ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIE3LAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 6479. Donderdag 11 Januari 1917. 7e Taargang. ABONNEMENT ADVERTENTIfiN 1I13SLUI IBSSAPT. Opgaaf Bloem. BINNENLAN P. Telefoon 25. Dit Blad vembijnt Maandag^, Woensdag- en Yrjjdagavond, nitgezonderd op Feestdagen, bij de Firma P. J. YAN DE 8ANDE te Ter Nenzen. Levensmiddelenbureau. FEUILLKlOK. aJ www J Per 3 maanden binnen de stad 1.—Franco per post voor Nederland 1.10. $IJ vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika /1.65, overig Buitenland 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer f 0.10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordl de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 uur op den dag der uitgave. De aanvraag voor bloem voor de tweede helft van de maand Januari 1917 moet geschieden op Donderdag II en Vrij- dag 12 Januari, van des morgens 9 12 en des namiddags van 2—4 uur, ten kantore van het Levensmiddelenbureau (Java). De Hoofdcoutroleur-Boekhouder, L. W. RUN BERG. Staalsbmgmoling vo-or 1917. Hoofdstuk Y (binnenlandsche zaken). Aan do Memorie van Antwoord wordt het volgende ontleend Gemeenschappelijke belan- gen tusschen gemeenten. De Minister kau geen toezeggiDg doen omtrent het tijdsrip waarop de Memorie van Ant woord, betreffende het onderkavige wets- ontwerp, de Kamer zal kunnen bereiken. Andere bezigheden nemen hem diermate in beslag, dat hy deze aangelegenheid, hoe noode ook, voorloopig moet laten rusten. Wijziging der Gemeentewet. Er schijnt geen dringende noodzakelijkheid te bestaan, om wijziging te brengen in de wettelijke bepalingen omtrent dejaarwedden van burgemeegters en van see'etarivsen. Verbetering van de positie der ambte- naren ter gemeente-secretarie is eene aan gelegenheid welke op straffe van inbreuk op de autonomie der gemeenten aan dezen dient te worden overgelaten. Burgemeester van Philippine. Deze burgemeester werd door den vice- admiraal, commandant in Zeeland, inderdaad uitgezet. Da Minister deed toen zijnerzijds nopens de tegen den burgemeester ingebrachte beschuldigingen een onderzoek insteilen, terwiji den betrokkene in afwachting van de te nemen beslissing verlof werd verleend. Dat onderzoek leverde naar het oordeel van den Minister geen positief bewijs op van schuld of medeplichtigheid van den burgemeester aau de feiten op grond van welke zijn uitzetting had plaats gevonden, zoodat er geen voldoende termen waren om hem ontslag te verleenen. Op verzoek van den Minister heeft de inister van Oorlog toegezegd aan de mili- taire autoriteiten, belast met het militair gezag een instructie te geven, waardoor verzekerd wordt, dat door die autoriteiten reeds, alsvorens over te gaan tot toepassing van art. 33 der wet op den staat van oorlog en beleg ten aanzien van -rijks provincie-, of genieenteambtenaar, overleg wordt ge- pleegd met het betrokken burgerlijk bestuur. Drankwet. Omtrent voornemens in- zake de herziening van de Drankwet kan de Minister geen mededeeling doen. De om- 114) Het geschieade zooals de oude man had voorgesteld. De Kozakken zouden verder denzelfden weg volgen, dien men tot nu toe gegaari was; de gids, lord Alvor, Hans Muller en nog twintig anderen sloegen aen den weg over ae bergen in. De paarden wer den ontier goede bewaking achtergelaten. Nu begon het klimmen en klauteren op- nieuw en nu werd het nog veel moeilij- ker. Hans kon bijna niet meer voort. Eens moest men over een s,pleet in de rotsen springen, die wel lionderd voet diep was; later istond men voor een steile helling, die men niet a ml ens af kon komen dan door aan eikanders handen te gaan hangen. Of men moest tegen paden op zoo steil, dat in Euro pa niemand anders dan een gems- jager er aan zou denken, ze te beklimmen. Eensklaps gebood de oude Tolchat halt en wees met zijn hand in de diepte aan hun voet. Daarbeneden, in de ismalle kloof, lag een wonderlijk gebouw, dat tegen !e steile hel ling scheen geslingerd te zijn. Het geleek op een oude paahvoning; rensachtige boom- slamme.n 'waren ate uit de rotsen gegroelci en op die boomen stond het lamelijk groote .ge bouw. Ook dit was opgetrokken van dikke ei kens tarn men en dat was ook de reden, dat he! storm jen iregen igetrhtseerd had, ofschoon standigheden noopten hem dit onderwerp, dat hp aanvankelijk ter hand nam, weer te laten rusteu. Er zou trouwens voors- hands toch geen uitzteht bestaan, dat de Kamer voor de behandeling van een eenigs- zins beteekenend wpzigingsvoorstel gelegen- heid kon vindeD. Duurte van geneesmiddelen. De regeering heeft overwogen of zij maat- regelen zon kunnen nemen om de duurte van geneesmiddelen en verbandstoffen tegen te gaan. Daarbij is gebleken, dat voors- hands mogelykheid om invloed te oefenen op de prijzen niet bestaat en dat eene voorziening op andere wyze onevenredig zware offers van de schatkist zou vergen. Volkshuisvesting. De moeilijk- heden, die zich ten aanzien van de woning- behoefte voordoen, hebben reeds geruimen tijd de aandacht der regeering bezig ge- houden. In de eerste plaats heeft de Mi nister zich gewend tot zijn ambtgenoot van Landbouw, Nijverheid en Bandel, met de vraag, of van zijn zyde hulp te verwachten was, wat betreft de bouwmaterialen en de prjjzen daarvan, in het byzonder van hout. Toen genoemde Minister na onderzoek tot een r.egatief resultaat was gekomen, is met den Minister van Financien overlegd, op welke wijze de bouw, met name van ar- beiderswoningen, or gang zou kunnen worden gebrackt en gehouden. De regeering heeft zich bereid verklaard, van een tekort op de exploitatie van woningen, dat een gevoig moet worden geacbt van de hooger materiaalpryzen en Diet dqor huurverhooging gedekt kan wor sen, de b"!ft als buitengewone jdrage voor rijksrekening te nemen, in ieder geval tot het exploitatiejaar, waarin na het herstel van den Europeeschen vrede een jaar zal zijn verstreken. Alsdan zal op grond van de materiaal- en de huurprijzen nader worden overwogen, wat te doen zal staan, hetzjj voorizetten, hetzij verminderen, hetzij staken van de bijdrage. Bovendien wordt reeds een buitengewone bijdrage voor den tijd van drie jaren ver leend ter tegemoetkoming in de meerdere kosten veroorzaakt door de verhooging van de rente van 37/8 pCt. of 4x/2 pOt. By de regeering bestaat er geen bezwaar tegen de voorschotten, volgens de Wonicg- wet voorhands te verstrekken, tegen een rente van 4y3 pCt. De regeering verwacnt, dat de boven- vermelde maatregelen er toe zouden bydra- gen, dat het bouwen vaD arbeiderswoningen voortgang vinde. I>c Kanierverkie/.ingen 1917. Het buitengewoon congres der S. D. A. P. zal, naar „Hel Volk" meldt, 11 Februari te Zwolk samenkomen ter beliandeLing van het volgend voorstel van het Partijbestuur. Het congres machtigde het P.-B. namens de Partij de volgenae overeerikomst aan te gaan: ,.Bij de verkiezingen voor leden van de Tweede Kamer der Stalen-Generaal, welke tengevolge van de ontbinding met het oog op de Grondwetsherziening in 1917 zullen moeten plaats vinden, zal door alle partijen worden gepoogd, le hewer ken, dat. de zit- men er seder I een reeks van jaren niet meer de hand aan had gehouden. Alleen het dak was zeer bouwvallig. Daar beneden, daar wonen de Udlslie- rendis! fluislerde Tolchat. Wij moeten nu echter wachlen op de Kozakken. De mannen strekten hun vermoeide le- dematen uit, verscholen acliter laag struilc- gewas aan den zoom van het bosch, dat zich Iner hijna tot aan de kloof uitstrek- te. Er verliep hijna ieen half uur, eer Tolchat, die voorLdurend met aandacht den stand der zon waarnam, zeide: Nu, vaderlje, nu denk ik, dat liet tijd is Men onderzocht of de geweren goed in orde waren en nu ging het bergaf. Zouden die knapen geen schiidwacht uitgezet hebben? vroeg Muller aan den gids. Dat denk ik niet! antwo'ordde deze fluisterend. De UdsherenBs voelen zich te Veilig in hun nest. Wat weet de poll lie van vadertje den Tsaar God behoede Zijne Majesteit! van dat slot daarginds? iWatrwelen zij hov»rEditan ,'vau de Hdsherends? En liet landvolk hier, dat vreest deze streek als liet vuur. Dat komt doordat de Udshe- rends in het dal het praatje hebben rond- gestrooid, dat het hierboven spookt. Hij laehte spottend. Het domme volk gelooft nn eenmaal wat men liet voorpraat. De Udslierends hebben ©ens spoken laten ver- scliijnen, toen een moederlje nil het naaste dorp hier verdwaald was, zij hebben spo ken laten rondwaren in witte lakenis. Sedert I dien tijd gelooft iedereen, dat liet in de t Schamchor-kloof bij het oude jachtsloi niet tende leden geen bes: 'ijding vinden en^zoo mogelijk bij enkele kandidaatstelling worden herkozen, waarbij echter uitdrukkelijk wordt vooropgesteld, dat gedurende "de parlemen- taire periode aanvangende na hedoelde ver- kiezing en eindigende met de ontbinding tengevolge van de eerste verkiezing krach- tens evenredig kiesredit, door alle partijen z'al worden bevorder.l, dat elke beslissing zal worden vermeden over eenig onderwerp, dat tot polilieken beginselstrijd zoude leiden." Inleider Mr. P. J. Troelstra. De redactie van dit voorstel is aldus vast- gesteld in de vergadering van de partijvoor- zillers, die onlangs werd gehouden en zou volgens het besluit van deze bijeenkomst mdien de ParUjhesturen er zich mee konden vereenigen, aan de partijen worden voorge- legd. Ifei vluchtooril IMle. He I -Tweede Kaliierlid de beer Roster heeft enkele dagen gcleder de volgende vragen gerichl to I den Minis; or van Binnenlandsche zaken Is het bericht^ in de dagbladen juist, dat liet vluchtoord te Ede zal worden opge- lieven Zoo ja vwelke rectennfhebben den Minister er toe geleid, het besiiut tot deze opheffing te nemen Acht de Minister een massale verhuizing van 1000 vluclitelingen. waaronder ongeveer 2000 kinderen, in dP- jaargetijde niet zeer bezwaarlijk, en vroest liij niet, dat daardoor de goede geest onder hen zal worden ge- schaad? Ziin niet aan de op' effing van een vlucht oord en de daarop '-olgende overbrenging van de hewoncrs zeer groote kosten ver- honden? Is de Minister bereid, op grond van de hezwaren. ^n van, de, ev maken kosten -een eventueel voorgenonien opheffing van het vluchtoord te Ede in nadere overweging le nemen? Men meldt aan de N. R. Crt. Het besluit van den Minister van Biiuien- landsche zaken om het vluchtoord Ede op te heffen, heeft onder de kampbevolking groote ontroering verwekt. Het staat wel vast, dat een groot deel niet naar Nunspeet zal overgaan; er zijn er zelfs, die nog liever de onlbering in Belgie weer tegemoet gaan dan naar Nunspeet le ver trek ken. De autoriteiten hebben hieraan gedeeitelijk zelf schuld, omdat zij Nunspeet steeds hebben voorgesteld als een-soorl slraf- kolonie; er is dan ook nog altijd militaire bewaking. Zoodra liet plotseling opgekomen besluit van den Minister bekend werd, heeft zich onder de vluclitelingen een comite gevormd, dat reeds adi*essen heeft gezonden aan de Koningin en den Minister en ook stappen heeft gedaan bij andere autoriteiten om het besluit opgeheven te krijgen. Daarbij is ge- wezen op verschiilendc bezwaren tegen de uitvoering van 's ministers besiuit. De vrijzinnig-tJemoeratische en de sociaal- democratische Kamerfractie zullen de zaak in de Tweede Kamer ter sprake brengen. Naar ons werd medegedeeld, zal liet he- drag van 60,000. genoemd als verplaatsings- koslen, zeer zeker veel te laag blijken. Het aantal vluclitelingen in Ede is op ditoogen- blik ruim 1300; voor al dezen is te Nunspeet geen plaats; er zal ruimte gemaakt moeten worden voor ongeveer 3000 menschen. Des- kundigen. die met het werk bekend zijn en ook met den toesland der barakken te Ede, piuis is! Hij scheen werkelijk gelijk te hebben, de oude jiairiarch met de oogen van - een gauw- dief. Er was geen schiidwacht te zien. Er klonk uit het huis groot rumoer, geschreeuw en gejoei. Daar zilten zij weer hij elkaar en dvin- ken wijn! nierkte de oude man op, niet zonder een gevoel van jaloezie. De fijue mijnheer zal wel weer getracteerd hebben. Dat volk heeft het maar goed, wij menschen moeten dorst lijden. Hij zei dat op zulk een kluchtigen toon, dat Hans de kleine veldflesch te voorschijn haaide. die juffrouw Muller hem had mede- gegeven. Drink maar eens! zei hij tot den gids. Tolchat wilde er eerst niets van welen, hij wilde den jongeman niet van zijn wijn- voo'rraad berooven. Eindelijk echter nam hij de flescli aan en nam een flinke teug. Dat doel nog eens goed, vadertje! Ja, mijnheer Muller heeft gooden wijn. Hij luisterde aandachtig. Hoort n niets. vadertje? Allen luislerden. - Waarhjk, men hoorde paardengelrappel. Als de kozakken nu maar niet te veel lawaai maken en le vroeg onze nabijheia verraden, merkte lord Alvor op. Eensldaps hield het gelnid op. Zij zijn reeds afgeslegenmerkle Mul ler op. Eenige minuten later werden de uni- formen van de kozakken tusschen de boo men zichtbaar. Hun wapens schitterden in de zon. meenen, dat het verplaatsen, voorat thans, zeer kostbaar zal zijn, omdat aan het ver plaatsen van dc barakken, d.w.z. het afbre- ken en weer opbouwien van ho u ten gebou- wen, die nu reeds twee jaar hebben gesta'an, groot risico verbonden is, nog daargelaten de moeielijkheia om aan materialen vooral spijkers,' tc komen. Deze deskunaigen scliatten de kosten op ten min-ste f 150,000. En dan zou het, zelfs indien de exploitatie in Nunspeet eenige centen per dag per persoon goedkooper is, laager dan een jaar duren, eer de kosten van de Ver plaatsing ^ijn teruggevonden. Docli blijkens de laatste cijfers van Minister Cort van der Linden, meegedeeld in de Eerste Kamer op 13 December (Handehngen pag. 103) was liet bedrag der verpleeggelden te Nunspeet gemiddeld 551/2 cent per dag per persoon, en in November, de laatste maand dat kolonel Mingels te Ede het beheer voer- de, was dit bedrag daar, volgens de reeds in Den Haag goedgekeurde rekening, 52.3 cent per dag. Het schijnt, dat ook door de Belgische autoriteiten aandacht aan de zaak wordt ge- schonken. Niet onwaarschijnlijk is ze'lfs een voorstel aan onze regeering van die z'ijde te verwachten. -Verder kunnen we nog meedeelan, dat sedert het optreden van generaal Dreiber op de exploitatie van het vluchtoord Ede niets. is bezuinigd. Alleen de verwarming van de barakken is iets verminderd. De bevolking meent, dat :dc kindersterfte (in December 17, tegen in November 3) hiermede in verband staat Zang bij het leger. De territoriale bevelhebher in Friesland, Groningen en Drente heeft l>epaald, dat er door de onder hem ressorteerendc troepen uur 7ang-oefeningen zullen worden gehouden met de ondcrofficieren, korporaals en sol- daten. Zeep. Ilerhaaldelijk werden, schrijft bet Hbl.. de ldaliste maapden afkonidigingen gedaan, l>e- Lreffende den maximumprijs van zeep. Ech ter van regeei'ingswege werd deze niet ver- strekt en de fabrieken verkiaarden, dat het hun onmogelijk was voor den vastgestelden prijs te leveren. De handel zag, na iedere mimisterieele afkondigihg, met veriangen uit naar de „regeeringszeep''. Maar deze bieef uit. Wat de oorzaak daar van is, valt moeilijk met "een paar woor- den te zeggen. Genoeg zij vermeld, dat voor de bereiding van zeep lijnolie noodig is. De benoodigde—lijnolie nu werd aanvankelijk niet door de N. O. T. vrij gegeven en dat moet de broil zijn van alle onaangenaamhe- den die zich voordeden. Inlussclien kon de Minister het ook niet ©ens worden met de zeepzieders ovrer den prijs die betaald moest worden. Hangende die onderhanctelingen werd de sierke arm gebruikt. Verkocliten de fabrikanten hoven den vastgestelden ma ximumprijs, dan werden zij, na 2 'Januari bed reign mel inhestagneming. Zelfs had hier en daar bij sommige handelaren inbeslagne- ming plaats. Het gevoig doet zich nu ge- voelen, omdat de fabrikanten eenparig heb- tien besloten niet meer af te leveren. Dat besluit hebben zij nu reeds meer dan een week lang gehandhaafd en het gevoig is, dat hier en daar gebrek begint te ontstaan aan zachte (groene en gete) zeep. Wij hebben ter bevoegder plaatse inlicli- En nu voorwaarts riep lord Alvor. Zij rukten van twee kanten op het huis aan de kozakken den berg op, de kleine schare, onder aanvoering van Tolchat, den berg afklautcrend. Maar nu bleek het, dat de oude man zich toch misrekend had." Er ontstond ten minste eensklaps stilte in het liuis; toen werd de stilte vervangen door woeste kreten en wapengekletler en zag men uit ieder venster een geweer schilteren. Halt! riep Hans. De schurken heb ben lot nu toe alleen de kozakken opge- merkt, ik maak dat op uit de richtingvan hun geweren. Ons schijnen ze niet te zien. Miisschien vluchten zij uit het. huis en kunnen wij ze hier ontvangen! De roovers schenen intusschen vreemd genoeg, in liet gelieel niet aan vluchten te denken. Toen de oudste kozakkenoffieier him met luide stem toeriep om zich over te geven, antwoordde men hem met een hoonend gelach. Als ge liet hart hebt ons aan te raken, zullen onze jgevangenen er voor hoe ten! hoor de men eensklaps een diepe stem in he- ischaafd Russisch uit het niiSdclsle venster van bet huis den kozakkenofns--ier toeroepen. Deze bleef besluileloos staan. Misschien misle de bedreiging liaar uitwerking hp hem niet, misschien ook wilde hij afwaeli- len of de andere, afdeeling die hij niet scheen te kunnen zien, hem ook te hulp zou komen. De kozakken liadden zich neergeworpen en bleven liggen met geschouderd geweer. De schurken willen onderhandelen tingen gevraagd en vernumen, dat zoo spoe- dig inogelijk met de aflevering van regee- ringszeep zal worden aangevangen. Echter, alvorens de distributee over het geheele land 111 orde is^ zal er nog wel eenige weken mede gemoeid zijn. Misschien echter kg 11 bij het einde dezer Week nog met de distri- bulie begonnen worden. Zoowel schriftelijk als telegraphisch zijn verschillende klachten aan den Minister ver- zonden. Naar wij vcrnemen zal naar aan- leiding daarvan" een overgangsmaatregel wor den vastgesteld waardoor, in afwachting van de ikgeeri ngsd is Iribu ti e, de zeep vers trekking weder geregeld zal kunnen plaats hebben. Een Engeische en Duilsehe onderzeeboot gekoehl. In een "Tiola van wijziging op deMarine- begrooting voor 1917, die Maandagavond hij de Tweede Kamer is ingediend. doel Minister Ramhonnet, meldt de Tel., de verrassende mededeeling. dat hij van Engeland en van Dui tech land tie onderzeebooten lieeft aange- kocht, die liier le lande geinterheerd zijn. Zooals men weet, hebben tie Staten-Gene- raal tot den aanbouw van eenige duikhootcn besloten. De bouw daarvan wordt echter door de buitengewone tijdsomsfandigheden zeer verlraagd. Daarom lieeft de Regeering, van oordeel, dal onze onderzee-vloot zoo spoedig mogelijk versterking behoeft, onderharidelin- gen aangeknoopl mel de Engelsche en met de Deutsche regeering, ten einde, zoo mogelijk de beide ge'inierneerde onderzee-booten over te nemen. Deze poging slaagde. De bcide regeeringen hleken tot den ver- koop bereid, zoodat „cerlang". daartoe zal kunnen worden overgegaan. De Engelsche duikboot lieeft een watcr- verplaalsing van 355 toH aan de opper- Viaki©; iaif toa ton "Ondti «un,i, cii ,u 4 lanceerinrichtingen. Zij werd tijdens den oorlog te Montreal voliooid. De Duitsche boot 'n mijntnlegger is zoo goed als nieuw en heeft een verplaatsing van 160 ton aan de oppervlakte en van 180 ton onder water. De kosten van aankoop kan de Minister nog niet met zekeriieid opgeven. Dc siagnatie in de schecpvaart. Dinsdagmorgen om halftwaa'f heeft het bestuur van den Bond van Machinisten ter Keopvaardij weer een conferentie gehad met den Minister van Landbouw Nijverheid en Handel over het conflict in het stoom- vaartbedryf en de middelen om tot op- lossing daarvan te geraken. Men meldt ons nit Den Haag Omtrent de heden gehouden bespreking van de besturen van de Scheepvaartveree- niging en van den Bond van Machinisten ter Koopvaardij met den Minister van Land bouw, wordt vernomen, dat de Voorzitter van de Scheepvaartvereeniging mededeelde gemachtigd te zijn tot de verklaring, dat de bij het conflict betrokken readers, zich onvoorwaardelijk zullen neerleggeu bij de loonregeling, welke de Minister ter beein- diging van het conflict zou willen vaststel- len en die loonregeling zullen doen terug- werken tot het oogenblik van de hervat- ting van de vaart. Hierop heeft de Minister aan het bestuur van den Machinisten bond verzocht giste- ren of uiterlijk heden mede te deelen, of mopperde Muller. Zij denken de gevan- genen als gijzelaars te kunnen gebruiken en zij zijn er niets te goed voor om die sLakkerds onbarmhartig af te maken, in dien zij genoodzaakt zijn, zich aan de ko zakken over te geven. Hans had intusschen een fluisterend 011- derhoud met Tolchat gehad. Hij wees op de berghelling boven het huis. De oude man knikte met een grijn- zend gelaat: Jawel joiigeheer, jawel vadertje! Dat zal wel gaan, dal is een goed plait - Nu wendde Hans zich lot Muller en Fran cis. De oude Tolchat zal ons naar die berghelling daar brengen; ik heb opgemerkt, dat het dak er tegen aan staat. Zoo kunnen wij onopgemerkt op het dak klimmen. Als mijn oogen mij niet bedriegen en ik op dien afsland goed zie, is het dak vol gaten, het zal ons dus niet veel moeite kosten om door het dak het {mis binnen te dringen! Voortreffelijk! t'itstekend, mijn jonge landgenoot, antwoordde Muller opgewekt. Francis knikte slechts. hij was reeds met Tolchat op weg. Beneden onderhandelde de Kozakkenoffi eier nog met de roovers. Hij dreigde lien met de strengste straffen, met een verban- ning naar.de bergwerken van Siberic, met den dood, en wees, hen er op. dat zij, door zich tijdig over te geven. hun lot konden verzacbten. (Wordt vervolgd.) iliiCrstcrlS celtili.uii '-pel Wi» gediUeiKn.- ecu

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1917 | | pagina 1