. schokkererwten d. kroonerwten e. kaapsche groene erwten, welke zjj onder zich hebben S. dat de landbouwers bunne tarwe en rogge behalve de hoeveelheden welke hun voor eigen broodvoorziening gelaten worden, onverwijld moeten afleveren daar anders ingevolge artikel 9 lid 2 der Distri butiewet 1916 tot inbezitneming zal worden overgegaan C. dat met ingang van heden alle vorengenoemde peulvruchten door Zijne Excellence den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel ingevolge art. 9, lid 2 der Distributiewet 1916 in bezit worden geDomen en het den houders ten strengste wordt verboden bedoelde peulvruchten te vervreemden of te gebruiken. Zaamslag, den 20 Maart 1917. De Burgemeester voornoemd, JOH. DE FEIJTER Pz. O DOOR H. RIDER HAGGARD. 6) Onder de toejuichingen der menigte zelte Agrippa zich op zijn goudeni troon, ear zijn hofstoel nam pleats, ieder vol gens zijn rang. Weer klonken de trompetteri, en de gladia- toren van verschillenfle wapens, voorafge- gaan door de equites, die te paard streden, meer dan vijfhonderd man in het geheel, stelden zich In de arena op Voor den inarsch, den groel van hen die slerven gihgen aan hun hear en meester. Nu werden ook de Christenmartelaars door de deur in de arena gebracht, en twee aan twee opgesteld, om hun aanLal zoo groot mogelijk te doen schijnen. De optocht begon. De gladiatorcn bleven voor Agrippa's troon slilstaan, en riepen hem den gewonen groet toe: ,,Heil, o lto- ning! wij, die sterven gaan, groel en u!" Zij werden beloond met een vorstelijkeri glim- la ch en he! gejuich van de toeschouwers, Het laatst van alien kwamen de Christe- nen, een bont, armzalig troepje van oude De kwestie van het toelaten van gewapende koopvaarders. De bekende Nederlandsche geleerde op het gebied van internationaal recht, prof. Janus de Louter, heeft mede thans zijn standpunt aangegeven ten opzichte van de thans in zoo verschillenden zin besproken kwestie, of het voor Neder land geraden zou zijn verandering te brengen in de tot heden gevolgde toe- passing onzer Neutraliteits-proclamatie, door aan gewapende vreemde koopvaar ders den toegang tot onze havens te ver- gunnen. Prof. De Louter schreef daar- omtrent aan de N. Crt. „Naar mijn overtuiging, zou een af- wijking door de Nederlandsche.Regee- ring van haar oorspronkelijk standpunt, uitgedrukt en verkondigd in haar Neu- traliteits-verklaring van Aug. 1914 o p dit oogenblik een onvergeefelijke zwakheid zijn, voortvloeiende uit ver- meend eigenbelang doch uitloopende op w e r k e 1 ij k belang van uitsluitend een oorlogspartij en daarom een recht- matige grief verschaffend aan de tegen- partij, welke niet licht vergeven en ver- geten zou worden". I!I SI AM) ONDER NIEUW BEWIND lie ,/Kom. Ztg: verneemt uit Kopen- hagen Het aanvankeiijk enthoasiasme der Rus- sische kringen alhier over de vau Engel- sche zijrie binnengekomen berichteu omtrent de omw» nteling, is reeds sterk geb.wd. De laatste berichten. oumiddellijk uit Peters burg bier aangekouien, spreken in geheel andere taal en doen uitkomen, dat de revo- lutie "niet zoo glad van stapel is geloopen als men in London voorgaf. De hier wo- nende Russen toonen over het algemeen een nuchtere opvattirig en vreezen, dat de Czaar met .zijn voorloopige afdankiDg nog niet zijn laatste wooid zal gesproken hebben. Men denkt dat bij het in het geheim eens is met grootvorst Michael Alexandrowitsj", en dat deze bedoelde met zijn manifest tijd te winnen. Men gelooft niet aan een langen duur van het nieuwe kabinet, daar te groote tegenstellingen tusschen de Ministers onder- ling bestaan, in het bijzonder tusschen de Kadetten en de Octobristen. Volgens //Politiken" deelde een Russisch officior, die in Zwedon is aangekomen, mee, dat Petersburg verscheidene dagen voor de omwenteling zonder brood was. De woede des volks richtte zich vooral tegen den Land- bouw-Minister Ritng, die door een razende me ig'e werd gegrepen en in den tuin van zijn departement levend verbiand werd. De politie te Petersburg droeg, volgens den officier, schuld aan het bloedvergieten. Toen uit het hoofdgebouw van politie met machine-geweren op het volk werd ge- schoten, werd het gebouw door een volks- menigte bestormd en met den grond gelijk gemaakt. Dit gebeurde op 8 Maart en vormdehet begin der revolutie. Van de politie- macht van 't oude jegime ziju 4.000 man gearresteerd of gedood. De overigen houden zich verborgen. mannen, verschrikte kitidcren, die zich aan hun inoeder vastklemden, en. sleclit-geklee- de vrouwen. Op dit droevlg-e gezicht barst- te hetzelfde vofk, dat enkele minuten gele- den met zooveei aandacht naar'den bisschop had geluisterd. in Tachen uit en riep hun allerlei spotternijen loci" Zonder hierop te letten, stapten zij voort door liet wide zand, dat weldra zoo rood zou zijn, totdat zij tegenover den troon s ton den. „Groeten!" brulden de Loeschouwcrs. Die bisschop hief de band op en alles was stil. Toen sprak hij: ,,Koning, wij die sterven gaan verge- ven u. Moge God hetzelfde doen." De menigte lachte niet meer, en met een ongeduldig gebaar wenkte Agrippa, dat de martelaars zouden voortgaan. Zij gehoor- zaamden; doch de oude Anna kon niet zoo snel loopen als haar makkers. ALleen be- reikte zij den troon, toen de anderen reeds weg waren, en bleef staan. „Vooruit!" riepen de ambtenaars. Doch I zij bewoog zich niet en zeide geen woord. Op haar stok geleund sLaarde zij lconing Agrippa aan. Het was alsof zijn blik tot haar getrokken werd. Hij verbleekle. Anna richtte zich met moeite op en wees met haar stok naar den gouden troohhemel bo- ven het hoofd van Herod lis. Allenkelcen Volgens een telegram uit Petersburg is niet de geringste grond aanwezig voor de in Stockholm verspreide geruchten over het doen springen van de groote spoorwegbrug over de Ochta en over andere vernielingen, die zouden hebben plaats gevonden. De Russische gezant te Stockholm heeft van den consul te Hap&randa bericht ge- bregen, dat de spoorwegverbinding met Petersburg in het mirist niet gestoord is. De geruchten betrefiende de onderbreking van de verbinding rjjn niet waar. DE RUSSISCHE OMWENTELING EN HET HUIS ROMANOFF. De »Times" verneemt uit Petersburg De voorloopige regeering is genoodzaakt geworden concessies te doen aan de revo- lutionnaire gevoelei s. De Czaar heeft in de akte, waarin kjj afstand heeft gedaan van den troon, Groot vorst Nikolaas als "opperbevelhebber aan- gewezen. Niettegenstaande de populariteit vtfn dezen, heeff de voorioopiga regeerii g het noodig geoordeeld om de benoeming te niet te doen en te bepalen dat de leden van het huis Romanoff van het opperbevel uitge- sloten zullen zijn. DUITSCHE BERICHTEN OVER EEN TEGENREVOLUTIE IN RUSLAND. Aan de ,Koln. Ztg." wordt uit Zurich geseindIn politieke kringen alhier be- schouwt men het I'egenwoordige stadium van de revolutie als tijdelijk en men ver- wacht een tegen-revolutie, die er toe zou bijdragen het gebruik van de militaire krachten naar buiten te belemmeren en ze wellicht geheel te verlammen. De voor loopige' regeering moet van plan zijn voor te stellen de verkiezingen na het einde van den oorlog te doen plaats hebben. Naar verluidt zou de arbeiderscommissie geneigd zjjn daaraan haar goedkeuring te hechten. Aan -den „Lokal Anzeiger" wordt uit Malmo geseind In Ruslatid ligt de geheele nijverheid door de gebeurtenissen vau de laatste week stil. De arbeiders staken en er is gebrek aan brandstof, daar de spoor- wegen en schepen geen materiaal aanvoeren. Alle manitie-fabrieken hebben daaronder te lgden. De Poetiloff-fabrieken liggen sedert 9 dagen, de patronenfabriek te Tula sedert 11 dagen stil. Men weet nog niet, wanneer het bedtijf zou kuunen worden hervat, daar de arbeiders geen lust toonen weer aan het werk te gaan. Algemeen wordt gevreesd, dat de tegen-revolutie zal uitbreken. Naar het „Acht Ubr Aben^blatt" ver neemt, meldt bet te Stockholm verschijnen- de blad ,Sozia!-demokraten" dat in den boezem van het revolutionnaire Russische kabinet diepgaande oneenigbeid is ontstaan tusschen Miljoekiff, die ten zeerste oorlogs zuchtig is, en den socialistischen minister van Jnstitie, die vredesgczind is, evenzoo tusschen de Octobristen en de Kadetten Uit Kopenhagen wordt aan de ,Rhein Westf. Ztg." inzake de tegen-revolutie in Zuid Rusland gemeld, dat de ppwinding in het leger groot is. Het vierde feiberische regiment sloeg aan het muiten en scboot zijn officieren dood, Generaal Broessilofl leidt de beweging. De Czaar was te Kiesienef omgeven door een omhoog, doch zagen niets. Allean Agrippa schcen iets te bespeuren, want hij was. op- geslaan om de spelen geopend te verklaren, en zonk plotseling weer op zijn taoon neder. In gedachten vcrdie.pt bleef hij zitten, en Anna stronipelde voort, naar haar makkers toe, die weer door het poortje naar hun plaats terugkeerden. Met moeite stood Herodus voor de tweede maal op van zijn troon. De eerste komie- Straal viel juist op-hem. Hij was een lange man, van een edel voorkomen, en prachtig gekleed. Voor de duizenden die uit de scha- duw tot hem opzagen, was hij geheel in glinsterend zilver gekleed. „In naam van Cesar, tot roem van Cesar, verklaar ik de spelen geopend!" riep hij Toen riep het volk als uit een mood: „De stem van een God! De stem van een God! De stem van den God Agrippa!" Agrippa verzette zich niet tegen diewoor- den. De glorie van zulk een vereeringmaak- te liem dronken. Zoo bleef hij een poos staan. terwijl het zonlicht hem bestraalde en de menigte hem toejuichte. Misscliien zag hij in een visioen, hoe bij. de vekachte, arme balling, zoo tot het duizelingwekkend toppunt van den roem was verheven. Mis scliien geloofde liij wel voor een oogenblik, dat hij waarlijk een God was, dat hij anders grooten staf en politie. Op bet oogenblik is hij verdwenen. Uit Stockholm wordt aan de #Soln. Ztg." gemeld, dat het steeds duidelijker wordt dat Zuid Rusland den Czaar trouw is. In kerken wofdt voor den Czaar gebeden. Kief, Odessa en Rostow zjjn ook den Czaar trouw. Uit Stockholm wordt aan de /»Dusseld. General Anz." geseind, dat de positie van Miljoekof geschokt is. De rnacht komt allengs in handen van de sociaal-revolu- tionnairen. De spanning te Petersburg heeft den hoogsten graad bereikt. Odis->a, Tifls, J> katharinost f nn v^Leel Siberie beb"en zich voor de irn-uwe regee ring verklaard. Na een onderbreking van tien dagen zijp Zondag te Petersburg de bladen weder ver- schenen. Grootvorst Demitrius Pavlow itsj en prins Joessoepof, die wegens den moord op Ras- poetin, veriannen waren, kregen verlof weer naar Petetsburg terug te keeren. DE ALGEMEENE TOESTAND. De groote terugtocht der Duitschers aan het Westelijk front is begonnen, schrijft de N. R. Crt., en wordt met grooten spoed voortgezet. Terwijl de berichtenstorm uit Rusland wat begon te luwen, is buitengewoon be- langrijk nieuws van het Westelijk front gekomen. In het vooriaar kan een sneeuwmassa in de bergen aan het schuiven raken, zoo langzaam eerst, dat men nauwelijks ziet, dat er beweging is. Maar zij is er, de beweging, en die baast onzichtbare verschuivende sneeuw zal straks in een razende lawine omlaag storten. Zoo gaat het nu ook met de strijden- de menschenmassa's aan het Westelijk front. Het begon met een tactische klei ne terugtrekkende beweging van de Duitschers aan beide zij den van de An- cre. Een tactische terugtocht, die ver- moedelijk allereerst ten doel had den te- genstander een tempo af te winnen. Of de Engelsche'n met hun voorbereiding reeds zoover gevorderd waren, dat; zij al op het punt stonden een doorbraak- poging te ondememen, kan in't midden worden gelaten. Zeker is echter, dat hun voorbereiding gericht was op een strijd tegen een vijand, die zich in bepaalde, voor een goed deel bekende stellingen bevond. De vijand heeft die stellingen prijs gegeven. Daardoor zijn natuurlijk die stellingen zonder andere gevechten dan tegen achterhoedeafdeelingen, in het bezit van de Engelschen gekomen; hadden de Duitschers ze bezet gehou- den, dan zouden de Engelschen er offers voor hebben moeten betalen en de ver- meestering hadde hun vermoedelijk veel tijd gekost. Maar dan zou die bezetting ook wellicht het begin zijn geweest van een groote overwinning. Nu hebben zij deze terreinstrook zonder veel moeite be zet, doch van Duitsche zijde hoopt men, dat zij daardoor niet dichter bij de over- winning zijn gekomen, dat hun voorbe reiding, die nu weer voor andere om- standigheden moest worden pasklaar ge maakt, dan waarmede rekening was ge- houden, juist veel meer tijd zal kosten, en dat zij zoodoende door de bezetting van terrein, dat ze anders met moeite zouden hebben moeten veroveren, ver- der van de overwinning af zijn geraakt. Dit zal wel het naastbij liggende doel geweest zijn, dat de Duitschers met de ontruiming van de linie, waarin met No vember het groote Somme-offensief der geallieerden tot een voorloopig eind was gekomen, hebben beoogd. En zoodra deze tactische terugtrek kende beweging was aangevangen, kwam de vraag op: is dit wellicht maar een begin, is deze tactische terugtocht soms maar een inleiding tot een grooten strategrschen terugtocht, een terugtocht om de stellingoorlog door een bewegings oorlog te vervangen. om, wellicht tege- lijk met een verkorting van het front, de noodige operatieruimte te krijgen voor een slag in het open veld? Beide partijen hebben zich met alle krachten op den strijd van dit voorjaar voorbereid. Beiden haakten zij naar een beslissing, waar zij het vorige jaar te- vergeefs voor hadden -gevochten. Van de stellingoorlog uit tot een beslissing te geraken hadden het vorige jaar beide partijen gepoogd. De Duitschers bij Ver dun, hun poging mislukte. De bondge- nooten aan de Somme; ook zij vermoch- ten den strijd niet tot een beslissend stadium te brengen, maar zij deden er toch een goeden worp naar. Wellicht zou het na een gedurende een heelen winter tot het uiterste opgevoerde aanmaak van munitie en kanonnen, na een geduch ten aanvoer van versche goed uitgeruste roepen aan het Engelsche front, na ver- oetering van de bestaande en wellicht ook met toepassing van nieuwe strijd- middelen in den loop van dit jaar beter slagen. Wat in 1916 aan de Somme was geschied, kon blijken slechts de generale repetitie te zijn geweest van wat in 1917 op verschillende punten van het front, over nog meer uitgebreidheid en met nog grooter kracht kon geschieden. Zoo kon wellicht iets bereikt worden, wat op vernietiging van den tegenstander ge- eek, wat althans zijn vernietiging zou voorbereiden. Toen de Duitschers nu eenmaal be gonnen hun stellingen aan de Ancre prijs te geven, kon men hierin het voor- spel van een grootere terugtrekkende beweging vermoeden, waardoor zij de Dondgenooten de kans zouden ontnemen, hun krachten op een tweede verbeterd offensief van denzelfden aard als dat aan de Somme te beproeven. Indien zoo'n offensief plaats had gehad en ware het geslaagd, dan zou het op den duur toch tot een manoeuvre-oorlog, tot open veldslagen zijn gekomen, na een op- marsch van de bondgenooten. Men kan dus zeggen, dat de Duitschers door een terugtocht op groote schaal aan de bond genooten datgene in de hand geven, wat dezen als resultaat van een geweldige worsteling hoopten te bereiken; men kan er zelfs aan toevoegen, dat zij dat doen, omdat zij maar weinig hoop, al thans geen zekerheid, hadden, het te kunnen verhinderen. Een berusting dus in, een vooruitloopen op hun nederlaag. Maar er is onderscheid. Na die worste ling .zou een ernstig geknakt, wellicht een verslagen Duitsch leger terugtrek- nooil zoo lioog had kunnen stijgen. Hij zweeg, terwijl liet volk hem aanbad, zooals de Joden Jehovah, en de Chrlslenen Chrislus aanbaden. Daar trof hem plotseling de Engel des Heeren. Een ondragelijke pijn overviel hem. Herodus wist, dal hij slechts een sterveling was, en dai de dood hem naderde. „Helaas! riep hij, „ik ben geen God, maar een mensch, en nu treft rtiij het lot dat alle menschen wacht." Tegelijk gleed een groote witte uil weg onder den troonhemel boven hem en ver- dween tusschen de draperieen van het bal- dakijn ,,-Ziet, ziet, mijn volk!" riep hij. „Nu ver- laat mij de geest, die mij geluk aanbraclit en ik slerf, mijn volk, ik sterf!" Hij zonk neder op zijn troon, en hij, die voor eenige oogenblikken als een God was vereerd, kromp ineen van pijn en schreide. Ja, Herodus schreide Bienaren schoten toe en lilden hem op*. „Rreng mij van hier om te sterven." kerm- de hij. „De koning is door een vreeselijke ziekte getroffen," kondigde nu een heraut aan. ,,De spelen zijn gesloten. Gaat naar uwe wonin- gen, o volk!" Een poos zal de menigte zwijgend en be- \Toesd. Toen ging er onder haar een ge- fluister op, da! tot een gebrul aangroeide. „De Christenenl De Christenen! Zij heb ben het ongeluk vocxrspeld. Zij hebben den koning betopverd. Toovenaai-s zijn het! Slaat hen dood, "slaat hen dood, slual lien, dood!" Als golven, die van alle kanten tegen elkander inslaan, sh-oomden honderden en duizenden naar de plek waar de martelaars zaten. Muren Ten palissiaden waren hoog. Het volk drong de wachters terzijde en sluwde legen de muren op als water tegen een rots; doch het kon er niet overheen. De voorsten begonnen te gillen, de achtersten drongen steeds meer op. Eenigen vielen en werden vertrapt, anderen klommen op de lichamen, om op hun beurt te vallen en vertrapt te worden. „Wij moeten sterven!" riep een der Naza- reners. „Neen, het leven wenkt oris," antwoord- de Nehushta. „Volg mij, gij alien, want ik weet den weg." Zij greep Rachel om het middel en trok haar naar een kleine deur toe. Deze stond open en werd slechts door 66n man be- waakt; de afvallige gevangenbewaarder Ru- fus (\Vordt vervolgd.) TER NEUZENSCHE COURANT De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend _DE MINISTER VAN LANDBOUW. NIJVERHEID IN HANDEL, gezien artikel 6 der Distributiewet 1916; iat met ingang van heden verboden is zonder zijne •chriftelijke machtiging rijst van welke soort ook te termalen. Ter Neuzen, den 20 Maart 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1917 | | pagina 1