openiare Verkoopiag.BoBrsBMMYOsrTerlra, 4xbL Hoe![ bd Zaamslag. Openbare Verkooping. A Open'bare Verkoopiag. B POME N. Zangvereeniging „FLANDRIA EEN HEERENHUIS, E.H. Winkeliers Magazijn van alle Optische Benoodigdheden. Albert Standaert AANBESTEDING. KINDERSPELEN. C.A.CAMMAERT, mmwm N1EUWE CADMOGUS Schildersknechd MDlROKsfflROO Pnjstep met de Maart Priisiai mat da Maart E.H. Paardenfokkers! m Olmen Brandhout H.H. Eelangkebtenden. m groote parti] BURGERWOONHUIS, Een Broodbakkerij, IS met 1 ren Roelants Almanak Staats Almanak, m", 3 CONCERT Registers KJLMJ 5WE8DM BMMK9 HAN DA LEU, Z A AIGRANEK 8 8 2000 Bparrsn, 1000 Boonstaken, 1000 Sparrensnoei, IONDERDAG 22 FEBRUARI 1917, BEESTiAAL: Landbouweis ivcrdt lid van de bank Uitvoerige inlichtingen omtrent de nuttige en soliede werking van boerenleenbanken op aanvraag bij den Kassier verkrijgbaar. L&ndbouwgereedschap HUISRAAD Siaapkaoierameablement, 25 CANADABOOMEN, aanbesteden: het verzwaren yan den buitenberm van den Zeedijk, oyer ongeveer 320 E lengte, met het maken van glooiing van zetbasait. JACGBA REPELAER VAN DRIEL (sopraan) HANS GOEMANS (piano), op Yrijdag 23 Fabr. te 8U io JTotel der Nederlanden.'] voor verkoop van Boter, Spek en Vet. Firma P. J. VAN DE 8ANDE, EN0RME COLLECTIE Barometers, Thermometers, Yachtmeters, enz. enz. Yergroot- en Leesglazen, Microseopen, Draadmeters, Compassen, Loupes, Yerrekijkers, Longue-Yues. BRILLEMSLiiPERIJ voor alle eogen. Bijzonder prachtige sorteering Bouden, Ziiveren, Double, Mikkeleo en Stalen Brilien. ONDERZOEK DER 008EN KOSTELOQS. Dekundige, Ter Neuzen. fYYYYVf??ffn?T Het ethreken van het perceel, staande in de Weststraat te Axel, plaatselijk bekend wijk D No. 54 en het daar ter plaatse iiouwen van een W00N- en WINKELHUIS. BESTEK N°. 27 Het maken van de Aardebaan en van de Konstwerken en het leggen der Sporen en Wissels met alle bijkomende werken van de lijn Hoofdplaat-Pyramide. T© !te©©p> 1 KOE en 1 VAARS, J. C. van Sprsmy-De Smldt, Goud - Zilver. Bloedkoralen. - Juweelen. 0 t v a m e n Firma P. J. van de Sande. Reistasscheo. S JACS DE KOK, Ter Neuzen. r Pekelharing cent. Regeeringsbokkiog 5 cent. Gemarineerde baring 6 cent. J. DIELEMAN'VAN IJK. HEDEN VEBJCHEEN OMZE Terstond gevraagd: Terstond gevraagd: een II all was en een Leerjongen, §F3T00mEtMlJABRItK f 1 Z,RELCAMDIA HIDDElBURtLrf Op Zondag 18 Febr. rv), .ALFRED Is te qualiteit droog zwaar Westdsrpe. OIJRILLE DELLAERT. TE KOOP: De hengst W. DIELEB1AN Pi, Uit de hand te koop: Te koop aangebeden: Uit de hand te koop een VOORHANDEN: tanda -r Firma P. J. van de Sande* Boodschaptasschen. JAGS DE KOK, VERKRIJGBAAR: Haver, Gerst, Erwten en Booneo. Gras-, Klaver- en Bietenzaden, Axel. J. M1LLENAAR, Middslsn van vervor Nstaris J. 1frogman* te Axel. as 1 te* verzoeke van de Gebr. PL ASSOH A ER 1 te toewacht, ter plaatse van uitwassirg op Hsi8a®le3»8i'tafi den I Maart IS517s tie* voormiddags 10 lire, verkoopen voor alle doeleindert gtschikt. alles gelegen op de eigendommen van de verkoopers in de 2e verkorting, polder Beoosten- en Bewestenbljj. De Notaris M, B. Dumoleyn te Hontenissezal ten verzoeke van den heer D. LEENKNEGT, aan her Stoppel- ijjkerveer, gemeente Stoppeldijk, op des namiddags een uur, in het openbaar verkoopen Voor de ieden wederom verkrijgbaar 4 °/o deposito-obiigatien in stukken van f 1000,- en 500,Coupon I Juli en 31 Dec. Deze stukken worden zonder koersverlies door de bank teruggenomen. Geld verkrijgbaar tegen 43u °lo onder persoonlijke borgtocht, of onderpand effecten, op hyj o'c eek. Geen provisie verschuldigd 1 Merriepaard (dik van venlen), 1 Merriepaard (onbeveulend), 3 Melk- koeien. Zware Kar (zoo goed als nieuw) Stroomolen Aardappeiploeg met Sappers, Kookfornuis, partij Sckelfbalken, Slieten, Planken, Kuipen, Kisten, Rieken, Vorken, Mest- haken, Zinken Wascbtobben en Emmers, partij Staken, Zinkdraad, IJzeren Dam- men, Braodhout. De Mest in den put. bestaande uit Ledikant, Wascb- en NachttaFT, Stoelen, Lessenaar en Tafel, ailes van Pic lepine, 3 Ledikanten, Waschtafels, 2 Pluimen Bedden met toebehooren, Mahoniehouten Spiegelkast, 1 dito Buf- fetkast, 1 dito Tafei, Bioemtafel, Stoelen met Zeteis, Vulkackels met Tegelplaat, Tapijten met Deurkleedjes, Geemaily leerd Kenkenfornuis, Spiegels, Lampen, Schilderijen, Geleierd- en Ongeieierd Aardewerk, Glaswerk, Beelden en Vazen, Regulators, Keukengerief, Touwwerb, Paardentnigen en hetgeen verder zal worden gepresenteerd. Koopen tot en met f 3,-- co«t«SS?4. De Notaris Mr. A. H. Lijdsman te Hulst, zal ten verzoeke van den heer GAM. DE R1DDER, koopman te Sas van ©ent, in het openbaar by opbod, in eene zitting verkoopen op Qinsdag 2? Febfuars 1917, des namiddags om S1/, uur, in het cafe van Het Bestuur van het watersebap LOVEN- EN 1LLEMSKERKE biedt bij in- schrijving te koop nan: staande op den Noorddijk te Hoek. De voorwaarden en verdere inlichtingen verstrekt de dykgraaf, Gezegelde inscbry viugsbiljetten knnnen tot en met 26 dozer bij den Ontvanger- Griffier franco worden bezorgd. Hoek, 12 Februari 1917. Het Bestuur voornoemd, F. W. DEKKER, Dijkgraaf. J. M. DREGMANS, Ontvanger-Griffier. Het Bestuur van den MELO- POLDER zal op 28 Febseuari f9§7, des namiddags ten 1 ure, in#den i Konicg van Engelan'd te Hulst Aanwijzing op 22 Februari des morgens ten tien ure. Bestek en teekening zijn verkrijgbaar by den Ontvanger-Griffier van den polder, a if 1.50 per stuk. Inlichtingen geeft de heer P. Warrbns te Ossenisse. Het Bestuur van den Melopolder, A. VERHAEGEN, Dijkgraaf. F. C. 0. M. HOMBACH. Ontvr-Griffier. n? ]B N'HITJ'ZUJN. met medewerking van jpy Toegangsprijs voor niet-leden 75 eta. L. de Ridder te Sas van Gent, den heer Ch. Station, geschikt voor alle doeleinden, op den •besten stand in Sas van Gent, nabjj het Station, aan den weg naar Assenede, met groote steenen Schuurwaann varkensvetterjj wordt uitgeoefend, Bak- oven met bakruimte voor 200 K.G. brood, alsmede Erf en Tuin, kad. sectie 0 nummers Belast met een jaarirjkschen erfpachis- canon van Fl. 22.10. Aanvaarding by betaling. Betaling voor of op 15 April 1917. Lasten vacaf 1 April voor koopers rekening. Onkosten S1/^ °/0. Gelag x/3 °/0. Nadere iDlichtiugen ten kantore van Toernoemden Notaris en bij den Eigenaar. S8.EL De kooper kan in pacht overnemen 3.05.90 Q.A. (6 gem. 259 roeden) BOUWLAHD te Sas van Gent, grooten St. Aibertpolder, tbans bij ver- booper in gebruik, tegen opleg van een prijs van 105 francs. SadssSijk na den verkoop van het buis, zullen tegen contant geld verkocbt worden, HS8 wat'- kens, waarvan 13 met een ge- wicht van V5 K.G. en IS Soop- vfarkens, met een gewicht van 40 K.G. Witj leveren aan concur reerende prijzen Boekdrukkery. Ter Neuxen. Namens zijn princ'ipaal zal de onderge- teekende op Dinsds&fg 27 Februari 1917, des namiddags 3 ure, in bet hotel z/'sLands Welvaren" te Axel bij dhr Giluamse trachten aan 4e besteden Bestek en teekening verkrijgbaar a 1,50 per stel bij den architect. Plaatselijke aanwys twee uur voor de besteding. A. P. WISSE, Architect, Zaamslag. Door de ZEEUWSCH-VLAAMSCHE TRAM WEG MAATSCHAPPIJ zal op Woensdag 7 Maart, des namiddags te 2 uur, in het Hotel des Pays-Bas te T e r N e u z e n, in het openbaar worden aanbest©ec§ s Bestek met 7 teekeningen verkrijgbaar tegen betaling van 5,—, aan het lngenieurs-bureau W. E. CRAMER en H. POLANO, Noordeinde 18a te's Graven- hage, of aan het Bouwbnresu, Nieuw- straat 34 te Ter Neuzen. 9 rekening begin Maart. Te bevragen bureau van dit Blad. TV'oordstraat 16. een prachtige sorteering Cartonnen Damspelen, Halma, Lotto, Ping-Pang, Borduurdoozen voor meisjes, Hallo Hallo met Houtskool en Vlerk van Daan Hoeksema. TER NEUZEN. Japan mat11^ YERDEIl Y00RRABIG: alle soorten Zoutevisch, GEBEUKTE Stokvisch enz., enz. Winkeliers extra prijxen. Aanbevelend, Noordstraat 84, Ter Neuzen. Arts te HONTENISSE (Groenendijk), is alle Maandagen van 10 12 te consulteeren ten huize van dhr. A. DE COCK-VOLLEMAN, Steeustraat, Hulst. levering franco tramwagon. Stationsweg 4. OP aanvraag CRATIS m FRANCO S linke een wast werkj door C. YAN SPLUNDER, Sehareudyt by Fit. HOMFJ1JN3EN, Timmerm#^ Lange Kerkstraat 40. 1,1 1 Mevrouw Prof. GEESINI, geb. Rosener Manz vraagt vo? dadclyb of tegen 1 Maart a.s. HARINQPLAATS A (ifi I D E N), op Zondag 18 Februari j E. MESSY, Cafe 4 Emmers. Vooruit t 5. -Boven de 26 spelers ver'nooging van prijzen. Gewone condition. 2 extra prijxen HET BESTUUR. (B IEDE bij L. M E E R T, Yooruit 10 gulden. SiuiskiL Gewone conditien. n voor isakkers. Wordt ook op aanvraag machinaal op lengte gezaagd voor gebruik in fornuizen bij landbouwers en anderen. No. 134 Stamboek B Ned. Trekpaard Belg. Type, zal worden rondgeleid ad. 25 gulden d®kgetd contant. Dektijd tot 1 Augustus. A xel, Coegorspolder. een <gerie(eiijU met rnim uitzicht, in de "V looswijkstraat. Te bevragen Bureau dezer Courant. welke een ruim bestr.an oplevert. P link Woonhuis met Winkel, ruime Bakkerij en Heeteluchtoven, staande te Hoek. Te bevragen bij J. WftU in 't schip, op spoor- en Aanbevelend, i. V. D E HOOP, Directeur, G. F. P. v. d. PEIJL. Te bevragen by deWeduweC. SCHEELE, Hoek, MoleDdijk. en Sroawerijstraat (hoek Havenstr.) Ter rieBzea, is dagelijks te consulteeren van 912 en van 2 —4 uur. Plaatsen van Kunsttandea en Gebitten, Behandelen van Mond- en Tfwidziekten Telefoon No. 105. vsoriedepeen, door H. PYTTERSEN. Ter Neuxen. JBoekhandel. goed kunnende koken. Franco brievenii Movr. Prof. GEESIN K, Watergraafsm^ (bij Amsterdam) Breedeweg 22. Ter Neuxen. all® soos»4ees en verdere benoodigde Tuinxadei MONSTERS EN PRIJS OP AANVRAffl Zaadhandel Zeeuwsch-YL Tramweg-Maatechapp, 7J II i 1,6 If 0 - c* I Richting Drie SchouwenTer Neuzen. Treinnummers 25 27 a 27 b 29 ii a. v. Zuiddorpe 12.31 S3,; v. Drie Schouwen 6.15 9.25 9.45 12.40 v. Axel 6.25 9.35 9.55, 12.50 8,a a. Zaamslag 6.44 9.49 10.10 1 05 M v. Zaamslag 6.54 9.55 10.20 1.12 U v. Driewegen 7.08 10.09 10.34 1.25 hi a. Ter Neuzen 7.15 10.10 10.42 1.35 II Richting Ter NeuzenDrie Schouwen. Treinnummers 26 28a 285 30 t v. Ter Neuzen 7.35 10.30 11.05 2.20 5J v. Driewegen 7.42 10.37 11.13 2.28 5! a. Zaamslag 77 4 '10.50 11.26 2.41 &3 v. Zaamslag 8.05 10.57 41.36* 2.51 i- v. Axel 8.20 11.12 11.50 3.1« if a. Drie Schouwen 8.30 11.22 12.3.16 Si v. n. Zuiddorpe 12.10 3,20 - Treinen 27a en 28<i rijden alleen op Zaterdsgs op welke dagen dan treinen 276 en 286 vervtlk Richting Drie SchouwenKloosterzande. Treinnummers 19 Yertrek van Drie Schouwen 7.23 Axel 7.33 Rondeputten 7.41 Aunkomst te Zaamslag 7.50 Yertrek van d 7.55 Stoppeldijk veer 8.02 Rapenburg dorp 8.10 21 1.30 1.40 1.48 1.56 2.— 2.07 2.15 2.23 2.31 2.40 5,1 53 53 53 55 55 Hengstdijk i 8.18 d Groenendijk 8.26 Aainkomst te Kloosterzande 8.33 Richting KloosterzandeDrie Schouwen, J Treinnummers 20 22 3 Yertrek van Kloosterzande 9.40 4.10 - Groenendijk 9.47 4.15 V Hengstfiijk 9.55 4.23 Ti Rapenburg dorp 10.03 4.31 h t> i) Stoppeldijk veer 10.11 4.39 I Aankomst te Zaamslag '10.19 4.55 i Vertrek van 10.20 5.i' Rondeputten 10.28 5.08 I a a Axel 10.35 5.15 U Aankomst te Drie Schouwen 10.45 Richting Drie SchouwenZuiddorpe. Treinnummers 33 Vertrek van Drie Schouwen 12.10 Aankomst te Zuiddorpe 12.17 Richting ZuiddorpeDrie Schouwen. Treinnummers 34 Yertrek van Zuiddorpe 12.24 Aankomst te Drie Schouwen 12.31 Richting IJzendijkeDrie Schouwen. Treinnummers 13 15 Aankomst van Schoondijke 12,23 Vertrek IJzendijke 6,25 12.35 Pyramide 6,40 12.50 j Philippine 7,05 1.20 Aankomst Sas van Gent 7,33 1.46 Vertrek 7,36 2,05 Pas-sluis 7,51 2,15 Westdorpe Bestelh. 8,01 2,25 Zwartenhoek 8,11 2,35 Aankomst Drie Schouwen 8,20 2,45 Richting Drie SchouwenIJzendijke, Treinnummers 14 16^ Vertrek van Drie Schouwen 8,45 3,25 Zwartenhoek 8,55 3,35 Westdorpe Bestelhuis 9,05 3,45 Pas-sluis 9,15 3,55 Aankomst Sas van Gent 9,28 4,10 Vertrek 9,32 4,13 Philippine 9,58 4.39 d Pyramide 10,22 5,04 Aankomst IJzendijke 10,33 5,15 Yertrek naar Schoondijke - 11,30 SJ 5,1 II if 0 If

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1917 | | pagina 8