Algemeen Nieuws- en Advertentieblad 7]aanderen. No. 6507. Zaterdag 17 Maart 1917 fy7* Jaargrang □?~W" XD m rJL-j A.13- B U I T t N UwTd LAATSTE BERICHTEN QMTRENT DEN TOESTAND IN RUSLAND. Nadat ons via Duitschlahd berichten omtrent de gebeurtenissen in Rusland hadden bereikt, berichten, die ons om trent verschillende zaken in bet onzekei e lieten, komen zij thans ook over Enge- Wij ontleenen aan de N. R. Crt. het volgende LONDEN, 15 Maart. (Renter.) Bonar Law heeft heden in het Lagerhuis mee- gedeeW, dat de Tsaqr afstand van den troon heeft gedaan. Grootvorst Michael Alexandrowitsj is tot regent benOesnd. (Grootvorst Michael Alexandrowitsj is de eehige broer van Tsaar Nicolaas, in 1878 geboren.) ST. PETERSBURG, 15 Maart. (P. T. A.) De bevolking van St. Petersburg, wanhopig over de volslagen ontredde- ring van het vervoer en de vooiziening met levensmiddeien, was reeds geiuimen tijd in beroering en morde tegen de re- geering, die zij van alle euvelen, waar- onder zij leed, beschuldigde. De regee- ring, did onlusten voorzag, nam uitge- breide maatregelen van orde en beval o.a. de ontbinding van Rijksraad en Doema, doch laatstgenoemde besloot den llden Maart niet te gehoorzamen aan dc keizerlijke oekase doch te blijven verga deren. Zij benoemde dadelijk een uitvoe- rend comite, bestaande uit twaali leden onder ieiding van Rodzianko (den yoor- zitter der Doema); Dit comite nep zich- zelf uit tot voorloopige regeering en kon- digde de volgende proclamatie af „Uit hoofde van de hachelijke toestan den en de binnenlandsche ontreddering, als gevolg van de politiek der vorige re geering, ziet het uitvoerend comite uit de Doema zich genoodzaakt, de voorzie- ning met levensmiddeien en de openbare orde op zich te nemen. De beteekenis dezer beslissing volkomen beseffend, houdt het comite zich verzekerd dat de' bevolking en het leger het zullen helpen bij de moeilijke taak om een nieuwe re geering te vormen, welke de wenschen van de in opstand gekomen bevolking der hoofdstad kan bevredigen." Het garnizoen van St. Petersburg, be staande uit meer dan 30.000 man, heeft zich bij de revolutionairen aangesloten, alle ministers gevangen genomen en in de gevangenis gezet, nadat de Doema had verklaard, dat het kabinet niet be- stond. Vandaag, op den derden dag der revo lutie, is de geheele- hoofdstad, waar de orde snel is hersteld, in de macht van het uitvoerend comite uit de Doema en van de troepen die het steunen. De afgevaardigde Engelhardt, kolonel bij den generalen staf, is tot bevelhebber van St. Petersburg benoemd. Gisteravond heeft het comite oproe- pen gericht tot de bevolking, de troepen, de spoorwegen en de b&nken en hun ver- zocht het gewone leven te hervatten. De afgevaardigde Gronski is door het uitvoerend comite voorloopig belast met de Ieiding van het St. Petersburgsche Telegraaf-agentschap. ST. PETERSBURG, 15 Maart. (Reu- ter.) Rodzianko heeft uit naam van het uitvoerend comite aan de bevelhebbers van de vloot en van de legers op alle fronten een manifest gezonden, waarin hij hun verzoekt kalm te blijven en den strijd tegen den vijand voort te zetten, terwijl het comite den binnenlandschen vrede handhaaft. De revolutionairen hebben' een voor loopige regeering ingesteld. ST. PETERSBURG, 14 Maart. (Reu- ter.) Bark, Protopopof, Stiirmer e. a. zijn door de revolutionairen gevangen genomen; ook baron Fredericks, de mi nister van het keizerlijke hof, dien het volk sterk verdenkt van onder Duit- schen invloed te staan. De revolutionairen hebben het Winter, paleis bezet. De gezanten van Engeland en Frank- rijk zijn onderhandelingen met het uit voerend comite uit de Doema Begonnen. ;ST. PETERSBURG, 14 Maart. (Reu- ter.) Moskou heeft zich, zonder dat er bloed is vergoten, bij de revolutie aan gesloten. ST. PETERSBURG, 15 Maart. (Reu- ter.) De arbeiderSafgevaardigden uit de Doema hebben tot de arbeidersbevolking herhaalde aanmaningen gericht om de orde te bewaren en het werk te hervat ten, opdat de soldaten aan het front den strijd kunnen voortzetten. ST. PETERSBURG, 15 Maart, (Ren ter.) Grootvorst Cyrillus heeft ver klaard' zich onvoorwaardelijk ter be- schikking van Rodzianko te stellen. Alexejef antwoordde. het voorstel van de Doema aan te nemen. Broessilof zei, jegens Keizer en vaderland zijn plicht te doen. Goremikin is in hechtenis genomen. Het eerste en vierde regiment der ko- zakken van de Don hebben zich bij de revolutie aangesloten. MOSKOU, 15 Maart. (Reuter.) Hier leerscht groote vreugde wegens de re volutie. Er heeft zich een militair co mite geVormd, ter hanhaving van de orde met steun van een brigade artille- rie, vijf reg'imenten infanterie en een duizendtal -miiiciens. De militaire commandant van Moskou is in hechtenis genomen, evenals dui zenden en duizenden gendarmes en agen- ten van politic. Politieke gevangenen zijn op vrije voeten gesteld. Nisini Nowgorod en Sjarkof scharen zich aan den kant van de revolutie. LONDEN, 14 Maart. (Reuter.) De afgevaardigden Pepelajef en Taskin heb ben zich, in opdracht van het uitvoe rend comite uit de Doema, naar Kroon- stad begeven, waar de troepen zich ter beschikking van de Doema hebben ge steld. Pepelajef is tot bevelhebber van Kroonstad benoemd. TER NEUZEN, 16 Maart 1917. Het weerbericht van het meteorolo- gisch instituut te De Bildt van heden luidt als volgt Hoogste barometerstand onder 779,8 Vlissingen. A La^gste barometerstand 766,4 Hapa- randa. Verwachting tot den avond van 17 Maart Zwakke tot roatige, later wellicht toe nemen'de winden uit Zuidelijke rich tin- gen, nevelig tot half bewolkt, wellicht eenige regen, zachter. „HuIp in nood". In de jl. Zaterdag gehouden vergade- ring van het uitkeeringsfonds bij ziekte „Hulp in Nood" alhier, bleek uit de re- kening van den penningmeester, dat over de maanden December, Januari en Fe- bruari is ontvangeri aan contributie de som van f 444,70, aan buitengewone in- komsten f 0,62, totaal f 445,32. Uitge- geven werd, wegens ondersteuning van zieken f 375,79, aan bodeloon en buiten gewone uitgaven 85,81, toaal f 461,60, zoodat er meer is uitgegeyen dan ont- vangen een bedrag van f 16,28. Het goed slot der vorige rekening bedroeg f 2502,49V2, zoodat het kapitaal der ver- eeniging op 1 Maart j.l. gedaald was tot f 2486,21(4- Voor de afdeeling „Steunkas" waren over dezelfde maanden de inkomsten wegens contributie de som van j 42,18 terwijl werd uitgegeven aan ondersteu ning f 19,50 en eene buitengewone uit- gaaf van f 5, samen f 24,50, alzoo een batig slot van 17,68. Met het vorig goed slot ad ,f 540,90, was er voor de „Steunkas" dus aanwezig een bedrag van j 558,58. Gewetensgeld. Hoewel in deze streken veel geklaagd wordt over de hooge belastingen zoo werd kort geleden op het kantoor der directe belastingen alhier, toch nog na- mens een persoon, die natuurlijk liefst onbekend wenschte (e blijven een be drag van f 6,gebraclit voor te weinig betaalde belasting. Het is geen groot bedrag en hier tevens het eerste schaap dat de brug over is: Zouden er nu nog meer dergelijke schuldbekentenissen volgen lets nieuws. Naar we vernemen wordt door de twee Jongelingsvereenigingen alhier, g6- tracht om binnenkort in de plaats onzer inwoning een reciteerwedstrijd uit te schrijven, en daarvoor dan ook de noo- dige prijzen beschikbaar te stellen, met het doel om de jongelui van Ter Neuzen op ,te wekken een reciteerver- eeniging op te richten en te steunen om zich daardoor te oefenen in het vrije spreken voor publiek. Als de plannen kunnen worden uitgewerkt zooals ze ge- maakt zijn, belooft het iets zeer goeds en nuttigs te worden, en we durven daarom alien aan te bevelen, om, als het zoover is; ook eens te gaan hooren. De entree zal niet te hoog gesteld wort den, en de opbrengst zal ten bate zijn van het Chr. Mil. Tehuis. 'Plaats, dag en uur zullen eerstdaags in dit blad per advertentie bekend gemaakt worden. Bloem en meel. Dp Minister van Landbouw, Nijver- heid en Handel heeft den burgemeesters meegedeeld, dat van heden ah geen Ame- rikaansche bloem op bestelkaarten zal worden geleverd. Zoo spoedig mogelijk zal regeeringsbloem van de volgende sa- rnenstelling worden geleverd: 40 ge- builde inlandsche bloem; 30 Ameri- kaansche bloem; 301% aardappelmeel en regeeiingsmeel vail de volgende sa- menstelling: 47 7 ongebuild tarwe- meel15 roggemeel30 aardappel meel; 71/0 tarwezemelen of tarwe- grind. (St.ct.) Verbod van verwerken van tarwe en rogge als vcevocder en verbod van gebruik ais zoodanig. De Minister van Landbouw, Nijver- heid en Handel heeft bepaald, dat met ingang van heden verboden is, behou- dens zijn bijzondere toestemming: lo. tarwe en r -gge te verwerken als yoedermiddel vooi dieren; 2o. tarwe en rogge onverwerkt of verwerkt ongemengdof gemengd met andere stoffen als voedermiddel voor dieren te gebyuiken. (St.ct.) A X. E L. 15 Maart. In de heden gehouden bui tengewone verga dering van stembevoeg- de ingelanden van den polder Beoosten- b'ij-benoorden, werd' aangenomen een vei'zoek van de contmissie van adVies in zake het nieuw op_ ite richten waterschap becosten het kanaal van GentTer Neu zen, om de indertijd tusschen de belang- hebbende polders gesloten overeenkomst zoodanig te wijzige#, dat de belangheb- bendfe polders en \v Teipchappen de helft der kosten, noodig voor het verzwaren van den. noordelijken dijk van het Ri.jks- uitwateringskanaal-voor hunne rekening L» J' r. V u l. if 11.U u s_ tJiLniori i L nemen. In de heden (Viijdag) gehouden ver- gadering van ingelanden van den polder Capelle werd een zrifde besluit genomen. Bij de Dinscsag alhier gehouden aanbesteding tot het verbouwen der Geref. kerk in de Kerkdreef, werd inge- schreven: a. voor het perceel metsel-, timmer- en loodgie .erswerk voor net ge- bouw met tore'n doer H. van Luik en P. de Jonge voor de som van f 35770 en voor het gebouw zonder toren voor f 29811, door A. A,. Slijpen voor gebouw met toren voor f 36103,50. b. voor het perceel schilderwerk dooi H. H. Hoebe voor 2950 en c. voor het oerceei smius werk door A. Sornmeijer tt Spui voor f 2280. Gecfbnd aan de laagste inschrijvers voor het gebouw zonder toren. RECHTSZAKEN. Arrondissements-Rechtb. te Middelburg. D« Rfchtbank heeft in bare /ittitg van 16 Maart 1917, de volgende voninssen uitgesproken J. d. B., oud 26 j, vlashandelaar te St. Jans'eer., is wegens misbandHling veroordeeld tot 7 boete of 7 dagen hechtenis. Ph. P., oud 29 j zonder beroep. is wegens beleediijing veroordeeld tot f 10 boete of 10 dagen hechtenis. Heden werden de navolgende zaken be- handeld M. d. C., oud 19 j., viasbewerker te Groede, werd ten laste gelegd dat hjj op 27 Jan. j.l. te Groede een paar schaatseii, toebehoorrnde aan Thomas Cambier beeft weggenomen, met het oogtaerk om die schaatsen te behouden. Eisch een maand gevangenisstraf. M. v. d. A., oud 31 j, verblijvende te Hontenisse, werd beklaagd. dat bjj op 4 Pebruari 1917 te Hontenisse opzetteljjk gewelddadig Jusephus Pauwels met een knip mes heeft geslanen, waardoor hij bloedend werd verwond en bewusteloos is neerge vallen. Eisch 14 dagen gevangenisstraf. F. d. M., oud 34 j., koopmau te Philip pine, werd ten laste gelegd, dat bjj op 27 Febr. 1917 te Hoek, niet aan de vorde- ring van de RijksveldUacht om zijn rij wiel te doen stil houden, ojn dat daarop geen licht braudde, heeft voldaan, doch is door- gereden. Eisch 10 boete of 20 dagen hecbt. A. M. d. D., oud 46 j., winkelierster te Aardenburg, was ter verantwoording ge roepen, dat zij op 1 F^br. 1917, te Aarden burg, opzetteljjk een J/2 K.G. Amerika^n- schd havermout heeft verkocht aan Jeannette Nagel voor 26 cent, zijnde alstoen de maximumprijs slecbts 16 cent per l/.t K G. Eisch i5 boete of 30 dagen hecht. - Bij beschikking der bovengenoemde rechtbank, is rechtsingar g verb end met last tot gevangei houding en verwyzing naar de terechtzitting tegen P. L. L.,' oud 43 j zonder beroep en zonder *aste woon- plaats, beklaagd van diefstal te Stoppeldjjk. Rechtsingang werd verleend met last tot gevangenhoudicg tegen E. v. L oud 32 j werkman te Philippine, F. A., oud 32 j., werkmau te Ter Neuzen, P. M., oud 20 j., P. P m.d 20 j., werkilieden beiden te Sas van Gent. W. H. B., oud 35 j., schipper, zonder vaste woonplaats, alien wegens smokkelarij. Naar h-t huis van bewaring ta Middelburg is overtr-icht V. A. d. L., oud 26 j werkman te Koewacht, wegens terug- k7r na uitzetting, in het bezette gtbicd. - Poging tot aspersing ouder bedreiging tegen bet teveu. Maaxidagavoxid 0111 7 uur is zoo meiclt ue uoudsche Crt. door v twee per^onexi, zekeren J., Oiitslagen gemeen- tewerkman te Gouda exi eeu straatma- ker, JJ. uit Rotterdam, sa.-en gepoog'u den bewoners van het buitencafe „Het riaarsje'' 1x1 Lloemexidaai, onder \vad- aingsveen," door bedreiging tegen het ievexi geid ai te persen. Beide maividuen begaven -zich naar het herbergje, dat hen bekend was als te worden bewooxid door oude heden, den 75jangon Bio ere en zijn vrouw, benevens een meid. Bixinengekomen richtte D. zijn revol ver op den ouden Broere en dreigde hem met: „Je ge.d of je leven! De oude weigerde geld te geven, waat op D. den haan van zxjn vuurwapen over trok. Het wapen ketste echter, tot twee malen toe, zoodat geen schot afging. Broere pakte de twee kerels aan waar door een worsteling ontstond. Xntusschen was de meid, op het hoo ren van de worsteling Weggeloopen, luidkeels „moord" roepend. Dat heeft blijkbaar de indringers beangstigd, al- thans zij namen de vlucht, zonder iets te hebben bereikt. De Goudsche politie met het gebeurde in kennis gesteld, ging op onderzoek uit en trof in Bloemendaal onder Gouda ge- noemden J. aan, die onder den in vloed van sterkeA drank verkeerde. Zij achtte het geraden dezen man mee te nemen. naar het politiebureau, waar hij bij verhoor al heel spoedig door de mand viel en Ipekende een van de daders van het gebeurde in „Het Baars- je" te zijn. Zijn mededader was blijk baar een andere kant opgegaan en op dat oogenblik nog niet gepakt. Bij het voorloopig verhoor bleek, dat beiden het voorueriren hebben gehad onder bedreiging geld machtig te wor den, ,waarom een van hen dan ook ge- wapend was. Aanvankelijk wilden zij het probeeren in den Winterdijk, maar daar was te veel publiek naar hun zin en toen besloten zij het maar bij „Het Baarsje" te wagen, waarvoor de donkere avond' hun een geschikte gelegenheid bood. Door het kordaat optreden van den 75jarige Broere zijn beiden slecht weg- gekomen. De verblijfplaats van den straatmaker D. is inmiddels bij de politie ook be kend geworden. - De gearresteerde J. is overgebracht naar Waddingsveen. Nader vernemen wij dat Broere en zijn vrouw met de dienstmeid in de ach- terkamer zaten, die aan het cafe gienst, toen om kwart na 7 uur de twee man- nen binnentraden en D. zei: „we moe- ten geld hebben". Broere, die dacht dat 't gekheid was en die juist met een tang in zijn hand stond, zei: „met de tang kan je krij- gen", waarop de ander een revolver te voorschijn haalde en zei: „je geld of je leven" en toen Broere -zei dat-ie geen geld had, riep-ie: „je hebt wel geld, en gauw voor den dag ermee, want we heb ben geen tijd". J. was al dien tijd in de deuropenmg blijven staan. Broere, die zag dat t nu meenens was, liep D. voorbij en pakte J. beet, wat een kranige daad mag hee- ten van een man van 75 jaar. Geen oogenblik dacht hij- er aan, dat de re volver wel eens niet geladen kon zijn. Hij werd inmiddels aangegrepen door D. en met z'n tweeen wierpen ze den ouden man tegen den grond. De 77jarige vrouw had al dien tijd verstijfd van schrik bij de kachel geze- ten en kon niets doen om te hulp te komen. Maar toen de mannen aa<n 't worste- len waren, kreeg de meid gelegenheid, om de achterdeur uit te snappen en een eind verder naar buren te loopen. Toen begrepen de roovers dat het spel verloren was en maakten ze beenen het begin dezer week werden door de „V1. 100" nog 28 Noorsche schipbreuke- iii.gen aan den Hoek van Holland aan- gebracht. Een buitenkansje. De bewoner van een huis in den Houttuin te Rotterdam, had een ouden schoorsteen, waarvan de binnenwanden met een dikke laag verf bedekt waren. Uit nieuwsgieri'gheid krabde hij op een plaats de verf weg en vond een ge- i, kleurde tegel. Een algeheele schoonmaak volgde, met het gevolg, dat twee tegel-tableaux te voorschijn kwamen van hoogen ouder- dom en. groote waarde. De „YI. 100" in de lucht gevlogen. Bij het inhalen der netten aan boord van de „V1. 100", kwam 41/2 mijl noord- westelijk van het vuurschip „Maas" een mijn tegen het schip, met het gevolg, dat het in de lucht vloog. Na een uur in de boo ten gezeten te hebben werd de bemanning opgepikt door den logger „Ma 42", die daar aan de loodsbOot overgaf. Deze heeft de equipage te Hoek van Holland aqn land Pe „V1. 100", genaamd „Henriette", was van de' Visscherij-Maatschappij ,,'s Gravenhage", directeur J. H. War- neke.' -Het schip is nog geen jaar oud. Gebrek aan sdieerzeep. Voor degenen in Duitschland, die zich zelf scheren breekt een moeilijke tijd aan. Scheerzeep is n.l. in den handel met meer te krijgen. Maandelijks wor den ze met goedvinden van de oorlogs- commissie voor olien en vetten 15,000 tot 20,000 K.G. scheerzeep gemaakt, maar die moeten aan den bond van Duitsche harbiers, friseurs en haarwer- kers te I^rlijn afgeleverd worden, welk lichaam dan voor de verdere verdeeling in het rijk zorg draagt. Particulieren krijgpn niets. Wie dus niet naar deb barbier wil gaan of een „Ersatz" wil ge- bruiken, zal een patriarchalen baard moeten laten staan. Tegen onreiii op het hoofd. Te Meppel kan van overheidswege den ouders gelast worden hun kinderen niet anders daif «iet kaalgeknipt hoofd naar school te zenden. Dr. Bles betoogt echter in Moleschott, dat zulk een barbaarSch voorschrift, dat terecht ontstemming wekt, geheel onnoodig is. Immers, een oplossing van chloroform en aether in alcohol (10 pCt.), met een flanellen lapje op het hoofd en het haar gebracht, (drie maai per dag) doodt'het onrein onmiddellijk. Deze behandeling moet echter onder toe- zicht van een arts geschiedep, die als er wondjes zijn, wel een ander middel zal toepassen. In een etmaal kan de reinigitig plaats hebben.^ Het haar kaal afjtnippen is een maat- regel, die in een vorige eeuw thuis be- hoort. Sluit Schiedam. Men schrijft -aan het Hbl. Dezei1 dagen werd in de mooie Drent- sche gemeente Borger, het eerste so- ciaal-democratische raadslid ge'instal- leerd. Direct daarna kwamen een paar adressen van arbeidersvereenigingen ter tafel. Daarin werd gevraagd om een betere chstributieregeling en beschik- baarstelling van veel meer artikelen dan de tot nog toe verstrekte. Men vroeg van gemeentewege wol, garen, sajet, klompen, aardappelen en turf, tegen ver- laagde prijzen. Het dag. bestuur zegde klompen toe, aardappelen zouden a f 3.20 worden ver- kocht indien men meer zekerheid kreeg van afzet dan onlangs het geval was. Ook zal getracht worden turf te verkrij- gen en te verkoopen. Maar men sprak er schande van dat er een „honger-demonstratie" was gehou den, terwijl de leiders, althans soipmigen hunner, zooveel sterken drank hadden geconsumeerd, dat ze bij het geval dron- ken werden. Het eenige anti-rev. raads lid maakte dan ook de opmerking, dat het geen honger-, maar een „dorst"-op- tocht was geweest. Het nieuw-gekozen raadslid zeide zeli geheel-onthouder te zijn en kem'de het ergerlijk jenever drinken terecht af. Een der wethouders meende dat uit het kwade nog iets goeds geboren kon wordert, als de raad aan de regeering yroeg Schiedam te sluiten"Niet alien meenden dat zoo'n besluit beteekenis zal hebben. Doch wel waren alien voor het schoone denkbeeld te vinden. En zoo kwam het, dat de raad van Borger met algemeene stemmen besloot een absoluut verbod van jeneververkoop en -gebruik aan de regeering te vragen. Verbod van drankverkoop. Van den eersten dezer af is in Dene- marken een tijdelijk verbod op den ver koop van sterlcedrank uitgevaardigd. Geen handelaar mag,voorloopig iemand een flesch verkoopen, nergens in hotels, koffiehuizen of herbergen mag een glas geschonken worden. Ook mag er geen sterkedrank worden vervoerd. Het verbod is uitgevaardigd om te verhoeden, dat er plotseling een sterke stijging in de prijzen zou volgen op het besluit, dat tegelijk bekend werd ge maakt om de vervaardiging van sterke drank te beperken. Daarover zijn de onderhandelingen nog gaande. Vermoe- delijk zal de aanmaak tot een derde, worden beperkt. De reden is, dat men de grondstoffen koren, ma'is en steen kolen wil uitsparen. Zoodra de zaak haar beslag heeft gekreg<;n, schijnt het verbod te zullen worden qpgeheven. TER SEE/jESSCHE KIIRIIT. ■■wwii ■iiiBMiiBiii iiiiimi—tmtttttib ii immmmw rnmmmmammamamim k i I 1^1 '1 ii 1 ii I 3U

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1917 | | pagina 1