ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOFh ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Befeendmaking- - 5? ifs;wrsa No. 6497. Donderd 22 Februari b*l7. 7e laargang. Bekendmaking. De Oorlog. ABONNEMENT ADVERTENTlEN TE KOOP: Telefoon :33„ IfflM Terschlint Haaniag-, Waenldag- en VrUdagaTonH, aitgezoml'ni op Feestdagen, HQ de Firma P. J. VAN DE SANDE te Ter Neazet. kostelooze vaccinatie en revaccinatie, STRAATVUILte ZAAMSLAG 8INNENLAN0. Per 3 maanden binnen de stad 1Franco per post voor Nederland 110. 3l\ vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amenka 1.65. overig Buitenland 2. mm abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzei, ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer 0.1©. Bij direct© opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 liur op den dag der uitgave. Burgemeester en Wethouders van HOEK roaken bekeud, dat gelegenheid tot inen- ting en herinenting zal worden ge- geven op ftflfoensdag 28 Febipuafii 1917, tusachen een en twee lire, des namiddags voor hen, die wonen in de kom, Hasjesstraat, Mauritsfort en omstrekeD. Op Domderdag I Bfiaart B9I7, op denzelf'den tijd voor hen, die wonen in het Paradgs, Boeregat en Knol en om^treken, beide dagen ien huize van den geneesheer. Hoek, 19 Februari 1917. i Burgemeester en Wethouders voornoerod, A. WOLFERT, Burgemeester. J. M. DREGMANS, SecretaTis. de hoevpelheden spek, die de grootere ge- j Mel het oog dp meenten terug leveren, afkomstigvan de [m aanzien' van den T>ogst -'de haar toegewezen regeeringsvarken:mafctregel niet langer zoude worden to-ege- Premien aan grensbeambten enz. pasi dan tot uiterlijk half September, omdat Tweede Kamer ingekomen daarna de beZwanen en n ad eel en zeer groot De bij de voorstellen tot het toekennen van premien aan ambtenaren. en andere personen, in take betoonden ijver bij bet toezicht op den uitvoer, wettigen het vermoeden, dat de f 25.000, waarmede de Minister van Finan- cien bij de indiening der begrooting meen- de te kunnen volstaan, niet toereikend zal zijn. Teneinde met de toekenning van premien bp den bestaanden voet voort te gaan zal een verhooging van den post met f 50.000 noodig zijn. Gewetensgeld. Naar aanleiding van hetgeen wij dezer Burgemeester en Wethouders I dagen aan het Vaderland ontleenden om- der gemeenteZ AAMSL AG maken trent het ..gewetensgeld" dat bij het Depar- tement van Financien inkomt, nemen we uit De Fiscus 't volgende over, dat een an dere verklaring geeft van deze bijdragen aan de Staatskas. De Fiscus schrijft het volgende: We zouden ons jaaroverzicht kunnen eindigen, ware het niet, dat we nog willen bekeud dat op Woensdag 7 en 14 SB a art a. telkens des namiddags te 2 uren, ten Raadhuize de gelegenheid zal zijn opengesteld tot van de ingezetenen die zich daartoe v ten gemeentehuize kunnen aanmelden, met I wijzen op een, zich in 1916 bijzonder sterk medebrenging van de z. g. trouwboekjes. ontwikkelende, neiging bij het directe be- Zaamslag, 20 Februari 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JOEL. DE FE1JTER, Burgemeester. J. STOLE Lz., Secretaris. het op het daarvoor bestemde terrein liggende verzarnelde alsmede de op de haven liggende gronden. Inschrijvingen worden ter Secretarie in- gewacht voor of op 27 Febrastari «s. s. Zaamslag, 20 Februari 1917. Burgemeester en Wethouders van Zaamslag, JOB. DE FEIJTER, Burgemeester. J. STOLE Lzn., Secretaris. De Administrates van het Levensmiddelen- hedrijf der gemeente ZAAMSLAG brengt ter kenuis van belanghebbenden, dat voor het indienen eener aanvrage tot bekomen eener Zeepkaart, ten gemeentehuize gelegenheid bestaat zich aan te melden tot ■iterlgk 26 Februari a.s. Zaamslag, den 20sten Februari 1917. De Administrateur v/h. Levensmiddelenbedrijf vnd., J. STOLE. De Oostenrijksch-Hongaarsche missie. De Koningin heeft heden in gehoor ont- -vangen den vorst Von Schwarzenberg, bui- tengewoon ambassadeur van den Keizer van Oostenrijk, ter mededeeling van diens troonsbestijging. Tevens werd aan H. M. voorgesteld graaf George Festetus van Polna, deel uitma- kende van de buitengewone missie. Vervolgens werd de ambassade door den Prins ontvangen. Na afloop van de officieele ontvangst ten paleize hebben de vorst en het hem verge? zellende- lid der missie ten half twee deel genomen aan het dejeuner bij den Minister van Buitenlandsche Zaken, waarna zij 's middags een bezbek brachten aan het Huis ten Bosch, ter bezichtiging van de Oranje-zaal. De Koningin-Moeder zal morgen de "buitengewone ambassade uit Oostenrijk- Hongarije ter harer paleize ontvangen en daarna den vorst Von Schwarzenberg en graaf Festetus te dejeuneeren houden. ZHverbons. Het Stbl. no. 219 bevat een Kon. besluit van den 16den dezer, waarbij wordt be- paald, dat naar gelang daaraan de behoef- te blijkt te bestaan, zullen worden uitgege- ven acht millioen zilverbons van twee en een halven gulden en twintig millioen zil verbons van een gulden. Spek. Het Rijks Distributiekantoor deelt mee: Spek wordt voorloopig niet afgeleverd. De distribute van dit artikel is afhankelijk van lasting verschuldigd publiek, nl. den aan- drang om gefraudeerde belasting onge- dwongen aan te zuiveren; het betalen van z.g. gewetensgeld, sterk bevorderd door de generaal-pardon-betalingen in de oorlogs- winst- en verdedigingsbelastingen. Wanneer men werkehjk denkt, dat dit geld door gewetensdwang wordt betaald, dan moeten we, door de opgedane onder- vinding bij 9 van de 10 gevallen, die illusie aan het menschdom ontnemen. De wetenschap tot verhooging der vroe- ger aangegeven inkomsten in 1911, 1912 en 1913, de oorlogswinstvermeerdering over 1914 en 1915 doet dalen en dat tegen on juiste aangiften geld- en gevangenisstraffen onder het bereik van den fiscus zijn ge- komen, zijn veeleer de drijfveeren; de in- specteurs hebben dus in 't bijzonder te wa ken tegen dergelijke gefingeerde hoogere aangiften. Het moreel van het publiek men denke slechts aan de uitvoerfraude en de daarme- gepaard gaande pogingen tot omkooping is dan ook allerminst gestegen het teger.deel helaas in de tegenwoordige buitengewone omstandigheden; herhaalde- lijk blijkt het den inspecteurs, dat het nog heel wat overtuigend redeneeren kost qm het „geweten" in de richting te leiden dat worden. Dtiar tegen over oordeelde men dat er geen groote bezwareh 1 legen besta.au, dat de zomer- lijd reeds wordt ingevoerd met half April in plaate van miet 1 Mei. zooals ten vorigejare het geval was. Naar aanleiding van de bezwaren in ver- band met hel schoolgaan der kinderen, sprak de vergadering als haar gevoelen uit, dat in de daarvoor in aanmerkmg komende ge- meenten de school uren evenveel behoorden te worden verlaat als de tijd werd vervroegd. Op grond van een en ander is den Minister in bverweging gegeven, om, indien tot weder- invoering van den zoniortijd zal worden be- slolen. in den bovenbedoelden zin te doen besluiten. Uitvoer van koolrapen en paarclenpeen. De Minister van Landbouw, enz. heeft be- paald, da I aan exporleurs van groenten, in- geschreven bij de Rijkscommissie van Toe zicht op de Yereenigde Groentencentrale, vergmining zal worden gegeven voor den uitvoer van bepaalde partijen koolrapen en paardenpeen. Voor elke 100 K.G. p-een resp. koolrapen, waarvoor consent woixlt aangevraagd, zal tot een door de Rijkscommissie van 1 oeziclit op de Vereeniging Groentenoeintrale te be- palen datum bescliikbaar worden gehouden en op dien datum ter beschikking van ge- lioemde Rijkscommissie van 1 oeziclit wor den gesteld: 200 K.G. van de best hewuar- barc qualiteit p-een. resp. koolrapen, te "we- ten van de peen 100 h' G. legen den prijs van 3,50, ten einde le worden'gedro-ogd en 100 K.G. legen den prijis van 1,50' ten einde te dienen al-s veevoeder; en van de koolra pen 100 K.G. tegen den prijs vail 2, ten einde le worden gedroogd en 100 K.G. tegen den prijs van J 140 ten einde te dienen als veevoeder. Deze lioeveelheden zullen worden geleverd franco boord, groot scheepswaler of spooi Rij elke 10.000 K.G., waarvoor uitvoer wordt gevraagd. zal een zekerheidstelling ten ge- no-egen van voorno-emde Rijkscommissie wor den gevoegd van 100. Bedoelde Rijkscom missie is bevoegd nadore voorwaard-en aan den uitvoer te verbinden. De b ovengen oe mdo, vo-or droging bestemde lioeveelheden, worden ter beschikking der drogerijen gesteld voor de daar gen-o-emde prijzen en zullen door de drogers worden af geleverd en ter beschikking der Rijkscom missie van Toezicht op de Groentencentrale worden' gesteld: de peen tot den prijs van f 0,90 per K.G. gedroogd: de koolrapen tot den prijis van ./0.70 per K.G. gedroogd. De hoeveelheden voor veevoeder bestemd, welke ni-et tot dal doeleinde mochten worden opzichte van den te volgen weg; 2o. 25 vrachtschepen, beladen met vee voeder en kunstmeststoffen, wprden door de Engelsche regeering in Engelsche havens aangehouden; 3o. 17 vrachtschepen liggen in Ameri- kaansche havens om redenen onder 1 ge- noemd; 4o. 44 vrachtschepen zijn voor het graanvervoer op de uit- of thuisreis; of en wanneer' deze schepen zullen binnenkomen, is niet te zeggen. Waar reeds thans met de beschikbare i ov,er6enkomst aangegaan, waarbij onze scheepsruimte nauwelijks eemgszins vol- scheepvaarl en onze invoer aan bepaalde doendq hoeveelheid granen ter voeding van rcoclcil worden gebonden. Die overeenkomsl Engeland niet van zijn verplichtirtg om,nu meer dan ooit, zijn naam hoog te houden. Wanneer het. weigert zijn mijnennet' voor de Duitsche kusL, ter wille van de Hollandsche scheepvaarl, in te korten, dan moeten wij her us ten. mo-g-en daariri zelfs niet een symp- toom zien van mindere welwillendheid tegen- over ons. Maar wanneer tientallen onzer sclie- pen dagen en dagen of weken -aaneen worden vastgehouden, dan kan tocli moeilijk alfc een vriendschappelijke daad worden gequa- lifi-ceerd. Daar komt nog lets bij. Met de Nederlandsclie Overzeelrust is een mensch en dier kan worden aangevoerd, behoeft het, met het oog op het bovenstaan- de, geen verder betoog, dat de toekomst ter zake verre van rooskleurig is. De meest mogelijke zuinigheid in het broodverbruik moet dan ook dringend wor den aanbeVolen. Mochten de thans gelden- de bepalingen ten aanzien van het verbruik van bropd geen voldoende besparing te- weeg brengen, dan zou een br.uinbrood- periode of inkrimping van het thans vast- gestelde rantsoen ernstig overwogen moe ten worden. Eveneens moet de grootst mogelijke be- perking in het verbruik van veevoeder wor den aanbevoien. De belcmmering van onze scheepvaarL Het zijn geen geruststellende b-erichten, schrijft het Alg. HbL., die ons den laatsten tijd berichten: ondanks alle v-ertoogen lieefi Engeland volhard bij zijn weigering om de „We-sterdijk" een betr-ekkelijk geringe hoe veelheid -steenkolen te g-ev-en om het graan, dat noodig i-s voor de voiding van het Neder landsclie volk in Nederlaiidsche havens te brengen. Nog altijd heeft de N. O. T. ge-en toestemming wet-en te krijgen om de vaart naar Oost en West te heropenen zonder e-en Engelsche haven aan te doen. Eenige tien tallen schepen liggen in de Rotterdamsche haven gereed om in ballast te vertrekken ten einde in Amerika graan le halenhet wacht-en is alleen op- de hereidverklaring van Engeland dezeii -schepen geen moeilijk- heden in den weg te leggen Die berdidverklaring lilijft nog maar steeds uit. De Engelsche Regeering talmit endraalt; bliikbaar met de bewu-ste wet-ens-chap, dat daardoor de mo-eilijkheden in o-n-s land met den dag grooter worden. Men zou dil kunnen n-oemen een sport revolverpolitiek: de dood van je scheep vaarl of je tonnage. Deze eisch gaat zelfs zoo ver. dat Hollandsche schepen, die na-ar Engeland verlrokken dm -steenkolen te halen, w orden gcdwongen 0111 -eerst een lading naar Frankrijk of Italie te brengen alvoren zi,j weegl als een zware last op onzen handel en onze industrie. In den loop der laatste jaren zijn -er al heel wat balsturige lezers geweest, wi-en wij hebben moeten verklaren, waarom het zoo moest en niet anders kon. Maar wanneer wrij nu met dat al toch niet ver Krijgen, wat ons werd gegarandeerd de onbelemm-erde aanvoer van de produc- ten die wij vo-or ons- z-elf noodig hebben, dan gaat o-nis de moed onlbreken om hel raison d'etre van een dergelijke instelling verder te verdedig-en. Wij hebben goed vertrouwen, dat de reeders en bankiers die de N. O. T. hebben opgerichl, en door 'net g-ev-en van hun wo-ord aan Nederland zulke onschatbar-e di-ehsten hebben bewezen, niet zoo -spoedig h-et bijlfje er bij necr willen i-eggen. H-et zou een ramp zijn, welker l>o- tcekeni-s niet ernstig genoeg k:ui worden geschat. Maar wanneer wij zien, dat het contract, dat zij maakten, zoo word! uilge- vo-erd. dan kunnen Wij toch begrijpen, dat zij er een-s genoeg van krijgen "Laat ons ho pen, dat het volk van Ey go- land. waar men als liandeldrijvende n-atie, altijd een loyale uitvoering gaf aan de uit- legging van aangegane contracten, dit zai inzien en. onze moeilijkheden niet grPoler maken dan zij reeds zijn. het ,,geld" afwerpen kan, nadat zij soms I „€pezjgd) blijven ter beschikking der Rijks- I ^fgenkolen thuis kunnen brengen. vooraf hebben vernomen, dat zij beter ge- 1 f I daan hadden domine dan inspecteur te worden. Dat de schatkist in 1916 veel meer dan een ton gouds aan „gewetensge!d" heeft ontvangen moge op zichzelf aangenaam klinken, het leverde tevens het bewijs, dat alleen bij krachtige strafbepalingen van de eigen aangiften bij de directe belastingen wat kan terechtkomen en dat het goede vertrouwen op den eerlijkheidszin der aan- gevers in deze wetten is gebleken een abso- luut misplaatst vertrouwen te zijn geweest. Zoniortijd. Het Bestuur van het N-ederlandsch Land- bouw-comite heel't aan d-eil Minister van Bin nen lands clic Zaken mededeeling g-edaan van eene bespreking, in -een-e vergad-ering van het Bestuur van het Nederlands-che Landbouw Comite met d-e voorzitt-ens d-er grooLe land- bouworganisaties in Nederland, welke voor- en nadeelen w eder-invo-ering van den „zomer- tijd" voor den Neder 1 and-s-chen landbouw zoude met zich breng-en. Uit de besp-rekingen bleek, dal in het alge- meen aan het gebruik van den zomertijd voor den landbouw niet onbelangrijke nadee len verbonden zijn. Vo-or een goed deel-be st a and e hierin, dat lvet werk op de boerderij zich wat de werkzaamheden op het land en in de-n veostal b-etreft, uit de.n aard van bet bedrijf naar den ..zomertijd", heeft te regel en. Een zeer gro-ot nadeel wordt op het platte- land g-ezi-en in de omstandigheid, dat in gezinnen met -schoolgaande kinderen het ge- zin-sleven door zijn onregelmatigheid s-eliade lijdt. Ondanks de geschetste bezwaren, was de vergadering eenstemmig van oordeel, dat het nationaal belong te dozen opzichledient te praevaleeren en dat derhalve indi-en dat belang het gebruik \ran d-en „zo-mertijd'" eisch 1. de landbouwer zich daarlegen op geen wijze mag verzetten. Wei echter was men van oordeel, dat voor zoover dat natioma-al belang het toelaat mpt de belangen van den landbouw be- h-oort te worsen rekening' geh-ouden. commi-ssie voornoemd. (Stct.) De verscherpte duikbootoorlog. Officieel wordt thans bevestigd, dat het stoomschip Ootmarsum (2313 ton), van de Stoomvaart-Maatschappij Oostzee, te Amsterdam, en het stoomschip Trompen- berg (1608 ton) van de Stoomboot-Maat- schappij Hillegersberg, te Amsterdam, ge- torpedeerd zijn. Beide schepen waren met, een verplichte kolenlading voor Engelsche tekening van Engeland naar Las Palmas onderweg. Scheepvaart-moeilijkheden. Het Nederl. Correspondentiebureau in Den Haag schrijft: Bij de bekende moeilijkheden komt thans de mededeeling, dat Engeland wel bereid is, aan de met tarwe beladen schepen, in Britsche havens voor het onderzoek van de scheepspapieren gedwongen verblijf hou- dend, toe te staan hun reis te vervolgen, doch dat alle met voederartikelen en de grondstoffen voor onze margarine-nijver- heid beladen schepen voorloopig worden vastgehouden, totdat vaststaat, dat Neder- landsche schepen zoowel landbouwproduc- ten als margarine naar Engeland zullen brengen. (Daarnaast worden ook de Nederland- sche kolenschepen vastgehouden, todat de reeders de reeds in de dagbladen vermelde eischen zullen hebben ingewilligd). Door al deze gebeurtenissen wordt de graanaanvoer belangrijk vertraagd. Reeds was op 1 dezer de aanvoer van de voedergranen tengevolge van de machinis- tenstaking 13.000 tons en tengevolge van de zeeliedenstaking 10.000 tons, totaal 23.000 tons, ten achter, waarbij dan nog komt de thans ontstane ernstige, d,och nog bezwaarlijk te becijferen achterstand. Op het oogenblik is de toestand ten op- I'zichte van de graanschepen aldus: lo. 29 vrachtschepen liggen in Neder- Dat i-s geen fair play! Wij begrijpen volkomen, dat men in Enge land op alle mogelijke midd-elen zint om de beschikbare tonnage te vergvooten. De Frankfurter Zeitung wist zelfs reeds te vertellen, dal oiiderhandelin-gen gevoerd worden over aankoop van de No-orweegschc handelsvloot, met een rec'ht van terugkoop na den oorlog en dat Engeland ook b -e -s 1 o f e n heeft d e Holland s c li e vlool aan te koto pen. Dat laat-ste is ze'er zeker onzin. Over het totstandkomen yan een dergelijke nvereen- komst k a n niet eenzijdig besloten wor den, daarvoor i-s noodig de go-edkeuring van tw-ee partijen. Is die goedkeuringer niet, dan is er geen spra-ke van pen ko-op, maar een- voudig van een inb'eslagneming, die door- geen enkele houdbare hepaling van het in- ternationale recht kan verdedigd worden. Welnu, voor zoover wij kunnen nagaan is er geen enkele Hollandsche reederij, die eeni-ge neiging heeft hare sch-epen, zij het ook lijdelijk, te v-ervreemden. Dat zou trou- wens ook -niet' kunnen, onidat door de Sche- penuitvoerwef en de Schepenvorderingswet het feitelijke bes-chikkingsrecht over onze handelsvloot i-s' -overgegaan aan de Neder lands-che Regeering. Wij weten, dat een gSdeelte van het ver- zet tegen de Schepenvorderingswet is uitge- gaan van menschen die deze com plica tie voorzagen. Maar aangezien deze wet in we- zen toch niet anders is te beschouwen dan als een uitdrukking van den bewust-en wil van het Nederland-s-che volk om door zijn vlo-of zelf het eerst. het vlugst en het goed- lco-opst bediend te worden, is de wijze, waar- op deze wil lot uiting komt, to-ch eigenlijk maa'r bijza-ak. Al-s men in Engeland wilde inzien. dat o-ok dit beho-ort tot het recht der kleine naties, dan zou er o.i. aan het ge-. plaag door het vasthouden van onze s-clie- pen spoedig een einde komen. Bovendien, ho-eveel tonnage is door al die aanhoudingen al niet voorgoed vo-or het wer-eldverkeer verloren gegaant Nu kan men antwoorden. dat in het be lang der krijgsno-odzakelijkheid heel wat hei- VL1EGERS BOVEN BRUGGE. De Brusselsche correspondent van het Hbl. schrijft dd. 12 Februari: Het mooie Brugge zal ook later weten mee te spreken van de verschrikkingen van den oorlog. Beproevingen bij de vleet heb ben de Bruggelingen reeds gekend, maar, naar al de alhier verschijnende bladen we ten te vertellen, is geene beproeving zoo smartelijk geweest als die, welke Brugge op 2 Februari van wege Engelsche vliegers te beurt is gevallen, bij welken aanslag ver- scheidene burgers, en inzonderheid kinde ren, werden gedood. Naar 'luid van het bericht in de bladen, is de Engelsche luchtvloot kort na den mid- dag, bij een schitterende winterzon, boven Brugge verschenen. Een groot aantal bom- men heeft zij neergegooid, vooral op Sinte Kruis, en ook op andere door de armste bevolking bewoonde wijken. Dan is zij ijlings op de vlucht gegaan. Een Duitsch krijgsman werd gewond; drie vrouwen en een 'bejaard man werden gedood en zestien kinderen, onder wie en kele zuigelingen bebes en bas age) wer den door de projectielen aan stukken ge- scheurd. Een aantal kinderen speelde op het dichtgevroren kanaal van Damme toen er een bom ontplofte. De meeste kinderen echter werden voor een klooster gedood, ferv/ijl zij op de soepuitdeeling wachtten. Een bom viel te midden van de groep. En- kelen, onder wie een meisje van 7 jaren, die haar jonger broeder bij de hand had, werden op slag gedood. Eenige andere werden z.waar gewond. De teraardebestelling der ongelukkige slachtoffers had verleden Vrijdag, na een dienst in de O. L. Vrouwenkerk, onder een grooten toeloop van volk plaats. De dub- bele' rij lijkkisten, zonder eenigen praal, was in de kerk opgesteld voor 't Hoogaltaar, waarboven zich het marmeren beeld der H. Maagd met het Kind Jezus, van Michel angelo, zich verheft. Door de plaatselijke politie- en brandweermannen begeleid, heeft de stoet, waaraan de vlaggen der gil- den voorafgingen, zich vervolgens naar de begraafplaats van Steenbrugge begeven, waar de teraardebestelling werd voltrok- ken. De opperbevelhebber der Duitsche troe- pen heeft een krans op het gemeenschappe- lijke graf laten neerleggen. Het bericht sluit nog met de mededeeling, dat de bevolking in grooten angst verkeert, daar de aanvallen van Engelsche vliegtui- gen sedert dien vaker zijn voorgekomen. COURANT o

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1917 | | pagina 1