Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 6495. Zaterdag 17 Februari 1917. 57e Jaargang. Broodkaartea voor Verlofgaagers. ■v IIISILIII Hi!AFT. De Oorlog1. De kriigsTjedrioveik TW BLAD- 8IKNEHLftK3 1? E UIL L J£ t 0 I. Be Hoofdcontroleur-Boekhouder van het Levensmiddelen bureau tnaakt bekend, dat t-ot het afhal.en van een broodkaart voor militairen welke Zaterdagsnamiddags aan- komen gelegenheid bestaat des nam. von 7—8 uur ten leant ore van het L. M- B. Voor hen welke Zaterdags per iaatste gelegenheid aankomen, des /.on- dago van 10 11 voormiddagsten tovise van den ControleurNieuw- t&raat 28. De broodkaarten voor de verlofgangers de wgk Slui-skil, worden voortaan van itg&reikt door den heer C. MEULBROEK. De Boofdcontroleur- Boekhouder voornoemd, L. W. RIJNBERG. TWEEDE KAMER. Vergadering van 15 Februari, geopend te. 3s/i uur. Voorzitter Mr. D. Fock. De Minister heeft gezegd, dat de redac- teur van ffde Middernaehtzendeling" hem excuses heeft aaDgeboden voor zijn anikel over den voetbalwedstrgd. Spreker heeft een telegram van dien redacteur, waann hp zegt, dat dit onwaar is. Spreker heeft niet de overtuiging, dat alles gedaan wordt om de verdediging zoo sterk mogelijk te maken, speciaal wat be- treft de opleiding van militie enlandstorm in de depots en den vrijwilligen landstorm. Het stelsel vari opleiding, 4 maauden in de depots en 41/s maand in het veldleger, is niet in orde. Vooral de depot-opleiding is slecht, al is dit niet de schuld der kom- mandanten. Het gaat hier over een vitaal legerbelang. De Minister deelt mee, dat de geoefend- heid van den landstorm zoodanig is dat aan hen een deel der oorlogstaak zou kunnen worden opgedrageD. Dit stemt blijde, maar er dient in dit opzicht nog veel te worden verricht. Vaart om den Noord. (Officieel.) Het departement van marine deelt mede, dat met het oog op .een veilige scheepvaart om den Noord, een lichtschip zal worden uitgelegd op ongeveer d5 gr. 12 min. Noorderbreedte en 4 gr. 28 min. Oosterlengte van Greenwich. Van den datum van uitlegging en de juiste lengte en breedte der ligplaats zal nadere mededeeling worden gedaan. Het lichtschip Schouwenbank zal worden ten zou betalen. Wie aan het Duitsche volk een dergelijken raad geeft, voert het naar een zelfmoord. Elken dag dat de oorlog voortduurt, wordt de vraag, om aan den vijand een groot deel van de ooriogskosten die met hun bloed den wensch bezegelen om een vrede door de overwinning te krij- gen. In dit opzicht heb ik volkomen veij trouwen in mijn troepen. Hun mo reel is boven alle verdenking. Over den vrede zijn we lie# alien volkomen eens, d.w.z. dat we op te leggen, een gebiedender eisch van het aden vastbesloten zijn te vechten tot het bestaan, zoowel voor het rijk als voor de emde. eenvoudige burgers. I>E VRIJE ZEE. ..Aftonbladet" vxaagt, waarom de Amerika- nen, die zoo prat gaan op de vrije vaart voor Amerikanen, dit recht niet bewijzen door een vaart naar Hamburg, Stettin en Triest te ondernemen'j DE ENGELSCHE OPPERBEVELHEBBER EN FRANSCHE OGRLOGSCORRESPONDENTEN. Generaal Douglas Haig beeft een aantal Fransche oorlogscorrespondenteii out van gen, lot wie hij o.m. bet volgende zeideDe oorlog is ongetwijfeld niet alleen een bot- sing tussehen legers. De noodige voorbe- reidingen en een geduchte machinerie zijn noodig. Op het oogenblik hebbeh wij voor al artillerie en spoorwegen noodig. Achter ons front hebben wij in de laatste maain- den ruim 350 K.M. spoorlijn aangelegd. Ik ontbood de directies van de grootste spoor wegen in Engeland en bet haar ter plaatse zien wat gedaan was en wat te doen over- bleef. Zij begrepen de dringende noodzake- lijkheid en omvang vim de taak. Wat be Ire ft den munitieaaiimaak hebben wij bet uiterste tot stand gebracht. Tbans kminen wij de geallieerden overvloedig voorzien van bet- DE NIEUWE DUITSCHE BELAST1NGEN. Over de nieuwe rijksbelastingen schrijft de Lokai Anzeiger: Men mag aannemen, dat in den Bonds- raad over de nieuwe belastingsplannen, die eer een milliard zullen te boven gaan dan daaronder blijven, reeds omiijnde besluiten zijn genomen. Het is niet waar, dat er, ge- lijk van andere zijde is beweerd, veel nieu we belastingen op komst zijn. Slechts drie ontwerpen komen in aanmerking. Van de rijksbelasting bij het treinverkeer is in de begrootingscommissie van het Prui- sische Huis van afgevaardigden al gespro- ken. Ook de steenkool zal haar aandeei hebben te leveren bij de dekking van de rijksbelastingen. Die in den vorm van een belasting naar de mate van de voortbrengst schijnt nog niet bepaald. Welke belastingen daarnaast nog worden overwogen, werd nog niet bekend. Van verschillende zijden is ge- wezen op een oorlogswinstbeiasting, waar- aan terugwerkende kracht zou kunnen wor den verleend. Er wordt echter ook van ge- sproken om op de oorlogswinstbeiasting, zooals die tot nu toe geheven werd, 20 op- Nad at de Kamer van half 12 tot kwart ingehaald en vervangen worden door een I zij Iloodig hebben. Wij moeten echter I bli'dfag^teTopzich'uva^ or 4 in comite-generaal is bijeen ge- licht-brul-boei. m66r artillerie hebben, vooral zware kanon- HJvnnrthr;nallt VJ„. h*f peva, men d nen. De quaestie is niet alleen om am vij and le evenaren, nxaar wij moeten hem met veor 1 in comne-generaal weest, wordt haar vergadering openbaar. Oorlogsbegrooting. Aan de orde is de Oorlogsbegrooting. BxmIc v«n den heer Arts. De heer Arts bepleit verbetering der positie van het kaderpersoneei. Het vrij- willig kader voelt zich achtergesteld bp het verlofskader en is van duurtetoeslag uitge- sloten. De Minister noernde het thans geen tgd om de positie van het kader ingrijpend te wijzigen. Van de dringend noodige lotsver- betering deronderofficieren maaktde Minister zieh af met een twijfelachtigen toekomstrege- ling. Daarmede moeten de gehu wde onderoffi- eieren zich troosten, voortgaande met armoe te Sijden. De vrijwillig dienemie ondej- ofl&cieren genieten vrije woning of 35 cents per dag, maar dat is niet voldoende om de dnnrte van levensmiddelen voor hun geheele gezin op te heffen. Ook de mobilisatie toelage van 25 cents van de onderofficieren benelen den rang van sergeant-majoor is niet voldoende. Positieverbetering van het kader is onverwijld noodig. Fen tweede zeer bslangrijke zaak is dc pensioaneering, Ze behoeft noodzakelgk een betere re geling. Spreker moet een woord van afkennng laten hooren over de subsidieering van de Soldatencourant, een min of meer gewij zigden overdruk van een partgblad. Ocde van dm heer Duvmacr van Twist. De heer Dnymaer van Twist komt terug op het dehat naar aanleiding van de ver- tooning van »'s Nachts tussehen 12 en 1 aur". °De Minister heeft gezegd, dat deze vertcon'mg onzedelgk is voor hem die on- zede jjk denkt en onzedelgk is. Spreker merkc op, dat de voorzitter den Minister na deze beieediging der rechterzijde een terechtwijzing had moeten toedieneD. De Voorzitter ontkent, dat de Minister de bedoeling heeft gehad, de leden der rechterzijde te beleedigen. De heer Duymaer van TwistDe geheele rechterzijde heeft zich aan de woorden des Ministers gestooten en concludeert er nit, dat de Minister op medewerking met. haar geen prgs stelt. Oorlogscrediet. Het nieuwe oorlogscrediet, dat dezer da- gen werd aangekondigd, zal 127 millioen bedragen. DE VOEDSELVOORZIENING VAN BELGIE. Het Duitsche gezantschap deelt het vol gende mede: In tegenstelling met het Reuterbericht van 13 dezer, is van Duitsche zijde aan de Ame- rikaansche gedelegeerden de voortzmtine FarfUQn werkzaa'mffeM in Betgte en Noord- Frankrijk toegestaan. Een dienovereenkom- stig luidende ambtelijke nota werd reeds 10 dezer tot de diplomatieke beschermer van het voedingswerk gericht. Voorts wefd aan den Amerikaanschen gezant te Brussel over- gelaten of hij tot de centrale ieiding van het voedingswerk wilde toetreden. Overigens hebben de Duitsche autoriteiten verklaard, in den vervolge, evenais vroeger, elke vor- dering van4e Commission for Relief in Bel- gie te zulien inwilligen. OORLOGSKOSTEN. Uitgaande van de berekening, dat de oor log tot dusver aan Duitschland 120 milliard mark heeft gekost, hangt de Dresdner Nachr. een somber tafereel op van wat er van Duitschland terecht zou komen, indien het geen oorlogsschatting ontving. De lasten zouden zoo zwaar worden, dat men een ge- deelte van de kosten voor het onderwijs zou moeten schrappen, alie traktementen en sa- larissen verminderen, de prijzen van huren en levensmiddelen verhoogen, de sociale po litiek beperken. Met andere woorden, de groote massa en de middenstand zouden vcrarmen, en economische worging van de binnenlandsche niiverheid die zich van Krupp tot den kleinsten rfrbeider zou uit- strekken, zop er het gevolg van zijn. Er is geen bloediger sarkasme dan aan den oorlog, volgens het program van Schei- demann, een einde te willen maken, namelijk in dier voege, dat elke staat zijn eigen kos- onze geheele kracht verpletteren. De journalisten vrnegen of een groot of- fensief aanstaande was en of de generaal dacht, dat de Duitsche linies doorbroken zouden worden. De opperbevelbebber ant- woordde: ,,Wie zal beginnen: De Fran- schen, de DuiLschers of wij, doet weinig ter zake. Indien de (vijand den aanval liegnit, betzij In hel noorden of in het zuiden in saillanten welke hem guns tig lijken, of wel op vroegere slagvelden, wij zijn klaar om hem te on t v an gen en zijn* dwaasheid zal hem duur fe staan komen. Wij beschikkpn over jeoefende legers, terwijl de cavalerie uitste- kend getraind is zopdat een ncdeiiaag in «en alge,.ieein- •vlue»r.->'Kan verkeemi zal er geen Oogenblik mogelijkheid bestaan zelfs niet ver naar achteren, dat de vijand zich weer kau vastzetten in het terrein. Gij vraagt mij of wij door de Duitsehe linies zullen breken. Ongetwijfeld zai dit gebeuren en dat wel op vele (en verschillende De Duilscbers beschikken ter v*er- achter hun front over een zeer pun ten dediging 185) v (Slot.) Nauwielijks had Hans den brie! ten einde yelezen of er werd weer gescheld. Ditmaal was hoi monsieur Richard Per- roquet. Hij bad zich van top tot teen in een nieuw skit ldeeren gestokem en zijn keurig gefri- «eerd boofd riekbe naar de een of and-e.e pommade. In zijn band droeg hij een pracb- bouquet rozen en hij went .gevolgd door een besteller met een tamelijk groote Lord Alvor taal u deze rozen brengen, madame Geeren, en ux monsieur Geeren, do kist met gesehenken van den rao van Dutch. Daaraan had Hans waarlijk niet meer ge- dacht! Hij had niet tevergeeis een reis rondom de wereld gemaakt, hij had geleerd met men&r.heri om te gaau. Hij taste dan ook in zijn za.k en drukte monsieur Perroquet een goudstuk in de tiand. Wat kwam het er op aan, dat het zijn laatste was? Monsieur Richard Perroquet hield zich aerst, alsof het beneden zijn waardigheid was om bet geldstuk aan te nemen, toen jiet liij het echter met een sierlijk gebaar uitgebreid spoorwegnet. De eerste aanvallen van het groote offensief zullen wellicht be- i>erkt zijn tot enkelc punten en niet besiis- send zijn. .Maar wij zullen aanvallen zonder onderbreking tot de tot ale vernietiging het Duitsche leger". Op de vraag of die actio dit jaar z-al plaats vinden, antwoo-rdde de generaal: ltd jaar zal beslissend zijn in zooverre, dat men de beslissing vail den oorlog op bet oor logsveid zal zien. d.w,z. de gebeurtenis, waar- na Duitschland als militair geslagen zai ziyn te beschouwen. Het kan zijn, dat het jaar van de beslissing ook het jaar van urn vrede. is. Wij alien verlangen het en wij zullen alles doen wat in ons vermogen is om bet gewenschte resultaat te bereiken. De vrede kan alleen koipen met de volko men overwinning. welke bereikt zal worden door de kracht van onze wapens. De geal lieerden moeten zich -niet laten foppen door Duitrcb land's voorstellen of bedreigingen Bij dc aanbicding van vrede denkt Duitseli land alleen a;m toebereidselen voor drn volgenden oorlog Indien wij. ongelukkigen, het oor zouden leenen aan die trouwelooze voorstellen, dan zou het drama in dne jaar ormieuw begiimen. Itjilitairen mel bun stinct en gezond verstand zien dat in. zij, de voortbrengst, voor het geval men daar- toe zal overgaan, aldus gedacht, dat elke ~mijn voor elke ton, die ze oplevert, nog voor ze in den handel wordt gebracht, een be- drag aan het rijk heeft te betalen. De hoog- te daarvan zou op ongeveer anderhalf tot twee mark berekend worden. In Duitsch land worden in gewone tijden jaarlijks onge veer 500 millioen ton aan de markt ge bracht. Dat z6u bij twee mark per ton reeds alleen een som van een milliard mark uitmaken. De mijnbezitters zouden, op den keper beschouwd, een nieuwe belasting niet ongaarne zien, daar ze hopen, dat daarmec het gevaar voor naasting door den staat van de steenkoolnijverheid van de jpaan zal zijn. RUSLAND GAAT EEN HONGERSNOOD TEGEMOET. Troosteloos ziet het er uit voor den oogst van 1917, zegt een uitgave van de vereeni- ging van zemtwo's in Rusland. Tengevolge van het gebrek aan arbeidskrachten, aan machines en trekdieren is in heel het Euro- peesche en Aziatische rijk veel minder grond bewerkt en bezaaid dan vorige jaren. fn den vorige herfst werd in de Zuid-Rus- sische gouvernementen gemiddeld maar 18 A 20 van het normale oppervlak bezaaid, in het gouvernement Charkof zelfs maar 12 Van den oogst 1916 is niets overge- bleven, zoodat de toekomst er donker uit- ziet. De vereeniging van zemstwo's dringt op krachtige maatregelen bij de regeering aan. Ze wil Chineesphe koelies in Rusland toe- laten en de krijgsgevangenen aan den ar- beid zetten. Zofr de regeering niet onmid- dellijk ingrijpt, dan staat er een crisis voor de deur, die onberekenbare gevolgen kan hebben. De Roeskoje Slowo weet bovendien nog mede te deelen, dat het rantsoen suiker in 1917 sterk zal verminderd moeten worden, omdat de suikerbietencampagne van den af- geloopen herfst lang niet opgeleverd heeft, wat men gedacht had, terwijl ook aan thee (de Russische volksdrank) groot komt. gebrek DUITSCHLAND EN AMERIKA. Er is een Amerikaansclfe sell octree in de Middellandsche zee dope een Qostenrijk- scbe duikbooi door middel van bom men. tot zinken gebracht. Menschenlevens zijn daarbij niet verloren gedaan. Toch mag men er benicuwd naar zijn, hoe de regee ring der Vereenigde Staten het geval zal opnemen, vooral, omdat trier een Oosten- rijksche duikboot de schuldige is. De be trckldngen mel de Donau-monarchie zijn nog steeds niet afgebroken. Volgt er een breuk, dan zal Duitschland ook bet zijdelingsche contact mel de regeering in Washington ver- liezen. De Duitsche gezant in de Unie, Beme- torff, heeft Dinsdagavond met zijn uit 30 jxersonen bestaand gevolg Washington vct- laten en heell zich te New-York op de „Frederik VIII ingescheepl. Het schip, dat een lOOOtal reizigers aan boord heeft, zal vermoedelijk eersl Halifax in Canada aandoen, waar het onderzock zal gesehieden, dat anders in lingelsche watererr plaats bad. Itechtst reeks keerl het schip dan naar de Noorsche kust. Nam- het heet beeft men aan boord van het schip honderden ponden rubber verstopt gevonden en zijn vele reizigers de revol vers afgenomen, "die zij hij zich hadden. Wij ontleenen de volgende telegram- men aan de „N. R. Crt.": DE DUIKBOOT- EN MIJNOORLOG. LONDEN, 14 Februari. (Reuter.) Het En- gelsche ss. F. D. Lambert (2195 ton) en de Engelsche treilers Farnsley en Dale zijn in den grond geboord. LUGANO, 14 Februari. (Wolff.) In Ja- nuari zijn de Italiaansche stoomschepen Avanti (1423 ton) en Luigi Chiampa (3988 ton), alsmede het Italiaansche zeilschip Doride (1250 ton) in den grond geboord. CAGLIARI, 14 Februari. (Reuter.) Het Amerikaansche ss. Lyman M. Law is in den grond geboord. De-bemanning is te Cagli- ari ontscheept. LONDEN, 14 Februari. (Reuter.) Het ss. Inishowen Head (3050 ton) is in den grond geboord. van het ss. Saxonian blijki, dat de duikboot 25 granaten op het schip heeft afgevuurd, voor het zonk." De kapitein is gevangen ge,- nomen, de bootsman aan zijne wonden be- zweken. Onder de 4 gewonde leden der be- manning is de Amerikaan Weygard. Oi- schoon het dichtstbijzijnde land 250 mijl ver was, werd de bemanning gedwongen het schip in twee booten te verlaten, die de een na 68, de ander na 25 uur land bereikten. Twee andere Amerikaansche onderdanen, Elhvood Moore en John Suffand zijn onder de overlevenden, die alien zeer hebben ge- leden voor hun redding. BERLIJN, 14 Februari. (Wolff.)' Van de 12 Februari als in den grond geboord opge- geven zeven stoomschepen en drie zeilsche- pen met een inhoud van 22.000 ton bruto bij elkaar, waren er vijf van 13,100 ton met koren, twee van 1700 met pyriet, een van 1700 met mijnhout en twee van 5500 met steenkool geladen. Buitendien is op den- zelfden tocht nog een stoomschip van 3000 ton, met 4000 ton steenkool naar Italie op weg, tot zinken gebracht. WASHINGTON, 15 Februari. (Reuter.) De Lyman Law is door een Oostenrijksche duikboot zonder vlag in brand gestoken. Er zijn geen menschenlevens verloren gegaan. LONDEN, 14 Februari. (Lloyds.) Het zeilschip Endoro (119 ton netto) is in den grand geboord. verd wij nen Mylord laal vragen of er vamniddag geen Relet voor hem is en noodig! u alien uit, om vijf uur in het hotel Continental bij hem te komen dineeren. Hans snelde met den bouquet naar biu- nen en braeht zijn moeder de boodschap van Perroquel over. Tqen hij den kamerdienaar een gunstig antwoord had gebracht. zei deze vcrlrou- welijlc fluistei*end, eer hij vertrok: Het was toch heerlijk! Wat dan Richard? Onze gemeenschappelijke groote reis natuurlijk. monsieur Geeren' Maar ge hebt toch altijd zoo met smart verlangd naar het einde, Richard! Perroquet sloeg zijn oogen ten hernel en zei vol overtuiging: Ja, monsieur Geeren, dat is eenmaaleen eigenaardigheid van mij. Terwijl ik avon- turen beleef, verlang ik terug naar debe- haaglijke rust. Ben ik echter in ons be- schaafd Em-opa met zijn comfort, dan ver lang ik nog meer naar de avonturen, die een reis meebrengt. Hoe gevaarlijker hoe beter! U weet bij ondervinding, monsieur Geeren, dat mijn onverschrokkenheid mij nooit in den steek laat, ik hen dan oo-k een zoon van de „grande nation"! Hans moest zich op de lippen bijten om niet in lachen uit te barsten, hij wilde ech ter Richard zijn bljjmoedig zelfbewustzijn niet ontnemen. Hij knikte dus slechts met het hoofd en bet den vdorlreffelijkste allei- kamerdienaren vertrekken met dever- zekering van zijn' onbegrensde bewondering en hoogachting, Een kwartiertje later werd er ten derdei male gescheld, en nu was het Berger, die door Hans met vreugde werd begroel. Berger echter zette een bijzQnder del txg gezicht. en haaide, zoodra hij had plaats uomen, zijn lederen portefeuille te voorschijn en legde die voor zich op tafel. Mevrouw Geeren en Hans, ik kom nu niet als vriend, maar als amblenaar. Dit zeggende, opende hij de poriefeuille en haaide er een pak banknoten uil. Mevrouw, ik heb het genoegen u en uw zoon diens aandeei hi de belooning tegeven, die de Ottomaansehe Bank en de 11 ypotlioel-.- en Credietbank afhicr hebben uitgeloofd voor de inhechlenisneming van .den inbreker. Hans werd vuurrood en ook mevrouw Geeren' wilde van het geld niets wcten. Veer lien duizend vijfhonderd gulden, vervolgde Berger, u zult mij verplichten met mij een qui tan tie te geven. Daarna voegde hij er vriendschappelijk aan toe: Mijn beste jongen, het is een felicitatie waard. -- Maar mijnheer Berger Geen maren, mijn jongen! Ge hebt het geld werkebjk verdiend. En als ik het nan iemand gun, dan is het aan u. Uw moeder zal wel begrijpen, dat dit sommetje u latei- uitstekend zal te pas komen. Het zou dwaas en onverstandig van u zijn het geld tewei- geren Mevrouw Geeren zag ook in, dat Berger gelijk had en nam het geld dankbaar aan. Weldra verscheen ook lord Francis om mevrouw Geeren een bezoek te brengen. Maar hij kwam niet alleen om een heleePd- heidsvisite af te leggen, hij kwam ook om met Hans' moeder over een ernstigc zaak te spreken, namelijk over Hans' toekomst en ook zijn eigene. Hij hoopte zijn ELsa weldra mee te kunnen nemen naar Engeland. In den herfst echter was hij van plan naar Holland terug te keeren. Hij had j-ecds onderhandebugen aangeknoopt over deuaaa- koop van 'n gi'oot landgoed buiten de slad en kwam nu mevrouw Geeren verzocken, hem hij de inrichting daarvan met raad en daad behulpzaam te zijn en er. als alles in orde zou wezen, dien zomer met de familie Luil- jens haar intrek te nemen. En nu moet ik ©ens met u spreken, Hans. Ik hoop en vertrouw. dat ge, wat ik u heb oor le stellen van mij zult aannemen alsof ik uw oud.stc broer was. Ge zijtervan overtuigd. dat ik u als een broer belli el). Hans drukte hartebjk Francis hand, die deze hem ovei" de tafel toeslak. Nu dan, blister naar mij. Natuurlijk moet ge eersl liet eind-examen van het gymnasium afleggen. Daarna echter moet ge mij loestaan ook u, mevrouw, ver- zoek ik dil als een gunst dat ik u help onverschilbg of ge wilt studeeren of in den handel wilt gaan. Weer drukte Hans Francis' hand krachtig en ook zijn moeder maakte een toestem- niende beweging met hel hoofd. Daarna echter richtte de jongeman zich op en autwoordde Ik ben u van ganscher harte dankbaar. Francis, voor uw aanbod en ik lieloof u ook gaarne. dat. zoo het er ooit toe moeht komen, dat ik hulp noodig had, ik nooit zal aarzeten er 'u om te verzocken Maar mijn weg door het Leven zou ik gaarne zelf banen - door eigen kracht! Hans' woorden klonken zoo besiist, (iat lord Alvor er niets tegen inbraclit. Ja. wie weet of hij zich in zijn binneuste niet -ver- heugde over Hans besluit, evenais Bergei. die den jongeman krachtig op den schouder sloeg en zei (fravo, mijn jongen! En toen zij alien aan het diner zaten in het Hotel Continental en .uitjens had ge- dronken op het jonge paar, nam Berger zijn fl-las op om te drinken op Hans. Hij he- roenidc er zich op, veel men-schenkenui--* te bezitlen, at heefl mij die menschenketinis ook eons in den steck gelaten, zei hij, met een knik aan hel adres van Alvor, en zoo had hij reeds bij de eerste kennismaking met Hans opgemerkt, dat deze een hijzondei' flinke jongen was. Hij ging toen nog eens in het kort na. welke avonluren zij samen beleefd hadden, wees er, op, welke rol Hmis daai-in had ge- speeld, en besLooL Laten wij nu eens klinken, dames en heeren, met ons alter vriend, met mijn trou wen helper in nood en gevaar, met Hans Geeren! Lang zal hij leven' Daar gaat ge. mijn jongen! EINDE. TEB SEMESSCHE ((II 111 VT. 1 EnKKon W? iin/lP

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1917 | | pagina 5