mm CursnsseninLandbouwboekhoHden Wed. P. DE JONGH. - Goes. ism VfoTbiTen 'n INDO VAN HEEL Co, HAARPOEDER Bo awl and, good Winter Hoesten Scherpe Rationale Bankvereeniging. Nationale Credietbank te Arnhem t LuchtLucht J.A.KLAASSEN&C0. Brandvrij e Rieten Daken Coop. Eoomboterfabriek Hontenisss Lamswaaxde. J- ADRIAAFSE. Hypotheek. H.H Winkeliers in Gerookte Vleeschwaren, VRAAG STEEDS Uit de hand te koop KANTOOR: VLISSINGEN. L.VTS-I1TRIOHTI AmlDachtsscliool voor Hulst en Omstxekon. Dagelijks verkrijgbaar RUNDERROOKVLEESCH pt/F U koopt NV. Middeustands-Gredietbank voor Ter Neuzen en Omstreken. Prima ROOIBOTER, WWWrfWWWWWWWWWWWWWTfWWWWWWWWWWW VERKLAARBAAR DE GR0NIN6ER BRANDWAARBORG MAATSCHAPPIJ De boekhoudcursussen- te Zaamslag, Stoppeldijk, Nieuw- Namen Kloosterzande en Graauw loopen ten emde^ Sas van Gent, Westdorpe, Zuiddorpe, Axel, C.i g-, St. Jansteen, enz. uit met hem in overleg te willen treden, tenein .e Handel in Landbouwzaden en Zaaigranen onder A. H. V. Z. heeft nog voorradig in. 1* kwaliteitDe alom beroemde Voederbiet Tift TIRES VAN SLTJDSTRUP I roode Klaver en Hopperupsklaver. t vnnr de zaai Erwten, Haver, Gerst, Paarde- en Duive- boonen hi en de echte Thoolsche bruine boonen. Gras- en Klaverzaden voor blijvende en Kunstweiden. MONSTERS EN PRIJZEN OP AANVRAAG. Aanbevelend. 0nze reiziger, dhr. J. SEfflALLEGAKGE is geregeld <n Tee- Weuzen en Axel tee markt.- Verkrijgbaar te Koewacht Eiken palen,latten,bandroeden. viegels, weistaken, braudhout. A. BEUGELINK. TEE NETJZEN. Nemen gelden a deposito. Ongeveer Id gemet Kapitaal en Beserven: f 5,500.000,— (Firma C. B. C. WIBAUT Co.) Handelscredieten. Rekening-Courant en Deposito. Incasseering op Binnen- en Buitenland. Vreemd Geld. - - - Effecten en Coupons. Administratie van Vermogens. Assurantien. - Hypotheken. ONZE REUSACHTIGE OMZET voor hen die het verkoopen. Zij moeten steeds de ABDIJiilROOP bij de hand hebben. merk O. V. M. (gedeponeerd) Onderlinge Vleeschmaatschappij, Rotterdam. Nieuwstraat 10, Telefoon No. 6. TER NEUZEN, Q> J Straatkeien, Kantsteenen, waterdichte Dekkleeden. IS. AORIAANSENS, P. DOFFEMONTVHulst. Steeds voorhanden Zeematerialen, Bochtstijlen, Eiken Staken, Sparrepalen, Dekgeeren en Latten, enz. MANJEFIEK is de naam MAGNIFIEK is de glans, Wed. Meijer L. Wolff,Meppel. TE3 KLOOSTBRZATTDM uitsluitend onder Bijkscontrole, Be Directenr P. J. B. DAMSTE Verstrekt Bedrijfscrediet Neemt gelden in deposito Directeur: H. J. V1N DEN OUDEN. Biikantoor BBESKENS. betreffende het vervoer en nederlage van goederen. Firma P. J. VAN DE SANDE - TER NEUZEN. Ondergeteekende stelt zich beschikbaar om m verder van zijn woonplaats gelegen gemeenten een cursus in landbouwboekhouden oeven indien hem de veiplaatsingskosten extra vergoed wotden Hi, noodigt mitsdien beleefdelijk de landbouwers en de besturen ifTncik Ter Neuzen, Sluiskil, der landbouwvereenigingen van BoeK,,161 onderling de voorwaarden te regelen. De nieuwe cursussen vangen aan begin Maart en d.enen elk minstens dertig deelnemers te hebben. Leer. M. O. Boekhouden. Te Koewacht is de oprichting van een cursus verzekesd. Aanmeldingen bij den beer A. J. OEERARDS, aldaar. bij M. VERSCHURES8 Belangrijk groot kapitaal beschikbaar voor zijn hoogst zelden vnnden, In een zaak echter, Kunnen ze 'tsamen best vinden, Loopen ze kreupel van likdoornpyn Gedezalf zal beider toeylucbt zijn. Priis 30 cts. Verkrjjgbaar bij dead res- sen Ter Neuzen, J- Kense, Mark, .1 Axel, F. Dieleman Hulst, Edm. Janssens- Steeawens, El. Begijn*straat. of zy die dit wenschen te verkoopen wor_den in btia eigen belang aangeraden prijs* Opgasfcf te vragen aan de JSlectriscne Yleeschbereidln g te Middelburg. Telefoon S73. Kantoor geopend v.m 'sZaterdags -resloten. het alom bekende van H. VAN AKEN, Apotheker, specialist te SELZAE1E, het beste middel om het haar zuiver, kloeker en schooner te maken, doet ongedierte, netelen, roos en ziekten der schedelbuid verdwijnen, is totaal onscbadeiijk en overtreft jachtwater en dergelijke- preparaten. Siechis SO cent het pakje. Hoofd-depot voor Holland bij C. A. SOHULTE Co., te Middelburg. Verder bij J. J. KENSE en Firma A. VAN OVERBEEKE Legnis, Ter Neuzen; H. SMJES-Meulbkoek en BRAKMAN, Axel; VERBAAK en VAN LEEMPUT, Sas van Gent BEGHEIJN, Sluiskil; DIER1CKX VAN OYE, Westdorpe Wed. S. DEU RW AARDER Zaamslagsche V eer, Zaamslag. gunstig gelegen in den Canisvlietgolder, gemeente Westdorpe, om te aanvaarden rooven oogst L917 Brieven onder Hffl. S73, aan het Bureau van dit Blad. handen en voeten, barsten, kloven, springende lippen. Gebruik PUROL In doozen van 121/3 en 25 ct. kriebeling, vastzittende slijm. Neem ANGA-bonbons In doozen van 30 en 60 ct. koude maakt gelaat en han den ruw en rood. Wasch ge'aat en handen met PUROLZEEPDe huid wordt dan blank en zacht. Per stuk 60 ct. en 3 st. f 1.70. BoveDstaande artikelen ver- kryitb. by vele Apoth. en alle Drogisten. Te Ter Neuzen J. J. Kense, Markt 0; Wed. A. v. Over- beeke-Leunis J. v. Eysden Hulst Wed. P. Borghstyn; J. C. M. Hertogh-Verwilghen F»E. Janssens-Steeuwens; Axel C. B. Antheunis; Sas V. Gent A v. Loy, Polderstr.Koe wacht Jv. Moss'evelde-v. Bou- chaute. De inschryring ran nieuwe Leerlingen zal ryn 3 Riaart a.s.. op alle werkdagen van S-li nre v.m. en van 4 n.m. aan het schoolgebouw. Opleidmg wordt verschaft aan Irmmerl.eden Smeden, Huis- en Decoratieschilders, Macbimsten, Stokers, Machine-bankwerkers en Metaaldraaiers. WAN BEUZEK01W, Directeur. verstrekt BEDRIJFSKAPITALEN en YOORSCHOTTENranaf tot elk hedrag, ook op langen termijn, met gemakkelyke atlossiug. IN IS Aanbevelend, p. v. d. BENT—BALKENSTEIN. fH'j i jfllWI'lTT 1'rt I li-IT I flTTi ii i (fTFffffilTC IflWft iTfllTTTTffi 11 iffl zoo roept menig lijder aan asthma of isorstbenauwd* heid, ais vastzittende, taaie en verouderde slijm hem het ademhalen be- moeilijkt. De Abdajsiroop doet de slijm overvloedig en pijnloos Ioskomen. waardoor de ademhaliug weer diep en vrij kan worden en het beklemde en benauwde gevoel op de borst dikwijls spoedig verdwijnen kan. Lijdt gij a an asthma, bronchitis, influenza, catarh, kinkhoest, werkoudhead of hoest? Probeer dars dadelijk de veetgeroemde VERZACHTEROE, ZUitfERE^OE is in alle winkels verkrijarhaar. gevestigd te GitOlilliGEM SfUDGELBU Bijkantoren Amsterdam Rotterdam. M. BROUWER en F. D1JKSTERHU1S, Gromngen en Directeuren u, m a (TrrrmTrTnuiriiii een gnoote pantij Aanbevelend, P. PLATTEEUW, Kalkblusschery, Ter Neuzen. - Aankoop en 'verkoop van Effecten efl PandbrieveD. Inwisselen van Belgisch en ander vreemd Geld, Coupons en Cheques. Beleggen en verstrekken van Gelden, onder persoonlijken waarborg of zakolijkonderpand. BELEENEN VAN EFFECTEN. ASSURANTIEN. LEVENSVERZEKERINGEN. INCASSO'S enz. het goedkoopst uwe ELorloges, Goud- en Zilverwerken by Horlogemaker, Korte Kerkstraat 8. SKRUiLEiS van oud Goud, Zilver en Bloedkoralen tegen hoogste wsaande. uitsfuitsnd met Alom nerkrijgbaas*. Mr. P. DIELEMAN, Middelburg. GARANTIEKAPIT AAL FL 600.000,-. VERZEKERD KAPITAAL 80 000 000, Vraagt soliede Agenten op plaatsen waar niet rertegenwoordigd. ledere rietdekker kan zijn dekriet BRANPVRIJ maken. Kosten gering. - Uitwerking gegarandeerd - Eenvoudigetoepassing. Snlichtineren Ibii den aerent, denheer *l" Breda, Teterinefstraat en l>y de Indu MSaSch^ppU .E-SOTEOTOit", Noord- einde 43, Den Haag, Fabrikante: 19 Te TER NEUZEN franco thuis bezorgd dpor S. VAN REF.8, R. SCHEELE Hsrn J. D. THIELMAN-BAU WENS, W. KOSTER en Firma V AN Q VERBEEKE-LEUNIS De Bank is gevestigd van i) 5 uur. aan winkeliers, landbouwers, handelaren, en in bet alge- ineen aan alien die tot den handeldrij venden en industri- eeleTi middenstand behooren. aan 3 °/0 dagel., 3a/s °/o P- m- en 4 p. 6 m. opzegbaar. Agent: C, DIELEMAit. Kersstraat 3—5 en is geopend iedenen werkdag Aandeelen zyn verkrijgbaar ten kantore der Bank ingesteld volgens Kon. Besl. van 17 Febr. 1910, btbi. No. <6 ZIJN VOORHANDEN BIJ Noordstraat 55-57. Telefoon No. 25. -r.uc bii&lz r.' t3i' v_Abdiisiroop Prijs per ilacor, van ong. 230 gram f 1.25, van ong. 550 gram 2,25, van ong. 1000 gram /3,75. Alom verkrijgbaar. Eischt rooden bund met onze handteekening L. I. AKKER, Rotterdam. m Poetst schoenen IWANJEFIEK. llet Bestuur: J. A. VAN ROMPU, Voorzitter. 1 VAN DE SANDE, Seeretaris. 1>. J. SCHEELE. C. RIBBENS. JOB. DE FEIJTER, Zaamslag. F. KAAN, HoeE. D. H. VAN ZUIJEN, Breskens. I. ERASMUS, Cadsand. Ds J N. PATTEST, Aardenburg. P ADAMA ZIJLSTRA, IJzendijke. A H J. BEUNINGtl, Croede. M A. BLEIICER, Schoondijke.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1917 | | pagina 3