y kmut HOOGWATERGETIJ Scheurkalenders en Wandkalenders, Laatste Berictiten. "Q Kennisgeving. Verkrijgbaar: LBDEUvergadering S"©g -v it la, a, s. d a bij Firma P. VAN DE SANDE, BUR8E8LIJKE STAND. APVEBTENTIEN. de Wed. ft. y.d. Yrede - van Langeyelde Loop der bevolking van Ter Neuzen JAN VAN DRONGELEN, THEODORE DE CONINGK, Rotterdam, Dordrecht en|Ter|Neuzen, Huisschilder en Behanger, TER NEUZEN. Kameriid Jhr. DE MURALT, Komt alien tronw opZegt het yoort e n k e 1 e ?y yoorloopig geen kon bezorgen, heb ik de m-oef oens genomen. De uitslag was ver- wsssend en daar velen met my lotgenootcn «jn in turfgebrek, laat ik voor hen luer een bandleiding volgen. In een emmer met koud water, waarin een boetje zout werd gdaan, duwde ik, tang- «aam aan, uitgevouwen- couranten Zoodra lie emmer geheel hiermee gevuld was, Jtarnde" ik de couranten met een stok, toldat alle, bij hei induwen meegenomen tuchl uil he I water vcrdwenen was, Ik liet bet mengsel toen een paar uur siaan. a- dat het ©en gocde pap geworden was en de couranten zoo doorweekl waren, dat de stok sonder moeite tot op den bodem m de emmer ges token kon worden, gooide ik alles in een vergiet. Na liet uitlekken maakte ik can de pap ballen ter grootle van een gog- den sneeuwbal, na zooveel mogelyk water uitgeknepen le hebben. Deze ballen vervan- gco de turf heel aardig. Staat de kachel goed warm, dan moet een bul op het vuur gegooid worden. De cou ranten vlammen niet, maar gloeian door toldat de bal geheel verkoold is. Het vuui bliift intusschen aan; een weinig toevoegen dan anthraciet verdient aanbeveling. Met drie ballen en 6en schep anthracut keb ik at ecu paar nachten Lang een vul- kachel aangehouden. Men neme de proef ecus; couranten zyn «r genocg en een emmer water is ook nog it kriigen. Gesakrli.Jke droain van een leidekker. Bezer dagen lost© een toehoorder op de gaierij van hei Hongaarscho Huis van Afge- caardigden ©en drielal revolverschoten. De dader die onmiddellijk gearresteerd werd. heeft bij het verhoor verldaard, Georg f'alasalvi te heeten en leidekker van beroep to zijn. Hij was dronken geweest en op de *alerij van nioeheid in slaap gevallen. had g< droonid, daar hij 18 maanden in het veld is aeweesl, op post le staan en door den vijaiid be worden aangevallen. Hij had toen naar zijn revolver gegrepen en geschoten. De man ■met zooals vastgesteld werd, werkelyk ktronken zijn geweest, Na het verhoor viel hij in diepen slaap, waaruit hij eerst na eenige uren ontwaakte. Oil© ut vruefalenpillen. Met ,.Kriegsernahrungsaint"' maakt cijfers openbaar over de opbrengst van de in 1.J1G togezamelde piilen van vruchten enz. Daar- oit blijkt, dat de opbrengst van den zonneri- btoemenoogst teleur heeft gesteld. an 77 ton uiigezaaide pitten kreeg men 100 ton <a»gst terug, zoodat de whist ternauwemood ■de genomen moeite waard was. Ook de in- mmeling van, beukennootjes,- die dit jaar >sici loos waren, beantwoorden niel aan de werwachtingen. De reden hiervan was, dat Ae bondstaten, die de grootste beukenbos- «chen bezitlen, de opbrengst voor bun eigen gebruik behielden. Ook vele particuliere in- *s»melaars maakten zelf bun olie uit de K»ootjes. Een belangrijk succes echler was de in- lamieling van de pitten van steenvrucbten, waar eerst velen in Duitsdiland omgelachen kebben. Men beeft niet minder dan 120.000 ton pilten bij elkaar gebrachl. Daaruit heeft men tusschm de 400.000 en 500.000 kilogram olie gefabriceerd. Deze olie is hoofdzakelijk voor de fabri- catie van margarine gebruikt. Een tijd lang was er in Duitschland tegeai uiterst hooge prijs olie in de winkels ver- fcrijgbaar. Die was echter afkomstig van den kazelnotenoogst in Turkije. Door de tram gedood. De weduwe De Jager, uit Bergharen, is te Deest uit de reeds in beweging zijnde tram gevallen en gedood. Het ongeluk is te wijten aan eigen onvoorzichtigheid. Een incident in de rechtzaal. Men meidt uit Amsterdam aan de fN. Cit." Eenjong recidivist stond gisteren terecht voor de 4de kamer der reetitbank, bescbuldigd van pogiug tot diefstal in een kautoor van een bnekbinderij aan de Recht- boomsioot Er werd een leeg geldkistje vermist. Als bewijsstukken werden o. a. aangevoerd glasscherven met vingerafdruk- ken, die door deskundige getuigen als kesli^t van den beklaagieafkomstig werden gewaarmerkt. Met het oog op beklaagde's verleden en de toenemende criminalOeit in deze stad veod het 0. M. dat hier een strenge straf woei-t volgen en eischte het twee jaar ge- vangenisstraf. De verdediger, Mr. Verkouteren, herinnerde aan de min of meer onzekere gevolgtrek- kir gen uit vingtrafdrukken geduiende het Dr-yfus proces cd pbitte clementie. Gi duiende de verd--diging had de beklaagde aich balm gebouden, maar aan het slot hegon hij' zenuwachtig te worden. Nauwe- Igks was hem door den presidentgevraagd ot bij lets te zeggen bad, of hp begon met ajjn armen te zwaren en te schreeuwen. Hij --proi g, vooidat, de achter hem zittende veldwachter ait kon verhinderen, uit de bank der beschuldigden en stapte, al rloe- ker de, naar het podium, de rechters en den afficier met zijn vuisten dreigende. Zoo hij daarbij niet gevallen was, had de zaak ernstige gevolgen voor die heeren kunnen beboen. Ztj hielden zich echter kalm en weldra snelden veldwachters, de bode en de nog aanwezige poliiieambtenaren toe en overweldigden den steeds woester wordenden jongen, Met moeite werd men kern meester en ten slotte werd hij, al kermende en schreeuwende, tusschen 8 man de zaal uilgedragen. Vredespaleis. In een der bladen klaagt iemand over wvermatige verwarming van het Vredes paleis. Herhaaldelijb is, sedert de eerste aanmaningen tot lichtbesparingr, geklaagd over de illuminaties van bet park rondom iat gebMUw. Als er ee inricbting is, die onder de teg^nwoordige omstand'ghrden gerust wat yac^ntie kan nemen, is bet, die zaak zonder Iiai iter, merkt de Avp.' ip Een gemoedelijke dief. Vrijdagmiddag Hep in den oostelijken vleugel van het Rijksmuseum te Amsterdam en bezoeker op een schilderij toe, sneed, in tegenwoordigheid van de suppoosten, hot koord door, waaraan het hing en wilde zich met het schilderij verwijderen. Op de vraag, wat hij doen ging, antwoordde de man, dat hij het doek voor 50 gekocht had en dat het dus zijn eigendom was. Hij liet het zich goedig weer afnemen. i Door tusschenkomst van de politic is de pa tient naar de zenuwafdeeiing van het Wil- helmina-gasthuis gebrachl. Schamele belooning! Een lezer schrijit aan de Tel.: Donderdagmiddag circa halfdrie passeer- de ik de Ruysdaelkade, toen er juist een meisje van ongeveer 13 jaar door het ijs zakte. Het mocht mij geiukken, haar door handreiking te redden en bij haar ouders op de Ceintuurbaan terug te brengen. Als be looning ontving ik het bedrag van... 10 cent. Een noodloltig mijm>ii£©luk. Woensdag beeft hier in de mijn„Elnig- keit I" bij Fallersleben een ernstig ongeluk plants geh'nd. In schacht No. 8 hadden springs toff en vlam gevat, die, zonder te ont- ploffen, langzaam afbrandden. Door dedaar- bij orilwikkelde giftige dampen kwaraen 31 man om het leven. Het bedrijf ondervmdt vols trek t geen belemmering. Een ijs-ongeval. Op de sedert het, invallen van het dooi- weer niet meer geexploiteerde baaii der ijsclub 4 alhier amuseerden zich hedenna- middag verschillende personen met een z.g. rosmolen. Eene pnkslede wordt als- dan in zoo snel mogeljjke vaart in een cirbel voortgetrokken. Dit had ten ge- vnlge, dat op zekere oogenblik de be- rijder der slede, B. Bos er af geslin- gerd werd en zoodanig tegen een paal aaa den kant der baan terceht kwam, dat hjj een beenbreuk bekwam. Hij werd ter plaatse door een omstander, die daarvan ervaring heeft opgedaaD verbonden en is verder naar het ziekerihuis overgebracht. TWEEDE KAMER. Bg de voortgezette behan fehng deroorlogs- begrooting achtte de heer Duymaer van Twist de positie van het beroepskader on- voldoende geregeld hij wil meer subsidie voor militaire tahuizeu en ateun voor da christaljjke militaire bladen. De beer Bomaud stelt weinig vertrouwen I in de legerleiding. Het verband tusschen de elkaar steunende wapens ontbreekt, de uitrusting is onroldoende. De heer Ruys de Beerenbrouck verlangt, dat de Minister ten aanzieD van ontspanning en vermaak ook rekening houdt met de verlangens der Kathoiieken. De Westerdijk. Blijkens eep ontvangen draadloos bericht is het convooi met de sleepbooten Zwarte zee en Witte zee, met het van Engeland ge- sleepte Nederlandsche stoomschip Wester dijk, hedenochtend 5 uur Terschellingen- bank gepasseerd en zou het waarschijnlijk hedennamiddag 6 uur den Nieuwen Water- weg binnenkomen. C. Bokslag, schippersknecht, aan|boord, uit Zutpheu. F. J. Lippens, dienstknecht, Dgkstraat 60, uit Assenede. V ertrokken: J. P. Eeknian, schippersknecht, Dgbstraat 85, naar Gorinchem. J. Leuuis, schipper, aan boord, naar Dordrecht. K. E. Harms, zogder beroep, .P. i,41, naar Middelburg. J. Hamelink, veldarbeider, Q lll,'|naar Monnikendam. C. Yerras, zonder beroep, 0 186, naar Zaamslag. J. A. Michielsen, werkman, Klaassenstraat 2, naar Anna Paulowna. P. J." van der Hooft, zonder beroep, Tholensstraat 92, Rotterdam. M. G. de Vos, dieuslbode, P 88, naar Zaamslag. INGEZONDEN STUKKEN. Mijnheer de Redacteur! In mijn ingezonden Stuk in het nummer van 13 dezer staat een drukfout. Mogelijk is dit ook mijn schuld. Er staat: „handen' dit moet zijn: „tanden". Dit kan een geheel ander begrip teweegbrengen. Uw abonne, EEN LANDBOUWfcR. SAS VAN GENT. Geboorten. 1 Febr. Bertha, d. van Prudent Hemelsoet en van Ida Huijsinan. 2 Febr. Robert Marcel Edinond, z. van Edmoud Jules Clement Emile Missonne en van Maria Johanna de Vriend. 9 Febr. Robert, z. van Theophile Verstringe en van Irma Emerence De Wagenaere. 0 Overlijden. 7 Febr. Arthur de Caluwe, oud 8 m.. z. van Philemond en van Emma Obrie. 10 Febr. Wiihelmina Bokstein, oud 87 j., wed. van Benjamin Bos. 8CHEEPVAARTBEWEG1MG. Van 14 tot en met 15 Febr. werden langs de Oostsluizen alhier 0 binnenvaartuigen op- en 1 afgeschut, langs de Middensluizen 0 op- en 0 afgeschut en langs de West- sluizen 0 op- en 0 afgeschut. Foaitie der Stoomaehepen. s.s. ELISABETH zeilklaar te Rotterdam voor New- York. s.s. MAGDALENA in lossing te Rotterdam, s.s. CORNELIS zeilklaar te Rotterdam vooFNew-York. Zoo de Heere wil en zij leeft, hoopt aanstaande MaaQdag 19 Februari, onze ge- liefde Zuster, te Zaamslag, haar 80sten gpboortedag te herdenken. Dat zg nog lang moge gespaard blijven is de wensch van Haar Brooder en Zuster, J. v. LANGE ELDE—Kolijn. JAC. v. LANGEVELDE. Ter Neuzen, 16 Febr. 1917. OPENBARE VERKGOPINGEN. Febr. 17 Philippine. Huishoudclijke en Meubi- laire Goedern, eenig Beestiaal c n Landbouwersgcrief, Deurwaarder Iv. J. Huineman. 22 Stoppeldijk. Beesliaal, LandbQUwge- reedschap en Huisraad, Notaris Du- moleyn. 26 Hoek. Canadaboomen (bij inschnjving) Bosluur Loven en Willemskerkc. 27 Sas van Gent. Een Heerenliuis, Notaris Mr. Lijdsman. Maart. 1 Koewacht. Sparren, Boonstaken, Spar- rensnoei, Notarjs Dregmans. A VNBESTEDINGEN. Febr. 26 Hulst. Verzwaren buiLenberm en ma- ken glooiing van zelbazalt, Bestuur Melopolder. 26 Hulst. Verhoogen zeedijk, Bestuur Ivo- ningin Emmapolder. 27 Axel. Afbreken eu bouwen Woon- en Winkelhuis, Architect Wisse. Maart. 7 Ter Neuzen Ma ken Aardebaan en Kunstwerken. leg gen der Sporen en Wissels, Zeeuwsch Vlaamsche Trani- weg-Maatschappij. VERGADERLNGEN. Febr. 20 Ter 'Neiizen. N. V. Zeilschip „An,uy 2) Ter Neuzen. N. V. Zeilschip „Beinke". 21 Ter Neuzen. Kiesvereeniging „DeVrij- heid". 21 Goes. Vereeniging Cooperatieve Beet- wortelsuikerfabriek ,,Zecland". Gedurende de afgeloopen week hebben zich in deze gemeente gevestigd: A. Witte, veldarbeider, 0 40, uit Axel. L. Buvelot, monteur, Grenulaan 27, uit Oosterbeek. J. Keulen, verpleegster, 8 N, uit Wijdenes. J. Hirdes, schippersknecht, aan boord, uit Veere. 0. van Dijk, serg.-majoor iufanterie, Markt 6, uit VlissiDgen. J. J. Beukelaar, zonder beroep, Tholens straat 88, uit Rotterdam. A. A. Geensen, bankweiker, Van Boven- straat 41, uit Vlissingen. Th. de Kam, timmermansknecht 38, uit Wissenkerke. 21 Februari Op Woensdag hoopt de heer Wielemmaker op de Transvalia Rijwielfabriek, zgn 80sten Gb- boortedag te herdenken. Dat hij nog lang moge gespaard blijveu, is de wensch van HET PER'SONEEL der Transvalia Rtjwielfabrieb. Hoek, 17 Fobruari 19 7. *if* fleden overleed te Loochristy, tot onze diepe droefbeid, vooizien van de H.H. Saerameuten der stervenden, onze innig geliefde Eehtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer in den ouderdom van 75 jaar. Loochristy. WweC. A. DE CON1NCK- Ps V7eeese. J. F. M. DE CON1NCK. Lokeren. j M F. L. HE CONINCK- Roels. M.C.A.HAMERL1NCK- De Coninck. E. Th. HAMERL1NCK en Zoonije. Loochristy, 8 Februari 1917. Eenige en alqemeene kennhgeving. TerNeuzen. Heden overleed zacht en kalm onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, CATHAFUBaA KEUKELAftR, Wed. W. Sou. in den ouderdom van 77 jaar. Uit aller naam, L. SOL. Hoek, 15 Februari 1917. irngfleMiMaiB Aan mijn geachte aftiemers, die hun bestellingen gedaan hebben en deze nog niet hebben ontvangen, wordt ver- zocht ZOO spoedig mogelijk hiervan op- gaaf te doen of ze te komen afha!en. Agent voor de firma A. Hobbel, JAC. JANSEN, Driewegen. Ondergcteekende maakt het geachte publiek van Ter Neuzen en omstreken bekend, dat hij een beui*t- veer heeft geopend tusschen ~>*3* met de moforboot ^Henbiette". Belovende eene spoediue en nette be- diening, beveel ik mij in ieders gunst aan. Goederen kunnen reeds ingeladen wooden MA 4^ BAG tot en met ZATFRDAG 25 Februari. Ter Neuzen. ARTHUR DE MEA FR. Ondergeteekende maakt het geachte pu bliek van Zaamslag en omstreken bekend, dat bij zich gevestigd heeft als hopende door een vette en vlagge be- dieuii g het vertrouwen waardig te maken. Aanitoveler.d, C. DEES Cz Noordstraat. Zaamslag. VAN voor het jaa? $917, Firma 1®. J. VAN DE SANDE, Ter Neuzen. (met onbeperkt recht geestverwanten introduceeren) van de K_ihei*slc Kies vereeniging yDe Vrijheid", op ^oeM' dag 21 Februari 1917, 's avosis acht tire, bij den heer A. DE VRIEZR, Markt, Ter Neuzen, waarin het eene uiteenzetting zal geven van de partjj- organisatie, in verband met het stelsel ra* Evenredige Vertegenwoordiging". Nieuwe leden kunnen zich ter rergaie- ring aanmelden. HET BESTUUR. Zij, die op 1 Me'i a. s. wenschen te wor den toegelaten tot bovengenoemde inrich- titsg of tot de voorbereidonde klasse, moeten zich WOOP 3 S« aanmelden bij ondergeteekende, onder orer- legging van !e. geboortebewijs ot geboorte- acte2e. eene verklaring der ouders olj voogden, dat zij hun kind voor het onder- wijs wenschen te bestemmen3e. mede- deeling, waar onderwijs is genoten. Candidaten voor de Normaallessen moeten op I April a.s. minstens 14 jaar, voor d« sooi bereidende klasse minstens 12 jaar oud zijn. Axel, 9 Februari 1917. De Directeur, D. A. VAN H0UT8. Boebhandol. Ter enzer.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1917 | | pagina 7