ALGEIKEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 6480. Zaterdag 13 Januari 1917. 57e Jaargang. DRANKWET. I ABONNEMENT: ADVERTENTIEN BINNENLAN D. Telefoon 25. Dit Blad yerscMjnt Maandag-, Woessilag- en Yrydagavond, nitgezonderd op Feestdagen, bij de Firma P. J. YAH DE 8ANDE te Ter Nenzen. BERSTE BLAD. Regeerings-eieren is deze week IVi2 cent per stuk. Vergadering Broodbakkers. Bekendmaking aankondigingen van den Provincialen Stoombootdienst op de Wester^Schelde, Gemeente CLINGE. Aanbesteden: Het verbouwen/ der drie Open' bare Scholen en het ieveren en plaatsen van 96 Schoolbanken. P®T 3 maanden binnen de stad 1.—Franco per post voor Nederland 1.10. iBSj vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika 1.65, overig Buitenland 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0.10, Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt d® prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 uur op den dag der uitgave. De PRIJS der De Burgerneester van Ter Neuzen. van 15 Januari tot nadere aankondiging. 8917, des namiddags om 3 urenten Gemeentehuize in vier perceelen RECHTSZAKEH. Arrondissements-Rechtb. Middelburg. TER NEUZENSCHE COURANT De broodbakkers in deze gemeente worden opgeroepen tot het bijwonen eener vergade ring op Dinsdag 16 Januari P9I7, des avonds te 7 uren in de raadzaal, ten einde te worden ingelieht omtrent de nieawe voorsehriften voor de broodvoor- ziening. Opkomst zeer gewenscht. Ter Neuzen, den 12 Januari 1917. De Burgerneester van Ter Neuzen, J. HUIZINGA. De Burgerneester van TER NEUZEN brengt ter kennis der ingezetenen dat, door de politic, met alle gestrengheid «al gelet worden op het nederwerpen van mosselschelpen, op of aan wegen of straten, of op particulier terrein zonder vergunning. Ter Neuzen, 12 Januari 1917. De Burgerneester voornoernd, J. HUIZINGA. Burgerneester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen ingevolge artikel 12, le lid der Drankwet, ter openbare kennis dat bij hen is ingekomen een verzoekschrift om vergunning voor den verkoop van sterken drank in het klein van JACOBUS FRANS VERLINDE, herbergier, wonende te Ter Neuzen, voor de benedenlokalitejt van het perceel kadastraal bekend gemeente Ter Neuzen seetie L no. 1623, plaatselijk gemerkt 40-42 en gelegen aan de Nieuwstraat. Binnen twee weken nadat deze bekendmaking is geschied, kan ieder tegen het verleenen van de vergunning schriftelijk bij Burgerneester en Wethouders bezwaren inbrengen. Ter Neuzen, 9 Januari 1917. Burgerneester en Wethouders voornoernd, J. HUIZ1NGA, Burgerneester. L. WABEKE, Secretaris. De Burgerneester van TER NEUZEN brengt ter kennis van logement-, koffie- en bierhuishouders en verdere onder- nemers van voor het publiek toegankelijke bedrijven, dat van af heden op het Gemeentehuis op de gewone kantooruren GRATIS verkrijgbaar zijn Ter Neuzen, den 12 Januari 1917. De Burgerneester voornoernd, J. I1UIZINGA. Burgerneester en Wethouders van CLINGE zullen op Woensdag 24 Januari Aanwijzing op Woensdag 17 Januari 1917, des voormiddags om 9y3 ure aan de School te Kapellebrug, om 111/, ure aau de School te Clinge en des namiddags om 3 ure aan de School te Nieuw-Namen. Bestek met 3 teekeningen voor de School- gebouwen verkrijgbaar a f 2.00 en het bestek met teekening der Schoolbanken verkrijgbaar a 1.00 ten Gemeentehuize van Clinge. Inlichtingen te bekomen bij Camiel Bleijexbergh te St. Jansteen. Clinge, 27 December 1916. Burgerneester en Wethouders voornoernd., D. VERCOUTEREN. De Secretaris, O. KIE BOOM. Jhr. J. W. J. C. M. van Nispen lot Sevenaer. f Naar aanleiding va# diens overlijden s-chrijft de Ilaagsche corresp. van de Tel.: Jlir. Joseph Willein Jan Carel Maria van Nispen tot Sevenaer telg uit een geslaclit, dat onz-e geheele parleinentaire gesscli laden is door Kamerleden heeft geleverd wassinds het voorjaar van 1908 lid van de Tweede Kamer II ij volgde als zoodanig Mr. KoU- man op, die toen Minister van Financien werd, t In de Ranter trad hij niet zeer op den voorgrond. Hij verrichtte een beschei- den vverk, maar hij deed het met ernst en" vlijt. Nog onlangs hield hij er een sclierpe rede tegen hel vrouwenkiesrec.ht. Voor hij in de Khmer kwant was hij (19021907 lid van de Provinciate Staten van Zuid-Holland voor Zoetermeer. Deze kozen hem in laatst- genoemd jaar tot Gedeputeerde, maar na een dag van beraad, bedankte hij voor die be- noeming en nam to?5n tevens zijn ontslag als lid van de Provinciate Staten. Iiij verrlehte nog ander vverk. In verschiilende colleges en commissies had hij zitting. Zoo was hij tot aan zijn dodd voorzilter van de commissi© van toezicht op de Landsarukkerij, terwijl hij indertijd ook president was van de commissie uit de Ka- tholieke Partij, die het kiesrecht-rapport uit- bracht. Met veel liefde heeft hij zich ook aan ne journalistick gegeven. Na aan verschiilende hladen verbonden te zijn geweest, richtte hij in 1894 het Katholieke blad „De Residentie- bode" op en werd van dit orgaan directeur- hoofdredacteur, ieen functie, die hij sinds- dien bicef vervullen. Van de Haagsclie Jour- ualislen-vereenigiiig was hij yele jaren bc- stuurslid en toen hij leenige maanden geleden als zoodanig zijn ontslag nam, was er nie- mand, die item het eerelidmaatschap mis- guude, dat hem met alter harlelijke ins lem ming werd toegekend. Hij is slechts 55 jaar geworden; in 1861 te Arnliem geboren, studeerde hij aan het Roomsche gymnasium te Ivhtwijk aan den Rijn. Een goed mensch \verdwijnt met hem. Hij Iliad Izijn gansdhe peven te Worslelen met een zeer ernstig lichaamsgebrek, dat hern het loopen vrijwel geheel belelte, maar niettemin heeft hij zijn laak op velerlei gebied vervuld met een toewijoing, die wij vaak in stilte hebben bewonderd. Zijn leven was daardoor niet gemakkelijk en hij had een rustig be- staan kunnen Jeiden, maar hij zoc.lil actie en arbeid. Een trouw zoon der Katholieke Partij, een bescheiden en eerlijk politjcus, een nobel man is met hem heengegaan. Wij gedenken hem weemoedig. De Kamerverkiezingien in 1917. In een hoofdartikel in De Tribune wordt verklaard, dat de S. D. P. in de Grondwels herziening van Mr. Cort van der Linden niet een versterking van de democratic, maar van het imperalisme ziet, en dat zij niet van plan is, die zonder strijd te aanvaarden. Met liaar zal geen overleg mogelijk zijn. Zeep. De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel heeft aan de gemeentebesturen mee- gedeeld, dat die inkoopsprijs v<oor de ge- meenten van zachte zeep (groene of gele wordt gesteld op 35 per 100 K.G. (St.cl.) De p(is.cheque- ,eii gi -odieiul. Verschenen is een vlugschrif t vanwegehet HocfdbesLuur der Poslerijen en Telegrafie, bevaltende inlichtingen helreffende den in te voeren postdheque- en girodienst. Het vol gende is cr aan ontleend: Over enkele maanden wordt door hetRijk bij alle postkanloren aan iedereen gelegen- heid gegeven om op zijn naam eene rekening te doen opemen, waarop men zelf gelden kan slorten. of door anderen kan lalen stor- ten, en waarop van de rekeningen van ande ren kan worden overgeschreven, ten einde over het tegoed naar verkiezing te beschik ken; helzij door middel van een biljet van overschrijving (giro) op de rekening van een ieder, die ook zulk eene rekening bij de post heeft, lietzij door middel van cheques, die men afgeeft aan een ander of die men zelf kan inn en. De; instelling is geenszins alleen dienstig voor mens-chen, die zaken doen of fortuin bezitlen Iedereen, die voor zich zelf of voor anderen geldelijk beheer heeft, neme eene rekening, om het groote gemak te be zilten van,geldzaljen zonder kasgeld le kun nen afdoen. Als de leveranciers, groot of klein, ©en rekening bij de post hebben, en de klant ook, dan betaall de klant zijn nota's door overschrijving van zijn rekening op de liunnte; hebben sonnnige leveranciers in het begin nog geene rekening, dan betaalt de klant per postcheque. Abonnement op courqnten of Ujdschrif- ten, contributien van allerlei instellingen, premies \ran assurantie of voor levensver- zekeriug, betaalt men op verzoek van de administrades die; couranten, instellingen of besturen van maatschappijen door over schrijving van de eigen rekening op de reke ning van de administraties of besturen, die deze natuurlijk alle hebben. Met de belaisting kan hetzelfde geschieden, eveneens met betalingen, welke thans.'per quitantie aan de huizen worden gelnd, zoo- als voor gas, electrisch licht, enz., waar- voor dan niet meer behoeft te worden ge- beld, ojiengedaan, in huis geloopen, geld gevraagd, afgepast en beLaald of gewisseld. Wat de kosten hetreft, wordt uiteengezet, dat de bcdoeling is, dat men aanvankelijk zal betalen voor elke storting (in geld): op een rekening ten kan tore van de woonplaats 3 cent, op eene rekening van iemand, die elders wo on I, 5 cel. onvea-schillig hoe grobt de storting (in geld) is. Overschrijving op de rekening van een ander ter woonplaats zal 3 cent kosten, voor elk l>edrag, dus 3 centen voor elke rekening. die men voldoet. Overschrijving op de rekening van iemand, die elders woont, zal iets meer kosten, n.l. 5 cent vqor elke 200 gulden of gecleelte van 200 gulden. Als men beschikt over zijn tegoed door het afgeven van cheques die men ook zelf kan innen of laten innen dan kost dit 5 cent per 100 gulden of gedeelte van 100 gulden. Bij het voorcjoe!dat men den Staat als debiteur heeft, komt nog een rente van D/2 o/o over het saldo, dat men te goed heeft. Nader zal opgave worden gevraagd of men voornemens is deel te nemen aan den postcheque- en girodienst, ten einde op den dag der invoering voor alle deelnemers ge- reed te kunnen sl an. Lorraspondentie helreffende genoemden dienst kan portvrij met den administrateur bij het Hoofdbestuur der Posterijen en Tele grafie, den beer M, G. de Blocme, wiens bureau tijdelijk is gevestigd Van Speykstraat 14, Den Haag, gevoerd worden. Het voornemen bestaat het genoemde vlug schrift op ruime wijze te doen verspreiden, o. m. onder hen, die bij de telefoon zijn aan- gesloten. TEE NEUZEN, 12 Jan. 1916. Bet weerbericht van het meteorolo- gis&h instituufc te De Biidt van heden luidt ats volgt Hoogste barometerstand 756.0 Stockholm. Laagnte barometerstand 745.0 Helder. Verwachting tot den avond van 13 Jan. matige, tgdelijk wellicht krachtige Weste- lgke tot Zuidelgke wind, zwaar bewolkt of betrokken, waarschijnlijk regen- of hagelbuieu, zelfde temperatuur. Herstemming voor twee leden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Bij de h^den gehouden herstemming voor 2 leden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, brachten 140 van de 347 kie- zers hunne stem uit. 1 briefje was bianco. Gekozen werden de heeren F. L. Rijn- berg met 70 en M. J. van Dixhoorn met 69 stemmen. Verder verkregen de heeren J. A. van Rompu en P. J. Scheele ieder 66 stemmen Tehuis voor alleenstaande blinden. Blijkens achterstaande advertentie zalal- hier in den loop der volgende week eene collecte worden gehouden ten bate van het Tehuis voor alleenstaande blinden, van aile gezindten. Het zou wel onnoodig zijn, de bijzondere aandacht te vestigen op deze collecte. Wanneer men zich indenkt het treurig lot dier hulpbehoevenden, die een zoo voor- naam zintuig missen, zal elk voorzeker naar vermogen iets willen bijdragen om het lot der blinden zooveel mogelijk te helpen verzachten. Bij „'t Nut." Gisteravond waren de leden van de afdeeling Ter Neuzen van het ,/Nut" opge- roepen tot een Nutsavond, in bet ,/Hote des Pays-Bas." Zij waren, met hun gezin in redelijken getale opgekomen, drukker dan gewoonlijk het ge'val is, waartoe zeker den naam, dien den spreker van den avonc voorafgegaan was, medewerkte. Dit voor- kwam echter niet, dat den geheelen avonc door, een te lage tempeiatunr fn de zaal het genot dat de spreker verschafte, ver- gaide. Na ingeleid te zijn door den heer Schagen van Leeuwen, gat de heer Jan Groot Jr ten beste //Enoch Arden", een voordracht die we ook eenige jaren geleden, en toen opgeluisterd met lichtbeelden, te genieten e regen. De heer Jan Groot gaf in dit dramatisch nummer, blijk van zijne kracht, die heel wat beteekent, al was het ook, dat op enkele momenten, zijne voordracht wel wat. al te veel aan een preektoon herinnerde. Het leek ons, dat de heer Groot na de )anze meer op dreef was, in de verschii lende comische nummers die hij ten beste gaf. De wijze waarop hij //Het zoutvat", z/De Vlieg", „Een hevig' avontuur" en ver schiilende versjes in Betuwsch dialect ten beste gaf, was boven alien lof verheven. Jet spontaan applaus bewoog hem dan ook tot een toegiftje, dat niet minder aller bijval deelde. Zeker deelden de opgekomenen den wensch van den voorzitter, die deze aau het eind van den avond uitsprak, dat de leden van z/'tNut" den heer Jan Groot in hunnen Ering nog wel eens zullen mogen terugzien. Bal-masqu6. De dansclub „Ons Genoegert", had veel succes met het door haar j.l. Woensdag in de bovenzaal van het cafe ,,La belle vue" gegeven bal-masque. Er waren tal van gemaskerden, waaronder verschillen- den met smaakvolle of goed gedachte co stumes, en belangstellende kijkers waren ook in groote getale opgekomen. In ver- band daarmede viel het op, dat de be- schikbare ruimte voor zulke gelegenheden niet voldoende is, om een en ander-tot zijn recht te doen komen. De jury die werd uitgenoodigd uitspraak -te doen voor toe- kenning van de uitgeloofde prijzen, had door het vele mooie, dat aanwezig was, geen gemakkelijke taak. Het was opval- lend, dat verschiilende gecostumeerden in gebreke bleven zich in hunne handelingen aan te passen bij hetgeen blijkens hun co- stuums trachtten uit te beelden. Na langdurige beraadslaging kende de jury de prijzen toe als volgt: vpor de leukste dame aan de baker (mej. Van den BergDe Smidt) voor den leuksten heer aan den bedelaar (mej. VeldmanJan vier) voor de mooiste dame aan eene zi- geunerin (mej. P. de Doelder); voor den mooisten heer aan een Mexicaan (den heer D. de Smidt)voor het mooiste paar aan een edelman en edelvrouw (mej. B. Ver- mandel, van Sas van Gent, en mej. P. Wisse); voor de mooiste groep aan de voorstelling van Geloof, Hoop en Lief de (de dames N. van Meir, L. Guil- liet en Fl. Remery), terwijl op verzoek van de jury een extraprijs werd beschikbaar gesteld voor een-„leuke groep" bestaande uit een ruim 20 persofien sterke groep landweermannen, voorgesteld door le^ien van de dansclub ,,T. O. G." Bij het demasque ontbrak het weer niet aan verrassingen en de gewone hilariteit. Het algemeene bal hield toen nog gerui- men tijd de aanwezigen gezellig bijeen. In beslag genomen koeien. De op het hofsteedje van den heer Jac. van Doeselaar in den Bontepolder in be slag genomen runderen, zijn,'ten getale van 24, aan de eigenaren, de heeren- De Meijer en Balkenstein, teruggegeven. I Een rund, behoorende aan een anderen eigenaar, is nog in bewaring gehouden. Smokkelen. Naar het scliijnt hebben de ambtenareen der rijksbelastingen alhie'r, vermoeden van smokkelpartijen, en wordt getracht, die te achterhalen. Zoo werd eergisteren een huis- zoeking ingesteld in het cafe van den heer De V., in de Blokken. Er werd daar echter niets gevonden. Een andere vangst hadden de ambtenaren gisteren in het perceel bewoond door mej. de wed. M., in de Verbindingsstraat, waar beslag gelegd werd op een 12tal kisten zeep en een partij B. U. K., een hoeveelheid, die, overeenkqmstig de wet op de nederlage, daar niet mag aanwezig zijn. Een gewee.xeiioi. T-oen men zicli bij den hurdbouwer P. Dieleman in den Bontepolder-, Maandagmor gen 1.1. om ongeveer half negen aan tafel bevond werd men meldt de M./ Crt. plofeeling opg-escliiikt door een lievigen knal en een siag op de achterdeur, Toen men ging kijken bemerkle men dat een geweer- kogel net slot van de achterdeur doorboord, had en bij nader onderzoek bleek, dat ook in de voordeur ecu kogelgat "was, zoodal de de kogel door de vpord-eur de gang was door gevlogen en tereclit was gekomen in I bet slot der achterdeur. Was hel schoteven vroeger gevallen dan was waarschijnlijk de huisvrouw gelroffen geweest, daar die nauwe- lijks uit den gang was. Het kogelgat bevond zich op ongeveer 1.25 M. hoogle. Door w-ien en waar hel schot gelost is, ligt nog in het duister. Alleen is door de politie, die het onderzoek leidt, geconstateerd, dat de kogel uit een militair geweer gescholen is. Smokkelen. Te Biervliel zijn Dinsdagnacht door de so Id a ten - com i n iezen nabij de grens vier koeien, een zak zeep en een dito kwatta in beslag genomen. Men is de gevluclite smok- kelaars op het spoor, deels Belgische vluch- telingen, deels Biervlietsche medehelpers. (M. Crt.) Besmellelijke zieklen. Van 3—9 Januari zijn de navolgende be- smettelijke ziekten in Z-eeland ter kennis van den centralen gezondheidsraad gekomen: Roodvonk: 1 geval te Burgh, 1 te Scnorp en 4 te Ierseke. Diphteritis: 1 geval te Bruinisse, Hock en Middelburg. ST. JANSTEEN. Gisterennacht hebben de kommiezen al- hier twee stuks hoornbeesten van de smok- kelaars int. beslag genomen. £)en vorigen nacht werden er ook twee hen afgenomen. HENGSTDIJK. De' loop der bevolking in deze gemeenta over 1916 was als volgt: Geboren 9 m., 11 vr., totaal 20. Gevestigd 23 m., 7 vr., totaal 30. Overleden 7 m., 5 vr., totaal 12. Vertrokken 17 m., 26 vr., totaal 43. na. vr. Bevolk. op 31 Dee. 1915 323 343 666 - ,z 31 1916 331 330 661 alzoo verminderd met 5 personen. Levenloos aangegeven 4. Voltrokken huwelijken 5. O VERSLAG. De loop der bevolking in deze gemeente over 1916 was als volgt: Geboren 3 m., 8 vr., totaal 11. Gevestigd 16 m., 14 vr., totaal 30. Overleden 7 m., 3 vr., totaal 10. Vertrokken 9 in., 12 vr., totaal 21. m. vr. totaal. Bevolk. op 31 Dec. 1915 217- 202 419 ,z 31 1916 220 209 429 alzoo vermeerderd met-10 personen. Voltrokken huwelijken 4. Geborenen niet behoorende tot de wer- kelijke bevolking 1 m. Overledenen niet behoorende tot de wer- kelijke bevolking 1 m. Onwettig geboren 1 vr. De rechtbank heeft in hare zitting van 12 Januari de volgende vonnissen uitgesproken G. W., oud 35 j., veldarbeider te Graauw, is wegens omkooping veroordeeld tot 15 boete of 15 dagen hecht. J. M, v. M., oud 44 j., huisvr. van D. F. v. d. H., winkelierster te Hulst, ia wegens overtreding der distributiewet ver oordeeld tot 15 boete of 15 dagen hecht. J. W., oud 61 j., winkelier te Hulst, is wegens alsvoren, veroordeeld tot f 10 boete of 10 dagen hecht. K. L. G., oud 33 j., schippersknecht te Ter Neuzen, is wegens medeplichtigheid aan diefstal veroordeeld tot 15 boete of 15 dagen hecht. E. J. C., oud 28 j., zonder beroep te lJzendijke, is wegens eenvoudige beleedi- ging veroordeeld tot 5 boete of 5 dagen hecht. J. D., oud 46 j., werkman te Ter Neuzen, gedetiueerd, is wegens diefstal veroordeeld tot opzendingnaar een krankzinnigengesticht voor een proeftijd van ten hoogste een jaar. J. M. B., oud 46 j., visscher te Cadzand, is wegens overtreding der schepenuitvoerwet veroordeeld tot 1 dag gevacgenisstraf. C. M. M., joud 19 j., bakker te Axel, is wegens overtrediugen der rijksbelastingen veroordeeld tot 10 boete of 10 dagen hecht. A. V., oud 22 j., arbeider te Eede C. C., oud 22 p, werlEman te Eede C. L. V., oud 19 j., zonder beroep te Aardenburg Th. C. v. C., oud 25 j arbeider te St. Jan steen M. v. C., oud 18. j., dienstbode te 's Gravenhage V. T., oud 28 j., arbeider te Sas van GentE. d. S., oud 33 nier te Middelburg (B.), zijn alien alsvoren veroordeeld tot 10 boete of 10 dagen hecht. vbeider j-, tui- 11 wegens of 10

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1917 | | pagina 1