ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTSEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Maximum prijzen. BEKENDMAKING. No. 6494. Donderdag 15 Februari 1917. 57e Jaargang. 1 LANDSTOEM, LANDSTORM. DR AN K WillT. Bekendmaking. KLERK S c b oolgeld. Sob oolge 1 d. Schooljr el Levensmiddslenhureau. Maximum prijzen. Strandgoed. ADVERTENTlfiN ABONNEMENT: Telefoon 25. Bit Blad verschijnt Maantlag-, Wosnsdag- en Yrjidagavond, aitgezonderd og Feestdagen, hij de Firms P. J. VAN BE 8ANDE te Ter Neuzon. JAARKLASSE 1909. Oproeping voor den werkelijken dienst. Oproeping voor den werkelijken dienst. BROODKAARTEN. Aanvraag Bloem. BINDENlftND. P& 3 maanden binnen de stad I.—. Franco per post voor Nederland 1.10. >0f| vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika /1.65. overig Buitenland 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0.1 f. Bij cftirecte opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordl prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement. tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 UUP op den dag der uitgave. Aan ctfl oproeping behoeten NIET ol VOORLOOPIG NIET voliloen: Aan de oproeping mogen VOORLOOPIG NIET voldoen: Burgemeester en Wethouders der Gemeente ZAAMSLAG roepen op soliicitanten naar de betrekking van bij het Ievensmiddelenbedrijf op eene be- zoldiging van f 400.per jaar. Sollicitatiestukken worden ingewacht voor of op 37 Februari a. s. Zaamslag, 9 Februari 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J0ii DE FEIITERPz., Burgemeester. J. 8TOLK, Secretaris.- A. Bij het depdt IIIe Infanterie-Brigade B. 2 .2 s *-s o S a a a j de Zeemacht Ten eincle naar (n plaats van opkomst te worden overgebraeht moeten de landdorm- jjdtchU^eir geiitww-i onder A zieh op den dag van aanmciriing ties vmuaniddn« 10 «u- bevinden te Ter Neuzen voor bet gemeenlehuis. De landstormplichtigen genoemd onder B, moeten zieh op 29 -Mei des namiddags 3 uur aanmelden ter Gemeente-Secretarie lot het in onlvangst nemen van vervoerbe- wiyzen. Bu-rgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter openbare kennis 1°. dat alle broodkaarten gemerkt 2e week, met de niet gebruikte bons of zonder bons Maandag a. s. voor's middags 12 uur moeten worden bezorgd in daarvoor be* sterade bussen aan het Gemeente- Jmis, in de nabijheid van het Wacht- lokaal voor de Rijks- Ambtenaren aan de Westkolkstraat,aan het bureau voor het Levertsmid lelen- bedrijf op Java, in de Vlooswijk- straat, te JJriewegen en te Sluis- kil 2°. dat de kaarten gemerkt 3e week den volgenden Maandag op dezelfde wijze moeten worden ingeleverd 3°. dat de kaarten, welke worden ingeleverd, moeten worden bijeengevoegd, b.v. door een omslag of touwtje 4°. dat voor de inlevering de kaarten aan de achterzijde worden voorzien van den naatn van het hoofd van het gezin aan wien zjj zijn afgegeven 5°. aan nalatigen worden geen nieuwe broodkaarten uifgereikt. Die liouders van broodkaarten, worden gowaarschiiwd er op toe te zien, dal door de bakkers niel meer bons worden afge- scheiird, dan geoorloofd is, in verband met de hoeveelheid gekochl brood. Ter Neuzen, 13 Februari 1917. Burgemeester en Wethouders van TerNeuzen, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE. Secretaris. De aanvraag voor B!oem voor de 2e helft van Februari moet geschieden op Donderdag 15 en Vrijdag 16 Februari a.s. telkens van 9- 1£ wur voormiddag ten kantore van het Levens- middelen bureau. Ter Neuzen, 14 Februari 1917. De Hoofdcontroleur- Boekhouder, U. W. RIJN BERG. De Burgemeester van TER NEUZEN mrekt bekend De Minister van Landbouw, Njjverheid in Hande g^zien zjjne beschikking va« 2 Februari 1917, n°. 1099/6 o. m. houdende vaststelliog van den maximumprjjs van tarwewaterbrood (gebuild) Heeft goedgevonden oider msrekking van vorengenoemde be schikking, voor zoover betreft de vaststelling van een maximumprijs voor tarwewater brood, met ingang van 12 Februari 1917, den maximumprpsvooriar,tuettia<ev6rood! gebuild) te bepajen op 12'/, cent per 400 Gram, en dien van tarwewaterbrood gebuild), gebakken onder rabbinaal toezicht op 13 cent per 400 Gram. Ter Neuz.en, den 14 Februari 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, gezien zijne beschikking van 2 Februari 1917, no. 1099/6 o. m. houdende vaststelling van den maximumprijs van varkensvleesch Heeft goedgevonden oiider intrekking van vcreDgenoemde be schikking, voor zoover betreft de vaststelling van een maximumprijs voor varkensvleesch, met ingang van 12 Februari 1917, den maximumprijs voor varkensvleesch te bepalen op Karbonaden Kluiven Rollade80 n n u Fricandeau80 v h Vette lappen 50 H u Doorregen lappen 55 H g Magere lappen 65 H g Gebakt60 n g g Verscb vet spek50 gnu Vevsch doorregen spek 55 g u w Gerookt vet spek 55 g n n Gerookt en gezouten mager spek 60 g g g Reuzel (varkensvet, al dan niet gesmolten) 50 g g Krabbetjes40 g g g a Ter Neuzen, den 14 Februari 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. 65 ct. per ]/j K.G. 15# g g g De Burgemeester van GRAAUW en LANGENDAM brengt ter kennis; dat op 3 Januari 1917 is gestrand ee* Koe, nabij de haven te Paal dat dit dier is gestald bij den landbouwer D ELEMAN te Paal. Tevens ter reclame oproepende elk en een'iegelijk, die tot het geborgene vermeent gerechtigd te zijn. Graauw, 11 Janunri 1917. De Burgemeester voornoemd, AUG. VAN DAMPEN. TWEEDE KAMER. Vergadering van 13 Februari. A nti-smokkelhand el. Aan de orde is, volgens de H. Crt., hel vvetsontwerp lot vastsLelling in de legen- •woordige buitengewome omstandiglieden van bepalingen in lieL belang eener meer afdoen- de beleugeling van smokkelhandel De lieer van Hamel (Unie-lib.-) dringt aan op een delikate uitveering der wet, wat betreft het optreden tegen de vrouwen, die dikwijls worden gebruikt om de aaudarht der militairen af te leiden. De lieer Dresselhuys (vrij-lib.) wijst er op. dal de preventieve heehtenia, die door ar tikel 1 van deze wet op smokkelaars kan worden loegepast, alleen als noodmaatregel mag worden loegepast en waimeer ze nood- zakelijk is. D e Minister van J us I i lie, de. beer Ort, voert als argmnent voor de preventieve hech- NEUZENSCHE COURANT Be Burgemeester van TER NEU7.EN brengt ter openbare kennis, dat de in de registers van den l*»istorm ingeschreven personen der jaarklasse 1SIOO, bij dezen worden opgeroepen om op de na te mel ton tijdstippen en plaats, hieronder vermeld, aanwezig te zijn, teneinde in werkelijken dienst te worden geeteld. £IJ DIE ZIJN TOEGEWEZEN AAN D.ATUM EN UUR VAN OPKOMST. PLAATS VAN OPKOMST. AANMER- KINGEN. Al. de Infanterie (hieron der begrepen grenadiers, jagers, hospitaalsoldaten en zieken- dragers) wier geslachtsnamen begi nnen met een der letters A tot en met CS. de Infanterie, (hieronder begrepen grenadiers, jagers, hospitaalsoldaten en zieken- dragers) wier geslachtsnamen beginnen met een der letters H tot en met 9S. de Zeemaclit 14 Maart 1917 des na- middags te 1,1.0 uur 18 April 1917 des namid- dags te 2 uur 30 Mei 1917 des namid- dags 1,30 uur Miililelhurt?, in het gym nastieklokaal aan de Ciroen- ■iia - kt. idem Middeiburg-, indekazerne indelA rteM'iirdstraat. Waar hierboven wordt gesproken van Infanterie, moeten daartoe behalve de Grenadiers en Jagers ook worden gerekend de Hospitaalsoldaten en de Ziehendayevs. Voor zoover zich onder de groep van opgeroepenen, zooals die groep hierboven is omschreven, personen ktvinden, die behooren tot- bulppersoneel voor ziekenverzorging, deel uitmakende van een transportcolonne dsr Vereeniging tot Vrijwillige Ilulp ,,Het Nederlandsche Roode Kruis", of van een andere erkende bij de vareemging ,,Het Nederlandsche Roode Kruis" aangesloten vereeniging tot verzorging van zieke of gewonde ■dlitairen. moeten ook die personen op den aangegeven tijd in werkelijken dienst komen, met uitzondering aUeen van hen, die persoonlijk tot nader order van opkomst zijn vrijgesteld. Ook de vrtjwilligers van den- landstorm der aangeduide troepen, behoorende totlandstorniafdeelingen, rear zoover deze vrijwilligers zonder de aangegane verbintenis landstormplichtig zouden zijn, zijn in deze tprotping begrepen; de door hen aangegane vrijwillige verbintenis zal voor den vastgestelden datum van epkamst worden verbroken. Aan elken landslormnlrchti.re. die ingevolge de boveustaande oproeping in werkelijken dienst moef komen en wiens adres ter" gemeente-seeretarie bekend is, zal een brief van oproeping worden bezorgd, uitgereikt of toegezonden. zij, die gediend hebben bij de zeemacht het korps mariniers en de marine-reserve daaronder begrepen bij het leger bier te lande het reserve-personeel bij de landmacht hieronder begrepen bij de landmacht hier onder begrepen bij de gouvornements-marine in Nederlandsch-Iudie of bij de koloniale troepen k. zij, die gevestigd zijn elders dan in Nederland, Duitschland of Belgie zij, die van opkomst uitdrukkelijk zijn vrij gesteld, als dienende op particuliere stoomvaart- tuigen, welke wegens mobilisatie van de vloot ter beschikking zijn van het Departement van Marine, dan wel als behoorende tot een der groepen van personen, in dienst van den Staat, een provincie of gemeente enz. d. zij, die landstormplichtig zijn geworden ten gevolge van een hun als militieplichtige ver- leende vrijstelling wegens kostwinnerschap, voor zoover de vrijstelling nog niet voorgoed is verleend en niet is gevolgd door vrijstelling wegens broederdienst e. zij, die landstormplichtig zijn geworden ten ge volge van een hun als militieplichtige verleende vrijstelling wegens persoonlijke onmisbaarheid, als bedoeld in art. 34, eerste lid, der Militiewet, voor zoover de vrijstelling niet reeds voor 1 Januari 1916 voorgoed is verleend en niet is gevolgd door vrijstelling wegens broederdienst f. zij, die als geestelijke, bedienaar van den gods- dienst of student in de godgeleerdheid, enz., ontslag van den dienstplicht hebben gevraagd, doch op wier aanvraag om ontslag nog niet is beslist g. zij, van wie bij den keuringsraad is gebleken, dat zij kleiner zijn dan 1.55 M. h. zij, die op grond van een verdrag met een vreemden Staat ontslag van den dienstplicht bij den landstorm hebben gevraagd, doch op wier aanvraag oin ontslag nog niet is beslist De landstormplichtige, die vermeent te verkeeren in een der hiervoren onder ah omschreven ge- vallen, welke aanspraak geven op vrijstelling of voorloopige vrijstelling van opkomst, kan zich des- gewensclit om inlichting vervoegen ter gemeente- seeretarie op een werkdag tusschen 2 en 4 uur namiddags. Zij, die voornemens zijn zich in de Nederlandsche kolonien te vestigen en daarvan tijdig een deugdelijk kewijsstuk aan het Departement van Oorlog inzenden, zullen door den Minister van Oorlog voorloopig warden vrijgesteld van de verplichting om aan de oproeping te voldoen. la. Zij, die verblijf houden in een gemeente, waar een der ziekten, vermeld in de wet, houdende voor- xieningen tegen besmettelijke ziekten, epidemiseh heerschende is verklaard 2a. Zij, die verblijf houden in een gezin, waar een der onder lo. bedoelde ziekten heerscht of waar een dier ziekten heeft getieerscht en het gevaar voor besrnetting nog niet is geweken. Doet een geval zich voor, als hiervoren bedoeld onder lo. en 2o dan behoort de landstormplichtige daarvan onverwijld kennis te geven ter gemeente-seeretarie. I'EKVOKR. De landstormplichtige, die teneinde aan deze oproeping te voldoen, gebruik moet maken van spoor, tram of stoomboot, dan wel op zijn reis naar de plaats van opkomst van een of meor veren moet gebruik maken, kan, om voor Rijksrekening te worden vervoerd, op den laatsten werk dag voor het vertrek zich vervoegen ter gemeente-seeretarie. Alsdan zal hem inlichting aangaande de reis kunnen worden gegeven en desgewenscht een daggeld van 0,25 worden uitbetaald, indien hij daarop recht heeft. SKIEHATG. Ingeval ziekte of gebreken de opkomst mochten vtrhinderen, dient do landstormplichtige hiervan zoodra doenlijk door overlegging van een gelegaliseerde geneeskundige verklaring ter gemeente-seeretarie te doen blijken. HESEESTIE. Hij, die zonder geldige reden aan deze oproeping voor den werkelijken dienst niet voldoet, stelt er zich aan bloot als deserteur te worden hehandeld. MOSiV%VINlMEII»iCH It®. Indien tengevolge vail het verblijf in werkelijken dienst van den opge roepen landstormplichtige voldoende middelen tot levensor.derhoud outbroken of -zouden komen te ontbreken aan zijn gezin of aan dat, waartoe hij behoort of waarin hij als pleegkind is opgenomen, dan wel aan personen, die hem in den eersten of den tweeden graad van bloed- of aanverwantschap kestaan^ dan kunnen belanghebbenden zich wenden tot den Burgemeester met een ongezegeld door den landstormplichtige mede-onderteekend verzoekschrift, tot het ontvangen eener g e 1 d e 1 ij k e vergoeding. WlET-WPK.OJiS't'. Wie wegens een geldige reden niet aan de oproeping voldoet, moet, zoodra deze reden ophoudt te bestaan, daarvan ter gemeente-seeretarie kennis geven. Ter Neuzen, 12 Februari 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen ingevolge artikel 12, le lid der Drankwet, ter openbare kennis dat bij ben is ingekomen een verzoekschrift om vergunning voor den verkoop van sterken drank in het klein van JACOBUS FRANS VERLINDE, herbergier, wonende te Ter Neuzen, voor de beneden lokaliteit van bet perceel kadastraal bekend gemeente Ter Neuzen sectie L no. 1623, plaatselijk gemerkt 40-42 .en gelegen aan de Nieuwstraat. Binnen twee weken nadat deze bekendmaking is geschied, kan ieder tegen het vcrleenen van de vergunning schriftelijk -bij Burgemeester en Wethouders bezwaren in brengen. Ter Neuzen, den 12 Februari 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE. Secretaris. GESLACHTS- EN VOORNAMEN. JAAR KLASSE VOLGNUMMER, WAARONDER INGESCHREVEN. Dag van AANMELDING. Uur van AANMELDING. PLAATS VAN AANMELDING. 1917. De Burgemeester van TER NEUZEN, brengt ter openbare kennis, dat de in de landstormregisters dezer gemeente ingeschreven landstormplichtigen, hieronder vermeld, bij dezen worden opgeroepen om op den dag, het uur en de plaats, mede hieronder vermeld, aanwezig te zijn, ten elude bij het leger in werkelijken dienst te worden gesteld. de Bokz Gelein van den Bulck Clement Ernest Dees Pieter Dhanis Theophilus Bernardus van Doeselaar Pieter Dooms Jacobus Hamelink Andries Nicoluas Hamelink Jan Jansen Karel Jansen Pieter Kouwijzer Cornells Theodorus Lensen Cornells de Pauw Adolph Consta-ithius de Rijke Cornells Schelfaut, Hijpolitus Stoffijn Johannes Francois de Yisser Jacobus van IJk Jan de Zeeuw Cornelis de Pooter Christiaan Dooms Jean Baptists Harms Reinier 1909 2 14 Maart 1 uur 30min. 1 s3 id. 3 id. id. a M id. 4 id. id. -2 id. 5 id; id. id. 7 id. id. s -r1 id. 8 id. id. id. 13 18 April 2 uur. e *-• C .03 id. 14 id. id. id. 16 id. id. s o id. 17 id. id. t- c O id. 19 id. id. id. 20 id. id. O) - T3 id. 23 id. id. URG aan id. 26 id. id. id. 27 id. id. cc J id. 29 id. id. M id. 30 id. id. id. 32 id. id.> id. 33 id. id. id. 35 id. id. 1909 9 30 Mei 1 uur 30 min. MIDDELBURG, id. 15 id. id. kazerne in de Korte Noord- straaf. ZIEKTE. Ingeval ziekte of gebreken de opkomst mochten verhinderen, dient de landstormplichtige hiervan zoodra doenlijk door overlegging van een gelegaliseerde geneeskundige verklaring ter gemeente-seeretarie te doen blijken. Houdt de opgeroepen landstormplichtige ver blijf in een gezin, waarin een ziekte heerscht, als vermeld in de wet, houdende voorzieningen tegen besmettelijke ziekten, of in een gezin, waarin zulk een ziekte heeft geheerscht en het gevaar voor besrnetting nog niet is geweken, dan mag hij aan de oproeping voorloopig niet voldoen. Van deze omstandigheid behoort de dienstplichtige onverwijld kennis te geven ter gemeente-seeretarie. J)ESEliTIE. Hij, die zonder geldige reden aan deze oproeping voor den werkelijken dienst uiet voldoet, stelt er zich aan bloot als deserteur te worden behandeld. Ter Neuzen, 12 Februari 1917. KOSTWINNEESCHAP. Indien ten gevolge van het verblijf in werkelijken dienst van den opge roepen landstormplichtige voldoende middelen tot levensonderhoud ontbreken of zouden komen te ontbreken aan zijn gezin of aan dat, waartoe hij behoort of waarin hij als pleegkind is opgenomen, dan wel aan personen, die hem in den eersten of den tweeden graad van bloed-of aanverwant schap bestaan, dan kunnen belanghebbenden zich wenden tot den Burgemeester met een onge zegeld door den landstormplichtige mede-onder- teekend verzoekschrift. tot het ontvangen eener geldeiijke vergoeding. NIET-OPKOMST. Wie wegens een geldige reden niet aan de oproeping voldoet, moet, zoodra deze reden ophoudt te bestaan, daarvan ter gemeente-seeretarie kennis geven. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen ter kennis dat bet kobier No. 1, van het schoolgeld voor het meer uitgebreid lager onder- wijs in dfeze gemeeitte over het tijdvak van 1 Janu ari30 April 1917, in afsehrift, gedurende vijf maanden op de secretarie der gemeente, voor een ieder ter lezing is nedergelegd. Ter Neuzen, den 12 Februari 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders' van TEU NEUZEN, brengen ter kennis dat het kobier No. 1 van het schoolgeld voor het middelbaar onderwijs in deze gemeente, over het tijdvak van 1 Januari30 April 1917, in afsehrift, gedurende vijf maanden op de secretarie der gemeente, voor een ieder ter leziug is nedergelegd. Ter Neuzen, 12 Februari 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J". HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen ter kennis dat het kobier No. 3a van het schoolgeld voor het middelbaar onderwijs in deze ge meente, over het tijdvak van 1 September31 De cember 1916, in afsehrift, gedurende vijf maanden op de secretarie der gemeente, voor een ieder ter lezing is nedergelegd. Ter Neuzen, den 12 Februari 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1917 | | pagina 1