ALGEMEEN NIEUWS- EH ADVERTENTICBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREH. Bekendmaking. GEMEEHTEEAAD. No. 6495. Zaterdag 17 Februari 1917. .c7e faargang. Kamer m Koopbandel en Fabrieken. De Oorlog. ABONNEMENT: ADVERTENTIfiN BINNENLAN D. Telefooe 33. Bit Blafi vsrschlfnt Maaaslag-, Woensdag- en Yrpagavoad, aitgezonfierd op Feestdagen, ftp de Firma P. J. VAN DE 8ANDE te Ter Neazen. BEiKSTE BLAD f«er 3 maanden binnen de stad 1.—Franco per post voor Nederland 1.10. ®f§ vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika /l.65, overig Buitenland 2. abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,1 i, Bij directs opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordl ds prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 uur op den dag der uitgave. dat op Maandag den 5 Maart aanstaande, LEKSOl A. C. VERKIEZING ■UWJKW* 1 'Hlfl'BF COURANT De BURGEMEESTER in het Rayon Zeeuwsch Vlaanderen maakt bekend 1®. dat de Minister van Landbouw, Nijver- keid en Handel, de Pro v. Brood-Com missi e verzocht heeft, het volgende van Z.E. ontvangen schrijven te publiceeren ffMet het oog op de tjjdsomstandig- heden, en de onzekerheid wat betreft den overzeeschen aanvoer van granen en veevoederartikelen, oordeel ik het wenschelijk dat deze door iandbouwers en veehouders met uiterste zuinigheid worden vervoederd. Beleefd verzoek ik U dit door publicaties in plaatselijke nieuwsbladen in Uwe Provincie of op andere wjjze bekend te maken en daar bij tevens aan te dringen dat de Iand bouwers de granen en boonen uit den oogst 1916 voor zoover deze nog onder hunne berusting zijn met groote zprg- vuldigheid te behandelen." De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, (geteekend) P03THUMA. 2o. dat het voor Iandbouwers verboden is, aan ambachtslieden en molenaars de belooning hunner ^iensten te voldoen met granen (het schepmeel) of andere levens- middelen. Ter Neuzen, 15 Febr. 1917. De Burgemeester in voornoemd Rayon, HU1ZING A. VERKIEZING VOOB, DEN De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN brengt hiermede ter openbare kennis, zal plaats hebben de verkiezifig van een lid van den Gemeenteraad, wegens vertrek van den heer dat op dien dag, van dee voormiddags negen tot des namiddags vier uren, ter Seeretarie der ge meente bij den Burgemeester kunnen worden inge- leverd oppaven van candidaten, als bedoeld in artikel 51 der Kieswet en artikel 10 der Gemeentewet. Deze opgaven moeten inhouden den naam, de voorletters en de woonplaats van den candidaat en onderteekend zijn door ten minute twee en dertig hiezers bevoegd tot deelneming aan deze verkiezing en behoorende tot liet district, waarvoor de candi- daatstelling geschiedt. De inlevering dezer opgaven moet geschieden persoenlijk door e6n of meer personen, die de opgave bebben onderteekend. De candidaat kan daarbij tegenwoordig zijn1. Van de inlevering wordt een bewijs van ontvangst afgegeven. Formulieren, voor de opgaven boven vermeld, zijn ter Seeretarie dezer gemeente kosteloos verkrijgbaar van heden tot en met den dag der verkiezing. De Burgemeester brengt hierbij in herinnering artikel 151 der Kieswet, luidende ata volgt By, die eene opgave, als bedoeld in artikel 51 in- levert, wetende dat zij is voorzien van handteeke- ningen van personen, die niet bevoegd zijn tot deel neming aan de verkiezing, waarvoor de inlevering geschiedt, terwijl zonder die handteekeningen geen voldoend aantal voor eene wettige opgave zou over- blijven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of eene geldboete van ten hoogste honderd twintig gulden. Met gelijke straf wordt gestraft bij, die wetende dat hij niet bevoegd is, tot deelneming aan-de ver kiezing, eene voor die verkiezing ter inlevering be- stemde opgave bedoeld bij art. 51, heeft onderteekend. Ter Neuzen, 12 Februari 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Burgemeester en "Wetbouders der gemeente TER NEUZEN brengen hiermede ter openbare kennis dat op Vrijdaff den 23 Maart 1917, van des voormiddags elf tot des namiddags 66n ure, ten Raadhuize dezer gemeente, zal plaats hebben eene verkiezing van een lid' van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Ter Neuzen en zulks ter vervulling der plaats opengevallen door het nernen van ontslag. De stemming geschiedt bij ongeteekende briefjes, waartoe met het zegel der gemeente gewaarmerkte stembriefjes ten minste acht dagen voor den dag der verkiezing door den Burgemeester aan de kiesgerech- tigden worden toegezonden. Den kiezer, die zyn stembriefje verloren of er geen ontvangen heeft, wordt gelegenheid verschaft, om er aan het steinbureau een te bekomen. Het openen der stembriefjes geschiedt dadelijk na afloop der verkiezing. Van onwaarde zijn briefjes, welke niet zijn geivaar- merkt met het zegel der gemeente, welke onderteekend zijn, welke niet duidelijk een persoon aanwijzen, of waarby of waaraan andere stembriefjes zijn inge- slettn of vastgehecht. Ter Neuzen, den 12 Februari 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Toevoer naar Nederland. De Ministers Loudon en Posthuma hebben een zeer uitvoerig antwoord gegeven op vragen van het Kamerlid, den heer De Mees- ter, betreffende maatregelen in verband met de beilemmering van den toevoer ,naar Neder land. Nederland is, lioofdzakelijk als gevolg van uitvoerverboden door oorlogvoerende lan- den, in toenemende male gedwongen gewor- den eeraerzijds zich le voorzien met name in overzeesclie w.o. neutrale landen, waar de uitvoer niet aan beperkende bepalingen on- derworpen is, anderzijds wat diet a Is* na- deel voor economisch leven is te beschou- wen om zelf te produoeeren wat 't voor en ook tijtjens den pprlog nog uit het buiten land betrok. Het is voor at bij dien aanvoer, dat ons land nadeelen ondervindt van ddor de oor- logvoerenden genomen maatregelen. Feitelijk moet thans, op enkele uitzonde- ringen na aides, wat van overzee, dus ook uit eigeti kolonien wordt mgevoerd. gedekt zijn door N.O.T -garanties. Groote moeilijkheden rijzen ipede door het soms maandenlang vasthouden van N. O. T - goederen. die reeds hier le lande zijn aange- komen, doth wegens bezwaren der Britsche regeering niet aan de verbrttrkers kunnen worden afgeleverd. De zeer scherpe conlrole op onzen aan voer van over zee brengt uit den aard der zaak ook nice een even scherp toezicht \>p orize scheepvaart, zich openbarend in voor- gesclireven route, aanloopen van bepaaldelijk aangew ezen Engelsche havens en derhalve een niet te vermijden tijdvcrlies, dat op zijn beurt oorzaak is van tonnage-vermmdering. Daarbij komt, dat de centrale mogend heden liaar aanvarikelijk weinig ar'tikelen bevattende contrabande-lijsten geleidelijk hebben uitgebreid en daarmede derhalve de leans voor tbrpedeeririg, respectievelijk opbrenging onzer schepen, vergroot eti de tocli reeds onzekere %aart ter zee nog meer bemoeilijkt. Ook onze -uitvoer lijdt schade door maat regelen der oorlogvoereuden; in de eerste plaats wordt in dit verband gewezen op de invoerverbodenwelke thans door Itijna alle oorlogvoereuden zijn uitgevaardigd. Wat den uitvoer naar overzeesclie n-eu- h-alc afgeze Lgeb iedeti belreff, deze wordt be- temmerd door de maatregelen der Enlente- mogendheden genomen om het vervoer van goederen afkomstig nil de centrale landen, te verhinderen. De uitvoer van ons land is derhalve vrij- wel beperkt lot artikelen van neulralen oor- sprong, waarouder, behalve de cigen lands- producten, ook worder. verstaan die fabri- katen, l)ij de vervaardiging waarvan n'iel meer dan 25 pCt. grondstoffen, uit de cen trale staten afkomstig, zijn gebruikt. Bij den uitvoer over land stuit onze han- del, evenals bij den aanvoer van die zijde, op dc door de centrale mogendheden uitge- vaardigde doorvoer verboden. Als een voor zeer vele firma's bititenge- woon schadelijk werkende maatregel, door verschillende der oorlogvoereuden genomen. is te beschouwen het z.g. „zwarte-lijst-stel- sel", waar door onzekerheid in h an dels- en nijiieiciskringen is ontstaan, en waardoor het aan velen onmogelijk wordt gemaakt om zaken te doen. Kunnen de Entente-landen evenals de cen trale mogendheden eischen stellen tenaan- zien van him eigen producten, waarover men het na onderli an deling leens kan worden ten aanzien van de artikelen, welke wij uit neutrale landen, met name Amerika. betrek- Ken, of welke wij neutrale landen verhande- len, worden eveneens eischen gesteld, waar- over moet worden onderhandeld en waar- tegenover van Entenlezijde als compensatie alleen gesteld wordt:- minder hemoeilijking van den aanvoer dan anders reeds plaats vindt. De Ministers geven dan een overzieht van de belangen, welke in het bijzo.nder worden geschaad en de male, waarin dit geschied, Hieruil blijkl o.m.. dat moeilijklieden bij de kolenvoorziening van ons land tengevolge van maatregelen van Eiigeland en Duitsch- land beide zijn ondervonden. Het korler of langer uitblijven van grondstoffen heeft allerlei bcdrijfsstoornissen vopr onze nijver heid met zich gebrachl. Niet minder is do schade door land- en tuinbouw. geleden. Uit het oog mag niet worden verloren, dat naast de helm aide relatieve voordeelen ook de nil den belemmerden aanvoer voortspruilende absolule nadeelen mede de werkelijke posilie der geuoemde bedrijven bcpalen. Er is achterstand in den aanvoer van broodgraan. Bij herlialing zijn schepen genoodzaakt geweest nfaterialen, (bestemd om aan de artillerieinrichtingen tot oorlogstuig te wor den verwerkt, te lossen en in Britsche ha vens achter te laten. Verdere verseheping uit Amerika werd in verband hiermede dan zekerheidshalve stopgezet tot na vaak lang- durige" onderhandelingen de bedoetde mate- rialen werden vrijgelaten. Bij hernieuwden aanvoer ondergingen zulke zendingen soms weder hetzelfde lot. Een en ander heeft er toe geleid, dat de aanmaak van patronen b.v. belangrijke shignatie ondervond. Besehikbaarstelllng van levensmiddelen. Blijkens de memorie van antwoord nopens liet wetsontwerp suppletoire Landbouwbe- grooling 1917 erkent de Minister liet be- Lang van een inventarisatie van verschillende artikelen. Invenlarisatie. Zooals bekend, is liij reeds in deze rich- ting werkzaam. Aan de verstrekking van gegevens zijn echler bezwaren verbonden van zoodanigen aard, dat de Minister in's lands helang geen vrijheid vindt hierointrent in details te treden. liet is de bedoeling van den Minister over eenigen tijd weer een economische nota in 'tlicht te geven, die een beeld geeft van den tostand omstreeks 15. Februari. Verspilling van levensmiddelen. Om verspilling van levensmiddelen tegeai te gaan, door goedkoope verstrekking, is het, naar de Minister mecnt, niet noodig de geheele verstrekking tegeai lage prijzen een einde te doen nemen. Daarvoor is rantsoe- neering voldoende. en de Minister is ook van plan, deze, naar getang het noodig blijkt,- toe te- passen. Voor een belangTijk gedeelte der bevol- king zou de door prijsstijging noodzakelijk geworden inperking van gebruik van eenig hoofdartikel der volksvoeding, onverbidde- lijk ondervoeding met zich brengen. omdat de vervanging van het duurdere artikel door een goedkooper eenvoudig niet mogelijk is. Mag dus, naar 'de meening van den Minister, ..pen zoodanige beperking niet worden afge- awongen zoo moet zeer op gepaste zuinig heid worden aangedrongenen voor alios met alle len dienste staande middeleu tegen verspilling worden gewaakt. Naar de meening van den Minister zou een belangrijke prijsstijging der levensmid delen niet te 'overkomen nadeelen op- leveren. Vervolgens geeft de Minister in hoofdlij- nen de werking van het distributieslelsel in Denemarken weer, om ten slotte dc ge- volgtrekking te maken, dat een principieele tegenstelling tusschen de in Denemarken en de ten onzent genomen maatregel niet bestaat. De Minister is niet bereid liet initiate!' te nemen lot een wijziging van de Distributie- wet waarop door andere leden werd atui- gedrongen in dier voege, dat de verstrek king van goedkoop levensmiddelen tot de minvermogenden zou beperkt woixlen. Wijziging van de distributiewet zou i. te veel tijd vorderen om pcaktisch effect le liebben, en de andere regelingeu zonden de organisatie der dish-ibulie meer inge- wikkeld maken dtm zij is, zohder dat eenige zekerheid liestaat. dat het beoogde docl daar- door zou worden bereikt. Aan den aandrang, door sojinnige leden uitgeoefend om de gemeenten vrij te stellen Van de betaling van 1 10 in de nadeelige verschillen, is de minister niet bereid ge volg te geven. Nitpend gebrek oncler alle om •.tandigheden oorkomen. Wat betreft de maah-egelen, welke genomen zijn tot voorziening in T geval dat de aanvoer van sommige levensmiddelen op bedenke- lijkc wijze vermindert, merkt de minister op, dat hij vooral onder de huidige omstan- digheden het niet wenschelijk aclit hierom- trcnt in nadare bijzonderheden be treden. Hij lioudt. er zich intusschen van vcr- zelterd onder alle omstandigheden tiijpend gebrek aan levensmiddelen te kunnen voor- komen, zij liet dan ook. dat de bevolking zich in bet gebruik van sommige voedings- middelen zal moten beperken, en liaar ge- wone wijze van voediug ingrijijehde veran- dering zal moeten ondergaan. Het tekoit aan klei-aardappeien. Inderdaad hebben de in 1915 genomen maatregelen^ alsmede de. groote voordeelen, verbonden aan de teelt van cxport-gewas- sen, tengevolge gehad, dat op de klei in 1916 minder aardappelen zijn uitgepoot. Dit zou echler nog niet tot een tekorl van cfe'zte agrdappelen hebben geleid, itidien niet len- gevofge van de ongunstige weersomstandig- heden de oogst buitengewoon slecht was uit- gevallen. Het is op goede gronden te vevwachlen, dat zich een dergelijk tckort aan kleiaard- appelen niet weer zal voordoen. JDe exporl-toordeelen voor tie scbalaist. Wat betreft de opmerking, dat het aan- deel van het Rijk aan de hij den export bchaalde winsten niet voldoende zou zijn, veroorlooft de minister zich op te merken, dat, naar zijn meening, nog steeds niet ge- noeg wordt ingezien, welke zeer belangrijke bedragen deze export voor de beschikbaar- stelling tegen lagere prijzen heeft moeten afstaan ten algemeenen bate. Uit den aard der zaak heeft de Minister tegen een comite-generaal geen bezwaar, doch hierin zou hij slechts weinig kunnen toevoegen aan zijn thans gemaakte opmer- kingen. De ranl'.oeneerlng. De minister zal niet schromen, zoo zulks noodig mochl zijn, de rantsoeneering tot meer artikelen uit te breiden. De Minister kan zich niet vereenigen met de meening van die leden, die van oordeel zijn. dat de verstrekking van varkensvleesch tegen lagen prijs gestaakt kan worden. Wei is hij bereid door rantsoeneering en slrenge controle een beperking van het gebruik in de hand le werken. Voor.ts nicent de minister den thans bij de melk-distrihutie gevolgden weg niet le moeten veil a ten. De minister wenscht geen medewerking te verleenen tot het oprichten vajt winkels, die zich uitsluitend zouden bezig houden met den verkoop van Regeeringsgoederen. Op de vnaag, of de gemeenten op ruimte schaal gebruik maken van de bevoegdheid om tegen lagere prijzen dan de gestelde maxima te verhoogen, moet bevestigend -ge- antwoord worden. Dezehandelswijze veroor- zaakt echler voor tRijk niet meer kosten. In overleg met den minister van Finari- cien is merlegedeeld, dat ten ernstigste overwogen zal moeten worden of gemeenten, welke tegen lagere prijzen verkoopen dan in overweging zijn gegeven, en daardoor de kosten der dislributic onrustbarend ver hoogen, wel in aanmerking kimnen komen voor het ontvangen van subsidie uit de opbrengst der oorlogswinstbelasting ter te- gemoetkoming in de ter zake der distri- butie door de gemeenten te dragen kosten. AJelk voor zieken en kinderen. De minister is bereid, ter voldoening van het door verschillende gemeenten item ken- baar gemaakte verzoek, tegemoet te komen in dc bestrijding der kosten, veroorzaakt door de verstrekking van melk tegen ver- laagden prijs aan zieken. kinderen of zwak- ken. Inzake het feil. dat de Israelieten van verschillende door de Regeering vcrkochte leveusbehoeflen geen gebruik kunnen ma ken. omdat zij die niet mogen nuttigen, zal met belanghebbenden te dier zake overleg gepleegd worden. Tanks vwir hel Nederlandsche leger. Naar he,t .Centrum'' verneeml zal het Nederlandsche leger naast de ten laatsten tijd ingevoerde moderae strijdmiddelen, binnenkort ook kunnen beschikken overzoo- genaatnde motortanks, welke in den huidi- gen oorlog hebben bewezen zulke geduchte wapens te zijn. Uit Amerika zijn veertien* dagen geleden twee geraamten gearriveerd voor twee dezer aller modernste strijdmiddelen. Ze zijn uit- gerust met vier cvlinder-explosie motoren van hel vieriakt systeem, welke een gewel- dige kracht kunnen ontwikkelen. De panl- sering zal aan de constructie-werkplaatsen van liet leger hier te lande worden aange- bracht Hel plan bestaat bet aantal dezer tanks binnenkort nog uit te breiden. Teveri' kunnen wij nog nielden. dat cje laatste weken proeven zijn genomen met motor sleden. Eerst zijn slcden beproefd. welke door een luchtscliroef werden voort- •bewogen, lerwijl vervolgens in beproeving zijn genomen sleden. welke door ecu in het ijs grijpend wiel werden gedrcvcn. Welke wijze van voortbeweging het best voldeed, is nog. niet bekend. Zeep. De Minister van Lapdbouw. Nijverheid en Handel heeft bepaald. dat voor industrieele doeleinden zeep zal kunnen worden afge leverd tegen den prijs van 46 per 100 K G. (Stct. - Gebrek aan brandslof. De milftaire overheid te Schoojihoven lxeeft Woensdag beslag laten leggen op den gehec- len voorraad cokes der gcmeentelijke gas- fabriek ten behoeve van de kazerne. Be- stellingen van de ingezetenen worden niet meer uitgevoerd. Daardoor dreigt voor de goud- en zilver- md us trie een ems tig gevaar, aangezlen liet smelten van edel metaal uitsluitend met cokes kan geschieden. Gebrek aan gips. De geneeskundigen en vooral de cliirurgen hier te lande ondervinden emstige moeilijk heden, in verband met het gebrek aan gips.. Het hoofdbestuur der Maat&chappij tot Be vordering van de Geneeskunst zal zoodra een overzieht verkregen is van de benoodig de lioevgelheid, stappen bij de regeering doen. (N. v. d. D.) DE AMER IK A AN SCHE ZORG VOOIl BELGIE EN NOORD-FRANKRIJK. Aan de Amerikanen, die in het bezettege bied van Belgie en Noord-Frankrijk zorge* voor de voedselvoorziening der bevolking, wordt door de Duitsche overheid het verblijf aldaar ontzegd. Het waren een lOOtal pei"- sonen, die onder leidiug van Brand Whit- lock, den Amerikaanschen gezant te Brussel, bijgestaan door de Spaansche ambassad®, het liefdadiglieidswerk len bate van de ach- tergebleven Belgen en Franschen uitvoer- den. De Amerikanen mogen niet langer hun posten innemen, doch enkelen hunner, o.v,. de gezant Whitlock, mogen in Brussel blijven. om algemeen toezicht op het steunwerk te houden. Whitlock zou dau echter geen aan- spraak op zijn diplomatieken rang kunnen maken en de bedoelde Amerikanen zouden niet kunnen beschikken over auto's of an dere middelen van vervoer. Na overweging van deze beslfcsing is besloten, dat de leden der commissie onder die omstandigheden niel langer hun verantwoordelijkheid en verplich- tingen jegens de andere beti-oklcen regee- ringen en hun plichl jegens de bevolking van Belgie en Noord-Frankrijk konden ver- ullen. Derhalve is de Duitsche overheid verwittigd, dat de Amerikanen zich officieel ontlrekken aan het steunwerk en onverwijld Belgie en Noord-Frankrijk zullen veriaten, behalve eiikelen, die de zaken der commissie zullen afwikkelen en zorgen dat er ge.en stagnatie komt tijdens de reorganlsalie van het steunwerk. Het vertrek der Amerikanen is- een nood- lottige tijding voor de bevolking in 'tbe- zette gebied, maar er 'is toch kans dat hel steunwerk niet beelemaal wordt stopgezet maar dan zal een andere onzijdige groep 'twerk moeten overnemen. Hoever, de voorzitter van de Relief-com mission, heeft meegedeeld. dat de commis sie geiden en voorraden zal blijven verza- melen en, hidien een nieuwe onzijdige com missie wordl gevormd, deze zal sleunen. Tengevolge van liet vertrek der AmerikN- nen zullen de behoeftigen in het bezel!e gebied niet onmiddellijk gebrek aan voedsel hebben, ofsehoon de commissie nu de zen- ding van voorraden van uit Rotterdam en andere pun ten heeft gestaakt. Eris thans voor 62!/i millioen gulden voedsel in de pakhuizen in de onderscheidene distrikten. waarin wij werkzaam waren; deze voorra den zijn voor zes weken voldoende. Ze staan onder berustfng van Belgi-sche autoriteiten, die wij hebben gemachtigd ze te verdeelen. totdat een andere organisatie de conlrole overneemt. Indien de Diritschers zich met de verdeeling niet bemoeiem, is er in die zes -weken tijd voor een andere onzijdige gi-dep, om het toezicht op zicli te nemen. Het sleun-werk behoeft dus niet le worden ge-taalct. 4-l.784.tM0.0tMt IN DEN MUIL VAN HET OORI.OGSMONSTFR. Het Engelsche Lagerhuis heeft Bonar Lav met algemeene stem men zijn gevraagd cre- diel van 506 millioen pond sterling toege- staau. Met dit bedrag hoopt de Engelsche regeering einde Mei te halen. De kanselier der schatkist bereidde de volksvertegenwoordigers er in zijn crediet- aanvTage alvasl op voor dat de gezamenlijke credieten voor het looi>ende tinancioele jaar 1950 millioen pond zullen dragen, wat nog iets uitkomt boven Mc. Kenna's schatting van het vorige jaar. De uitgaven voor muni- tic en daarnaasl de onvermijdelijke voorschot- ten aan de bondgenooten zijn de oorzaak van de stijging. Per dag heeft Engeland op i oogenblik 1 niillioen pond meer uit dan aan I begin van 't fihancieele jaar; de" munilieannmaakslijgt nog steeds, zoodat de Entente nu kan bogen op cen overmaclit in uitrusting zoowel als in mans cli appen. Bonar Law zetle nog even naast elkaai*. wal dc oorlog Engeland gekost heeft: le jaar 362 millioen, 2e jaar 1120 millioen. 3e jaar 1950 millioen. le zamen 3732 millioen. De bondgenooten staan voor 890 millioen pond bij Engeland in t krijt. Oj de oorLogsleening zal zeker, vooral door de burgerij, meer wordco ingeschre- ven dan vroeger. Nog altijd vertrouwt Bo nar Law op de toekomst. Het Engelsche volk zal zeker niet door gebrek aan moed of vastberadenheid den strijd opgeven. voor liet doel. dat het zich gesteld heeft. be reikt is. OLIESLAGERS IN ACHE. Hel Belgisrive deparlehient van oorlog meld t In de afgeloopen week heerschl er groote bedrijvigheid der Belgische luclilvaart. Dank zij hel heldere weder. heeft de onder-lui- lenant Olieslagers twee vijandelijke viiegtui- gcn. in gehavenden toestand verplicht te lan den. Meermalen werden Duitsche inste" lingen achter bet Duitsche front gehom) cleerd.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1917 | | pagina 1