ft B E u i ar a ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIERLAD VGGF. 2EEUW8CH-VLAANDEREN. Maximum Prjjzen. Maxim umJPrij zen. I jV a. 6491. Donderdag 8 Februari W-,7 - 7e aargang. Be kendm akin g. ilSBSMJI 6SSHAPT. ABONNEMENT ADVERTENTIEN r luMl tsiS' id m Teleloosi .3 £3. lEllad rersctsijnt HaaMag-. Wosnsdag- en TrUdagatnad. nitgszomjsrd eg Feestdagen. faij de Firma P. J. TAN BE SANDE te Ter Menzen Spliterwten. M E LKBRQ O D. BROODKAARTEN. S I S 0 t It L A IG). i en regeeringsverklaring. •<e0ss-*?!sss i-vl ih:i I Per 3 maanden binnen de stad 1 Franco per post voor Nederland 1.10. 3i| vooruitbetalingvoor Belgie J 1.40, voor Ned.-Indie en America J 1.65, overig Bustenland 2.—- $ien abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alie Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0.10, Bij directc opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt ds prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en ciiche's worden naar plaatsruirnte berekend, Handelsadvertentien bij regelabonnement tegers verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 &mr op den dag der uitgave, per K.G. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, dat door Z.Exe den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel is bepaaid, dat met in gang van heden de navolgende prijzen zijn. vastgesteld Groet- Klein- handeipryjzen handelprijzen per 100 K.G. Tarwebioem (gebuiid in- landsch uitsluitend een sodrt f 26,25 Tarsvewaterbrood(gebuili) C. n n gehakksn onder rabbiftaal toezicht. d. Wittebrood per 0 80 K G. h 0 40 u e Bruinbrood 0 80 n f u n 0,40 Ter Neuzen, den 5 Februari 1917. De Buigemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De Burgemeester van TKR NEUZEN ma*kt bekend De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, gezien artikel 6 en artikel 8 der Distnbutiewet 1916, Heeft goedgevonden te bepalen 1° dat het niet geoorloofd is, erwten te verwerken tot spliterwten 2° dat de bjj beschikking d.d. 22 Januan jl. no. 7610, afdeeling Handel, voor groene erwten vastgestelde maximum prjjzen ook zulien gelden voor de aanwezige voorraden spliterwten. Ter Neuzen, 7 Februari 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel gezien artikel 6 der Distributie- wet 1916, beeft goedgevonden te bepalen, dat met ingang van heden tot nader vast te stellen datum geen melk, melkoestand- deeleu of melkproductefl zullen mogen worden gebezigd bij de nereiding van brood. De Burgemeester voornoemd, J HUIZINGA. 0.33 n 0,80 0.31 0-22 6 11 0.10 0,05 1? feUIh 0 ft. Bur emeester en Wethouders van TER NEUZEN br-ngen ter opei bare krnms 1° dat de broodkaarten gemerkt e week, met de ni t gebruikte buns MaanUag as. voor 's muidags 12 uor ruoeten worden bezorgd in daarvoor hestemde busseti aan bet Gemeent' h i L«, bet War,hilokixil vu<r de Jiyk*- Ambtenareo «an de li estn o k strtuitf aan het bureau mar net Levensmiddeh-nbedrijf op Java, in de VloonwUk*traat'e Urit'- wrgen en t e a I n iskil dat de kaarten gemerkt 2e »eek den volgenden Maandag op dezett ie wijze moeten worden ingeleverd dat de kaarten, welke woid-n inge leverd, moeten worden nijeetige-oegd, b.v. door een omslag of (ouwtje; 2o 3° dat roor de inleveribg de kaarten aan de acbteizijde worden voorzten an den naam vau het honfd van het gezm aan wien zjj zijn afgegeveu aan nalangeti "worden g^eti it leu we broodk iarten uirgereiki. Ter Neuzen, 7 Februari 1917 Burgetneest.r en Wethouders van Ter Neuzen, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secreiaris. Bij den aanvang van de gisteren gehouden vergadering van de Tweede Kamer heeft de Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk voorzitter van den Ministerraad, de volgende verkiaring afgelegd: Ernstige gebeurtenissen houden de regee ring bezig. Het is op het oogenblik nog on- mogelijk, mededeelivigen te doen. De regee ring zal niet verzuimen de Kamer alle inlich- tingen te geven, zoodra dit in's lands belang oirbaar is. Er is geen reden tot bijzondere ongerustheid. Onderhoud met den nieuwbenoemden Engelschen gezant bij het Nederlandsche Hof. De nieuwe Engelsche gezant bij het Ne derlandsche Hof, sir Walter Townley, heeft in een persgesprek een verkiaring afgelegd naar aanleiding van de commentaren, door enkele Engelsche bladen aan zijn benoeming vastgeknoopt. De gezant verldaarde het te betreuren, dat sommige bladen dergeiijke :ur 124 En toen Francis den aardigen bengel wecr veilig had neergezet, maakte Berger zich van hem meester en gaf hem een dik couverU Zoo Albert, kenl ge me nog? Ik heb u niet vergeten, ik heb achter Hans' rug flink postzegels voor u verzameld. Als ik bij u kom, moei ge mij uw allium eens laten zien, dan zullen wij er nog eens over praten. En hij kuste den jongen dat het klapte. Mevrouw Geeren en Hans waren het lief.st, zonder zich vender op te houden, naar huis gegaan. Albert echter scheen op school ver- leld te hebben, dat Hans Ihuis zou komen, want toen zij het station uitjiwamen, slon- den daar alle gymnasiasten en riepen, toen zij hun maltker zagcn. Leve Hans Geeren! En toen zij hem, na hem alien de hand gedrukt le hebben, eindelijk loslieten en hij, met zijn moeder aan den arm, op een vi gilante afging wel een weinig met het gevoel van een bereisd persoon kwarn er als bij toeval een deftige grijze heer langs het station en bleef ook, als bij toe val zijn hoogen hoed afnemend, voor me vimiVv Geeren en Hans staan. Dat tref ik. dat ik u hier met uw zoon ontmoet, zei dc rector van het gymnasium want de/.e was het. Wel gefelicitecrd met de terugkomst van uw zoon mevrouw; ik heb yeel van uw reis gelioord. Geeren ik lioop er uil uw eigen raond nog meer van te vernemen. Hij drukte Hans' hand harlelijk en ver- volgde Ik hoop u spoedig weer bij mij te zien. Voorloopig geef ik ii nog acht dagen ya cantie om weer aan het leven hier te wcn- nen, en dan maar uw best gedaan om alies weer in tc haleu. Dat zal u niet moeilijk vail en. E11 tut waren zij eindelijk thuis en zaten naast elkaar op de canape. Zij liaddeu el kaar zooveel te vertellen en zeiden toch niet veel meer dan: Mijn liel moedertje! en: Mijn beste Hans, mijn lieve oudste zoon! 'isAvonds kwam liel gebeele gezelschap bij Luiljens bijeen. Toen werd er werke lijk veel verlela. Maar als Hans van Fran cis de bevestiging van het een of ander vcr- haal \erlangde, dan had hij dikwijls geen woord gehoord van hetgeen zijn jonge vriend verleld had! Want Francis, had wel lets beters te doen dan le vertellen van Chi neesche zeeroovers. Afghanen en Tsjerkes- sische roovers. Zijn mond sprak ei e llijk geen enkel woord, zijn oogen zeiden daare iteger des te meer. En er was nog iemand, die heel stil was. E11 deze sloeg haar blauwe oogen telkens neer als een ander oogenpaar de hare zoclit. Toen hot geheeie gezelschap nu eindelijl ten pleiziere van Albert in de kamer daar n,aa»t ging om zijn postzegels, die hij daa: had tentcOngesteld, ie bekijken, bleef Frar, •is heel toevallig achter. En toen Etsa he laatst de kanfer wiide verlaten, hield hi haar vast. beschouwingen aan zijn benoeming hebben j vastgeknoopt, omdeit hierdoor ongetwijfeld eed verkeerde indruk in Nederland betreffen- de zijn persoon en de redenen, welke tot zijn benoeming aanleiding gaven, rnoet zijn ge- schapen. „lk kan u verzekeren, dat bij de Britsche regeering niet de mfnste bedoeling voorzit, haar gedragslijn ten opzichte van de neu- trale Nederlandsche .regeering aan eeniger- lei verandering te ondervverpen. Geen en kele instructie van dien aard is mij door on- zen minister van buitenlandsche zaken mede gegeven. Integendeei wenscht men in En- geiand ten zeerste de relaties van goede verstandhouding en vriendschap, die Enge- land steeds met Nederland heeft onderiiou- den, te bestendigen, en ook Koning George egde, bij dfe afscheidsaudientie, die hij mij /•erleende, op de im.tandhouding van deze goede betrekkingen grooten nadruk. ik hoop, dat mijn verkiaring, die ik u mach- tig te pubiiceeren, er toe zal bijdragen, het misverstand uit den weg te ruimen, door sommige Engelsche persstemmen hier ver- wekt. „Of het mogelijk zal zijn, de moeilijkhe- den, die Holland door zijn ligging tusschen twee oorlogvoerenden thans reeds onder- vindt, te verm-inderen, is natuurlijk eene an- dert; kwestie. Engeiand is nu eenmaal in oorlog en de verdediging van zijne levens- beiangen brengt nccdzakelijkerwijze onge- riefelijkneden voor de neutralen met zich mede, welke niet zijn te vermijden. De Brit sche regeering zal echter niet alleen immer zooveel mogelijk referring houden met de belangen der neutrale staten, en dus ook met die van Nederland, doch zij zai steeds door den wensch worden gedreven, den overlast voor de neutralen te beperken tot minimum, dat nu eenmaal door de omstan- digheden noodzakelijk wordt gemaakt. „Van een verandering, van politiek is dan ook geen spake". Op de vraag, of de verscherpte duikboot- oorlog Engeland wellicht zal nopen, tegen- maatregelen te nemen, welke voor Neder land nieuwe moeilijkheden zouden kunnen scheppen, antwoordde de gezant: „Van Duitschland's verscherpten duik- bootoorlog zullen niet de geallieerden doch de neutralen den meesten overlast ondervinden. Voor de scheepvaart der geallieerden biijft de toestand onveran- derd, slechts met dit yerschil, dat een inkrimping van het neutrale scheepvaart verkeer ook voor de geallieerden na- deelen zal opleveren. Verre dus van den neutralen nieuwe moeilijkheden in den weg te, ieggen zullen de geallieerden er waar- schijnlijk op uit zijn, het gevaar, dat de neu trale staten van Duitsche zijde dreigt, te vernrinderen. „lndien door de nieuwe Duitsche maatre- gelen Nederlandsche schepen gedwongen worden een iangeren weg te kiezen om hun plaats van bestemming te bereiken en daar door genoodzaakt zijn een haven in Enge land of in de Britsche kolonien binnen te loopen, om daar te bunkeren, zal de Engel sche regeering dan vasthouden aan haar be- Wal dit paartje elkaar le vertellen had, gaat niemand aan. En vijl miriuten later verschenen lord Alvor en Etsa bij dc anderen, tot groole er gernis van Albert, want de aandacht voor zijn postzegels was weg, toen Francis Etsa als zijn aanslaande vrouw aan het gezel schap voorsteldc. Allen wenschten het paar geluk en ook Ellen bleef niet achter. Hans was verruki over he! snoeperige blondje en kende zicli zelf de oudste rechten op haar toe. Toen zij een oogenblik later op zijn knie klom, dachi hij weer aan de verschrilikelijke uren, dk hij met haar beleefd had in de sloep van de „CH\ of Sydney", en hij legde bij zich zelf de gelofte af om allijd als. een broer voor liaar le zorgen. Het was een dag later. Hans had voor het eenst weer in zijn eigen bed geslapen Zijn moeder was den vorigen avond aar zijn bed gekomen, en had hem, evenals vroe ger, goedennachl gekust. Daarna was hi ingeslapen en had heerlijk gedroomd. Ei ;nu was hij wakker. of droomde hij nog Wa hij werkelijk weer thuis? J.a, hij was thuis. Naasl hem lag 'tdon lcere hoofd van Albert. In de huiskame hoorde liij zijn moeder reeds, die bezig wa: het onlbijt klaar le maken. Met een sprong was Hans het bed ui' Haasiig kleedde liij zich aan en storind- mar zijn moeder: Moeder, mijn lieve moeder, wat ben i hlij, dat ik weer thuis ben! En nergens had de koffie zoo heerlijk g maakt als hier, en dan die boterhamme die zijn moeder zelf had gesmeerd! palingen, die zij aan het opnemen van En gelsche kolen door neutrale schepen heeft verbonden? - v „Engeland heeft deze maatregelen niet uitgevaardigd, omdat het den neutralen niet zonder meer aan kolen wil helpen, doch om dat het die zelf te dringend noodig heeft. Hieruit volgt, dat de Engelsche Tegeering zich een opoffering getroost, indien zij deze kolen aan anderen afstaat, voor welke op- offering zij dus een tegen-prestatie verlangt. Steeds" nog wordt het kolenverbruik voor oorlogsdoeleinden grooter en neemt de in krimping van de transportgelegenheden grootere proporties aan. Het komt mij dus onwaarschijnlijk voor, dat Engeland in deze haar maatregelen kan herzien. Dit is nu een maal een van de ongemakken, die de oorlog voor de neutralen met zich mede brengt. Doch welke opofferingen moeten de oorlog voerenden zich niet getroosten? Het is een lringe en verbitterde strijd, welkep wij voe- ren. Onze vijanden schuwen het gebruik van geen enkel middel, om ons te schaden. Dan moeten ook wij met alle krachten, die wij tot onze beschikking hebben, optreden. De toevoerwegen naar Duitschland moeten zooveel mogelijk worden afgesneden. Wat nu in het bijzonder uw land betreft, wij hebben steeds begrip gehad, en zullen dit steeds hebben, van de moeilijke positie, waarin het zich gesteld ziet, en wij weten eveneens, dat het voor den invoer van be- langrijke grondstoffen op den toevoer uit de landen der centrale mogendheden is aan- gewezen". Gevraagd naar de mogelijkheid van een Britsche landing op de Nederlandsche kust en een schending door de geallieerden van het Nederlandsche grondgebied, zeide sir Walter Townley: „Gij kunt er van verzekerd blijven, dat noch het Vereenigd Koninkrijk, noch de ge allieerden in het algemeen de geringste be doeling hebben de neutraliteit van Neder land te schenden". Onderhoud met Duitschland's minister van buitenlandsche zaken, den heer Zimmerman. Men meldt uit Berlijn aan het R. N.: Gisteren had ik geiegenheid een kort on derhoud met den minister van buitenland sche zaken, den heer Zimmerman, te .hebben, waarin ik eenige nadere inlichtingen vroeg omtrent de nieuwste maatregelen in zake den Duitschen duikbootoorlog, die ook voor Holland van zooveel belang is. De minister vestigde in de eerste plaats met nadruk de aandacht op het feit, dat reeds bij de afkondiging van de gevaarlijke zone op 1 Februari bij de Duitsche regeering het besiuit vaststond om, hoewel men alle principieele bepaiingen van de nieuwe wijze van oorlogvoering ter zee volstrekt wil handhaven, den neutralen staten in sommige particuliere wenschen, die hun vitaalste le- vensbelangen raken, zooveel mogelijk tege- rnoet te komen. De minister zeide verder, dat hij met veel voldoening ervan kennis had genomen, dat een gedeelte van de Hollandsche pers de onmiddellijke bereidvaardigheid in dezen zin van de Duitsche regeering, wat betreft den passaglersdienst op Engeland, de kust- visscherij en yooral het vrijiaten van een on- gevaarlijke zone voor de verbinding van Nederland met de wereldzee, op de juiste waarde heeft weten te schatten. De heer Zimmerman sprak de hoop uit, dat de regeling van verdere details bij we- derzijdschen goeden wil even bevredigend zal gaan, doch dat aan den anderen kant de bekende nuchtere en klare zin van de Hoi- landers bij de beoordeeling van Duitsch land's optreden voldoende onpartijdigheid zal weten te bewaren om in te zien dat als antwoord van Duitschland op de afwijzing van het vredesaanbod en den onverholen wil van den vijand om Duitschland te ver- nietigen, slechts zulke maatregelen kunnen dienen, die thans van de zijde van Duitsch land tot een spoedig en beslissend einde van den oorlog met de wapenen kunnen dienen. Ten slotte merkte de minister nog op, dat men toch ook in Nederland na de bijna onverdraaglijke chicanos en den bijna on- verdraaglijken druk, dien men zoolang op economisch gebied van de zijde van Enge land heeft moeten verduren, naar een spoe dig einde van den oorlog moet verlangen en men daarom alle daartoe van Duitsche zijde toegepaste middelen moet bitlijken. Amerika en de andere Neutralen. Het afbreken van de diplomatieke betrek kingen tusschen Amerika en Duitschland is voorloopig -niet anders dan een gebaar. Maar een hoogst gevaarlijk gebaar. Ame rika staat nu tegenover de centralen schrijft de N. R. Crt. als een, die de vuis- ten gebald heeft, klaar om t6e te siaan. Dit I is geen6 positie waar men lang in kan blij ven, vooral niet, wanneer het aan ophitsen- de stemmen niet ontbreekt. Er valt allicht een slag, en dan ontbrandt voor men het zelf weet de strijd. Zoo beschouwen wij deze handeling van de groote republiek aah gene zijde van den Oc^aan als de inleiding tot deelneming zij het dan ook door Ame rika zeif ongewenschte deelneming aan den oorlog, en zoo zal zij daar ginds ook wel worden opgevat. Daarom verwondejt het ons zeer, dat president Wilson zich de vrijheid ver- oorloofd heeft, in zijne rede tot het Congres de andere neutrale regeerin- gen te mengen. „Ik neem als vast- staande aan, dat alle neutrale regeeringen denzelfden stap zullen nemen als wij" aldus«de Amerikaansche president. Is dit eene uiting die gebaseerd is op door den president vooraf verkregen wetenschap, of bloot eene veronderstelling? Wij weten het niet, en hier te lande is omtrent het standpunt van onze regeering tegenover den afgekondigden ongebreidel- den duikbootoorlog niets bekend. Daarom mag er wellicht op worden gewezen, dat het zeer best mogelijk zal zijn, dat onze regee ring, die rekening heeft te houden met de belangen van ons land, de zaak anders zal inzien, dan de Amerikaansche regeering. Wij mogen enkele verschilpunten, die van gewicht zijn, in het licht stellen. Er werd gesvheld. Albert sprong op om de cleur te opencil. De bneienbe-iteller! Hans! riephij reeds in de gang. Ik heb u nog vergeten te zeggen, dat. er al een maand laag een aangeteekende brief voor u aan bet postkantoor ligt. Ik heb gisteren een boodschap gezonden, dat ik u Ihuis verwarlitte, en nu komen zij den brief zeker brengen. De brievenbesteller kwam reeds a. bter Al bert aan de kamer binnen met een dik cou- vert. De brief was nil New-York. Hans be- greep er niets van En toen liij bet convert opensneed, begon Albert bet nit te schreeu- won van vreugde, want er viel een regen van postzegels uil den brief op de tafcl." Hans schaterde liel uit, toen hij de ondcr- teekeniug las. Van mr. Brown, zei hij tot zijn moe der. Ik ben nieuwsgierig te hooren wat onze Yankee mij le zeggen beeft. „Dear Sir! Zoudt u zoo goed willen zijn, den inhoud van dezen brief aan le nemen als een bewijs van de dankbaarheid van den ondergetee- kende voor de hulp, die u hem eens bij het ernstige spoonvegongeluk op de landengte. nn' Panama hebt verleerid? Uw rei&genool nr. Berger, %seheen ons, Amerikauen, vooy luitengewoon oudankbaar le liouden. Mogc e inhoud van dezen brief voor u het lie vijs zijn, dat ik tenminste een loffelijke uil ordering on den ol emee ien regel muak!" Hans hield op met lezen en Iachte. U moet weten. moedertje, dat ik den braven mr. Brown onder den trein uithaal- de, nadal hij een beloonmg van duizend dollars had uilgeloofd voor dengeen die hem redde. Berger zal over deze maniar van belaling bij Wees op de postzegels, vvaar- van Albert zidi reeds had meester gemaakt vvei niet zeer geslielit zijn en in elk geval zal zijn oordeel over de dankbaarheid der Yankees cr wel niel befer op worden. Nu, ik hen toch hlij dat de Anierikaan aan mij cedacht heeft. To en las hij verder: ilk lioop, dat liel u, dear sir, goed gaat en dat u liel doel van uw rci bereikt hebt. Mij gaat het goed, ik heb geluk in mijn zaken. De inbreker in het kantoor van de firma Seebeck Cn is intusscben nog niet gesnapt. Nu wel, viel Hans zicbzelf in dc 1 ede. Berger heeft in Constaniinopel reeds her rieht ontvangen, dat onze mr. Smilli alias mr. Ramberton. alias mr. Stokes, alias mr. Blackfield levens de inbreker bij de firma Seebeck Co. is. Wij liebben ecliier de hoop niet opge- geven, las bij verder. dat onze ijverige dc- tectives hem wel zullen opsporen, aange- vuurd door de hooge belooning, die de firma Seebeck Co. daarvoor heeft uitgeloord. Ik lijd nog veel aan kiespijn; ik b'en toch een ongelukisvogeldat ik bij het spoor- wegongeluk in Panama juist mijn goede tan- den moest verliez-en!! Ik hoop ook eens van u te vernemen hoe het u gaat, dear sir, en noem mij Uw dv. EDWARD BROWN (Slot volgt.) 08 i! 3*2* M| sissEl ',lr'" aw«SBJ!E*«wi De Burgemeester van TER NEUZEN, maakt be- kend, dat bij bern is ingekomen eene aanschrijving van de regeering met het verzoek tot het besparen van brandstoffen en er bij de inwoners op aan te dringen 7.00 weinig mogelijk eiectrisch licht te ge- bruiken. Hij hoopt dat een ieder naar vermogen daaraan zal voldoen, opdat het niet noodig zal zijn, den Kaad voorstellen te doen tot het maken eener verordening ter besparing van licht. Ter Neuzen, 5 Februari 1917. De Burgemeester van Ter Neuzen, J. HUIZINGA. 40 of

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1917 | | pagina 1