ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOG ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 6496. Dinsdag 20 Februari M7 7e Jaargang. il advertentiEn De Oorlog. ABONNEMENT: BIMHEPiLAND. Teiefooe 25. Dit Blad verschijsit Maandag-, Woensdag- en YrijdagaYond, aitgezond^rd og Feestdagen, bij de Firma P. J. VAN DE SAhDE te Ter Nenzen. wl- ■ar- ■sasasaxMijnaNWBiKm 3 maanden binnen de stad 1.—Franco per post voor Nederland 1.10. vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika 1.65, overig Buitenland 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook by alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0.1®= Bij direct© opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 mir op den dag der uitgave. Let en sm id delevoo rzieiiing. De Minister van Lar.dbouw, bekend met de gunstige resultaten verkregen door een werltgever, die overtuigd van de noodzake- I ijkheid om zijnerzijds bij te dragen totver- ntindering van de bezwaren der levensmid- delenvoorziening aan zijn personeel tegen geringe vergoedins klcine perceeltjes tuin- grond ter besehikking heefl gegeven, noodigt alle eigenaren van gronden en in hel bij- zonder de werkgevers, voorzootfer zij daar- voor terrcinen vrij hebben, uit, tot het be- echikbaar stellen van tuingron'd aan hun personeeJ le willen overgaan, teneinde daar- door de /org voor de levensmiddelenvoor- ziening te hel Ren verlichten. Huwelijksverbod vrijwillige miiitairen. Door de Kamerleden K. ter Laan en 'J. E. W. Duijs is een motie ingediend, waarin zij er op aandringen het huwelijksverbod voor de marechaussee en andere vrijwillig dienende miiitairen te laten vervallen. De „Batavier II" en de „Prins Hendrik". De N, it. ,Ct. ontving uit Hamburg een on- duidclijk bericht, waaruit het blad meent te moeten opmaken, dat liet prijsgerecht aldaar het Nederlandsche stoomschip ..Balavier II" te recht opgebracht heeft geacht enhetschip verbeurd verklaard heeft, Voor een klein deel van de lading wordt schadevergoeding gege ven. Mfier dan de lielfl der lading was con- trabande. Het Nederla nd s cli e stoomschip ..Prins Hen drik" met Nederlandsclie getdswaardige pa- pieren ter waarde van 5 jnillioen Nederl. gul dens is volgens bet prijsgereeht eveneens t,e rochI opgebracht. De geldswaarden zijn ver beurd Verklaard. De ko«ten komen leu laste van de rccla- manten, lie Oidambt. '(OfJEicieelA Op 29 December j.l. weed tier Nederlandsclie stoomschip Oidambt 'door •Duitsche zeestrijdkrachten aangehouden en opgebracht naar Zeebrugge. De Minister van Buitenlandsche Zaken heeft terstond, nadat iiij hiervan had kenni's gekregen, aan Hr. Ms. gezant te Berlijn op- gedragen, bij de Duitsche regeering inlicli- tingen unpens deze opbrenging le vragen. lit hel onderzoejt naar hel gebeurde. inmid- dels op Hast van den Minister van Marine ingesteld bij den terugkeer van de opva- renden hier le lande bleek, dat zich liij de opbrenging een emstig incident had voorge daan. Het vaartuig was, varende met een Duitsche prljsbemanning en onder Duitsche oorlogsvlag, van de Belgische kusl uit door Duitsche strljdkrac'hteii 'beschoten, waaruoor dc eigen bemaniiing en de prijsbemannmg gemxidzaakL waren geweest zgch tol lijfsbe- houd in de booten te begeven. Een der Sloe- pen was tengevolge van een in de na'bijheid ontpleffende granaat omgeslagen; alle op- varenden werden ien slolte door te hulp gekomen Duitsche torpedobobten opgeno- man, doch de 2de st uur man -overleed korten lijd, nadat h'j aan bo-oriJ was gebracht. Een stoker had een granaaLwond bekomen en moest met drie arideren, die ten gevolge van hel te water liggen ongesteld waren. in Belgie achterblijven, waar zij in een hospi- taal werden opgenomen. Inmiddels deckle de Duitsche regeering bij nota van 13. Jauuari j.l. mode, dat het stoomschip Oidambt naar Zeebrugge ;>vas op gebracht yerdacht van het vervoer van con- trabande. De Minister van Buitenlandsche Zaken droeg hierop aan Hr. Ms. gezant le Berlijn op, oudei* overlegging van het van Neder landsclie zijde opgemaakt proces-verbaal aan dc Duitsche regeering op'heldering te vragcgi no}>cms de besch.ieling en daarbij de l>e- vreemdii'ig der Nederlandsclie regeering uit le spreken over het feit. dat de "Huitsche regeering nlel alleen had nagelaten om, ge- hjk de Nedeflandsche regeering verwacht nau uit eigen bewegmg liaar ver.ontschuldi- gingen voor hel gebeurde aan te bieden, inaar zelfs in haar hoveavermelde nota met geen woord er van melding maakte. Het Duitsche Ministerie van Buitenland sche Zaken heefl hierop bij nota d.d. 9 de- zer geantwoord, dat het voor de ontvangst van het door de Nederlandsclie regeering overgeiegd proces-verbaal geen kennis had gcdragen van bet beIreurenswaardig inci dent. dal zich bij de opbrenging van de Oidambt had voorgedaan. Het terstond in- ge&telde onderzoek had de lezing, gelijk die van Nederlandsche zijde van hel vO'orgeval- lene was gegeven, bevestigd; de beschieting was hel gevolg van een misverstand aan de Duitsche kustbatterij, die het ten gevolge der iveersomstandigheden uit zijn koersge- raakte schip voor een vijandelijken mijnleg- ger had aangezien. De marine-attache te fs Gravenhage had op last van den admiraal, commandant der Duitsche zeestrijd 1:ichten - in Vlaanderen, de ou'ders van clen 2ensTuur man van diens droevig uileinde verwittigd en bun de beluiging van rouwbeklag en leedwezen den admiraal overgehracht. De Duitsche regeering verklaarde liet on- geluk, teweeggebracht door overmachl en een noodlotligen samenloop van omstandig- heden. ten zeerste te betreuren, te meer. waar liet incident aan (een on deed aan van een bevriende mpgendheid het leven liad gekosl en verscheidene anderen aan lichamelijk leed had blootgesteld. De Duitsche regeering voegde hieraan toe, dat zij niet zou gedraald hebben, aan de. Nederlandsclie .regeering opheldering over hot gebeurde te verscli affen, en haar oprecnt leedwezen uit te spreken, indien het voor- gcvallene haar tijdig ware gerapporleerd ge weest. Zij verklaarde zich bereid aan de nagelaten betrekkingen van den 2en stuur man en aan de an'dere gewoncle of ongesteld geworden sehepelingen een schadeloosstel- ling uit te betalen, indien de Nederlandsche regeering de uitkeering van zoodanige scha- deloosstelling passend zou oordeelen. De verscherpte duikbooloorlog. Het Haagseh Corr. bureau, meldt: Naai' wij vernemen, "heeft "de uitvoerende commissi0 van de N. O. T. in hare verga- dering van Vrijdagmiddag een langdurige bespreking gehouden met het bestuur van 'he Nederlandsche Reedersvereeniging, waar in de president der N. O. T., de heer Van Aalst. gewezen heeft op de nog steeds niet tot oplossing gekomen quaestie van het va- ren van onzc schepen van en naar "Neder- landsch-Indie, Noorcl- en Zuid-Amerika, de Middellandsche Zee, Spanje en Portugal, enz. In het bijzonder worcft betreurd, dat de Ian- ge duur der onderhandelingen de vaart van onze vloot, wplke vooral in de tegenwoor- dige lijdsomstandigheden voor het grootste ge'd<;ctle heefl le voorzien. in onze,behoefte aan levensmiddclen, nog steeds onmogelijk niaakt. Met name werd gewezen op de ge- biedende noodzakeli|kheid, dal de schejien, welke onze regeering voor den aanvoer van granen enz. behoeft, onze havens en de liayens in den vreemde ten spoedigste kun- nen verlaten. Alleen reeds in Amsterdam en Rotterdam liggen op het oogenblik een twintigtal schepen geneed om in ballast naar Noord-Amerika te vertrekken, zoodra be kend is, dat deze zo'nder moeilijkheden van de zijde der Kngelsche regeering de havens van de Vereenigde Staten zullen kunnen be- reiken. Aangezien de N. O. T., niettegenstaande de langdurige onderhandelingen, te dicr za- ke door haar met de Britsche regecrin'g ge- voerd, nog geen bevi edigend residtaat mocht verkrijgen, zal zoo zeide de president der N. O. T. "bedoelde regeering opnieuw nadrukkelijk worden opmerkzaam gemaakt op de wenschelijkheid van een spoedig defi nilief antwoord, indien dit n.l. onverhoopt de N. O. T. niet binnen enkele dagen mocht hebben bereikt. Een biduur. In hel officieele Weekblad der Nederl. Ilerv. Kerk lcomt het volgende voor; Het moderamen van de Alghmeene Syno- dale pommi'ssic der Nederlandsche Hervorm- dc Kerk heeft een schrijven ontvangen van de „Clasis 's Graveniiage van de Gerefor- meerde Iverken", waarin wordt medegedeeld, dal zij in hare vergadering van 13 Febr, heeft besloten we.gens den druk, der tijden eon bid uur uit te schrijven, en waarin zeer ern.stig en dringend wordt verzocht, dat op dien- zelfden dag ook door andere kerkeu of kerk- genootschappen een biduur worde uitge- schreven. Het rhoderamen tier Synodale Commis-sie is van oordeel. dat er in den tegenwoordi gen nood. waarin door de ontzetlende open- baringen der zonde e'en jgroot deel der wereid verkeert 6n waarin ook (>n,s vaderland deelt, bijzondere behoefte aan gem eens chap pel ijk geb-ed bestaat, w'aarom cfe Kerkeraden van alle'Gemeenteii der Nederlandsche Hervorm1 de Kerk worden uitgerioodigd Wpensdag21 Februari a.is. de gemecnteleden in een bid uur le vereenigen. waarin, met diepe veroot- moediging en schuldbelijdenis, Gods ontfer- min'g wordt ingeroepen. Een mooi gendienk. Dr. Hendrik P. M. Muller heeft voor het nieuwe stadhuis te Rotterdam geschonken een bronzen borstbeeld van den Rotferd. Zeeheld Maarten Harpertszoon Jromp, met voetstuk. Kol'fie. In ..He Tijd" is een mededeeling ver- schenen van een koffiehandelaar, dat alle vcemen oj) last van de N. O. T. de aft eve- ring van koffie liadden moeten staken tot nader order, zoodat er voor de winkeliers geen boontje meer is te krijgen. Naar het Haagsehe Gorrespondentiebureau uit de beste bron verneemt,1 heeft men hier le doen met een maatregel van zeer tijdelijken aard. welke juist genomen is in het behrng van do winkeli-ery en consnmenlen, teneinde een geregelde aflevering van koffie tegen hillijke prijzen te verzekeren. Dank zij'den getrolfen maatrcgeleii zullen de branders in den vervolge de nieuwe koffie krijgen binnen normalen tijd en tegen behoorlijken prlj.s, zoodat hierdoor de geregelde consump- tie van de zich hier te lande I>evindeude koffie ten zeerste wordt bevordcrd. DE ALGEMEENE TOESTAND. De herhaalde aanvallen der Engelschen in het gebied van Somme en Ancre heb ben de Duitschers geprikkeld tot een tegen- zet, die, volgens het Duitsche communique van Vrijdag, plaats had 'in Champagne, bij Repont, in de streek waar de Franschen in September 1915 epn belangrijken aanval deden. De, aanval der Duitschers blijft ech- ter beperkt tot een piaatselijke gebeurtenis, die hun .nog een 900tal gevangenen ople- verde. Het Duitsche succep in Champagne is het belangrijkste krijgsbedrijf, -dat zich in lan- gen tijd op het westelijk front heeft voorge daan. Volgens het Duitsche bericht is een infanterie-afdeeling stormenderhand achter- eenvolgens op een front van 2600 M. en ter diepte van 800 M. in vier Fransche linies doorgedrongen. Het geschiedde ten zuiden van Ripont. De Duitschers namen 21 officie- ren en 837 man gevangen en veroverden 20 machinegeweren en 1 mijnwerper. Fransche pogingen om de verloren twee vierkante K.M. terug te krijgen, zouden volgens den Duitschen staf zijn mislukt. De Keizer heeft zijn oudsten zoon onmiddellijk een telegram gezonden om de danoere troepen met hun succes geluk te wens?ben. In de Fransche stafberichten wordt niet ontkend, dat de Duitschers in de Fransche linie zijn doorgedrongen, doch uit de opstel- ling ervan laat zich opmaken, dat de Fran schen het terreinverlies nog niet als defini- tief beschouwen. In Champagne, zoo heel het in het Parijsche middagbericht, wakker- de het bombardement Donderdag tot bui- tengewone hevigheid aan. Tegen vier uur in den middag wisten de Duitschers met hulp van verscheidene mijnen binnen te drin- gen in een vooruitspringend deel der Fran,- sche stelling tusschen de Butte de Mesnil en Maison de Champagne. Sper- en flank- vuur der Franschen bracht den aanvallers zware verliezen toe. Verder gewagen de Fransche berichten dan van zeer levendig geschutvuur, dat gisteren den geheelen dag duitrde en dat vermoedelijk wel de inleiding zal zijn geweest voor een tegenactie der Franschen, waarvan we nog geen bericht hebben. Voor het overige biedt de strijd in het westen weer het gewone beeld van patrouil- le-ondernemingen en kleine uitvallen, die enkele gevangenen opleverden en van ge schutstrijd op onderscheiden punten. De Engelschen zijn zeer tevreden over hun po- litiek van speldeprikken, die de Duitschers in het onzekere laat, waar de volgende slag zal aankomen. Op die wijze hebben zij van 1 Januari af al ongeveer 2000 gevangenen gemaak£ en hebben zij aan de Somme een gebied van 9000 M. lengte bij een diepte van 1500 a 2000 M. bezet. De bedrijvigheid in de lucht houdt aan. De Engelschen vermelden 1 Engelsch en 9 Duitsche toestellen, die tot landen zijn ge- dwongen, terwijl 4 andere Engelsche toestel len vermist worden. Duitsche vliegers bom bardeerden opnieuw het vliegkamp St. Pol bij Duinkerken; er zijn telle branden door ontstaan. De Franschen ^even nog vijf Duitsche toestellen als geveld op en noemen een aantal plaatsen van militair belang ach- ter de Duitsche linies, die weer van de lucht uit werden bestookt. Volgens het Duitsche stafbericht van gisteren werden 7 vijande- lijke vliegtuigen ten val gebracht. Bij Gorz op het zuidelijk front blijven de Oostenrijkers aanhoudend de Italiaansche linies verontrusten. is het hun bedoeling de aandacht af te leiden van hun oogmer ken op een andere plek van het front, of moeten Cadorna's plannen in de war wor den gestuurd? Ditmaal hebben de Italianen door hun afsluitingsvuur weer infanterie, die .zich achter de Oostenrijksche linies in hot gebied van Sante Caterina verzamelde, uit- eengedrfeven, verkenningstroepen, die zich te dicht voor de Italiaansche loopgraven waagden, gevangen genomen en meer naar het zuiden in de streek van Sober en Ver- tojba onmidellijk Oostenrijksche aanv.alspo- gingen gestuit. Overigens alleen aftillerie- actie langs het geheele front. Te Londen heeft men een draadloos Rus- sisch bericht opgevangen, dat de central^n ten Z.-W. van Zloczow op het oostelijk front terug zijn gedrongen. Men weet, dat ze daar een groot-opgezetten vprkenningsaan- val ondernomen hadden, die hun een 300tal gevangenen opleverde. In het gebied van de Bystrica Solotwin- ka, een zuidelijk riviertje van den Dnjestr, hebben Russische jachtcommando's tever- ^eefs getracht aan te vallen; evenmin kon- den- ze bij Dorna Watra (de zuidelijkste punt van de Boekowina) door het spervuur der Oostenrijkers komen. Verder blijft het in de Karpathen zoo zwaar sneeuwen, dat alle actie onmogelijk is. ,In de Donaudelta (Roemenie) trachtten Russische infanterie-afdeelingen het bevro- ren St. Georgekanaal over te komen. De Bulgaren dwongen hen tot den terugtocht; de Russen leden zware verliezen. Op den uitersten westelijken vleugel van het Macedonische front hebben de troepen van Sarrail een succes behaald. Een Fransch regiment, voorzien van artillerie, is van Ko- ritza, ten zuiden van het merengebied, waar in het Ochrida-, Prespa- en Maliskomeer liggen, opgerukt en heeft de Oostenrijksche grensjagers, daar in stelling, die door de Albaneesche benden schijnen te worden ge- steund, achteruitgedreven. Blijkbaar waren de centralen op dit punt niet sterk of in't be- zit van weinig geschut, zonder tegenstand van belang trokken ze op hun achterliggen- de hoogtestellingen terug. Op de rest van dit front deed alleen de artillerie zich hoo- ren; slechts bij Chevgelf aan den. Vardar hebben, Engelsche afdeelingen nog een aan- valspoging gewaagd, die de Bulgaren bij- tijds hebben gestuit. Oorlogsschepen der Entente beschoten het Bulgaarsche kustgebied ten W. en O. yan de Golf van Kavalla. AMERIKA Ei\ DE CENTRALEN. Gaat Amerika ook de diplomatiekc be trekkingen met Ooslenrijk verbreken Vol gens een Reuler-berichl verklaren de auto- riteiten van het Amerikaamsche departement van. Buitenlandsche Zaken, dat den gezant te Ween-en nog geen mstrue tie is gezonden om die stad le verlaten, maar dail er weinig hoop bestaat, dat de betrekkingen met Ooslenrijk gehandhaafd zullen kunnen blijven. in de laatste dagen koniL er opvallend weinig nieuws uit New-York betret'fende de crisis tusschen Duitschland en Amerika. Men schijnt zich in Amerika angstvallig te ontliouden van elke uiting, die als oor- logszuchtig kan worden uitgelegd. Tracht men te Washington nog een uilweg Le viii- den nil den kritieken toesiland of bereidl men zich in alle slilte op den oorlog voor? De beslissing kan niet langmeeruithlijven. Er is aan DuiLschland tot tweemaal toe den eiseh gesteld de zeelieden van de ,(Yarrowdale", in vrijheid te stellen. De tweede kwestie, die de heeren te Wastiing- ton bezig houdt, is de bewapening der Arne- rikaansche handelsschepen. Omtrent dit laatste meldt bet Beriijn- sche nieuwsbureau Norden: ,.De beslissing van de AmerikAansche re geering, om de bewapening van Amerikaan- sche handelsschepen toe te latem wordt in Duitschland zeer. bedenkelijk geacht. Daar niede wordt aan de commandanten der d;uik booten de laatste kans ontnomen, om Aiiie rikaansche schepen, die zij als onbewapend beschouwen. daar waar de omstandigheden hel loelatcn. Loch nog te vergunnen, om he- manning en pa-ssagiers tc bergen; want het besluit der Amerikaansche regeering heeft het laatste onderscheid op tusschen gewn pend-e F.ngelsche stoomscliepen, die reeds sedert lan,gen, tijd onder Amerikaansche vlag varen en schepen. die werkelijk van 'Ameri kaansche nationalileit zijn. Met is natuur- Tijk. dat dientengevolge de leans op een oorlog tusschen Duitschlgnd en Amerika grooter is geworden". Een gerucht te New-Y-ork zegl, dat de ..Scorpion", een klein Amerikaansch oor logsschip. "dal de Konstantinopel 'is gesla tionneerd, door de Turken in beslag geno men of- tot zinken zou zijn gebra-Cht. 'n Of ficieele bevestiging ontbreekl echter. Gemeld Wordt, dat twee Amerikaansche Ministers voornemens zijn' hun ontslag le nemen. daar zij legen de oorlo'gsverklaring ziin. In Amerika bestaat een groote vredes beweging. aan' wier hoofd de socialistische burgemeester van Minneapolis staal, die de arbeider aanspooft in geval van oorlog te weig-eren onder die wapemen te komen. Over al hebben protestvergaderingen plaats en op sommige plaatsen zijn onlusten uiLge broken. Fit Washington wordt gemeld Het de partement van Buitenlandsche Zaken vroeg aan bet Spaansche gezantschap te Berlijn inlichtingen omtrent de juisRieid van bet gerucht in de pers, volgens hetwelk de Ame rikaansche gevangenen- van de „Y nrowdale" zouden zijn in Vrijheid gesteld. In afwacli- tiiig van het antwoord is de nieuwe Ameri kaansche nota, die hun invrijhaidsstelling eischte, en op het punt was verzonden te worden, teruggehouden. DE AMERIKAANSCHE STEUN VAN BELGIE. De Duitsche aiitoriteiten, die eenige da gen geleden tiekend maakten, dat aan de Amerikanen in Belgie en Nooi'd-Frankrijk niet langer zou worden toegeslaan het on- dersleuningswerk vodrt te zettcn, tenzij on der zekere voorwaarden, tlie de Amerika nen niet wild en aannemen, zijn, naar Reu- ter meldt. thans op hun besluit terugge- komen en hebben de Amerikanen verzocht te blijven. Dezen hebben dit verzoek inge- willigd onder voorwaarde, dal zij zonder eenige beperkingen en op denzelfden vroel als vroeger hun week zouden kunneri voort- zetten. Te Londen meent men, dal de Duitsche autoriteiten niet wenschen de verantwoor- delijkheid t-e dragen voor de hedreiging van bet sleunwerk, dat een gevolg is van hun vroeger optreden. Maar "doordal zij afzagen van hun houding belreffende het vei-wij- deren der Amerikaansche controle over het ,,relief-werk" iii Frankrijk en Belgie, heb ben zij niet den verpletlerenden slag' her- steld, welke zij *iel .,retief"-werk toebrach- ten door de gebiedende beperkingen, opge- legd aan de beweging van de schepen met ,-,relief'-ladingen. Evenals de geheele scheep- vaarl zijn de aangekochle artikelen van de overzeesche commissie, welke 100.000 ton per ,maand bedragen, reeds gedure-nde meer dan een maand opgehouden. De geheele stremming van den levens- middeien-invoer. welke ten taste komt van de Duitschers, bedraagt lo-taal 160,000 ton. Onder 'de bestaande voorwaarden tieteekent dat- dat thans 75,000 ii 60.000 ton levecis- rgiddclen voorgoed zijn verloren voor het hongerende volk in de beze(te geliieclen. EEN DUITSCHER OVER DE STEMMING. IN NEDERLAND. Een bijzpnder verslaggever van de Lokal- Anzeiger. die naar Nederland is gezonden, om daar de stemming" te toetsen, schrijft dat liij bij bet passeeren van de grens eigen- aardige ondervindingen opdeed. rip Duitsch gebied uilten de greiisbewoners de oprecht gemeende bezorgdlieid, dat in de feerstvol- gende dagen de Hollandsclic troepen over de Duitsche- grens- zouden stroomen, om Duitschland den oorlog aan te doen, en in Noord-Brabant, Gelderland en Overijsel heerschte precies dezelfdc vrees tegenovhr d-e Duitschers, Dozijnen Zeppelin-loodsen zouden dicht bij de grens opgericht zijn, en het aantal legen Nederland gericht batle- rijen was legio. D oor gesprekken met tal van Nederl a nclers over den toes land word liij echter ten aan- zien van de stemming in Nederland gerusl- gesteld. O.m. geefi hij verslag van een in terview met .,een van de nicest geziene en kundige politici" in Nederland. Nadat deze Hollander voor hem den toestand van Neder land, dat in dezen oorlog „in het gedrang zil", uiteengezet en betoogd- had, dal de ge heele poliliek an on:s land zich op ecu eer- lijke handharing van de onzijdigheid ric.ht, begreep hij, dat michtere overwegiugen op ljet stuk van de voorzieniug met gi'aa i en steenkolen reeds dc geruchten over dever- meende aanvalsplannen van .Nederl and weer- legden. ..Maar," zoo bracht de Duil-scher in het midden, als, Engetpnd u nu trachtte te dwingen. bijvoorbeeld met liet dreigement, dal hel uwe koloniei zal afnemen?" ..Ik gel oof niet aan zulk een politick van Engeland," antwoordde de Hollandsche po- lilicus ,.Na dc ervaringe.n met Roemenie, Servie en Monfenegro, vooral e.-liter met Roe-' inenie. heefl dc Entente, om \-n gemeen- zanic uitdi ukking le gebru'iken den buifc vol van bondgenoioten. Hebt u niet gelezen, wat de Parijsche pers de laatste dagen over Hol land gpsciireven heeft? De toestand van Nederland was, zeide zij. met dien van Ame rika niet' le vergelijke i. het 11 game ene belang yereischte veclcer dat Nederland aculraal blecf. Dat geeft loch te denken. De bond- gencoten komen Fingeland duur te slaan. Het moet hun kanonnen. munitie. geld, geld/ en nog eens geld sturen. Het lijdl anher- stclbare moreele schade. als het de liondg nob ten ten slotte in den sleek moet laten. Neen, Engeland moet er juist op uit zijn. te bezuinig-en, den oorlog econ-omisylier le voeren." - Als nu echter Engeland geloofde dal Duitschland in zulk een toestand verkeert, dat Nederland «stejlig den doors-lag zou kun nen geven. dat het de laatste druppel is. die den emmer doet overloopen Neenydaarvoor laat geen Hollander zich gebruiken Als Engeland dat van plan was, zouden, wij het z-eggendan moet gij in ons land komen. om ons te bedwingen. En zelfs Is men ons bed won gen had. zouden wij den waDendienst tegen Duil —bland weigeren. om redenen van eer en geweten. Wij 'zottde-n ..conscienlious objectors" worden. Daarn.a kwam men op den door Duitscti- NEUZENSCHE COURANT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1917 | | pagina 1