ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTffiLAD VOOR Z^WSCH-VLAANDEREN. ssrsp^sszrrJzst.yarsuj--*.- No. 6484. Dinsdag 23 Jaiuari 1917. 57e Jaargang LANDS T O B M. L A NDSTO R M. eiMIlITlMO. Verbod verkoop Bio em en M eel. REKENINGEN ADVERTENTlfiN ABONNEMENT: Telefoosi 25. Bit Blad verschijnt MasiHag-, WnensHag- en Trijdagayond. flmrwl 3P Feestdagen, hij d* D™ .uau j«t '""j™"'™". A M D S T O R 1W JAARKLASSS 1917. Oproeping voor den werkelijken. dienst. Oproeping voor den werkelijken dienst n t^g^ Distributieregeling van Meel en Bloem. ten laste der gemeente. 110.000 K G. fijne Sintels, - BINNENLAN 0. Per 3 maanden binnen de stad 1Franco per post voor Nederland 1.10. Sj vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-lndie en Amerika 1.65. overig Buitenland 2. M«n abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. \i i 0.+ a ronplQ f 0 40. Voor elken regel meer 0.10. BiTdirecte opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de priis slechts tweemaal berekend. Grootere letters'en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd inzending van advertentien voor t UUP op den dag der uitgave. Ati A. Bit het depot IIP lnfanterie-Brigade: B. B> het depot Begiment Genietroepen C. Bij let depot van het korps Wielrijders Bij het korps Pontonniers: F. Bij het depot 3e Begiment van Ooteghem Henri Kemij Rnzalie I 1917 15 Veld-Artillerie F. Bij de Zeemacht Aan de oproeping belioeten NIET of VOORLOOPIG NIET le voldoen: ~r De landstonnplichtigen genoemd onder A, B, C en D moeten zich op den dag van aanmelding des voormiddags 10 uur bevinden voor het gemeer.tehuis. De landstormplichtigen genoemd onder E en F, moeten zich resp. 2 April en 2U Febmari aanSn ter Gemeente-secretarie tot het la oatvahgst nemea van vervoer- bewijzea Aan de oproeping mogen VOORLOOPIG NIL V voldoen: .Iaarklassifn 1909 en 1908. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt ingevolge circulaire No. 140 van Z. E. den Minister van Landbouw, Nijver- heid en Handel, d.d. 20 Januari 1917, bekend de volgende Artikel 1 Verkoop zoowel als afleveriug van meel j en bloem is van af heden verboden. Artikel 2. Van het verbod, gesteld in art. 1, is uitgezonderd de verkoop en de aflevering van meel en bloem aan hen, die meel en bloem voor de uitoetening van hun bedryf behoeven. Artikel 3. Deze regeling houdt op van kraeht te zijn'bij de inwerkingtreding van de distri butieregeling van brood, bloem, meel eu rogge, d.d. 27 December 1916, No. 109441, afd. Handel. Ter Neuzen, 22 Januari 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Burgemeester en Wethouders van ZAAM- SLAG noodigen een ieder uit, om de vorderingen, welke zij ten laste van de ge meente mochten hebben, zoo spoedig moge- ltjk in te dienen en daartoe den uitersten termjjn niet af te wachten. Zaaraslag, 5 Januari 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JOH. DE FEIJTER, Burgemeester. J. STOLE Lz., Secr,etari8. Burgemeester en Wethouders 6a=, van ZAAMSLAG vragen prijs- opgaaf voor de leverantie van te leveren franco aan de Margarethahaven. Aanbiedingen worden ingewacht voor oj op 26 Jannari a. s. Zaamslag, 19 Januari 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JOH. DE FEIJTER, Burgemeester. J. STOLE Lzn., Secretaris. Een Oranjeklanle. De Eoningin heeft de laatste weken her- haaldelijk laten informeeren naar den ge- zondheidstoestand van mej. Eoekoek- Alter, een vurige orarjeklaute, die in den afgeioo- pen zomer elken morgen naar fc nitiijden van 't Prinsesje uit 't paleis in 't Bosch kwam kijken, en die daarmee de aandacht van de Eoningin tot zich getrokken had. De Eoningin heeft indertjjd juffrouw Eoekoek laten uituoodigen, met 't Piinses- je, ren bouquet in "den paleistnin teplukken een invitatie waaraan toen door de juf frouw gaarne gevolg gegeven is. En nu on- lang ontving de zieke weer bloemen van de Eoningin, benevens het portret van het Prinsesje, met begeleideud schrjjven. Dr. Kuyper. Wij vernemen dat de aanval van influenza, waaraan Dr. Euyper ljjdt, het gevaartijke tiidperk te boven is. De geneesheer heett zijn patient echter, wegens diens zwakte, voorloopig het verrichten van alien arbeid verboden. Geriuge builenjfewone "bi'lasting-opbrengsl. De belastingen in verband met de bui- tengewone omstandigheden (Oorlogswmst- belasting en Verdedigingsbelastingen) heb ben tot nu toe het naar verhouding luttele- bedrag van 5.136.00 opgeleverd. K a mer verkiezingon 1917. De voorzitters van de in de Tweede Earner vertegenwoordigende politieke partgen heb ben in een Donderdagmiddag gehouden vergadering besloten, volgecd schrijven te richten aan den tgdeljjken voorzitter van den Ministerraad Excellence De ondergeteekenden, te zamen optredende als voorzitters der in de Tweede Earner der Staten-Generaal vertegenwoordigde poli tieke partijen, meenen aan Uwe Exc. mede- deeling te moeten doen van het door hun hoofdbesturen na gezamenlijk oveHeg ge- nornen besluit cm te bevorderen dat door nun partgen unaersiaanue guuragsign worue ,/Bg de verkieziDgen voor leden van de Tweede Earner der Staten-Generaal, welke teD gevolge van de ontbicding met het oog op de Grondwetsherziening in 1917 zullen moecen plaats vinden, zal door alle part jjen worden gepoogd, te bewerken, dat de zit- tende leden geen bestrjjding vinden en zoo mogelgk bjj enkele candidaatstelling worden herkozen. Hierbg wordt echter uitdrukkeigk voor- opgesteld, dat gedurende de parlementaire periode, aahvangende na bedoelde verkieziug en eindigende met de ontbindmg tengevolge van de eerste verkiezing krachten3 even- redi" kiesrecht, door alle partjjen zal worden bevorderd, dat elke beslissing zal worden vermeden over eenig onderwerp, dat tot politieken beginselstrijd zou leiden." Naar de ondergeteekenden vertrouwen, zal dit besluit, genomen in 's lands belang en gelet op de tegenwoordige omstandig heden, ook bij de Regeering instemming kunnen vinden. Het adres is geteekend door of namena de voorzitters van de Liberale Unie, de Christeljjk-Historische Unie, het Oentraal Comity "der Anti-revolutionaire Party, den Algemeenen Bond van Roomsch Katholieke EiesvereenigiDgen in Neder and. den Vrij- zinnig-Democratischen Bond, de Sociaal- Democratische Arbeiderspartjj, den Bond van Yrije Liberalen. Opftehouden Regeeringsgraan. H«t stoomschip „Westerdjjk", rau Sol- leveld, van der Meer en van Hattem's Stoomvaartmaatschappjj, ligt nu al 31 da- gen te Stornoway, waar het stoomschip, geladen met 4500 ton graan voor de Re geering van Nederland, moest binnenloo- pen wegens gebrek 'aan kolen. loen de kapitein brandstof wilde aanvullen bleek dat niet te zullen gaan, tenzg de reederjj zich verbond, hetzjj 30 pCt. van haa^ laad- ruimte af te staan aan de Engelsche re geering, hetzij bereid bleek elk van de schepen harer vloot een reis voor Engel sche rekening t,e lateu maken. Dereederg kon natuurlijk in dit aan bod niet t,reden, omdat haar schepen waren gerequireerd door de Nederlandsche Regeering voor het vervoer van granen ten behoeve van de Nederlandsche bevolking. De reederjj heeft sedert alle mogelgke stappen gedaan in Engelaud, de Neder landsche Regeering heeft vertoogen gericht doch het eenige re^ultaat tot heden is, dat 4500 ton Regeeringsgraan, die we hier zoo goed zouden kunnen gebruiken in de haven' van Stornoway ligt te verrotten De communicatie van de reederg met t schip is eveneens verbroken. daar de ree- derij een telegram van den kapitein heeft gehad- en verder onkundig is ofhaareigen berichten den gezagvoerder hebben bereikt. De eenige wgze tot tertrgkeer is, dat het schip door een sleepboot wordt gehaald, doch de betrokken sleepbootreedergen zijn, CO U RANT De Burgemeester van TER NEUZENwS opger^n gesteld. ZIJ DIE ZIJN TOEGEWEZEN A AN DATUM EN UUR VAN OPKOMST. PLAATS VAN OPKOMST. AANMER- KINGEN. D. de lnfanterie (hieron- der begrepen grenadiers, ja- hospitaalsoldaten en zieken- dragers deeerstehelft Wielrljders de Pontonniers de Genie de Keemaclii bet le gedeelte Cavalerie de Veld- en rijdende Artlllerie de tweede helft Wielrjj der# het 2e gedeelte Cavalerie 1 Februari 1917 des na- middags te 2,3. uur idem idem idem 21 Februari 1917 desna- middags te 1,30 _uur. 2 Maart 1917 des namid- dags te 12,30 uur 3 April 1917 des nainid- dags te 12,30 uur 17 April 1917 des namid- dags te 12,30 uur 18 Mei 1917 des namid- u yiiil<lt-Hnir«. in bet gym nastieklokaal aan de ftiroeii- inn- kt. idem idem idem Middelbnrg, in de ka- zerne in de 3k rte Ni<=ord- straat. idem Middelburjr, in het gym- nastieklokaal aan defiroen- markt. Jliddrlbure, in de ka zerne in de Ilorte Nioord- strant. idem De Burgemeester van TER ^^^b^gen^iCTonZr'?ermetde,nbij'dedzaetndwo1rdedn opgeroepen om op aanwezig te'ten r.ede bij bet leKer in werkelijken dienst te wwrden gesteld. GESLACIITS- EN VOORNAMEN. JAAR- KLASSE VOLGNUMMER, WAARONDER INGESCHREVEN. Dag van 'aanmelding. Uur van AANMELDING. PLAATS VAN AAN MELDING. 1913 i 4Q17 I 6 I 1 Februari |2uur3Cmin. de Feijter Jan j j-j id id. Schelfaut Midadus I 19'6 I lx 1 I ami 2 I 1 Februari |2uur30min. D'hert Gustaaf Franciscus I 191' id Harte Krijn I id. 1917 id. id. id. id. 1 10 13 14 22 van den Bulck Cornelis Petrus Jansen Abraham Lalfort Leonardos Johannes Meijer Gerardus Johannes van Wijck Jan Frederiksen Abraham Hamelink Pieter de Jonge Jozias de Ridder Jan Cornelis Visser Reinier de Vuijst Jan 10 id id 1917 id. id. id. id. id. 7 8 11 16 20 21 1 Februari id. id. id. id. id. I 3 April 112 uur 30min uu r 30 min. 2 uur 30 min. 1Vi a.«ISSClt JrUijb f 1 or, T'n moeten daartoe behalve de Gv^vicid/icvs en Jagers ook^orden omschreven, personen "itTvan l^'dle ^ersoonluk^. tot landstorrnafdeelingcn, Ook de vrijwilhgers van den lands ortr,lia ,?PPhintcnis landstormplichtig zouden zijn, zijn in deze ovkomst worden verbroken. KAvonstnande oDroening in werkelijken dienst moet uitgereikt of toegezonden. -T2T 2 i Februari 1 uur 30 min MIDDELBURG. de Korte Noord- straat. a zii die gedipnd hebben bij de zeemacht - bet korps mariniers en de marine-reserve daaronder b'egrepen bij het. leger hier te lande het reserve-personeelbij de landmacnt hieronder begrepen bij de gouvernements- marine in Nederlandsch-Indie of bij de koloniale troepen b. zij, die gevestigd zijn elders dan in Nederland, Duitschland of Belgie e zii die van opkomst uitdrukkelijk zijn vrij- qesteld, als dienende op particuliere stoomvaart- tuieen welke wegens niobilisatie van de vloot ter beschikking zijn van het Departement van Marine, dan wel als behoorende tot een der groepen van personen, in dienst van den btaat, een provincie of gemeente enz. i. zii, die landstormplichtig zijn geworden ten gevol"e van een bun als militiepUchtige ver- leende vrijstelling wegens kostwinnerschap, voor zoover de vrijstelling nog met voorgoed is verleend en niet is gevolgd door vrijstelling wegens broederdienst e zii, die landstormplichtig zijn geworden ten ge- volge van een hun als militieplichtige verleende vriistelling wegens persoonlijke onmisbaarheid, als bedoeld in art. 34, eerste lid, der Militiewet, voor zOover de vrijstelling niet reeds voor 1 Januari 1916 voorgoed is verleend en niet is gevolgd door vrijstelling wegens broederdienst f zip, die als geestelijke, bedienaar van den gods- dienst of student in de godgeleerdheid. enz., ontslug van den dienstplicht hebben gevraagd, doch op wier aanvraag om ontslag nog niet is beslist g. zij, van wie bij den keuringsraad is gebleken, dat zij kleiner zijn dan 1.55 M. h. zij, die op grond van een verdrag met een vreemden Staat ontslag van den dienstplicht bij den landstorm hebben gevraagd, doch op wier aanvraag om ontslag nog niet is beslist i. zij, die ter beschikking van de Regeering zijn <*esteld dan wel kracbtens art. 357 of art. 442 B. W. -in een tuchtschool of rijksopvoedingsge- sticht zijn geplaatst De landstormplichtige, die vermeent te verkeeren in een der hiervoren onder ai omschreven ge- vallenwelke aanspraak geven op vrijstelling of voorloopige vrijstelling van opkomstkan zich des- gewenscht om inlicliting vervoegen ter yemeente- secretarie op een werkdag tusschen 2 en 4 uur namiddags. ZIEKTE. Ingeval ziekte of gebreken de opkomst mochten verhinderen, dient de landstormplichtige hiervan zoodra doenlijk door overlegging van een gelegaliseerde geneeskundige verklaring ter gemeente-secretarie te doen blijken. Houdt de opgeroepen landstormplichtige ver- blijf in een gezin, waar een ziekte heerscht, als vermeld in de wet, houdende voorzieningen tegen besmettelijke ziekten, of in een gezin, waarin zulk een ziekte heeft geheerscht en het gevaar voor besmetting nog niet is geweken. dan mag hij aan de oproeping voorloopig met voldoen. Van deze omstandigheid behoort de dienstplichtige onverwijld kennis te geven ter gemeente-secretarie. DESERTIE. Bij, die zonder geldige reden aan deze oproeping voor den werkelijken dienst niet voldoet, stelt er zich aan bloot als deserteur te worden behandeld KOSTWINNERSCHAP. Indien ten gevolge van het verblijf in werkelijken dienst van den opge roepen landstormplichtige-voldoende middelen tot levensonderboud ontbreken of zouden komen te ontbreken aan zijn gezin of aan dat, waartoe bij behoort of waarin hij als pleegkind is opgenomen, dan wel aan personen, die hem in den eersten of den tweeden graad van bloed- of aanverwant- schap bestaan, dan kunnen belanghebbenden zich wenden tot den Burgemeester met een o n g e- z e g e 1 d door den landstormplichtige mede-ouder- teekend verzoekschrift, tot het ontvangen eener geldeiijke ver.goeding. NIET-OPKOMST. Wie wegens een geldige reden niet aan de oproeping voldoet moet, zoodra deze reden ophoudt te bestaan, daarvan ter gemeente-secretarie kennis geven. mrden behanaeia. on Ter Neuzen, 20 Januari 191;. Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. worden vrijgesteld van de verplichting om aan de oproeping te voldoen. to Zii die verblijf houden in een gemeente, waar een der ziekten, vermeld in de wet, houdende voor- daarvan onverwijld kennis te geven ter gemeente-secretarie. .■rninft'ai De landstormplichtige, die teneinde aan deze oproeping te voldoen, gebruik moet maken ^an "spoor, tram of stoomboot to*wTrk- drv6oThetgvertrek zS'vervoegen ter gemeente-secretarie. Alsdan zal hem inlichting aangaande de rl kunnen wmden gegeven en desgewenscht een daggeld van /0,25 worden mtbetaald, mdien hij daarop recht heeft. ^wn-SiTK Ingeval ziekte of gebreken de opkomst mochten verhinderen, dient de landstormplichtige ™n* zoodTa doTnlijk door overlegging" van een gelegaliseerde geneeskundige verklaring ter gemeente-secretarie te doen blijken. DKMKKTIK. Hij, die zonder geldige reden aan deze oproeping voor den werkelijken dienst met voldoet, stelt er zich aan bloot als deserteur te worden behandeld. uitfiVWIAlER^CIijIP. Indien tengevolge van het verblijf in werkelijken dienst van den opge- besta-in dan kunnen belanghebbenden zich wenden tot den Burgemeester met eenon g e z e g door den landstormplichtige mede-onderteekend verzoekschrift, tot het ontvangen eener gel e j SIET-OPKBllliTi Wie wegens een geldige reden niet aan de oproeping voldoet, moet, zoodra deze reden ophoudt te bestaan, daarvan ter gemeente-secretarie kenms geven. De landstorm j aarklasse 1»»S» zal vermoedelijk voor een gedeelte in begin Maart 1917 en ook h6t De^'andstormj^arkk^se1zaf ^moedehjde vo"or een'1'gedeelte in April 1913 en voor hetoverige in hoofdzaak in begin Juni 1913 moeten opkomen. Ter Neuzen, 20 Januar 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maaktbekend,dateeneOpenbare Vergadering van den Gemeenteraad zal worden gehouden op Dmnleralnsr den 35 Jan. 1913, des voor middags ten 10 ure. Ter Neuzen, den 21 Jan. 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. (hi. Ort.;

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1917 | | pagina 1