ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 6488. Donderdag 1 Februari 1917. 7e Jaargang. ABONNEMENT: ADVERTENTlfiN s De Oorlogf. III31LUI BIS14P1 Telefoon 25 Bit Blad verschijnt ISaandag", Woensdag- en Vrijdagarond, uitgezr derd op Feestdagen, bij de Firma P. J. VAN DE 8ANDE te Ter Henzen. Opgaven ingevolge art. 5 Distributiewet 1916. BINNENlaNU." FEUILhii i OS, Per3 maanden binnen de stad 1.— Franco per post voor Nederland 110. Si} vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-lnd.e en Amenka 1.65. overig Buitenland 2. XT Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor el ken regel meer f 0.10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 «ur op den dag der uitgave. a. d. De Burgemeester der gemeente H 0 E K brengt ter kennis van de ingezetenen, dat ingevolge circulaire van Z.E. den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel van 25 Januari 1917 ingevolge art. 5 der Distri butiewet 1916 een ieder, die na te noemen levensmiddelen of grondstoffen van levens- middelen anders dan voor gebruik door hem zelf of zjjn gezin in voorraad heeft, te weten aardappelen (afzonderlijk op te geven klei-aardappelen en zand- of veen- aardappelen) bruine boonen en groene erwten (afzoaderlijk op te geven); bak- en braadvet ryst (afzonderlijk op te geven Voor- loop Rangoon of' Bassein eenerzijds en andere soorten, (anderzijds) e. gort gehouden is voor of op^ 5 Febs*u<ai®i 1917 aan den Burgemeester, ter gemeente- gecretarie gedurende de uren waarop daze geopeud is, schriftelijk opgave te doen van de hoeveelheid en den aard van bovenge- aoemde goederen, welke hi] in voorraad heeft op 3 Februari 1917. Het nalaten dezer verplichting, of bet doen van onware opgaven, is strafoaar vol- gens de distributiewet 1916. Hoek, 30 Januari 1917. De Burgemeester voornoemd, A. WOLFERT. De ,,Rerkelstroom". Het Wolff bureau seint uil Hamburg: Het Ilainburgsche Prijzenhof deed in open- bare zitting betreffende het, op re is van Amsterdam naar Engeland met stukgoed, op 24 April 1916 tot zinken gebrachtestoom- echip Berkelstroom" de volgende iiit- ■piraak: Het tot zinken brengen is ten on- rechte geschied, ofschoon er voldoende aan lien. Voor Noorwegeu lieeft de maatregel slechts beteekenis met bet oog op het ver- keer met Rotterdam, dat echter o.p het oogenblik niet groot is. Het doel van den Engelschen maatregel. die in hoofdzaak wel in het uilleggen van mijnen zal bestaan, is blijkbaar een poging om den Duitschen duikbooten -het in- en uitvaren ic beletteu kcrbeenen mijn bersaglieri hebben er tot nog toe alhjd twee geliad De ander bleef echter aandringen, ver- zekerde dat hij, hoewel reeds invalide, den commandant loch goede diehsten zou kun- nen bewijzen. En a ad at hij getoond had met zoo hiilpeloos te zijn als dat met zijn lotge- nooten anders het geval is, eindigde de ma- ..Ovcr den invloed van de blokkkade op joor hem bij zich te houden, liet hem de de Deensche scheepvaart schrijft „National tidende" geruststellend, dat er geen veran- dering te verwachten is, daar dereizennaar Engeland van Esjberg reeds langs een oin- weg over Hanstholm en de Noord-Bngelsche kust geschieden Kcle.u. De Rijkskolendistributie deelt aan de N. R. Crl. hel volgende mede: Hoewel op het oogenblik in verband met de felle koude heel veel huisbrandstof ge- bruikt wordt en dus de belioefte aan huis brandstof groot is, mag dit niet tengevolge hebben, dat door de kolenhandelaren voor anthraclet, eierkolen en kachelkolen hoogere prijzen worden gevraagd, dan aangegeven zijn in de circulaire van den Minister van. Landbouw, Nijverheid en Handel d.d. 15 November 1916 aan de burgemeeslers, te weten 2.20 voor Limburgscbe en Duitsche anthraciet, 2,50 voor Belgische anthra clet, 160 voor eierkolen en f 1.75 voor kachelkolen, alles per H.L., franco huis. Op deze prijzen kan alleen -voor som migen. ten opziclite \ran de vracht ongunstig gelegen plaatsen, met goedkeurmg van de Rijkskolendistributie, een tutzondering wor den gemaakt. Mochten derhalvc toch hoogere prijzen gevraagd worden, dan wordt het publiek in zijn to' Het ligt in hel voornemen van de Rijks kolendistributie om. mochten dengelijke ge val len haar bekend worden gemaakt, den betreffenden handelaar van het vender be- trekken van kolen uit te sluiten. uniform dragen, doch gebruikte hem meer als oppasser dan ds soldaat. Enrico Toti was dus vrijwilliger, want, ge- brekkig als hij was, kwam liij voor den mililairen diensl niet in aanmerking. Romem van geboorte, had iiij vroeger reeds twintig jaar in de gelederen der gersagl iere gediend. Tben vroeg hij ontslag uit den. diensl en kreeg ecu plaats bij de staatsspoorwegen. Daar had hij het cngeluk onder den rangee- renden trein le genaken en men moest zijn linkerbeen bij de dij afzetten. Toti echter verloor trots dit origeluk zijn geestkrachi niet. Handig knuttelaar als hij was, zette hij te Rome een wirkeltje op van speelgoed en liehle nieubelen, dingen die liij zelf ver- vaardigde. Dien haiidel braclit liij gaande- <veg to I eenigen bioei, zoodat hij ten laatstc zelFs knechts in dienst lion nemen en lot zekeren welstatid gcraakte. Maar dit rustig leven was weiuig in ovcreenstemming met zijn karakter. Ten koste van veel moeite en na veel proefm-'tiingen was hij er in ge- slaagd zich een rij viel le construeeren, een tweewieler, met gecombineerde voel- en handbeweging; daarmede wist hij zich door het gewoel der sir ale n voort te bewegen, sloppende en- afsUjgende door een zijstang met een lilein raadje eraan als een steun uil te zetten. Mel dii voerluig maakle hij ook ^omemS' de Rijks- I voorlbewegen, als een ander, en was vol- Januari van 'i vorig jaar, wist bouwd aan de werf XTiikan' te SlellliL Dc onder de j G-booten komen van hrupp s Germama-weri en de S-booten van Schechau. m den oorlog heeft IIELDENMOED. De coiTespondent van het Hbl. te Rome schrijft: Zeg niet dat in den modcrnei: oorlog de ware hcldeninoed niet meer voorkomt, om- idat hij hi de loopgraven geen gelegenheid leiding toe scheen. De schade zal worden hce[t zich te toonen. RMag zijn dat de oor- veigoed, het bedriig zal later worden vast- J van tegenwoordig grootendeels eeu ma gesteld. Blokkade van de Noordzeebocht. Aan het ..Berliner Tageblatt" wordt uit lopenliagen gemeld: „Een Engelsche nota kondigt de blokkade van de Duitsche Noordzee-bocht, met inbe- grip van een gedeelte van Denemarken en Nederland, aan" De nota jwerd bier pasDins- dagmiddag bekend. Zij is den Deen&chenge- zant te Londen Maandagavond medegedeeld, nadat zjij nierkwaardigerwijze eerst ter ken nis van de Noorsche regeering gebracbt en door deze reeds Donderdag openbaar ge maakt was. „Het Noorsche Dagblad" schrijft over den lingclschen maatregel: Het yaarwater, dat Engeland onveilig zal maken, vormt den noordelijken uitgang van de boclit van Hel goland en strekt zich uit tot terhoogtevan Ringkobing. Esjberg ligt dus binnen de zone. Intusschen is Nederland er in veel sterkere mate dan Denemarken bij belrok- 121) Berger schuade het hoofd. Dat doen anders ook de tneeste mis- dadigers; indertijd, bij de inbraak in de Hypotheek- en Credietbank, heeft onze vriend ook alduis gehandeld. Maar eigen- lijk is bet yeel verstandiger, om te werk te gaan, zooals hij nu gedaan heeft. Na zulk een inbraak worden de stations en de aan- legplaatsen van de booten zoo goed gecon- troleerd, dat de misdadiger het slechts aan ©en bijzonder toeval te danlien heeft, als hij niet wordt gesnapt. Blijft de brave mail daarentegen den eersten tijd kalm in de stad, waar hij de misdaad bedreven heeft, dan raakt de zaak langzaam in den doofpot, de waakzaamheid van de politic verflauwt; en dan is het oogenblik gekomen, dat de inbreker met zijn bezit ongehinderd het veld kan ruimen. Gelukt het hem dan nog' in het ergste geval dat namelijk de verdenking op hem valt zijn alibi te bewijzen, dan heeft hij volstrekt geen vervolging te vrtezcii. Dat zal zeker liier het"geval zijn, mijn- hcer Berger? Bus indien het liem werkelijk gelukt, het bewijs te leveren, dal liij in den laatsten nacht het hotel niet verlaleii heeft, dan is de mogelijliheid 0111 hem te arres- teeren geheel buitengesloten? chinaal bedrijf is geworden, maar er zijn en hi ij veil oogenblik ken, waarop de moed, ont- vlammend, den enkeling tot de geestdrift van de lieldendaad vermag op te stooten, ook lal mogen velen die vervoering als ouder- wetsch en romantisch beschouwen, als een goeslestoestand die sedert de toepassing van mitrailleuses, verstikkende gassen en mor- tieren van 42 c.M. overbodig is geworden. Ik las nog gisteren van heldendaden door bran- cardiers aan het Fransche front verriclit, maar luister hoe o.-er de kinderen van liet nog vuriger Zuiden de moed als van een Horatius Codes kan vaardig worden. Nu oi.-geveer een jaar geleden nieldde zich. bij den majoor Razzing commandant van hetbataljon fiersaglieri-wielrijders, zeliere Enrico Toti, uil Rome, en verzocht hem van zijn bataljon deel te mogen uitmak a. De majoor den wager opnemende. a. k woordde dan, ernstig maar niet onwelwil- lend: Vriend, hoe kan dat? Ge mist je lin- Mijn besle jongen, ge vraagl zooveel tegelijk. Eerst moelen wij de zaak nade onderzoeken. Mijn collega's met de fez zul- len wel dadelijli hier zijn en dan kan het spel beginnen. Weldra kwam dan ook een com miss a. ris van polilie. Berger en hij lie ten eers het personeel van het hotel voorkomen er, ondervroegen alien afzonderlijk. Aanvankelijk hereikten zij daarmee niets. Allen berichtten hetzelfde, namelijk dat de heer, die opi no. 86 logeerde, reeds den vorigen middag geklaagd had over een on- gesletdheid, dat liij zicli des avonds vroeg- tijdig te bed liad begeven en een dokter had laten roepen. Niemand twijfclde er aan of hij had den geheelen naclit zijn bed niet verlaten, dus allerminst hel hotel. Berger bcgon reeds ongeduldig te wor den. De Turk laehte spottend, hij scheen te denken: „Deze slimme collega uit de Hol- landsche stad Amsterdam schijnt op een dwaalspoor geraakt te zijn. Nu, dwalen is menschelijk." Men liet nu den dokter, die den vorigen avond mr. Blackfield behandeld had, roepen. Dr. Martens vermeldde aanvankelijk slechts in het proees-verbaal, dat de zieke geklaagd had over een ongesteldheid, "over hevige hoofdpijn en vermoeidheid in de ledematen. Hij had den patient een thermometer laten aanleggen en geconslaleerd, dat deze negen- en:dertig graden koorts had, en den zieke volstrekte rust aanbevolen. Toen hij van- morgen den palienl wederom bezocht had, daan. Toti, op zijn \ernuftig uitgedachte fiefs, was te Rome een algemeen bekend type. Toen, op een goeden dag, liet hij de zorg voor zijn werk plaats en winliel aan den ,meesterkn©cht" over en toog op reis. Hij wilde vreemde landcn zien. Op zijn twee- wieier ging hij over de Alpen; dwars door Midden-Europa tot zelfs naar St. Petersburg, vandaar „benoorden era naar Stockholm, steeds over land, dan naar Kopenliagen en door Duitschland, Belgie en Frankrijk naar huis terug. Sedert was hij, meer nog dan vroeger, de held van zijn buurt. In Mei 1915 bai-stte de oorlog met Oosten- •ijk uit en Toti zond terstond een verzoek- schrift aan den Minister van Oorlog om weder als bersaglieri (wielrijdend bersaglierPi Le mogen dienstnemen. Het verzoek werd afgewezen; doch hij gaf het jniet op! Hij her- h a aide zijn aanwage drie malen, zijn ver- richlingen op sportgebied en zijn bedre- venheid aanvoerende als bewijzen, dat liij niet ongeschikt voor den dienst kon worden geacht.Hij verktaarde zich bereid tot liet meest hard© en nederige werk, indien hij maar werd toegelaten. Toen alles niet hielp, zette hij zich op zijn rijwiel en begaf zich noordwaarts. Door Iiemiddeling, die hij zich had weten te vensehaffen, wist hij bij den herlog van Aosta, die aan het front van den Isonzo 't opperbevel voerde. toegang te verkrijgen. Dezen vertelde hij dan at zijn wedervaren en wist zijn zaak met zooveel aandrang en warm'te te bepleiten, dat liem allhans werd loegestaan bij de troepen te hi ij ven Soldaat was hij nog wel niet, maar men gebruikte hem als boodschappei acliter het front en voor andere liehle diensten. Dan, in hij gedaan te krijgen, dat liij manschappen van majoor Razzini werd op- genomen. Ook deze echter wilde nooil loe- staan, dat Toti zijn makkers in het gevecht olgde; wel gaf liij hem opdrachteu van ver- trouwen, doch de lirijgsvaardige invalide voelde zich altijd te kort gedaan geen deel te mogen nemen aan de wezenlijke aclie. Steeds in goed humeur was hij onder zijn mede-soldaten weldra even populair als hij vroeger in zijn omgeving te Rome geweest was, wist lien aan te isporen, op te monteren, de voortreffelijke geest, die er in den troep lieerschte, werd er door Toti niet ingebraclit, maar manifesteerde zich als I ware in zijn kwinkslagen. Toen den 6 Augustus 1916 het bataljon last kreeg zeliere zeer sterke positie ten O. van Monfalcone aan le vallen, smeekte Enrico Toti zijn commandant ditmaal len- minste niet achter te moeten blijven. Hin- kendc op zijn kruk (ook van eigen maaksel), met de geoefendheid, die hij zich liad weten te verwerven, was hij, bommen werpende cn met een karabijn in de vuist, onder hen die in de vijandclijke loopgraven wis ten door te dringen. Na een scherp gevecht werd de stelling van ,.hoogte 85' vermeeslerd. Doch niet zoodra hadden de bersaglieri er vasten voet, of de Oostenrijkers gingen tot een legenaanval over. De strijd ontbrandde heviger dan te voor. Toti, reeds eenmaal ge- wond, ging voort zijn makkers aan tevuren; weer gewond gaf hij nog geen kamp maar streed met verdubbelde woede verder; dan vd&r de derde maal, en nu doodelijk in de borst getroffen, slingerde liij zijn kruli in de gelederen van de aanstormendc vij- anden met den uitroep: „Leve Italie! Leve de bersaglieri!" Neerstortende nam li stervend. de vederpluim van zijn stalen helm en kuste die. Bij Kon. Besluit werd hem voor betoonde moed en toewijding de gouden medaille loe- gekend Een sobere motiveering van tien regels vermeldt hoe deze held voor zijn land gevalien is, als een bersaglieri. TOBPEDOBOOT EN TORPEDOJAGEB De .Dally Chronicle", herimiert er in ver band met de populaire verslagen omtrent den strijd aan de Nederlandsche kust aan, dat daarin dikwijls de woorden torpedoboot en torpedojager door elkander worden ge bruikt, alsof zij hetzelfde beteekenden. Het zijn natuurlijk geheel verschillende vaat- tuigen. De torpedobooljager werd oorspronkelijk geconstrueerd met het doel, de torpedoboo- ten onschadelijk te maken. Hij werd daar toe van zeer krachtige machines voorzien, zoo daL hij eene buitengewone snelheid konont- wikkelen en de torpedoboot, die minder snel kon loopen, plotseling kon over vallen, cn onschadelijk maken. Engeland heeTt de eigenlijke lorped.oboo ten sedert 1908 niet meer gebouwd: Duitsch land lieeft -ze reeds sedert 1898 niet meer op stapel gezet. Wal bij de Engelsclie marine een torpedo- boatdesUoyer (Ned.torpedobooljager) wordt genoemd, vindl men echter in de Duitsche marine als Grosse Torpedo-Boote aangeduid De Engelsche torpedobootjagers dragen ee'n naam, de Duitsche daaren tegen slechts een letter en nummer. Die letters duiden den naam vim de plaats aan waar het schip gebouwd is. De „V 69". die j.l. Dinsdag in bescliadig- den toes Land IJmuiden binnenliep,is ge waarde dokter. was de lemperatnur wel een weinig gedaald, 1 -i-vl vrij van koorts was de patient ech ter nog nicL en hij had den zieke dus nog geen verlof kunnen geven om op te staan. Berger stond voor het veasier en Irom- nii'le een marsch_op de ruiten. Nu lieerde lii' ich plotseling om en vi'ocg: Nog een ding, mijn K, i het ook mogelijk zijn, dat die beer door de een of andere medicijn kunstmatige koortsverschijnselen heeft opgewekt? En is het verder mogelijk, dat liij desniettegen- staande, misschien door liet gebruik van een tegenmiddei, eenige uren nadat u liem giste ren hebt opgezocht, tocii zijn bed, zijnkamer en het hotel neefl kumien verlaten? Dr. Martens daclit een oogenblik na, toen stemde hij toe: Onmogetijk is het niet. Deze woorden werden nog in hel pro- ces-verbaal opgenomen, waaraa de dokter vertrok. Nu begon Berger hel holelpensoneei te ondei'vragen lietgeen reeds vroeger door zijn Turkschen collega was geschied. Ook dit verhoor bleef aanvankelijk zon- der gevolg. Toen Berger echter het vra- gen niet opgaf. zei eindelijk de kellner, die speciaal belast was met de bedicning van den logeergast op' no. 86, dat mr. Black- field 's avonds ongeveer hulftwaalf nog eens hard had gescheld. Hij, de kellner, was naar hem toegesnetd, en mr. Blackfield had hem gevraagd of de nachtportier den dagportier reeds had afgelost. Toen de kellner dit toe- toes lemmend had beantwoord, had de zieke Sedert het begin va men ook W- en B-booten gezien; deze zijn waarschijnl'ijk resp. afkomstig van de werf Weser le Bremen en Bt'ohm Yoss te Ham burg HOOP EN VREES. Naar de Londensclie correspondent van de Secolo bericht, die aan het Engelsche front in Frankrijk is geweest, zijn de mili- taire voorbereidingen voor liet komende of- fensief van reusachligen omvang en gelijken zij op hel aanzwellen van de golven aan het strand van den oceaan. Niets zal denstoot van het Engelsche leger kunnen veers! a an en liet vertrouwen op de overwinning is volkqmen. Volgens den correspondent van de Cor- riere delta Sera relient men intusschen op een spoedig offensief van Duitsche zijde. DE ELLENDE IN RUSLAND. Volgens een Wolff-telegram uit Bert ij n werd in eeu bus met suiker een brief uil Moskou van 18 November gevonden, dien de vrouw van een krijgsgevangen Rus haar man op deze wijze trachlte te doen toeliomen. In dien brief schrijft de vrouvdat door de ongehoorde speculalie de prijzen der levens middelen lot hongersuoodprijzen zijn gewor den, dat brood nauwelijks is te krijgen, bo ter twee roebel per pond kost en boven- dien schaarsch is, dat vleesch nooit meer op tafel komt, dat er onder het voile groote spanning heerscht, enz. Als de ooilog nog een j a ;u duurt, sterven we alien van iiongci Kegt de vrouw. Verder inaanl ze melding vail hongeronlusten te Pelrograd en de geweld- dadige onderdruHkiiig hiervan door de politic. De politic wordt gcoefend met kanoni on ma- cliiiiegeweer, zegt ze; en heeft zieti vei- lianst juisl als de troepen aan het front. SCHOLIEREN IN HET LANDROl AV- BEDRIJF. De Fransche Minister van Landbouw heeft een soort vrijwilligers-dienst van sell otic pen georganlseerd om eenerzijds den landbouw meer arbeidskrachten te verstrekken en an- derzijds'd e mogelijliheid le open en. /dat oiibe- bouwd land in de buurt van de sfeden be- bouwd wordt. ER N SC1I-VL VANDER EN EN ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Een nieuwe ier is aan den hemel van de buitenlandsche jioliliek gerezen. In het Engelsch tijdsclirift „New Europe' voegt Monsieur Pierre Macs Zeeuwsch-Vlaanderen bij Belgie. Wij weten nog niet schrijft Julius Hoste in ..Vrii Belgie" of Monsieur Pierre Maes liet at dan niet met den heer L. Dim >nt- Wilden eens is om het aldus uitgebreide Belgie met ander Nederlandsch en Duitsch gi-ondgebied op te richten tot. „une marche du nord", die tevens een economisclie voor- posl zou worden van Engeland en Prank- rijk. Maar liet ware loglschj. De Scheldestroom dient naar liet oordeei van sommige drijvers uitgediepl tot eengroo- - te twees pall tuss.clieii onze beide kleine tan- den. Men moet zich inderdaad geen illnsie maken over de geneigdheid van Nederland om aan welke mogendheid ook grondgebied af le staan. B'ij den aanvang van den oOrlog, toen Duitschland ;zegedronke.n door onze gewesten oprukte, werd ook van Duitsche zijde op de wenschelijkheid gewez.en I ranscli-! laan- deren bij ons land te voegen. I it sympatbie hem een recept gegeven, om dit den nainl- portier te o'verhandigen en hem te gelasten dit recept terstond naar de apotheek te bren gen Cn op hel lilaai'iiiakcn van de medicijn te wachlen. Hij; de kellner, was toen naar bed gegaan en wist verder van niets. Hmliet Berger hooren en wisselde een l>eteekenisvollen blik met Hans. Nu werd de nachtportier geroepen en deze bevestigde, lietgeen de kellner gezegd dat liij namelijk op den genoemden tijd de medicijn voor mr. Blackfield uil de apo theek liad gebaald en gedurende zijn af- wezigheid het toeziclit op de huisdeur had opgedragen aan ©en der huisknechts. Ook de huiskneeht werd gehaald en toen Berger dezen ondervroeg, kwam hel uit, dat een oogenblik nadat de nachtportier liet hotel had verlaleii. een liem onbeliende beer eveneens de deur was uitgegaan. 1 oen de- porlier uit de apotheek terugkwam. had liij aan de kamerdeur van no. 86 gelilopt en toen liij geen anlwoord kreeg, liet flesclije voor de deuir gezgt, in de meening, dat de zieke reeds sliep. Aha - nu hebben wij liem! laclitc Ber ger opgeruimd. Dat was slim overtegd, om den nachtportier weg le zond en. Gedurende Jiet verdere- verhoor kwam aan het licht, dal de beide portiere, d, dag- en de nachtportier, niet zeker wisten of er niet "in het kwartiertje, waarin de een den ander afloiste, een gast het hotel had kunnen biii- nenkomen. Zij hadden beiden in de porliersloge ge- zeten en onibeteu; geheel onmogelijk was het natuurlijti niot, u.it het aan hun opmerk- zaamheid zou zijn ontsnajit als er itmand door de vestibule van hel hotel gegaan was. Nu terstond aan liet werk, collega; ill geloof dat het tijd is oin tot de arrestatie over te gaan. De Turk krabde zich een weinig verlegen achter het oor. Maar wij kunnen ons immers loch nog vergissen; indien mr. Blackfield nu de de inbreker eens niet is? Met hel Engelsche -gezantsohap valt in zullie gevalien niet te gekscl, .ren, vooral niet waar liet de arresta- tie van een der EngeL lie ondcrdanen be- treft. Daaruit kunnen voor niij groote on- aangenaamheden voortvloeieu. V\ erkelijk, met de Engelschen valt niet te spotten. Francis die tot nu toe alles zwijgend had aangehoord> kwam tusschenbeiden. Laat dat aan mij over. Mijn naam is lord Alvor, ik ben pereoonlijlt bekend met den Engelschen gezanl en lioop de zaak volkomen in liet reine te kunnen brengen, indien ze minder goed mocht aftoopen. Men begaf zich nu naar kamer no. 86. Voor de deur stond' reeds een politieagent op schildwacht, 0111 den inbreker te ver- hinderen het hazenpad te kiezen. De Turksche commissaris van politic klop- te aan de deur. In naam van Z. M. den sultan, in naam van de wet Geen antwoord. Berger werd ongeduldig. (Wordt vervolgd.-) COURANT.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1917 | | pagina 1