ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Zeepdistributie. No. 6482. Donderdag 18 Januari 1917. 67e Jaargang. Cpeat&ro Verkooping. REKENINGEN 1IYB1LUK SISIAPT. ABONNEMENT: ADVERTENTIfiN BINNENLAND. Telefoon £53. ruim twee honderd bussen zachte Zeep, zeyentien flesschen Slaolie, negen bussen Raapolie en eenige bussen Plantenyet. op Donderdag 18 dezer, alle werkdagen des yoormiddags vaij 942 uur. ten laste der gemeente. Dit Blad yersehynt Haandao", Woensdag- en Yrydagavond, ttitgezeudird op Feestdagen, by de Firma P. J. YAH DE SANDE te Ter Neuzen. 1 2 U X L L r 0 M. idel mmsmmm Far 3 maanden binnen de stad 1.—Franco per post voor Nederland 1.10. SI| vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika /1.65, overig Buitenland 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0.10, Bi] direct© opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt da prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 UUP op den dag der uitgave. De Hoofdcontroleur-Boek- houder v/h Levensmiddelen- bureau maakt bekend, dat met ingang van 22 dezer het kantoor voor het publiek ge- opend zal zijn 2X6) NEDERLAND EN DE GEDEPORTEERDE BELGEN. COURANT De Burgemeester ■'an TER NEUZEN, zal op Vrijdag IW Januari a, des voormiddags ten 10 tire, aan het JPo litieburea u op den Smidswal te Ter Neuzen, in het openbaar verkoopen Ter Neuzen, 17 Januari 1917. J. HUIZINGA, Burgemeester. De Burgemeester van- TER NEUZEN noodigt de grossiers en winkeliers in ZEEP van Ter Neuzen pit, tot het bijwoneh eener vergadering des voormiddags te 10 UUP, op het Ge- meentehuis, teneinde eene regeling vast te stellen in'zake het betrekken van Zeep. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Ter Neuzen, 16 Jan. 1917. De Hoofdcontroleur-Boekhouder voornoemd, L. W. RIJNBERG. Burgemeester en Wethouders van ZAAM- ving van do. liuurprijzen van won in gen van SLAG noodigen een ieder uit, em de vorderingen, welke zij ten laste van de ge meente mochten hebben, zoo spoedig moge- lijk in te dienen en daartoe den uitersten termijn niet af te wachten. Zaamslag, 5 Januari 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JOH. DE FELJUER, Burgemeester. J. STOLK Lz., Secretaris. Mr. Goeman Borgesius. De toestand van den heer Mr. Goeman Borgesius, Voorzitter der Tweede Kamer, was gisternacht nog onveranderd zorg- wekkend. Gisteren is zijne echtgenoote overleden. TWEEDE KAMER. Vergadering van 16 Januari 1917. De voorzitter dec It mede, dat de regeling van werkzaamheden is veranderd en thans eerst de behai. eling der Huurcommissiewet zal worden voortgezet. Die an li-h u uropdrijvingswet. Aan de orde is, volgens de H. Crt., de wet tot voorkoming van onredelijke opdrij- Men moest hel eindelijk opgeven en ver- trok. Men legde het eerste gedeelle van den terugweg gezamenlijk af. Beneden aange- komen, ging ieder zijns weegs. Nadat men afscheid van elkaar genomen had, vertrokken de Kozakken terstond naar de stad met de gevangenen. De oude Tolchat kreeg een aanzienlijke belooning. God zegene u en schenke u een lang leven! En steeds een teug rooden wijn meer dan u voor uw dorst belioeft! En als u eens lust Iiebl een beer te schieten, of een seburk van een roover wilt van'gen, ver- geet dan den ouden Tolchat niet! God ze gene u, jong vaderije! en de patriarch nam daarmee Van Hans glimlachend afscheid. Ten slotte bleven Muller, lord Alvor, Ber- ger en Hans alleen over en begaven zicli op weg naar Marienthal. Muller en A-lvor reden voorop, Berger en Hans volgdeh. Hans vertclde Berger alles wat hij van lagere htiurwaarde. Artikel 4. Voortgezet wordt de behandeling van arti ke! 4, luidende: „De huurcommissie behandelt en beslist de bij liaar aangebrachte zaken zoo spoe dig mogelijk. De huurcommissie keurt den lioogeren huurprijs niet goed, zoo de verhuurder niet aanneinelijk maakt, dat de lioogere huurprijs redelijk is in verband met de hoogere uit- gaven, die liij ter zake van de woning heeft te bestrijden. In bijzondere gevallen ectiter kan de huurcommissie de verhooging op and-enen grand goedkeuren, zoo haar blijkt, dat de huurder met de verhooging instemt". Anienilement-Brion renleslajil.Iaard. De heer Drion (vrij-lib.) verdedigt een amendement op (lit artikel, om na de woor- den „in verband met de" in te voegen „stij- ging van den rentastandaard en". De bedoeling van het amendement is, toe te laten, dat ook de renteslandaardsIij- ging ten voile verhaald kan wooden op de huurprijs verhooging. Amendeme it-Snceck Henkemans. De heer Snoeck Henkemans (christ.-hist.) verdedigt een amendement om in het artikel in te lasschen: „of in verband met de alge- meene kosten van zijn verbMurders bedrijf" De hedoeling is, ook die algemeene kosten als motief tot huurverhooging te laten gel- den. Minister Orl er tie amernlementen,. De Minister van Justitie, de heer Old, he- strijdt hel (jmendement-Drion, als rustende op een fictie. De voorsteller wil de huis- eigenajen heschermen, die geen tiypotheek hebben, maar als zij le kampen hehlxm met moeilijkheden, kunnen zij liun huis verkoo pen of een liypolheek nemen. Hel amende ment Snoeck Henkemans zal de moeilijk heden, die de huurcommissie zal ondervin- den, niet oplossen. Daarom vindt de llegee- ring aanneming er van niet wensclielijk, al zal zij, waimeer de Ivamer er toe o verge at. er in berusten. De stemming. Hel amendemenUde Wijkerslooth om tus- schen de woorden „in verband met" en „de hoogere uilgaven" in te lasschen de woor den „de normale liuurwaande op 1 Januari 1916 vermeerderd met" wordt met 58 tegen 5 stemmen aangenomen. Het amendement-Drion wordt met 13 Legen 20 stemmen verworpen. Het amendement-Snoeck Henkemans wordt met 36 tegen 27 stemmen verworpen. Het amendement-Mendels om den slotzin van het arlike! le doen vervallen wordL met 45 tegen 18 stemmen verworpen. Het artykel wordt vastgesteld. .ArlikeI 5. Aan de orde is artikel 5, luiidendje: „Keurt de huurcommissie den Iioogen huurprijs niet goed, dan stelt zij, den ver li uurder gehoord, althans behooidijk opge- roepen, het bedrag \rast, waarvoor de wo ning mag worden verhuurd. Daarbij wordt rekening gehouden met de hoogere uitga- ven, die de verlnumder ter zake van die woning lieeft te bestrijden, in verband met den huurprijs van 1 Januari 1916 of, wat betrefl een nieuw gebouwde woning, na dien dag voor inft eerst in gebruik geno- men, met cten huurprijs, waarvoor ae woning voor bet eerst is verhuurd." Amendement de Wijkerslooth. Op artikel 5 lieeft de heer de Wijkerslooth (R.-K.) een (amendement ingediend om in den 2e zin, tusschen de woorden „rekening ge houden" en ,,met de hoogere uitgaven" in te lasschen de woorden „met de normale liuur- waarde op 1 Januari 1916 en". Alvor wist; Berger zweeg, terwijl Hans sprak, en luisterde aandachtig. Hans was bepaald welsprekend. Hij gaf zichzelf de selluId, dat zij Berger en liij bij hun vervolging van deu inbreker op een dwaaispoor geraakt waren. Het was nu klaar en duidelijk, dat hij zich vergi-st had, dat hij misleid was door een vluehli- ge gelijkenis, Het toeval had gewild, dat lord, Alvor denzelfden uacht in het Hotel Conti- nentaal had gtelogeerd als de inbreker. Het toeval had eveneens gewild, dat beide per- sonen ongeveer gelijlc gekleed waren; de En- gelsdien op reis zijn bijna alien hetzelfde gekleed. En oo-k had het toeval gewild, dat heiden, lord Alvor en de inbreker eenzelf- den koffer hij zich hadden. En was dat dan zooiets vreemds? Die koffers worden in de fabrieken immens bij honderdtailen tegelijk gemaakt? Waarom konden dan niet lord Al vor en de inbreker gfelijke koffers in Louden hebben gekoclit? En ten slotte hegon Hans nog eens op Berger's gemoed te werken liij herinnerde er hem aan, hoe edelmoed|ig de Brit zich steeds tegenover hen had gedra gen, hoe hij ook nu alios in het werk had gesteld om Berger te bevrijiden. En nu, mijnheer Bergen*, lneb ik u toch zeker eindelijk overtuigd? De woorden „in verband met den huur prijs van 1 Januari 1916" vervallen. In plaats van de wooixien ,,na dien dag" wordt gelezen „na 1 Januari 1916". Dit amendemenl word! door de Begeermg overgenomen en liet artikel wordt vastge steld. Artikel 6. Aan de orde is art. 6, luidende: „De huurcommissie deelt aan den ver- huurder en aan den huurder haar uitspraak schriftelijk mede. Van de uitspraak der huurcommissieslaat zoowel aan den huurder als aan den ver- liuurder gedurende veertien dagen na de dagteekening der mededeeling bei*oep open bij den rechter van het kanton, waar de woning gelegen is. De kantonrechter l>ehandelt. en beslist de hij hem aangebrachte zaken zoo spoedig mo- gelijk. Indien hij de uitspraak niet bevestigt, doet hij wat de huurcommissie was. Vmendeiticnl-van Sasse van IJssett. Een amendement jdes heeren van Sasse van IJ-sselt (R.-K.) om aan het artikel toe te voe gen: Tegen zijn beslissing is geen reclits- middel toegelaten, jiehalve heroep ten cassatie in 't belang der wet" wordt door de Regee- ring overgenomen, waama het ai'tikel wordt vastgesteld. Amentiemenl-MenHels houropzegging. De heei* Mendels (soc.-dem.) verdedigt een amendemenl om achter arlikdl 6 een nieuw artikel in te voegen, luidende: Gedurende twaalf maanden, nadat een verhooging van huurprijs bij einduitspraak is geweigerd of een huurprijs is verlaagd, is de verhuurder slechts bevoegd de huur door opzegging ie ,ioen eindigen, indien de redenen to I die opzegging door de liuur- commissie zal zijn gebillijkt. „De' bejialingen van artikel 6 (betreften- de de uitspraak van de huurcommissie) zijn op het bovenbepaalde van toepassing. Spreker zegt, dat men niet moet komen met het argument: ,,dit amendement past niet in het kader". Het amendement dient, misschien voor weinig, misschien voor veel gevallen. waarin de huiseigenaar onder be- dreiging met opzegging allerlei pnigeoortobfds van zijn liuurder, in geheime afspraken, ge- daan zou kunnen kidjgen. Zoo zou de liuur der zich verpllcht kunnen zien, meer te be- lalen dan in het aan de huurcommissie te toon en contract vermeld staat. De heer Snoeck Henkemans (christ.-hist.) en Minister Ort verklaren zich tegen het op de beschikkingsvrijheid van den huurder amendement, omdal het weer een inbreuk op de beschikkingsvrijheid van den huOr der maakt, welke inbreuk niet strikt nood- zakelijk is. Het amendement wordt met 37 tegen 19 stemmen verworpen. Arlikelen 7 en 8. Goedgekeurd word I artikel 7, luidende: „Na het verslrijken van zes maanden, na dat omtrent den huurprijs van een woning bij einduitspraak is beslist, kan een nieuwe uitspraak der huurcommissie omtrent die woning worden verzocht" en artikel 8, luidende: Indien bij een overeenkomst een hoogere vergoeding voor hel gebruik van een woning is bedongen dan krachtens deze wet geoor- loofd is, geldt, in plaats van dat bed rag,-fie huurprijs, waarvoor de woning op, of laat- stelijk voor 1 Januari 1916 is verhuurd ge- weest of, wat belreft een nieuw gebouwde woning. na 1 Januari 1916 voor het eerst in gebruik genomen, de huurprijs, waar voor de woning voor liet eerst is verhuurd." Artikel 9. de islrafbspaling. Vervolgens is aan de orde art. 9, luidenae: ,,De verhuurder, ate in strijd handelt met Berger anlwoordde niet terstond. Het viel hem klaarblijkelijk al te moeieiijk, afstand te doen van de hoop om den inbreker ten langen teste toch nog in handen te zullen krijgen Zou jhij werke'ijk den geliee'.en aarrl- bol rondgereisd zijn om een hersenschim na te jagen, hij. de ervaren, de sclirandiere commiissaris der geheime politie? Maar hij was te eerlijk om nu nog te aar- zelen. Hij hief plotseling het hoofd op en reikte Hans de hand. Het is niet gemakkeiijk, mij.n bestejon- gen, zei Iiijl en liij kon daarbij niet voorko- men, dat zijn stem beefde, het is niet gemak keiijk, een dwaling, waarvan zooveel afliangt, te erkennen. Maar bet is altijd beter liet laat te doen, dan nooit! En daarom zeg ik: Gij h.ebt gelijk en ik was een dwaas! En terstond daarop zette liij, tot groote vreugde van Hans, zijn paard aan 0111 lond Alvor in te lialen. - Jlvlord zei hij ernstig, ik heb u groot 011 recti t gedaan, vergeef mij! Op het open gelaat van Francis vertoan de zich een vcrhengde uitdrukking en hij reikte Berger de hand. U liebt mij moeilijke uren bereid, mijn heer Berger, maar ik weet. dat het niet met kwade bedoelingen gescliiedde. E11 ik heb een der hepalingen van artikfe/1 1 of van arti- j kel 2, wordt gestraft met een geldboete van ten hoogste duizend gulden. Is een naamlooze vennootsehap, pen coope- ratie of andere rechtspersoonlijkheid bezit- tende vereeniging of een stichting Verhuur- ster, dan worden de bestuurders, de leden van het bestuur of commissarissen met de- zelfde straf gestraft. De bij deze wet strafbaar gestelde feiten worden beschouwd als ovei'Lredingen." De heer de Savornin Lohman (christ.-hist.) keert zich legen deze strafbepaling, waarin hij een socialistischen tendenz ziet, en die hij daarom door een burgerrechtelijke bepa- ling zou wensclien te zien vervangen. Deze materie behoort volgens spreker op burger- rechlelijk gebied thuis. Wanneer wij deze bepaling strafrechtelijk houden, zullen wij een volgenden keer een strafbepaling maken tegen den verhuurder, die weigert, lekkende daken te laten repareeren. De heer Mendels (soc.-dem.) bestrijdt den heer "Lohman. Volgens dezen spreker bevat de wet geen sociaal-demokratiscli element. Geen enkele wet bevat dit. Wat de sociaal- demokraten er a'pn doen. kan thans nog niet %ieer dan lapwerk zijn. Hel is niet juist, dal de positie van den verhuurder al tijd privaatrechtelijk is. Er is, bij deze wel zoowel als bij de lekkende daken, een pu- lilieK belang betrokken en daarom is liet niet dwaas, deze zaalc strafrechtelijk op te vatten. De heer Loeff (R.-K.) verklaart als zijn meening, dat de Staat volkomen het recht heeft door zijn ingrijpen van een privaat- rechterlijke verhoudiiig een publiekrechte- lijke te inaken. Spreker heeft tegen de straf bepaling nan ook geen bezwaar. De heer van Hamel (unie-lib.) betoogt, dat er voor de strafrechtelijke sanctie geen prin- cipicele grenis is, maar (dat men ze op alle ge bied van liet recht kan toepassen al moet een slrafbepaling wel het uiterste middel blijven. Minister Ort onlkent, dat de slrafbepaling so'ciaal-demokratisch is. Ze strekt om woe- ker (niet huur) tegen te gaan en tegen den woeker verzet zich niet aljeen de sociaal- demokratische partij. De heer de Geer (christ.-hist.) verklaart de strafbepaling goed te ken ren. Artikel 9 wordt vervolgens met 51 tegen 10 stemmen aangenomen. Artikel 10. Aan de orde is art. 10, luidende: Deze wet is van toepassing: lo. ten aanzien van de woningen, die op, of laatstelijk voor 1 Januari 1916 verhuurd zijn voor een huurprijs, per week berekend, van ten lio-ogstlfci 4 maal de som, voor de ge meente o f hel gedeelte der gemeente, waarin de woning gelegen is,- vermeld in de label, bedoeld in de artikelen 1 en 2 dter Iueswet; 2o. ten aanzien van de woningen, voor of op 1 Januari 1916 niet verhuurd geweest zijnde waarvoor overeenkomstig het tweede lid van arlfi 1 een huurprijs is geschat van ten hoogste het bedrag bedoeld onder to.; (huurbedrag van 1 Januari 1916); 3o. ten aanzien der nieuwgebouwde wo ningen na 1 Januari '16 voor lie! eerst in gebruik genomen welke voor het eerst zijn verhuurd voor ten hoogste het bedrag, be doeld onder lo. Bij algemeenen maatregel van bestuur wordt voor bepaalde gemeenten of gedeel- ten eener gemeente een hoogere maatslaf hep a aid. Bij de instelling der huurcommissie ma ken Burgemeester en Wethouders het be drag of de verschillende bedragen bekend, in de gemeente geldende ter bepaling der toepasselijkheid dezer wet." Op welke huren is de wat loepasselijk De heer Koster (vrijz.-dem. verdedigt een mede door den heer de Kanter ingediend ook nooit nil liet oog verloren, dat ikzelf niet geheel onschuklig was aan hat misver- stand, dat er was onlstaan. Ik lieb dikwijls naar het oo-genblik verlaagd, dat alles tus schen ons opgehelderd zou worden want wij kunnen elkaar niet geheel onyerschillig blijven, omdat wij heiden een groote vriend- schap hebben opgevat voor Hans. Om zijnentwille zullen wij alles vergeten, wat er gebeurd is, Nu had Hans zijn zin en alles was beter afgeloopen dan liij had durven liopen. Nog een nacht bleven onze vrienden bij het echtpaar Muller. Daarna nameii zij har- telijk afscheid, Over drie jaren zien wij elkaar weer in Holland! riep Muller bij het afsclieid- nemen. Over drie jaar! Dan had Hans het gym nasium naar alle waarschijulijkheid geheel afgeloopen. Dan moest hij er aan gaan den- ken, -een werkkring te kiezen Hij voelde, dat hij iets zou kunnen bereiken, dat hij in zijn plannen zou slagen en over eenige jaren voor zijn moeder zou kunnen zorgen. Maar hij begreep ook, dat hij nog veel zou moeten iceren, eer hij zoover was. Laat op 'd-en middag kwamen onze vrien den den volgenden dag aan het station Ba- amendfemenl om de wet toepasselijk te ma ken op huren tot 8 maal de kiestalielsom in plaats van tot 1 maal volgens het Regeerings- voorslel. Spreker merkl op, dat niet het minst in de hoogere huren van zeven-, acht-, negenhonderd gulden, opdrijving plaats vindt. Door deze verandering zouden de huren van den Haag tot een bedrag tusschen acht- en negenhonderd gulden fer nog under vallen, terwijl volgens het Regeeringsvoorstel de hu ren tot slechts ongeveer vier- tot vijfhonderd gulden er onder vallen. Debeer (de Savornin Lohman (christ.-hist.) betreurt, dal niet alle huren onder de wet vallen en laakt het, dat de wetgever alzoa geen gelijkheid-voor-allen betracht. Te Antwerpen heeft de Duitsche over- heid bekend gemaakt, dat de ouders of vrouwen van wie zonen of de man gede- porteerd werden en die kunnen bewijzen, dat de weggevoerden tijdens de vlucht uit Antwerpen in Holland verbleven, die bewij zen moeten inleveren, waardoor de belang- hebbende van Duitschland naar Nederland kan gaan. De bekende nota aan Nederland heeft veel vreugde en hoop verwekt. Ook bui ten den rayon Antwerpen, in het etappen- gebied, is er een gerucht van doorgedron- gen en hoopt men dat Holland's protest ver- lichting in den toestand zal brengen. Maar men weet, dat de nota niet buiten Antwer- pen's rayon van toepassing is. Hollandsche bladen, die In 't etappengebied nief rnogen verschijnen, werden er binnengesmokkeld alleen om 't bericht, dat eensklaps hoop in de harten bracht. De daad der Nederland- sche regeering heeft alom bewondering en dankbaarheid gewekt. UiU oer verba Jen. Bij Kon. besluit van 13 dezer wordt liet eenig artikel van hel Kon. besluit van 19 Jan. 1915 („St.bl." No. 20) gelezen alsvolgt: De uilvoer van terpenlijn, alle liarsen, igommen, asphalt (en verdere harsachtige stof- fen, alsmede Jnengsels en producten daarvan, is verboden van den dag der afkondiging van dit besluit (15 dezer). Vo-orts is bij Kan. besluit van 13 dezer bepaald De uitvoer van duiven, zoowel levend als gedood, is verboden van den dag der af kondiging van dit besluit (15 dezer). De Ivroon behoudt zich voor deze verbo den tijdelijk op te heffen of in bijzondere gevallen daarvan ontheffing te doen ver- leenen. (St.-Gt.) ArbeidsHwang voor scliepelingen. Het afdeelingsverslag der Tweede Kamer is verschenen betreffende de aanvulling van het ontwerp Scheepvorderingswet met lie- pal ingen om zeevarenden te dwingen diensl ie doen op door den Staat gevorderde sche- pen. Er werd in de afdeelingen gewezen op ae groote bezwaren. De ongeneigdheid om op sclvepen -diensl te doen, belioeft in deze tijden waarin de zeeschepen aan zulke groote gevaren blootstaan, waarlijk niet alleen voort te spruiten uit den onwil 0111 zekere ar- beidsvoorwaarden te aanvaarden. Wie aan de zeevaart deelneemt waagt legenwoordig leven. Het is wel een builensporige be voegd heid der overheid, iemand daartoe te kunnen dwingen. Intusscben, zoo "algemeen als deze meening was, was ook de opvatting) dat, indien met het oog op de voorziening van 011s land van levensmiddelen en grondstoffen deze be- voe.gdheid voor de regeering onmishaar is, zelfs over de zeer groote bezwaren moet worden heengestapt en de verlangide macht, onder zoo deugdelijk mogelijke waarborgen met be trekking tot haar a an wending aan de regeering niet mag worden ontliouden. toem op de kust van de Zwarle Zee aan. De trein was bijzonder leeg geweest, en ook op het perron van het station was met veel te doen Toen zij dit overstaken, riep of liever schreeuwde Hans plotseling: PeiToquet, Richard Perroquet! En waarlijk, daar stond de Franschman. Richard Perroquet stond met gebogen hoofd voor het venster van de wrachtkamer eerste klasse en keek niet op. (Met beide handen meld hij hel gele koffertje van zijn heer vast. Hans snelde naar de deur van de wacht- kamer en rukte ze open. Perroquet, Richard Perroquetriep hij nog eens. De Franschman keerde zich om en liet scheelde niet veel of hij was den jongeman om den hal-s gevallen; indien zijn heer en gebie-der met Berger hie! vlak achter Hans aan waren gekomen, had liij zich zeker niet laten wcerhouden. Nu nam hij daarentegen een ieftige houding aan en zei bedaard: Ik ben bier reeds sedert eergisteren, mvlord (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1917 | | pagina 1