ALGEMEEN NIEUWS- en advertentieblad voor ZEEUWSCH-VLAANDEREN. 6489. Zaterdag 3 Februari 1917 7e Jaargang. I MILITIE. biwnenlanp. De Gorlog. ABONNEMENT: ADVERTENTlEN: OPROEPI NG T E R N L IJ VI N G. Dit Blad T^rschljnt Maandag-, Woensdag- en Yrildagawnd, nitgezomierfl op Feestdagen, HBBST1 B Xj A- X?. bil de Firma P. J. VAN DE SANDE te Ter Nenzen. .'.v; .■/■c Per 3 maanden binnen de stad /I.-. Franco per post voor Nederland /1.10. vooruitbetalingvoor Belgie 1.40, voor Ned.-lndie en Amenka 1.65. overig Buitenland 2.—. vi Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of bi)iten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telcsfoofi 2515. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0.10, Bi] directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt d® prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruirrue berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 Ullf op den dag der uitgave. 8 io Bij Jiet 4e Regt. Vest.-Artie. II Bat. 3« Compie. Bij het 14e Regt, lnfanterie, III Bat. 4e Compie. r ■g s r .2 Onviicvdelijkc daad. Men heriimert zich; schrijft de H. Crt., het gebeurde met de „Westerdijk", die gc- laden met graan voor onze Regeering de Schotsche haven Stomoway niet kan verla- ten, omdat de Engelsche regeering niet toe- Klaat, dat het schip de kolen laadt, die het noodig heeft om ons land te bereiken. Wei worden de kolen niet bot-af geweigerd, maar Engeland eischt van de reederij eeri tegen- pnestatie in den vorm van beschikhaar- stelling van laadvuimte welke niet kan worden verleend nu reeds de Nederlandsche Regeering de „Westerdijk" en de andere schepen van dezeifde reederij heeft gere- quireerd voor de levensmiddelenvoorziening van ons volk. Minister Loudon heeft in de Kamer deze houding van Engeland geuoemd „wel geen orirecht, maar em daad van onvriendelijk- heid", - juist het oordeel, dat ook door ons, in ons artikeltje over „de kleine naties", was geveld. De Londensche correspondent van de „Tel." neemt ecliter de Engelsche regeering in bescherming tegen het verwijt van on- vriendelijkheid door te betoogen, dat de drang der noodzafcelijkheid haar deze bon ding voorschrijft, en dat het niei onbillijk kan vvTorden geacht, dat Engeland in ruil voor den afstaud van kolen, die hel zelf zoo hard noodig heeft, een wederdienst vTaagt. Docli deze redeneering gaat in dit bijzondere geval niet op! Ging 'tgeding uitsluitend tuisschen de Britsche regeering en de reederij een particuliere instelling dan stond de zaak er anders voor; maar hier gaat't, over de reederij been, lussehen de Britsche en onze Regeering. Het geldt hier een door onze Regeering gerequireerd schip, geladen lengebrek de reis niet kan voltooien. lvi ijgt het geen kolen, dan verrot het kostelijke graan. De Regeering kan niet treden ha den eisch der Britsche; door een deel van de door haar gerequireerde scheepsruimte voor Engehmd beschikhaar te stellen, nog wel onder drang van de Engelsche regeering, zou dezerzijds niet worden gehandeld over- eenkomstig onze positie van neutralen staat. Afgezien van andere moeilijkheden, die daaruit konderi voortvloeien, zou men de Nederlandsche schepen, ook de door onze Regeering gerequireerde, meer nog dan tot dusver blootstellen aan in beslag neming of vernieliging door Engeland's tegenpartij. Onder deze omstandigheden kan men de houding van Engeland in deze zaak wer- kclijk niet minder dan onvriendelijk noemen. De toespelingen van den Tel."-correspon dent op onzen uitvoer naar Duitschland, op de smokkelarij en op de hier te landc loch vvaarlijk wel scherp afgekeurde ver nieliging van neulrale schepen door de zijne ntet-versciujw'v t I If V MA AN J) KJS of geiaooviv van ten I Duitsclie marine, doen niets ler zake. in Met gevangenifstrai van ten hoogMeJ.^ opzettelijk bedoeld feit al deze zaken treft in elk geval onze Regee- hoogste DltlE DUIZEND GULDEN wot at ge.sttaji j, verwijl en daardoor kan dus een g Ji g e g a. .5 c -I - zlphg^K rSS :™Maeazfeite„ heerscht of waar eene zijne niet-verschijning eene geldige i F X MAANDEN of geldboete V^%Ey^l™raVni*<Ue opzJelijk bed. Beschikbaars telling van levensiniddeifin. Bij het Tweede Kamerafdeelingsoiiderzoek van het wetsontwerp tot aanvulling en ver- hooging van het tiende hoofdstuk der Staats- begrooling voor 1917 (beschikhaarstelling van levensnotddelen) waren sommige leden van oordeel, dat voor een goede beoordeeliug van de vraag, welke maati-egelen van Overhcids- wege ten aanzien van de levensmiddelen voorziening noodig zijn, meer licht verstrekt behoort te worden dan waarover de Kamer op dii oogenblik beschikt. Men achtte het hoogst wenschelijk dat niet alleen de Kamer, maar ook het volk behoorlijk worde ingelichl omtrent devolks voeding. Oni verschillende rcdenen achtlen ver scheidene leden wijziging van het stelsel der Distributiewet noodig, en zij meenden, dat daartoe 4en spoedigste moet worden overgegaan, aangezien de wijziging grooter ontevredenheid zal wekken naarmate men dattrmec langer wacht. Sommige anderen achtten het wensche lijk terug te komen op de heschikbaarstieI- ling van levensmiddelen tegen lage prijzen. Hierdoor wordt de in de bestaande omstan digheden zoo gewenschte beperking van het gebruik niet bevorderd, maar tegengewerkt. In de tweede plaats werd door eenige leden aangedrongen op een wijziging der Dis tributiewet ten einde de vers trekking van goedkoope levensmiddelen te beperken tot de minvermogenden. Deze leden rieden aan herstet van de oorsproxikelijk in het ontwerp- Dist: ibuliewet opgenomen inkomensgrens ten De Burgemeester voornoemd, J. HU1ZINGA. tegen opneming van een inkomensgrens werd aangevoerd, dat de bepaling van die gi-ens uiterst bezwaarlijk is, en dat zij slechts een betrekkelijk gering aantal persomq buiten de werking der wet zou brengen. Dat, hoe men ook denken moge over wij- ziging van hel stelsel der Distributiewet, beperking van het gebruik van sommige le vensmiddelen gewenscht is, werd algemeen erkend. Of, ook in de naaste toekomst, op ruime en zelfs op voldoen.de voorraden ge- rekend kan worden, is allerminst zeker. Verschillende middelen werden ler spra- ke gebracht om zonder wijziging van het stelsel der Distributiewet beperking van ver- bruik van levensmiddelen te verkrijgen. In de eerste plaats werd rantsoeneering van daarvoor vatbare arlikelen aanlievoleii. Anderen daclilen minder gmistig over dezen maatregel. Zij vreesden dat aanmerkeiijke beperking van liel gebruik door rantsoenee ring niet verkregen zal worden, en meenden dat°de ervaring in Duitschland heert. bevve- zen, dat 't kaartenstelsel knoeierijen op grooie schaal niet vermag te belettcn Enkele leden waren van oordeel, dat de verstrekking van varkensvleesch tegen la- gen prijs, welke voor de schatkist z>eei" duur 'dreigt te worden, zonder ovei-wegend be- zwaar gestaakt lean worden. Anderen zou- den dit lioogst bedenkelijk achten. Verder werd opgemerkt dat van sommi ge artikel (bijvoorbecld vet) slechts een beperkte hoeveelheid mag" worden gekocht, maar dat de bedoeling van dezen maatre gel wordt verijdeld, omdat niet wordt ver- hinderd, dat dezeifde persoon eenige malen achtev,een de beperkte. hoeveelheid koopt. Opnieuw werd door eenige leden aange- ring geen verwijt en daardoor kan dus een onvriendelijkeduad tegen over haar in tminst niet worden gerechtvaardigd. Hetzelfde geldt voor hetgeen ter verde- diging van de houding der Engelsche re geering wordt aangevoerd in een Reutei - commentaar, n.l., dat de eigenaai-s van de ,/Westerdijk" \Toeger bebben geweigerd in te gaan op de voorwaarden van Brit- scbe zijde voor de verstrekking van bun- kerkolen gesleld. Zooals wij reeds op- merkten, treft de onvi-iendelijke daad van Engeland niet deze eigenaars, maar on ze Regeering. Juist daarin schuilt het on- vTiendclijke! einde de voor uitvoering daarvan noodige drongen op het kosteloos verstrekken van uitgaven binnen redelijke grenzen le houden. maaltijden van gemeenlewege Andere leden kon,den zich mei bovenstaan- de bescliouwingen geenszins vereenigen. Een priisverhooging voor eerste levensmiddelen zou naar hun meening in de bestaande om standigheden hoogst bedenkelijk zijn. En Door sommige leden werd aangedrongen op uitbreiding van de ingevolge art. 1 der Distributiewet aangewezen arlikelen, met name len aanzien van Weeding, schoei.scl, zoolleer, klompen,- breiwol en sajet. De „Tel."-correspondent bespreekt, in ver- band ljict de „Westerdijk"-historie, ook de aanliouding, in Engeland, van ne groote zen- ding lcoper voor munitie-aanmaak iuNeder- land. ..In officeele Kringen en onder de be- volking hier (d. i. in Engeland) is men niet onkundig van het feit, dat grooie hoe- veelheden oud koper, als deurkrukken en zulke dingen uit Nederland naar Duitsch land zijn gevoerd en tengevolge daarvan heeft Nederland nu massa's koper noodig waarbij ook weer aan het effect dei blok- kade afbreuk wordt gedaan. -„Het oud koper, dat i;eeds naar Duitsch land werd uiigevoerd, had kunnen worden I gebruikt als reserve-materiaal bij den aanmaak van muni tie in Nederland. Bo- vendien, lioe kunnen de geallieerden de over- overtuiging krijgen, dat het koper, ncaidig voor de munitie in Nederland, ten slotle niel tegen hen zelf gebruikt kan worden En dan volgen de merkwaardige woor- den: „Een andere uitvoer]K)litiek zou Ne derland vele moeilijkheden bespanrd heb- ben." Dit kan niet andesrs beteekenen, dan dat men aan Engelsche zijde zou verlangen dat dat onze regeering vrijwillig zou meewer- ken aan de „blokkade"-politiek waarmee Engeland zijn vijanden bestrijdt. Maar vraagt deze Nedcrlandcr in-Enge- land, correspondent van een blad in Neder land^ zich dan niet af, hoe zulk een me- dewerking zou te rijinen zijn jnel de eer- lijke neutrale s'taatkimde, door onze Re geering tot heil van ons (ook zijn; vader- land steeds gevolgd? Aanvoer van thee. Dank zij de bemoeiingen der N. O. T. is een belangrijke hoeveelheid Indische tliee niet minder dan 12.000 kisten voor Holland vrijgegeven. INVOERING VAN EEN ONBEPERKTEN DUIKBOOTEN-OORLOG. Gistermorgen ontvingen wij de tijding van het overhandigen door.Duitschland aan de Vereenigde Staten en de regeeringen van andere neutrale landen, betreffende het in- voeren met 1 Februari van den onbe- perkten duikbooten-oorlog. Wij ontleenen aan de N. R. Crt. wat in verband hiermede aan dat blad werd ge- sein^: BERLIjN, 31 Januari. (Wolff.) In de heden gehouden vergadering van de hoofd- commissie uit den Rijksdag heeft de rijks- kanselier Von Bethmann Hollweg de vol- gende verklaring afgelegd: Den 12en December heb ik in den Rijks dag de overwegingen ontvouwd, die tot ons vredesaanbod hadden geleid. In hun antwoord daarop hebben onze tegenstan- ders ronduit verklaard, dat zij weigeren met ons in vredesonderhandelingen te tre den, en dat zij alleen willen weten van een vrede, dien zij kunnen voorschrijven. v 0 car" tie' 'Wo 1 fz El 111 26T1 \Xiffb^dfLgV.bukj voor de geheele wereld beslist. Die schuld treft alleen onze tegenstanders. Even vast staat nu onze taak. Over de voorwaarden van den vijand kunnen wij niet spreken, die zou slechts een vols\rekt verslagen volk kunnen aannemen. Daarom moet onze leuzo zijn: „doorvechten". De boodschap van president Wilson aan het Congres bewijst, dat hij ernstig wenscht den wereldvrede te herstellen. Vele der d<?or hem opgestelde beginselen strooken met onze doeleinden, t. w. de vrijheid der zeeen, het uit den weg ruimen van het stel sel van machtsevenwicht, dat steeds tot nieuwe verwikkelingen moet leiden, rechts - gelijkheid voor alle volken, de open deur. Wat echter zijn de vredesvoorwaarden der entente? Duitschland's weerkracht moet vernietigd worden, Elzas-Lotharingen en onze Oostmarken moeten we verliezen, Donaumonarchie moet verbrokkeld woiden, het streven van Bulgarije naar nationale eenheid moet nogmaals worden gefnuikt, Turkije moet uit Europa worden verdrongen en in Azie uiteengerukt worden. De ver- nietigingsoogmerken onzer tegenstanders kunnen niet sterker worden uitgedrukt. Wij zijn uitgedaagd tot den strijd tot't uiterste. Wij nemen die uitdaging aan; wij zetten alles op het spel en zullen overwinnen. Door dezen staat van zaken is de beslis- sing over het voeren van den duikbootoor- logrtin haar laatste en acute stadium geko- men. Het vraagstuk van den duikbootoor- log heeft ons, naar de heeren zich zullen herinneren, in deze commissie driemaal bezig gehouden, nl. in Maart, Mei en Sep tember van het vorig jaar. Ik heb telken- male uitvoerig het voor en tegen van de kwestie uiteengezet en er telkens den na- druk op gelegd dat ik pro tempore sprak, m. a. w. niet als aanhanger of tegenstand^r in beginsel van het onbeperkte gebruik van duikbooten, doch met overweging van den militairen, politieken en economischen algemeenen toestand steeds uitgaande van de vraag: brengt ons de onbeperkte duikbootoorlog den zegevierenden vrede nader of niet? Elk middel zeide ik in Maart dat geschikt is om den oorlog te verkorten, is het meest humaan. Ook het meest krasse middel, dat ons snel de zege brengt, zeide ik toen, moet worden gebezigd. De rijkskanselier herinnerde voorts, waar om hij in Maart en Mei van het vorige jaar tegen den onbeperkten duikbootoorlog is geweest en waarom het vraagstuk ook in September volgens het eenparige oordeel van de politieke en militaire leiding voor een beslissing niet rijp was. Hij wees in dit verband op zijn vroegere uiting: „Zoo- dra ik, in overeenstemming met de opper- ste legerleiding, tot de overtuiging kom, dat de onbekommerde duikbootoorlog ons den zegevierenden vrede nader brengt, zal daartoe worden overgegaan". „D i t t ij d- s t i p ging de kansefier voort i s thans g e k o in e n. Den vorigen herfst was de tijd nog niet rijp, maar thans is het oogenblik gekomen, waarop wij met de grootste kans op welslagen de onderne- ming kunnen wagen. Een later tijdstip mo- gen wij derhalve ook niet afwachten". 1 -Wat is er in den toestand gewijzigd? Het eerst noem ik het belangrijkste: het aantal onzer duikbooten i3, vergeleken bij het vorige voorjaar, aanzienlijk uitgebreid en daardoor is een vaste grondslag voor succes gelegd. Dan komt het tweede punt van doorslaand gewicht: de slechte wereld- oogst van graan. Die plaatst thans reeds Engeland, Frankrijk en Italie voor ernstige moeilijkheden. Wij vertrouwen vast, deze moeilijkheden door den onbeperkten duik bootoorlog tot ondraaglijk-wordens-toe te kunnen doen toenemen. Ook de steenkool- kwestie is in oorlogstijd een levensvraag. Zij is nu reeds, gelijk u weet, in Frankrijk en Italie kritiek en onze duikbooten zullen ,hun den toestand nog hachelijker maken. Hierbij komt, met name voor Engeland, de toevoer' van ertsen voor den munitie-aan maak in den ruimsten zin en van hout voor de steenkoolmijnen. De moeilijkheden onzer vijanden op deze gebieden nemen nog toe door het stijgend gebrek .aan scheepsruim te. Op dit stuk heeft de kruiser-ooriog der duikbooten een beslissenden slag voorbe- reid. Onder het gebrek aan scheepsruimte lijdt de entente in al haar geledingen. En geland lijdt er niet minder onder dar\ Frank rijk en Italie. Mogen wij dus de positieve voordeelen van den onbeperkten duikbootoorlog zeer veel hooger schatten dan het vorige voor- tfh"J(ev-artnGle vuu, vns dien tijd afgenomen. De rijkskanselier besprak daarop uitvoe rig den politieken toestand en ging toen voort: Maarschalk Hindenburg heeft mij enkele dagen geleden den toestand als volgt geschetst: „Ons front staat aan alle kantei rotsvast. Wij beschikken overal over de noodige reserves; de stemming der Iroepen is goed en vol vertrouwen. De geheele toe stand veroorlooft ons alle gevolgen, die uit den onbeperkten duikbootoorlog kunnen voortvloeien, op ons te nemen en daar deze duikbootoorlog onder alle omstandigheden een middel is om onze vijanden ten zeerste te benadeelen, moeten wij er mee begin- nen DEUTSCHE NOTA AAN DE VER. STATEN BERLIJN, 31 Jan. (Wolff.) Aan de re geering der Ver. Staten is heden door be- middeling van het Amerikaansche gezant- schap de volgende nota gezonden: „Uwe Exc. heeft de goedheid gehad mij dd" 22 dezer mededeeling te doen van de boodschap die de president der Ver. Staten denzelfden dag aan den Amerikaanschen Senaat heeft gericht. De keizerlijke regee ring heeft van den inhoud dier boodschap kenrtis genomen met de ernstige aandacht die de van lioog verantwoordelijkheidsge- voel gedragen uiteenzettingen van den pre sident verdienen~Met groote voldoening constateert de keizerlijke regeering dat de beginselen dezer gewichtige uiting in ruime mate overeenstemmen met de grondslagen en wenschen van Duitschland. Hierbij behoort in de eerste plaats het recht, om zijn eigen zaken te beredderen en de rechtsgelijkheid van alle naties. Met dit beginsel gretig instemmend, zou Duitschland oprecht verblijd zijn, wanneer volken als de leren en de Indiers, die niet den zegen van de politieke onafhankelijk- heid genieten, nu hun vrijheid verkregen. Ook het Duitsche volk is gekant tegen bondgenootschappen, die de volkeren doen wedijveren om het verkrijgen van de macht en hen vangen in het net van zelizuchtige kuiperijen. Daarentegen kan men op zijn opgewekte medewerking aan bij alle be moeiingen, die voor de toekomst oorlogen willen voorkomen. De vrijheid ter zee als voorwaarde voor het vrije bestaan en vreed zaam verkeer van de volken heeft, even- als de open deur voor den handel van alle naties, steeds tot de stelregels van de Duitsche staatkunde behoord.- Des te meer leed doet het de keizerlijke regeering, dat de houding van haar tegen standers, die den vrede vijandig is, de we reld belet, reeds nu de verwezenlijking van I deze verheven oogmerken aan te vatten. Duitschland en zijn bondgenooten waren bereid, terstond vredesonderhandelingen aan te knoopen en hadden als grondslag bevestiging van het bestaan, van de eei en den ontwikkelingsvrijheid van hun volken aangegeven. Hun plannen waren,, naar ze s®?38 De Burcemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dat de ingeschrevenen voor de lichting 4SH7, in den hieronder staanden staat vermeld, bij de mihtie moeten worden ingehjfd. Nijumsh IN 11ET AUP11ABETISOH BKttlSTKU. NAMEN EN VOORNAMEN. DATUM EN PLAATS VAN INLIJVING. AANMERKINGEN. i 28 31 32 58 59 61 65 66 67 68 69 71 73 81 F6 89 91 94 96 98 103 104 105 108 Been Albert de Blaeij Adriaan Dieleman Cornells Jan van Doezelaar Abraham van Drongelen Cornelis van Dijke Pieter Willem Nieolaas Koch Ilendricus Franciscus de Koeijer Pieter Kolijn Johannes Joris Leunis Martinus Cornells Loof Pieter Loof Willem Rokus Los Freerik Meijer Franciscus Michiel Mielen Samuel Johannes Nottd Polidor Riemeus Adrraau Abraham Rbuw Johannes Salome Jan Philip Scheele Nieolaas Smies Cornelis vatl TatoHltOVC Pran^ob Vaal Pieter Constantinus de Waele Dominicus Johannes Witte Jacobus Cornelis Wolfert Job IJsebaert Eduardus Jacobus 2 Maart 1917, des na- middags 12 uur 30 mi- nuten te Middelburg, in de Kazerne in de Korte Noordstraat. m 1 u -= m u 98 x u V 3 - s 01 S3 3 ft 13 Maart <917, desna- middags 1 uur 30'mi- nuten te Middelburg, in hetgymnastieklokaalaan de Groenmarkt. On ■W a.m s bC M - V 3" S "h V Si S a u <3 v - o.-a S 2 .S3 0 9 S3'! C- O -* K 33 -T3 m 5 H ft S Si W 85 Ljn verplicht op genoemden dag en uur op de aangewezen plaats aan Genoemde dienstplichtigen zij Dezfv'erplichtmg vervalt evenwel voor den dienstplichtige, die alsdan a. cene verbintems^ot vrijwitligen dienst heeft aangegaan t. uitstel van eerste-oefening heeft verluegen, te-oefening heeft verkregenoHpri van een geesteliik of een godsdien- igSJ tStitffVS op'gS -nien f nog niet is heslistwaar eene der ziekten vermeld in de wet, houdende voor- die^^iek'teli^iieeft' g^ h'eerscht^n h^t^ev^aar^v(n^rdb^mettmg^no^g^njet^^eweken.^ tegenWoordigheid. In de gevatten, omschreven 0IJde d of e dan behoort de dienstplichtige daarvan tijdig 5 ^rTd™rp..»«,.lw..r .o. »..dig o„U MM*, h— piety t, Ter Neuzen, 1 Februari 1917. UkSl-'lDUliewei ,11

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1917 | | pagina 1