Landbouwbericbten. PREDIKBEURTElT GEMENGDE BEmCHTEH. TER NEtfZEN, 16 Febr. 1917, Het weerberieht van het meteorolo- gisch instituut te De Bildt van heden luidt *ls volgt Hoogsfe barometerstand nabij 770 Zuid- Dnhschland. Laagste barometerstand 752.8 Hapai-anda. Verwachting tot den avond vau 15 Febr. Zwrkke tot matige i^t-lijke tot zuidelijke wind, nevelig tot lichf of half bewoikt, waarschijniijk droog weer, lichte vorst nachts," overdag sterkere dooi. MeubeUabriek ,.Ze?landia". Wij unlvingen van de firma Belderok Van Rob eon exemplaar van den door haar uitgegeven smaakvoUen catalogue die een overzlchf geeft van helge.cn in deze Zeeuw- ache meubeliubriek wordt vervaardigd. Er blijkt, did men daar kan lalen vervaardi- gen zoqwei meubels volgens een bepaal- den stijl a Is modenie nioclellen. De (catalogus beval tevens een beschrijving der meube- ien en voorts vernemen wij er ook uit, dat de meubels op de aleliers door bepaalde raklieden geheel worden afgewerkt, waar- door licfde voor lieLvak wordt aangekweekt en niet a an bepaalde aangewezen werkiie- den all een het vervaardigen van zekerc on- derdeelen wordt opgedragen. De catalogus be vat ook tal van verklaxingen van zeer Jevredcn klanten der firma. Gezondheidscommissie. Wij ontvingen het verslag van de bevin- dingen der Gezondheidscommissie, wier zetel gevestigd is te Ter Neuzen, over 1916. Daarin wordt te kennen gegeven, dat de algemeene toestand der volksgezondheid in de gemeenten, tot haar ressort behoorende, in het afgeloopen jaar weder bevredigend mag genoemd worden, hoewel vooral in de gemeente Ter Neuzen nog vele gevallen van roodvonk voorkwamen. Een overzicht wordt gegeven van de sterf- iecijfers in verhouding tot de werkelijke be- volking van de gemeenten tot het ressort der commissie behoorende. Daaruit blijkt, dat het sterftecijfer over die jaren in de ver- schillende gemeenten eene zeer onregelma- tige rijzing en daling aangeven. Gedurende het jaar 1916 overleden op de 1000 inwoners: teTer Neuzen 12,5, te Axel 12,8, te' Hoek 13.J5, te Overslag 20,9, teSas van Gent 8,1, te Westdorpe 21,9, te Zaam- slag 12 en te Zuiddorpe 9,6. Van Philippine waren de gegevens niet tijdig ingekomen. Door de commissie werden zoo op eigen initiatief als op klachten van buren verschil lende aanschrijvingen tot gemeentebesturen gericht betreffende verbetering van water- loopen. Op advies der commissie werd te Axel eene woning onbewoonbaar verklaard, te Ter Neuzen 10 woningen, terwijl de eigena- ren van 28 woningen werden aangeschre ven die te verbeteren; ook te Hoek en te Sas van Gent werd overeenkomstig het ad *--- rirjuirnwr*'"'"*'" - "^nini^ onbewoon baar verklaard. w| Hoewel het bouwen van een voldoend aantal arbeiderswoningen met het oog op het groote gebrek daaraan, zeer zou zijn toe te juichen, werd ingevolge besluit van de meerderheid der commissie aan het gemeen- tebestuur van Ter Neuzen geadviseerd tot uitstel, daar de tegenwoordige omstandig- heden dien aanbouw ongewenscht maken zulks met het oog op de duurte der bouw materialen. Van den inspecteur Jhr. De Graeff ont- ving de commissie afschrift van een brief door hem gericht tot den burgemeester van Sas van Gent, betreffende het bouwen met een rijksvd'orschot in die gemeente. De woningnood is aldaar groot. Door de com missie zal dan ook gaarne medewerking verleend worden, zoodra de tiid daarvoor is aangebroken. Het is te bejammeren, dat de rneest gunstige tijd voor dien bouw on gebruikt is voorbijgegaan en dat het met kracht doqrzetten dezer zaak ook afstuit op de prijzen der bouwmaterialen. Der commissie was gebleken, dat te Zaam slag een in 1915 onbewoonbaar verklaard pand, A no. 105, nog steeds bewoond werd Zij wendde zich opnieuw tot burg, en weth dier gemeente met dringend verzoek, dit niet toe te laten en voor ontruiming te zor- gen. Den bewoner is daarop aangeschreven dat hij voor 1 Jan. 1917 het pand moest verlaten, dewijl hij anders zod worden uit- gezet. Er k\yamen te Ter Neuzen voor 79 ge vallen van roodvonk en 14 van dip'ntherie, te Axel 2 roodvonk en 1 diphtherie, te Hoek 13 roodvonk, te Philippine 5 robdvonk en 1 geval van febris typhoidea, te Sas van Gent 1 geval van roodvonk, te Westdorpe 5 van diphtherie, te Zaamslag 7 gevallen van roodvonk, te Overslag en te Zuiddorpe kwamen geen besmetfelijke ziekten voor. Betreffende het groote aantal gevallen te Ter Netizen wordt opgemerkt, dat hieraan wel niet vreemd zal zijn de omstandigheid, dat een groot deel van het publiek het ge- vaa-r van besmetting bij de ziekte niet in- ziet. Te veel wordt vergeten, dat huizen waarin roodvonkgevallen voorkomen, zoo mogelijk niet moeten worden bezocht en dat voorkomen moet worden, dat kincjeren uit een besmet gezin met andere in aanraking komen. Omtrent inrichtingen voor ziekenverple- ging wordt medegedeeld, dat het zieken- huis te Ter Neuzen in een bestaande be- hoefte blijft voorzien, en dat, ook te Sluis- kil een naar den eisch ingericht Roomsch- Katholiek ziekenhuis bestaat. Wat de drinkwatervoorziening betreft, kan in den afgeloopen zomer, door over- vloedigen regenval, niet van gebrek aan drinkwater worden gesproken. De behoefte aan een waterleiding blijft evenwel bestaan. Nu de regeering ook voor Zeeuwsch-Vlaan- deren, de drinkwatervoorziening krachtig schijnt te willen bevorderen, vleit de com missie zich, dat in afzienbaren tijd ook dit gewest zich in het genot daarvan zal mo- gen verheugen. De commissie acht invoering van een provincialen keuringsdienst op levensr en genotmiddelen zeer noodig. Door een des- kundig lid der commissie werden verschil- lende levens- en genotmiddelen onderzocht, die niet aan de normale eischen voldeden, die met het oog op den prijs konden wor den gesteld, o.a. boter, cacao, peper, sui- ker, bessensap, jams, limonades. Hoewel geen levensmiddel verdient het vermelding, dat vdn 24 monsters soda slechts 3 uit soda bleken te bestaan, terwijl van de andere het glauberzoutgehalte wisselde van 25|29 pCt. Hetzelfde lid onderzocht op verzoek van den burgemeester eener gemeente verschillende monsters distributiemelk. Het kleinste deel daarvan voldeed aan den eisch. Geklaagd wordt over de weinige mede werking die van het gemeentebestuur van Philippine wordt ondervonden, bij het stre- ven naar het scheppen van betere toestan- den in die gemeente. De klacht der com missie bij den betrokken inspecteur had tot gevolg, dat Gedeputeerde Staten het ge meentebestuur nadrukkelijk verzochten, in het vervolg de bepaling van art. 7, 3e lid der Gezondheidswet in het oog te houden. De Commissaris der Koningin 70 jaar. Heden Vrijdag herdenkt de heer Mr. H. J. Dijckmeester, Commissaris der Koningin in onze Provincie, zijn 70sten verjaardag. Gaarne maken wij van deze gelegenheid gebruik om er op te wijzen hoe de heer Mr. Dijckmeester, die op 1 Mei 1906 zijn ambt aanvaardde, steeds heeft getoond hart te hebben voor de aan hem toevertrouwdebe- langen, zijn werk als hoofd der Provincie, zijn leiding van de vergaderingen der Staten van Zeeiand, toonen steeds, dat hij, ofschoon geen Zeeuw van geboorte, zich geheel een voelt met de bevolking onzer Provincie. Wij twijfelen dan ook niet, dat wij uit naam van heel de bevolking, hetzij van welken stand, van welke godsdienstige of politieke rich- ting ook, spreken, als wij den jubilaris op dezen dag toewenschen, dat het hem nog lange jaren gegeven moge zijn zijn ambt te blijven bekleeden. Zooals te verwachten was, heeft het den heer Mr. Dijckmeester op heden niet aan blijken van belangstelling ontbroken. Ten eerste toonden de leden van Provin ciale Staten, den Griffier der Staten en den Hoofd-lngenieur van den Provincialen Wa terstaat hunne belangstelling in dezen dag, door den heer Dijckmeester een fraaie an- tieke kast aan te bieden. Bij dit geschenk was gevoegd een album, gebonden in naturel bokskalfsleeren band, versierd met het familiewapen van Mr.Dijck meester, geallieerd met het wapen van Zeeiand, Het album heeft aan de binnen zijde van den band een gestilleerde ver- gulde rand en is voorzien van groen moree zijden schutbladen. Op het titelblad is de na te noemen opdracht gecaligrafeerd, wel ke omge en is door twee familiewapens en en gezichten in de vergaderzaal van Ged Staten, van de buitenzijde van de woning van den Commissaris en van de Statenzaal. De opdracht luidt: „Aan Meester Herman Jacob Dijckmeester, Commissaris der Konin gin in de Provincie Zeeiand, wordt dit hulde- blijk uit dankbaarheid voor zijn onvermoei- de arbeid in het belang der Provincie aan- geboden ter gelegenheid van zijn 70sten ver jaardag door de leden der Provinciale Sta ten, den Griffier der Staten en den Hoofd- lngenieur van den Provincialen Waterstaat Middelburg, 16 Februari 1917." Verder bevat het album de namen der Statenleden, gerangschikt districtsgewijze en naar ancienniteit. Voor iedere district- groep komt een blad voor met het wapen der hoofdplaats van het district. Ten slotte bevat het album nog de namen der beide faatstgenoemde deelnemers aan het geschenk, vervat in een penteekening welke voorstelt den ingang van de Pro vinciale Griffie in de Abdij naast het munst poortje en het bureau van den Provincialen Waterstaat op de Balans. Ook de heeren Burgemeesters van Zee land brachten hulde dan den Commissaris en boden hem een staande oud-HolIandsche klok aan, mahoniehout met inleg. Ook bij dit geschenk was een album ge voegd, vervat in een,oud-Hollandsche kalfs- leeren spiegel- of schildpaddenband, voor zien van het wapen van Zeeiand met brons- groene-s.afijnen schutbladen. De opdracht-'in dit album luidt: „Aan Meester Herman Jacob Dijckmeester, Com missaris der Koningin in de Provincie Zee- land, wordt bij gelegenheid van zijn 70sten verjaardag door de Burgemeesters in Zee- land de hulde hunner waardeering gebracht voor zijn menigvuldige werkzaamheden ver- richt in het belang der Zeeuwsche gemeen ten. Middelburg, 16 Februari 1917." Het album bevat verder allereerst de na men van de commissie, bestaande uit de heeren P. Dumon Tak, Middelburg, J. B. de Beaufort, Goes, J. Huizinga, Ter Neuzen, J. W. Wagtho, Tholen en Mr. A. J. F. Fok- ker, Zierikzee en vervolgens in alphabetische volgorde de gecaligrafeerde namen van alle Burgemeesters van Zeeiand. Zoowel dit album als dat van de Staten leden, zijn vervaardigd op de bekende ate liers van den heer C. W. Dhuij te Middel burg en doen evenals vroeger geleverde al bums, den vervaardigers alle eer aan. De leden van Ged. Staten boden met den Griffier samen hun voorzitter een fraai bloemstuk aan, terwijl ook de ambtenaren ter Provinciale griffie hun hoogsten chef met een bloemenhulde blijk gaven van hunne hoogachting. Rantsoeneering. De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel heeft onderstaande circulaire tot de gemeentebesturen gericht: Ter voldoening aan de toezegging, door mij aan het slot van circulaire van 25 Ja- nuari 1917 no. 8700 afdeeiing Handel ge- daan, heb ik de eer u mede te deelen, dat door triij het rantsoen van iedere gemeente als volgt is vastgesteld le. Aardappelen (voor die gemeenten, waar aanvoer van buiten noodzakelijk wordt geacht): 12 K.G. per hoofd per 4 weken; 2e. Bak- en braadvet: 200 gram per hoofd per 4 weken; 3e. Varkensvleesch: 8 varkens van rriin- stens 100 K.G. slachtgewicht per 1000 inwo ners per 4 weken; 4e. Peulvruchten (bruine boonen of groe- ne erwten ter keuze van de regeering) K.G. per hoofd per 4 weken; 5e. Rijst, gort en havermout tot een ge- zamenlijk gewicht van 2 K.G. per hoofd per 4 weken; 6e. Zachte zeep: /2 K.G. per hoofd per 4 weken; 1 Wanneer in eenige gemeente het verbruik van een dezer artikelen ook in normale tij- den belangrijk meer is dan het gemiddeide verbruik hetgeen in het bijzonder bij var- isvleesch nogal eens voorkomt wordt bij de toewijzing met deze omstandigheid zoo mogelijk rekening gehouden. Van de overige in art. 1 Distributiewet 1916 genoemde artikelen wordt behoudens wijziging in de omstandigheden (en met uit- zondering van de r^eds bestaande brodd- rantsoeneering) geleverd naar behoefte. Opgemerkt wordt, dat vorenstaande rant soeneering in de eerste plaats uit den aard der zaak verband moet houden met de be- schikbare voorraden, maar dat dadrbij ook werd gerekend met het onverhoopte geval, dat de voorraden tengevolge van de weers- omstandigheden schade hebben geleden. De strenge vorst van de afgeloopen weken zal voorts, ook al mag thans worden aangeno- men, dat die tot het verledene behoort, nog geruimen tijd zeer groote transportbelem- mering ten gevolge hebben, in 't bijzonder ten opzichte van aardappelen. De ondergeteekende stelt zich voor ter ver vanging van aardappelen zoolang noodig, andere voeding in meerdere hoeveelheid aan de gemeenten te doen toekomen, tot welk doel hij voorshands is aangewezen op rijst. De Dultsche kaper. De stoker Th. Acke, uit Ter Neuzen, tij- delijk in een logement te Rotterdam vertoe- vende, heeft aan de N. R. Crt. een en ander verteld omtrent het in den grond boren van het stoomschip Cambrian Range en zijn daarop volgende wederwaardigheden. Het geen hij meedeelt komt op het volgende neer: Den 9 December werd de Cambrian Ran ge, kapitein W. T. J. Moore, negen dagen na het vertrek van Baltimore met bestem- ming naar Liverpool, gepraaid door een als hulpkruiser ingerichte Duitsche fruitboot, die voor den oorlog op Zuid-Amerika voer. Het 's morgens acht uur toen Acke van wacht en aan dek komende, op ongeveer4 unpen uwars vour Camuridn Range u-ci vreemde schip opmerkte. Hij ging naar kooi, maar werd kort daarna door een schot van het vreemde schip opgeschrikt. Draad- loos was getelefoneerd, dat de bemanning in de booten moest gaan, daar de Cam brian Range in den grond geboord zou wor den. Dit geschiedde door middel van bom- men. Aan boord van het vreemde schip, het- welk de Wuft uit Hamburg bleek te zijn, althans iH-z na m stond op den spiegel, werden de neutralen van de Engelschen en Belgen, die deel van de bemanning van de Cambrian Range uitmaakten, gescheiden. De neutralen, te weten vier Hollanders en een Spanjaard, stokers en matrozen, mochten aan dek blijven. De Wuft had op het achterschip vijf stuk- ken en op het voorschip twee zware kanon- nen, behalve vier torpedobuizen alle verdekt opgesteld. Het schip loopt 18 mijlen, heeft lage schoorsteenen en zijn draadloos tele- graaftoestel is zoo sterk, dat het die van andere schepen ov£rstemt. De Cambrian Range was het zevende schip, dat in den grond geboord werd, daar na volgde de Mount Temple en een vier- master met 1200 paarden aan boord. Dm v >igenden dag ontmoette men de Yarrowdale en een kolenboot. De Yarrow- dale werd buit verklaard en daarop ging een Duitsche prijsbemanning, sterk 18 koppen van de Wuft over alsmede al de bemannin- gen van de in den grond geboorde schepen, naar schatting 480 personen. De kolenboot werd tot zink n gebracht nadat de Wuft zijn kolenvoorraad daaruit had aangevuld. Daarna heeft onze zegsman het kaperschip niet meer gezien. Aan boord van de Yarrowdale werd aan de neutralen, deel uitmakende van de be- manningen van de in den grond geboorde schepen, gevraagd of zij werken wilden voor 12 pond per maand om dit schip naar e'en neutrale Ijaven te brengen. Allen, Noren, Denen, Zweden, Sphnjaafden en Hollanders stemden hier in toe. De Engelschen, Belgen en Canadeezen werden in de bunkers opge- sloten en mochten alleen aan dek komen als er niets in zicht was. Voor IJsland heen ging het langs Noorwe- gen door het Kattegat, waar men wegens mist 24 uur stil heeft gelegen. Een Zweed- sche torpedojager kwam langs zijde en toen werden alien, ook de neutralen, opgesloten met een gewapend soldaat voor de deur. In de Sond sprongen twee Engelschen over- boord met brieven van de Engelsche officie- ren, die aan boord waren. Het geschreeuw van een hunner verraadde beiden, waarna zij aan boord teruggehaald werden. Eindelijk bereikte men Swinemunde, waar de neutralen nog twee dagen aan boord ble- ren. Na vervolgens nog /2 dag voorloopig n een hospitaal ondergebracht te zijn, wer den alien gebracht naar een kamp te Neu 8trelitz, waar men 3'/-> week erMijf gehou den heeft. Op brieven door de neutralen van uit dat k imp aan hun consuls geschrcven, heeft niemand antwoord gekregen. Over de behandeling in dat kamp heeft Acke niet te klagen, maar over de voeding is hij in het geheel niet te spreken. Deze bestond uit: 's morgens 2/2 o'ns brood, 's middags koolraap in water gekookt en 's avonds mai'smeel in water gekookt. Na een verblijf van 3l/2 week in het kamp en nadat den neutralen, die op de Yarrow dale gewerkt hadden, 154 mark per man was uitbetaald, volgens Acke 40 mark te weinig, terwijl ook de belofte niet was na- gekomen om het schip naar een neutrale haven te brengen, vertrokken de neutralen per spoor naar Berlijn en van daar via Bentheim naar Oldenzaal. Te Bentheim zijn hen bij visitatie alle notities afgenoinen. Zooals Acke vernam, zijn de Engelschen, Canadeezen en Belgen, die op de in den grond geboorde schepen gevangen werden genomen, bestemd om in de mijnen te West- falen te werken. Enkel de officieren en de dokters van die schepen blijven tot nadere beschikking te Neu Strelitz. Te Rotterdam is aan Acke en de andere Hollanders, die deel uitmaakten van de be manning der Cambrian Range, door hun instelling van Furness' Scheepvaart en Agentuur Maatschappij namens de Engel sche .Maatschappij, waartoe dit schip be- hoorde, hun gage ten voile uitbetaald en het verlies hunner kleeding en verder toe- behooren vergoed. Gasbedwelming. In de woning van H. de L., te Sluis, die geen gas gebruikt, doch bij wien de leiding nog gedeeltelijk ligt van vorige bewoners, rook men de laatste dagen een sterke gas- lucht. De buis vanaf de straatleiding was opgestopt, zoodat men niet begreep, van- waar die gaslucht kwam. Voorzichtigheidshalve werden zooveel mogelijk deuren open gelaten, wat niet weg- nam, dat Maandagmorgen de bewoners bij- na aan gasverstikking gestorven waren. De vrouw des huizes en een 17jarig meisje waren bewusteloos en De L. zelf had zware hoofdpijn. Bij ond-rzoek bleek, dat de buis van de straatleiding verteerd was en gas doorliet. Dit gas kon geen uitweg vinden door den hard bevroren grond, volgde de leiding en kwam zoo in huis terecht. HOEK. Zaterdag zal door een groot aantal inge- zetenen der gemeente aan het distributie- kantoor alliier een gezegcld request worden overgelegd, met verzoek voortaan het bruin- brood van hetzelfde binnenlandsch meel te doen bakken als waarvan het tot lieden werd bereid. en niet in te gaan op een. verzoek gedaan door de bakkers binnen de kom der gemeente om dit te bakken van Y>uilen- landsch meel. omTiat het brood van dit laat ste soorl meet bereid enorm onsmakelijker en minderwaardiger is dan dat bereid van binnenlandsch meel. BOSCHKAPELLE. Bij tie publieke verkooplng der landarijen voor de erven van P. H. Hermans werden koopers van perceel 1 P. Ongenae voor f 2000; 11 en III P. J. v. Damme voor f 3520, IV, V en VI C. Eeman voor f 6250; VII en VIII Fr. Baart voor f 4770; IX J. Dobbelaar voor f 340; alle koopers te Boschkapelle. De totale opbrengst van het bouwland, weiland en weg was dus 16880; de totale grootte 7.94.30 H.A. of 16 g. 245 r. KOEWACHT. Donderdagnam. werd liier eene opcnbare vergadering van den gemeenteraad geliou den waar op alle leden legenwoordig waren behalve den lieer Aug. de Blieck, die wegeras ongesieldheid afwezig was. Ingekomen wa ren de volgende stukken: 1. Brief van Gedep. Staten belreffendt het herberg bezoeken van jeugdige per sonen. Beslolen wordt in de eerstvolgen de vergadering daaromtrent voorschriften vast te stellen. 2. Brief Van idem met goedgekeurde ver ordening op het belieer van het verdeclen van levensmiddelen. 3. Brief aisvoren met goedgekeurde re kening dezer gemeente over 1915. 4. Brief aisvoren met goedgekeurde be- grooting van inkomsten en uitgaven over 1917. De voorzitter deelt mede, dat voor 1 Maart a.s. met het rijk zal moeten worden afge- rekend betreffende de in 1916 geleverde re>- geeringsartikelen als meel, rijst, enz. Daar de gemeentekas onloereikend in deze uit- gaye.n te verstrekken aangezien de hoofde lijke omslag over 1917 nog niet is vastge>- stcld er daarop dus niets is ontvangen, stel len B. en W. voor eene tijdelijke geldleening van /2000 te sluiten rentende hoogstens 5 percent en af te lossen uiterlijk 31 Dec. 1917. Dit wordt met algemeene stemmen be-sloten. CLINGE. Het aangrenzende Belgische dorp Kiel drecht moet gedeeltelijk door de bewoners worden ontruimld; het doel van dien maat- regel is niet bekend, maar wat een conster- natie dat veroorzaakt, is te begrijpen. In de Schelde is door de Duitschers een vooruitstekende dam aangelegd ter lengte van circa 300 M.; aan het eind er van staat een hoog zoeklicht, en aan den voet hier- van een paar mitrailleuses. Aangezien talrijke Belgen langs het Schel- destrand en door de schorren het Hollandsch grondgebied wisten te bereiken, gist men dat een en ander is ingericht om zulks voor het veryolg tegen te gaan. Uitvoer van stamboekvee. De Vee- en Vleeschhandel verneemt, dat er vergunning zal worden gegeven voor uitvoer van nog eens 800 stuks stamboek vee. Uitvoer van zaailijnzaad. De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel brrengt ter algemeene kennis, dat aan exporleurs en telers. ingteschreven bij de Rijkscommissie van Toezicht op deVlat- vereeniging, vergunning zal worden gegevenj voor den uitvoer van beperkte hoeveelheden in Nederland geleeld zaailijnzaad. Aanvragen tot inschrijving als exporteur of teler van zaailijnzaad, zoomede tot he erkrijgen van consenten, dienen te worden f gezonden aan genoemde Rijkspommissie, ge vestigd Korte Voorhbut 13 te 's Gravenhage. die mede de voorwaarden, verbonden aan de inschrijving en aan de afgifte van consenten, vaststelt. Afval van peulvruchten. De Minister van Landbouw,' Nijverheid en Ilandel Ifeeft gezien zijn beschikking van 3 dozer houdende verbod tot vervoerdervt i van peulvruchten, bepaald, daL bedoeld ver bod niel van toepassinsf zal zijn op afval van peulvrurblen. lielwelk verkregen wordt bjj het schoonen van de partijert voor «fe consumtie. RECHTSZAKEN. Arrondissements-Rechtb. te Middelburg. De Rechtbank heeft in bare zitting van 16 Februari de volgende vocnissen uitge- sproken R. S. d. K., oud 13 jaar, M. J. S., on< 13 jaar, (>eiden fabriektarbeiders te Hulst, zijn wegens diefstal veroordeeld, ieder tet 15 boete of 1 maand tuchtscbool. j Tb. v. d. S., oud 32 jaar, graanlosser te Sas van Gent, is wegens aisvoren ver oordeeld tot 10 boete of 10 dagen heebt. E. J. A. b. R., oud 21 jaar, milicien- soldaat en H. d. D., oud 19 jaar. schippers- knecbt, beiden te Ter Neuzen, zijn wegem huisvredebreuk veroordeeld, ieder tot M boete of 20 dagen hecht. H. J. B., oud 31 jaar, herbergicr en winkelier te Nieuw-Namen, is wegens oh- kooping veroordeeld tot 2 maanden gevang. V. A. d. L., oud 26 jaar, arbeider te Koewacht, gedetineerd te Middelburg, werd beklaagd dat hij op 28 Januari jl. te Kne- wacht is teruggekeerd, niettegenstaande hem door den Commandant van Zeeiand het verblijf in het bezette gebied der pro- vincie was ontzegd. De officier eischte 14 dagen gevangenis- straf met aftrek' der preventieve hechtenk De rechtbank wnes overeenkomstig diet eisch vonnis en stelde den beklaagden in vrijheid. Door de Rechtbank te Middelburg de- gevangenhouding van C. F. G., oud 31 jaar, werkman te Koewacht, gedetineerd te Middelbnrg, met 30 dagen verlengd. Zondag 18 Febcuafi 2917. Hervormde Kerk. Ter Heuzen. 91 u., Ds. A. Timmerman en 2 i., Ds. A. Timmerman, Bediening iu den H. Doop. Slu'skii. 91 u. en 2 u., dhr. L. Dek. Hoek. 9 n. en 2 u., Ds. E. Raams. Zaamslag. 9 u. en 2 u., Ds. 1 van Dis. Sas van Gent. 91 u., Ds. H. Akersloot van Hnn- ten Roos Hulst. 10 n., Ds. De Boer. Kloosterzande. 10 n., Ds. W. J. van Lindonk. Gerefortneerde Kerken. !'er Nenzen. 9J u., en 2 u., Ds. S. GroeneveU. Hoek. 9 u. en 2 u., Ds. v. d. Wall. Chr. Gerefortneerde Kerk. Zaamslag. 9 u. en 2 u., leeskerk. Gerefortneerde Gemeente Vlooswykstrant Ter Keuzen. 9 n., 2 u. en 5i n., Ds. D, S. van Overduin. Oud-Gereformeerdc Gemeente. (Vlooswjjkstraat. Ter Neuzen. 9 u., 2 u. en 5J n., leeskerk. Lokaal Bethel" (Kandeelstraat). Ter Neuzen. 9 u., 2 u. en 5J u., leeskerk. Lokaal „Kben-Haezer(Kerkhoflaan). Ter Neuzen. 5% u., Evangelisalie. R. K. Kerkdiensten te Ter Neuzen. Zondag zijn de H. H. I >iensten om 7,8^ en 10 unr. 's Nitmiddags om half drie Lcf. Aangehouden. Woensd agnaclit hebben op deai Morschsin- gel ie Leiden eenige recherchemTS een r|- tuig aangehouden, waarin zich 2 person* bevonden. Bij uader onderzoek bleek, dat in het rijtuig 3 groote rollen dik zoolloer aanwezig waren, vermoedelijk afkomstig van een diefstal in I)en Haag. Dp grond daurvn* f; zijn de 2 aangehoudenen .nog gistermidAaf daarheen overgebracht. Sinokkelaar diMidreschoten. Te Tegelen heeft Woensdagvoonniddag de gemoen teveldwach ter Vercauleren in wetfk zelfversveer met een revolver neergeseholei Hub. Koldens, geboorlig van Weert, gedomi- cilieerd te Vicrssen in Duiischlnnd, van be- roep smokkelaar. Dinsdagavond hiad de veld- wac.htei' K'olders met nog drie andere smok- kelaars aangehouden, terwijl zij vijf zekkse meel trachlteii uit ie ymokke'eni. Den vol.sOS- den dag kwamen zij hem over deze bekeu- ring lastig vallen blijkiiaar met het doel den veldwachter eens onderlianden te nemen Terwijl drie van hen zich tegenovev den veldwachter opstclden, probeerde de vierdn van aohler op hem in te dringen. Op dii oogeiibiik ontving hij het doodelijk schot De verslagene staal zeer ongunsiig bekend, Denzelfden oclitend nog had liij een amk- tenaar met een mes bedreigd, maar de» kon'hem met een revolver in bedwang hot- den. Goedkoope brandstof. Natte kranten. Men schrijft aan het Vade Van verschillende zijden werd in dezea tijd "van l^randstoffennood het stoken va« witte kolen (natte couranten) aanbevolen. Aanvankelijk sell een deze raad mij niet meer dan een scliouderophalen waard, maar to* mijn laatste turf verstookt was en mijn brandstoffenhandelaar liet weien, dat hij Kai- uijan^ uan 7pr< A.*el. u. ©w 2 a., Ds. J. B. Th. IJugoubwite

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1917 | | pagina 6