Voor bleeke jonge meisjes, Hoogwatergetij te Ter Neuze 6EMEKGDE BERICHTEN. 1002 VLIEGMACHINES GEVELD. Wolff heeft een verzamelstaat gemaakt vdn hoi aantal door de Duitschers sedert het begin Ivan den oorlog neergeschoten vijaudeLijk© 'vlicgtuigen. Het nieuwsbureau komt ee'n totaal van 1002 machines. 1700 viiegesrs zijn buiten gevecht gesteld en voor ongeveer 50- millioe i mark aan machines is vernidd. VERL1EZEN AAN CfORLOGSSGHEPEN DER ENTENTE. De verliezen aan o -rlogsscliepen dor En tente nadereh volgens een officieel Duitsch bericlit, de millioen ton. Precies bcdragen ze, hulpkraisers en andere hulpkruisers niet meegerekend, 822.535 ton, d. i. 100.00!) ton meer dan de Eransche vloot in Augustus 1914 mat. BELGISCliE ARBEIEERS NAAR TURKIJE? Volgens beiichteu uit verschillende bron- nen te Havre ontvangen, zijn geschoolde Bel- gische ai-'beider- door de Duitschers naar Turkije gezonden waar zij gedwongen wor- don, in de muniliefabrreken te werken. IHJITSCIIJLAND STELT ONDERHANDE- LINGEN VOOR VAN DE V. S. Het batch! van de Associated Press dat de Duitsche regeering aan de Veree- nigde Staten zou hebben verzocht, voorstel- len te doen ter vermijding van een oorlog tueschen de twee landen, blijkt onjuist tc zijn geweest. Maar blijkens een mededeeling van het Amerikaansche Ministerie van "Rui- tenlands, he Zaken is er iets anders gebeurd. Buitschland heeft mondeling door bemidde- ling van den Zwitserschen gezant te Was hington en duarua ook schriftelijk aan de Amerikaansche regeering te kennen gegeven, dat het tot oriderhandelen geheigd was, als dat maar niet inhield, dat het eerstdeduik- hootbloKkade van Engeland zou opheffen. Daar is dc Amerikaansche regeering even- wel niet in willen treden. Voor er sprake kan zijn van onderhandelen, vond de Ame rikaansche regeering, "moet Duitschland eerst zijn helofte herhalen, na het torpedeeren van de Sussex." afgelegd (n.l. dat het geen •chepen zonder waarschuwing in deugroud zal boren en maatregelen zal nemen voor de veiligheid van bemanning en passagiers en derhalve ook de afkondiging van den onbe- perkten duikbootoorlog intrekken. Men ziet. het Duitsche en het Amerikaan sche standpunt loopen hemelsbreed uiteen. Maar toch is het van belang, dat Duitsch land zich a hi us tot de regeering der Veree- nigdc Stater, heeft gewend. Er blijkt in ieder geval uit, dat het waar- de hecht aan het voorkomen van een oor log met de groote republiek. Wil Duitschland echter den onbeperten duikbootenoorlog niet opheffen, dan is niet in te zien, hoe op den duur een conflict zal worden voorkomen.-* Ten eerste is het vooi de Yereeriigde Staten al onduldbaar, dat feilelijk zijn hand-el wordt beiemmerd en ten tweede zirilen den een of anderen dag wel Amerikaansche schepen voor den peris- Coop van een Duitsche duikboot komen. Zelfs al zou het waar zijn, wat beweerd wordt, dat Duitschland den duikbootoommandanten op het hart heeft gedrukt zoo mogelijk geen onzijdigc schepen zonder waarschuwing in den grond te boren, kan zich toch den een of anderen dag een incident voordoen, waar- bij Amerikaansch eigendom of het leven van Amerikanen zijn gemoeid. Trouwens, een officieel Duitsch telegram komt er uitdruk- teelijk aan heriiinerendat de termijn, waar- binnen nog consideratie met onzijdige sche pen zou worden gebruikt, voor het geheele versperringsgebied is afgeloopen. Op afzon- derlijlce waarschuwing kan geen schipmeer aanspraak maken: de algemeene waarschu wing is naar Duits-che opvattingen voldoende. Het Duitsche berieht ontkent, dat -er voor het aflodpen van den gestel desn termijn on zijdige schepen zonder waarschuwing zijn getorpedcerdzelfs is de termijn in acht genomen ten aanzien van vijandelijke pass-a- gierschepen. voor zoover zij**»igew.apend wa res, er zich onzijdige passagiers aan boord hadden kmnieii be.vinden, die van de ver- eeherping van den duikbootoorlog niets af- wistcn. AMERIKA EN DUITSCHLAND. Amerikaansche nota over de arrow dale Uit Washington wordt, d.d. 13 dezer ge- meld: Door tusschenkomst van den Zwitser- schen gezant is ecu tweede cola aan Duitsch- land gezonden jbetreffende ,de Amerikaan sche zeejieden van de. ,,\aiTo-wdal© Men vermoedt, dat de uota him invrijheid- telling eischt. De Zwibersehe gezant heeft, volgens een ander bericlit uit Washington, ter kennis van het dcpartcmcnt van Buitenlandsche Zaken gebracht, dat Duitschland voome- mens is de Amerikanen van de arrow- dale" gevangen te houden, totdat het ver- zekerd is dat de bemanningen van de Duit sche schepen in Amerika Vrijgeiaten zullen worden. De ,.Yarrpwdale'' is een Engelscli stoom- ■schip door dc ..Mfnvc II" buit gemaakt en met dc opvarenden van andere vemielde handelsschepcn naar Swinemunde gezon den On der' dc opvarenden waren een 80- tal Amerikanen, die als zeelui in dienst waren van Engelsche reederijen. Dezer da- gen heeft een Duitsch blad het berieht ver- spreid dat de Amerikanen van de "Yar- rowdale" door de. Duitsche regeering in vrijheid waren gesteld. Dit berieht blijkt thans totaal onwaar te zijn. Amerika*-!! maatregelen. Volgens een telegram uit Washington zet de Amerikaansche regeering krachtig haar mililairc toebereidseien voort. Alle oorlogsschepen staan onder stoom en zijn gereed om zee te kiezen. De forten bij New York zijn alle volledig bezel en be- wapend, terwijl alle openbare gebouwen on der bewaking zijn gesteld, om eventueele aanslagen te beletten. Indien wordt over- gegaaii tot het vormen van een luchtvloot, zoo als admiraal Peary kort geleden aan Wilson voorstelde, zullen het eerste half- jaar 2500 en het tweede 5000 vliegmachi- nes worden vervaardigd. Naar de ,,Voss. Ztg." uit Geneve ver- neemt, zal de Duitsche gezant Bernstorff zijn vertrek uit Amerika, zoo mogelijk, uit- stcllen, wegens een zenuwziekte van zijn gemalin. Saulsbury, ondervoorzitter van den Ame- l-ikaamschen Senaat, heeft een wetsontwarp ingediend. dal bij aanneming de haVens der Vtneen. Staten zou open.stellen voor oor- logsschejien <icr geallieerdeiv die koopvaar- ders convoyeeren om ze tegen aanvallen van Duitsche duikbooten te beveiligen, en zul- ke oorlogsschepen zou veroorloven in dc Amerikaansche wateren te patrouilleeren te gen Duitsche kapers. Naar verluidt is dit wetsontwerp wei- licht aannemelijk voor de regeering als een maatregel om den onbeperkten duikboot oorlog -te. -km twieken. Saulsbury zegt in zijn toelichtmg, dat hi t ontwerp in den huidigen crisis cloeliref- fend zou konnen werken, zonder dat de Yereen. Staten den oorlog aan Duitschland behoefden te v-erklaren. - Het „Neues Wiener Journal schrijft: Men schijnt in Amerika nog steeds het ou- mogclijke denkbeeld te koesteren, dal iiet aan den invloed van de Oostenrijk-Hon- gaarsche monarchic zal kunnen gelukken, buitschland over te halen tot eeu verzach- ting van den duikboot-oorlog. In aanmer- king genomen de volkomen solidariteil van belangen en bedoelingen van Duitschland en Oostenrijk-Hongarije, is ©en dergelijke stap volkomen uitgesloten. In de monarclfie beschouwt men derhalve de siluatie als zeer kritiek, al' zijn ook de betrekkingen tus- schen Weenen en Washington tot dusver nog in stand gehoude'n. Het „Neues Wie ner Tageblattzegt, dat het van zelf spreekl, dat de duikboot-oorlog volgens een vaste lijn "wordt gevoerd en de Vierbond heeft met de mogelijklieid van een oorlogsver- verklaring van Amerika \an het begin af rekening gehoude'n. De Petit Parlsien verneemt uit Washing ton: De vredespropaganda der Diutsehge- zinde Amerikanen wordt met den groojsten ijver voortgezet. Wilson ontvangt talrijkc telegrammen, waar in hem wordt gevraagd deu vrede niet te willen verbreken. De „Newyork Heraldverneemt uit New- York De demokraten van Tamamy hebben de bedoeling den gezant Gerard tot lnirge- meester van New-York te kiezen. Naar ver luidl zou zijn verkiezing zoo goed als zeker zijn. Barones Zwiedineck, de vrouw van den Ooslenrijksehen 2aakgelastigde, vertrekt te- gelijk met Bernstorff en het Duitsche le- gatie-personeel uit Washington. Het Ooslenrijk-Hongaarsche gezantschap verzekert. dat dit feit geen bijzondere bc- teekenis heeft. VAN HET FRONT MET VERLOF. Men meldt uit Leiden aan het Hbl.: In het goed bezette kerkgebouw der Waal- sche gemeenle werd Zondagmiddag de gods dienjstoefenmg geleid door ds. M. Bresson haar jongsten predikant, die bij het uitbreken van den oorlog pLotseling onder de wapenen werd geroepen en zelfs geen afscheid had kunnen nemen, doch thans met een kort erlof bij zijn gezin, de leden van het kerk- genootscliap. dat hij in zijn toespraak zijn tweede familie noemde, had willen terug zien. Naar aanleiding van de vraag in Gal. 3 vs. 4 ,.Hebt gij zooveel te vergeefs geleden? schetste de leeraar de aandoening bij dit op treden voor zijn gemeenleleden. Hij wees op het karakter dezer wereldramp, die, niet als andere onheilen, onafhankelijk van den menschelijken wil ons trefl, maar voort vloeien uit menschelijke daden, waarvoor verantwoordelijk zijn niet alleen zij die ze irechtstreeks hebben gepleegd of uilgelokt, maar alien, bij wie de drang naar heersch- zuchl en hebzucht sterker is dan de stem van het geweten en het gevoel van recht. Elke groote gebeurtenis is het resultaat van vele millioenen kleine gedachten en handelingen, Tegenover al het leed, Waurvan spr. bij zijn arbeid voor den hospitaalcfiens.t getuige is geweesl, o.a. het sneuvelen van den zoon van zijn ambtgenoot aan het front van Verdun, modi I hij ook veel schoons aanschouwen: blijKen van de meest broederlijke samen- Werking onder geeslelijken van onderscliei- den religies, van edelmoedige liulp, vol toe- wijding bewezen aan gewonden van alle na- lionulileit, Duitschers zoowel als Franschen, voorhoelden van mannelijk vertrouwen en algeheele zelf-opoffering. Dat is hetgeen het lijden van deze dagen moet leeren ook aan de vol ken, opdat de menschheid eenbetere toekomst moge tegemoel gaan. Na hel uibspreken van den zegen werd den leeraar de bede uit Psalm 134 \ers 3 tocgezongen. Zeer bewogen verliet hij den kansel. het EEN JON GEN VAN ZEVENTIEN JAAR. De ..Vossische Zeitung" ver tell een episode uit den strijd aan den Somme. Een afdeeling oude landstormmannen, die al menig gevecht hadden meegemaakt, het klappen van de zweep kenden, hadden een nieuwen onderofficier gekregen, een jongen van zeventien jaar, bleek, tenger, met een brii op den neus. Oude vechtsoldaten vinden het niet prettig, zoo'n jongeling, een gymnasiast nog, als chef te krijgen - En de mannen zeiden. onder el- kaar dan ook: „Die zal niemand iets doen."; voorat de oude landstormman Schwertner was niet gesteld op zao n hroekje. Al maakte de jongeling ook omniddellijk een goeden in- druk door zijn activiteit, zijn interesse voor alle dingen in de stelling. Egon zoo werd hij genoemd. moest Iang- niet dom zijn. En moedig was hij ook, want hij vond het niet prettig, dal het in de stelling die dagen zoo kalm toeging. Twee dagen en twee nachlen reeds had de vijand geen Robot gelost. Dat bier iets niet in orde was, behoefde niemand ons- te zeg- gen, en het bevel „klaar voor het gevecht" kwam niet onverwacht. De uren v66r een aanval zijn onaangenamer dan de aanval zelf. Men is dan in ©en toestand van de hoogste spanning, die aim attend werkt. Men kan niet slapen, niet eten, niet drinken en wacht met koortsachtige spanning op het comman do Alleen wordl er tot het laatste oogen- blik gerookt. Als op het commando breekt de hel los Het is niet meer de ojischuldige beschieting van de loopgraaf met twee, drie kanonnen, dat zijn dozijnen kanonnen, vele batterijen Waar was Egon? Wij dachten, dat hij, bevend en trillend, ergens in een hock - zou zilleu, maar zagen tot onze verbazing,dat hij doodbedaard voor een schietgat stond, met de grootste belangstelling kijkend naar het inslaan van de granaten in het voor- terrein. ZenuweU scheen de gymnasiast dus niet te hebben. Plotseling een onderaardsch gerol, gedon- der, gedreun, alsof de aarde zich opende om ons Le "verslinden. De grond heefde, de hemel werd donker en rookend en fluitend sleeg ©en geweldige fontein voor ous op. Wij hurkten dichl tegen elkaar hij de borst- wering en waelit Len op het eind. Een iuigel van aarde en steenen, vermengd met stukken met*al, kletterde op ons. minu- ten duurde hel. Links van ons ldonk een chi'eeuw van pijn. Daarna was het enkele seconden stil. De vijand had een. mijn doen springen. Geiukkig was de mijngang te kort geweest, niet volkomen tot onder onze stelling aan- gelegd. Anders wai-eji wij alien in de lucht gevlogen. Opnieuw begon ti©t waanzinnige artillerie- vuur. Beginnen die Iserels dan nog niet met hun aanval? Hoe ziet het er links en reehls van ons uit? Naar elken leant kruipt een man om ■vast te stellen hoe het er daar uit ziet. Hun berichten zijn niet bemoedigend. Onze ver- bindingen zijn vernield. Aan beide kanten zijn lanae stukken loopgraaf volkomen dicht geval ten. van de bezettiug is niets le mer- ken. Datzelfde schijnL het geval te zijn met den naar achteren voerenden vei-'oin; dingsweg. To en vroeg Egon: „Waar is de mih'ail- leur?" Met schorre stem antwoordden wij hem: .jBedolven!" Met de hand weukte hij ons. Wij weten, wat hij wil. Op liel doodsbleeke jougens- gezicht lezen wij een vastberadenheid; wij weten, dat uit den jongen ©en man geworden is, die, als wij alien, zijn pliclit wii doen tot het uiLerste. Kruipend en.sprmgend, onder fluitende projectielen. werken wij ons voort in richting, waar het macliiuegeweer moet zijn. Wij werken zoo hard wij kunnen met onz kleine spaden, want wij weten: kan macliiuegeweer niet schielen, dan zijn wij er bij, zoodra de vijand aanvalt. Wij graven en graven. Wij waren nog maar met ons zevenen, twee Lagen koud an stom, door granaatsplinters getroffen. On- oplioudelijk sloegen om ons de granaten in Eindelijk. Mel bevende handen en bran- dende oogen onderzoeken wij het machine- geweer op zijn bruikbaarheid. Het gaat goed Nu kuimen Ze komen. 'Egon zelf staat bij het machinegeweer. Het artillerievuur houdt plofcselmg op Een blauwgrijz© wolk komt naar ons Toe. I ak tak tak, zonder erbarmen. Hoc zij vallen? Er komen hi a ten in de vijandelijke linie, die steeds losser wordt. Onvermoeid klinkt het koude, harde, liamerende geluid. C.inds een dringen, dralerf als door den bliksem getroffen. wei-pen de vijanden zich op den grond. Daarachter komt ecn nieuwe golf. Plotseling ralelt het links van ons, in de eigen loopgraaf. Infanterievuur. Hoe is dat mogelijk? Worden de doode kameraden weer levcnd? Op handen en voeten komt er een aangekropen. Bevel: ..het machinegeweer vuur iets meer naar links.'' Onze mannen waren in een mijngang gekropen, hadden deze weer uitgegraven en kwamen ons nu te hulp. Deze verrassing was den Fransrhea te erg, bij al hun dapperheid. Zij maakten keert. Maar de Fran&efiman had gemernt waar oru machinegeweer stond Hij school er onop- hoHdelijk naar, met het .,beste" kaliher. M eer sloot er een voor altijd de oogen, werden twee zwaar en een licht gewond Drie man van onze afdeeling waren nog in slaat te vcchten. Egon, de oude Sehwertner en ik. Het vuur werd langzamcr. hicld eindelijk op. Een laatste schot,van -klein kaliber, als af scheid. De granaat slaat een heel stuk voor oris in. Een sdverpe scherf slaat Egon's arm midden door. Daarna is het stil. Egon laat zich verbinden. Geen kik geeft de jongen. In de loopgraaf komt offossing Sleeswij k-Holsteinei's. Wij gaan in reserve. in een lentbaan nemen wij Egon mee. de kameraden zorgen voor de anderen. Een zwaar transport vpor ons, doch een honderd maal zwaarder transport voor hem. Op de de verb and pi a a ts leggen wij hem zaclit op het stroo. Bij lvet vaarwel vraagt hij zacht: ..Zijn jullie tevreden over me?" En terwijl ik hem stom en knikkend de hand druk pakt de ruwe Schwertner, in wiens oogen iknooit te voren tranen zag. den jongen hij het hoofd, zoent hem, en zegt: ..Ik zal den el lendig-sten dood sterven, wanneer ik jeooit vergeet, mijn beste jongen!" En twee tranen rolden hem over het zwar- te gezicht. Voor wien dit afscheid niet romantisch genoeg is, deze verzekering, dat hetgeen ik vertdld heb, werkelijk zoo gebeurd is kundigen diegist in Groningen, len spoedig- ste maatregelen gelroffen om te voorkomen, dat de ziekte zich zou uiibreiden. De En- gelsche geinterneerden mogen hel lcampniet verlaten. Zi'iuigheid g. hiedend. De burgemeesler van Enschedd en Lon- neker hebben alle mingegoede ingezelenen van hun gemeenten. met het oog op de waarschijnlijkheid, dat binnen eenigen tijd alle fabrieken zullen moeten worden stop- gezet, met nadruk uitgenoodigd geen uitga- ven le doen, die vermeden kunnen worden, en in elk opzichl groote zuiniglieid te be- trachlen. Gok een reclame. Door een schoenmakerij te IIaarlemmar- in eer wordt het volgende per aanplakbiljet ^eaimonceerd „Ten einde ons pei'soneel aan het werk te kunnen houden zullen wij tijdelijk prima leder verwerken. Uit Relgie entsnapt. Al is in t algemeen de elechische draad lungs de Belgisch-Ncderlandsche grens een wij wel onoverkomelijke barriere. toch blijft hel zoo nu im dan aan Belgisc.be ondei-danen gelukken om. de. strengc Duitsche bewaking Jen spijt, hel gastvrije Nederlaud te bereiken. Zoo is voor enkele dagen le Stramproij, toen des m id dags de tram van Weert aan de grens kwam en de slagboomen geopend werden om de voor Belgie bestemde goederen over le la den, dc Belgische grensontvanger achterden rug van den Duitschen lui tenant om, die als ef van het bewakingsdetachenient fungeer- de, over de grensen te wippen. Naar bedoel- de -ontvanger mededeelde, zou hij op 20 Fe- bruari a.is. te Hasselt voor den kreisclief hebben moeten verseliijnen om zich te ver- antwoorderi wegens overtreding van de voor Belgie ingevoerde krijgswet zoodat hij nog juist bijtijds hel land der verschrikking heeft weten te ontruinJen. Gemeeute geslraft. De gem een te CoCvorden is door lie.t kolen- dislributiehureau f.estraft met inhoudiug dec steenkolenzendiugdn voor de maand Fcbruari. De reden is, datde Lnwoners van Coevorden in Januari niet zulnig genoeg zijn geweest. (N. w. s. U 34. geen Duitsche De U 34 is geen Duitsche onderzeeer, doch een Nederlaudsclie sectie-commandant. Ergens aan onze geenzen was een boer, die een karweitje te vcrrichten had endaarvoor de hulp inriep van een sergeant en twec sol- daten, die daar toevallig passeerden. Na afloop van het werk gaf den boer den ser geant 66n gulden. Deze stak het geld in deal zak en sprak en verder niet over, zeer lot ontevredenheid der twee soldaten. Er werd eens over gepraat, totdat den dei soldaten den sergeant voorstelde: La ten wij dan samen deelen. Wij ieder 33 en U 34", het geen ten slotte werd aangenomen, Sindsdien heet de sergeant steeds de lr 34. (Hbl.) Menigifia in het Engelsche inierneerings- bamp. Men meldt uit Groningen aan de N. Grt. Vrijdagavond is in het inteameeringskamp der Engelschen alhier, bij een En gels chert geintenieerden matroos een geval vanmeni- gitis (nekliramp) geconstateerd. De patient is onmiddellijk naar het Academisch zie- kenhuis getransporteerd. In overleg met overste Termaat, coniman- dant v'ar. het Internoeringsdepot, heeft dr. H. I. Douma, chef van den jnilitairerl genecs- Ileidebrand in Drenle. Een groote heide- en boschbrand is uitge- broken tusscben Veenhuizen en Smilde. De brand woedt op verschillende plaatsen, die samen een enorme oppervlakte beslaan. De oorzaak is onbekend. Geiukkig zijn geen hui- zen door den brand aangetast. De brand is omnogelijk te blusschen. De brand heeft gister'tot laat in den avoud gewoed. Er is voornamelijk heide verbrand. De oppervlakte is enorm. Naar men ons medcdeelt, is op drie ver schillende plaatsen de heide in brand gesto- ken door schaapherders, om op het veld waar de heide verbrandde, in het voor jaar gras te verki-ijgen. Het schijnt. dat het in brand steken der heide een xfreinig onoor- deelkundig geschied is; al thans dat, de brand zulk een enormen omvang aannarn, is de bedoeling niet geweest. (H. Grt.) In de val geloopen. Bij een waters to kec in het westelijk stads- deel te Botlerdam vervoegde zich een vrouw die een jxmd zeep wilde koopen. De water- stoker, we tend, dat dc vrouw of zelf of door haar familieleden al verschillende ma- len zeep had I a ten halen, weigerde nu hel gevraagde. De vrouw riep een politieagfiint om den onwilttgen verkooper tot andere ge dachten te brengen. Maar deze hield voet bij stuk en gaf niets. na aan den agent zijn gedachten te hebben meegedeeld. Meheer. die man spreekt onwaarheid, ga u maar mee naar mijn huis om te kijkenof ik zeep hel), zei de vrouw tot den agent. En inderdaad, dat deed de agent, jnet het res ill Laat dat er45 pond zeep te voor- scliijn kwam. Is dat wall Daar had de-koopster geen ge- dachte in gehad, dat de agent mee zou gaan. Een drieiing. Een berichtgever van den Rott. had het genoegen de drieling te mogen aansrliouwen, waarmede het geziiif van den heer J. Wesse- link, te Hellendoorn, gezegend is. Ze zijn nu 1 weken oud. Alle drie meisjes geiiieleu een goede gezondheid. Het is ©en leiik gezicht dri-e zuike kleuters te zien Ilggen In een bedje, dat is opgemaakt in een daartoe expresselijk vevaardigd ldstje waarboven een glazen deksel en waarondar een lade is aangebracht waarin 5 verwarm- de kruiken de temperaluur op de gewensch- te hoogte (30 gr. Celsius) houdeir Voor de koude dagen. In deze dagen van gebrek aan brandstof- fen en van armoede, nu wij zelfs hooren van doodgevroren menschen en kinderen, vesligen wij de aandachl op een eanvoudig middel, om, altlians in bed, de warmte te bewaren, een middel dat1 toch zeker wel binnen ieders bereik is, zelfs aan den aller- annste. Men kan n.l. het warmtebewarend vermogen van het dek zeer verhoogen door tusschen de dekens kranten te leggen. Kranten kunnen echter ook nog verwerkt worden tot papieren steenkool en als men. de gegevens goed opvolgt, zal men merken. dat men er een zeer goedkoope brandstof aan heeft gevonden, die uitstekend voldoet. Probecr hel, het is een kleine moeite en een groot liesparing. - Men heme een 30tal' oude kranten van goed vochtoptrekkend papier, dus gewone coLiranten en dagbladen. Men legt deze, 6en voor een, in een kujp, zoover gevuld met water waarin een handvol zout opgelost is, dat alle kranten geheel ondergedompeld zijn. L,aat de bladen zoo minstens 24 uur liggen. zoodat ze gelegenheid hebben het water goed in le zuigen. Daarna neme men de kranten, F6n. vooreen uit het water, en late ze goed uildruipen. Daarna wringe men de natte vellen flink uit en knede ze stevig tot een bal ter grootte van een sinaasappel. Alsdan legge men deze ballen in een oven of bij een kachel om heel langzaam te drogen. Legt men ze nil op een onderlaag van co kes of anthraciet en bedekt men ze met een dun laagjc asch, dan is de aangegeven iioe- •vedheid voldoende om kachel en haard den geheelen dag brandende te houden, en een aangename hitte te verschaffen. Een bosch door den storm vernield. - Het fraaie Mildstedterwoud, ten zuiden van Hussom aan de Sleeswijk-Hoisteinsche Noordzeekust, heeft duchtig van de Januari stonnen te lijden gehad. Het heele naald bosch schijnt volgens een beschrijving in de Koln. Volksztg., vernield te zijn. In het ont- spanningsoord Waldlust, midden in het bosch gelegen, heeft men in den nacht, dat een felle orkaarT woedde, angstige uren doorgebracht. Aan alle kanten hoorde men het kraken en dreunend vallen van boomea, dat steeds meer het gebouw naderde. Tot aan Waldlust toe is er dan ook zoo goei als niets meer van het woud over. Zoo ra- dicaal heeft de storm huisgehouden, dafop enkele plaatsen de boomen met wortel en al uit den grond zijn gerukt. Een kleine onef- fenheid duidt aan, waar eens een trotsche, slanke den zich verhief. De -gevederde be- woners van het woud hebben bijna alien den dood gevonden. Menschen, die den storm bijwoonden, doen vreeselijke verhalen van den chaos van geluiden, die ze hoorden den loeien.den storm, het kraken der boomen en daartusschen het onheilspellende gekras der opgejaagde kraaien. Volgens een eerste schatting zijn minstens 2300 bpomen ver nield. Tegen belaxlingoalduiking of de invloed van adverleeren. Er is in den laalsten tijd herbaaldetijk sprake geweest hi de pers van het gewete»s- geld, dat bij hel Departement van Fkiancfe* inkwam, voor ecn belangrijk deel vermoede- lijk tengevolge van groote advertenlies, half Septembei' in de bladen geplaatst, we Ike *i de sh'affen wegens fraud© wezen. Er wor den daarbij dan allerlei ramingen gevoegd van dc koslen dier advertenties; bedrugen van J 50.000. ja zelfs 100.000 worden ge noemd,. Dc (waarheid is. dat jde Ipdvea-fcenties12.0M hebben gtekost, zoodat, als al het geweteos- 1 geld er gevolg van was wat echter niet zoo is de liosten reeds 12i/2 maal gedekt zouden zijn. Maar de grootste invloed aal wel van de advertentien zijn uitgegaan op de invulling van aangifte biljetten in ik oorlogswinstbelasting en de inkomslcnlietai-1 I ting (met de verdedigingsbeJastingen). Bij die helastingen komeai de gemaakte kostei wel honderd- en meermalen terug aan ik schatkist. De Minister van Fhiancieu moet dan ook wel voornemens zijn om nogeens weer ra» de ad ver ten tiekolommen der bladen gebnifi te maken. Als de nieuwe Zegelwet zal zij* aangenomen, zal wellicht het publiek mei klem worden gewezen op zijn verplicli tinge* inzake hel quitantiezegel -van 5 cts. en het zegcl van h uurcontracten en tevens geweze* worden op de grootere kansi op ontdekkkj van overtredingen en op de hoogere boete* die uit de nieuwe wet voortvloeien. Onno tendheid moet niemand meer kunnen bfr weren of voor wenden als hij de achat- lust benadeelt. (R. V.) IFe beurs diehlheuden. Het „Oherkommando" in de Mark* wenscht, dat de burgerij niet al te veal geM voor kleedij uitgeeft en gelast daaroin, dat i in advertenties, enz. alles vermeden wordt dat op een uitverkoop of een bijzonder gun- j •stige koopgelegenheid vooi- geweven goede-1 ren lieti-ekking heeft, Ook bij het uitstalle* van de goederen in de winkels moet men tr zorg' voor dragen, dat de kooplust van het publiek met bijzonder wordt geprikkeli. J, Het is een dwaling te gelooven dat men van nature bleek is, zooals dikwijls joage meisjes met een bloedlooze tint gaarne willei 'doen gelooven. Er zijn min of meer inatta tinten, maar de eigenlijk gezegde bleekheU is een afwijking. Zij is een teeken van eel slechte gezondheid, wakrvan men de oorzaak moet zoeken in een verarming van het bloei, zooals men die dikwerf bij de jonge meisjei waarneemt. Onder den iovloed der vermoeienis, vooral de vermoeienis die uit de vorming voOrtkomt, van zorgen, van een on voldoende voeding, va« gebrek aan lucht en licht, kwjjnt iiet jonge tneisje haar gelaat neemt een bleeke klear aan, de blik wordt vaag. Te gelijker tijd doen zich verschillende storingen voor die de regelmaat der organische functies erngtig in gevaar brengen. Datallesvormt verschgn- selen van bleekzncht, een soort van bloed- armoede die aan bet jonge meisje eigen a De bleekzucht brengt zeer ernstige gevolgei te weeg en men moet niet vergeten dat di bleekheid van het gelaat erde eerste aaovalki van veiraadt. Jonge meisjes, waakt tegen de-bleekzasht, die uw-ergste vijandin is. Verjaaghaar tegei ledenen prgs. Gij kunt het gemakkelijk doen zonder uwe leveuswijze te veranderen, zonder uw leefregel ingewikkeld te maken en ook zonder groote uitgaven. Neem de Pink Pillei voor bleeke menschen die bet geneestniddel zijn dat het best past voor uw broze gestel gij hebt behoefte aan rijk en zuiver bloes, de Pink Pilleu geven aau het bloed een merkwaardige zuiverheid en rijkdom, want deze pillen zijn bij uitnemendheid de weder- belever van het bloed. De kracht die zij er aan bezorgen. heeft onder meer tot resultaat de functies van het geheele gestel tot ver- hoogde working te brengen en aan de vron- wen en de jonge meisjes dienatuurlijkefrisck- heid te geven die door geen enkel bianketsel kan vervangen worden. De Pink Pillen zijn verkrijgbaar a 1,75 per doos, en 9,— per zes doozen bjj ire! Hoofddepot der Pink Pillen, Dacostakade 15, Amsterdam. Te Ter Neuzen en omstrekea bij de Wed. A. van OverbeekeLeunif Westkolkstraatte Sas van Gent en om- streken bij den heer Ad. van Loy, en verder bij verschillende apothekers en goede drogisten DAGEN. Yoorm. Nait: Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vr^dag 17 Februari 18 19 H 20 n 21 22 28 u 8 57 10.34 11.49 0 19 1 11 1.56 2.39 9 41 11.14 12 48 133 •2.17 2.58

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1917 | | pagina 2