Groote Uitverkoop k. j. aoist. Open"bare__Verkooping. IBestellingen op: 2 Mwant Kleermakerskeecliis. Openbare Verkooping. Een netten Inhoedel, NUTSAVOND J. J. v. d. BERG, Openfrare Verkooping. M M Mlant CAFE WOONHUIS, PrSamfl n let Biljart, Prijskai met do Jaskaart, een Jongen, Lessen in Boekhouden. 256 stills zware Kronan laleStoombootdiBQsi Aangename, boeiende en leerzame lectuur Boekhandel van de Firma P. J. VAN DE SANDE te Ter Neuzen. Prentenboeken in groote verscheidenheid. fpf keupf ADVEBTENTIEN. MIDDELBUR6. Langedelft 18. JillI S en ander distribntie Yeevoeder Ate: J. DQNNER-MEIJLER, Goes. Middelen van vervosr. Schoenhandel en Schoenmakerij INSTEL op Woensdag 10 Januari 1917 ea YERBLIJF op Woensdag 17 Januari 1917, TE KOOP: IS. ADRIAANSENS, GEVRAAGD: Kalkmergel. TE KOOP Slooperij. Aandeelen Zeeiiwsch-Ylaamsclr Tramweg Maatschappii. van coupons Fluweel, Zijde, Xantstoffen, Garneeringen, Knoopen, enz., wollen en katoenen Ondergoederen, Rokken, Boezelaars en verschillende Mode-Artikelen. Ten spoedigste gevraagd Vast werk. Arts, vestigt zich binnen enkele dagen te ZAAMSLAG. Vaarskalf oud 1 jaar, met Stallen, Tuin en eenig Bouwland, Jaarvergadering der VarkensYerz. Jraagt Elkanders Lasten", op Zondag 7 Januari 1917, op Zondag 21 Jan., Axel. Firma D. J. OGGEL. Opleiding voor Examens in Practyk. Lamswaarde. J. ADRIAASEN, pei 5000 K.G. franco sclrip Ter Neuzen f 43,-, 10000 K.G185,-. Lp Ter Neuzen -Hansweert. voorhanden in den Uit de Moderne Bibliotheek. Yertelboek yan J. J. A. GOUVERNEUR. Geillustreerde Bibliotheek voor Jongens DE GOEDE KAMERAAD. Verschillende series prachtige Jongens- en Meisjesboeken uit de MOEDER DE GANS. Boeiend zijn de Romans yan FLORANCE BARCLAY Cooper's Meesterwerken, geb. a 95 cent, als: Historische Romans van MARJORIE BOWEN. Meisjes-Leesboeken Verloofd YV. H. J. BONGERS A. M. GAASBEEK. Ter Neuzen Hengelo Jan. 1917. Voor de zeer vele blijken van v deelnemingontvangen,gedurende de ziekte en bij bet overlijden van onze geliefde Dochter, Zuster en Behuwdzuster, Mej. M. T. JANSEN, betuigen wij onzen hartelijken dank. Familie J. JANSEN. Ter Neuzen, 5 Januari 1917. De Raad van Bestudr der Zeeutvsch- Vlaamsche Tram weg Maatschappij maakt bekend dat op de aandeelen der Maatschappij over 1916 wederom 4 rente zal worden betaald. De iukasseering d. ri--nte kan geschieden op vertoon der stub ken te NEUZEN in het Hotel Des Pays- Bas op Woensdag 10 Jannari a.s., van voorrn. 11 unr tot nam. 2 uur. Te 1JZENDIJKE in het Hotel Aerts op Zaterdagen 6 en 13 Januari a. 8-, van voorm. 11 uur tot nam. 1 uur Benevens ten kantore der Directie te Drie Schouwen. Voor de vele blgken van deel- neming ontvangen bij het over lijden onzer geliefde Moeder, Behuwdmoeder, Groot- en Overgrootmoeder Mej. CORNELIA LENSEN, Wed. H. Wolfert Dz betuigen wij bij dezen onzen liartelyken dank. Ter Neuzen, Jan. 1917. Namens de Familie, D. E. WOLFERT Hz. Voor de vele bewgzen van deelneming gedurende de ziekte en bij het overlijden van onze geliefde Mbeder en Behuwdzuster, ons betoond, be tuigen wij onzen hartelyken dank, ln- zonderheid zij dank gebracht aan A. Dieleman en gezin en den heer J. J. Kense voor hunne hulp aan haar bewezen. Ter Neuzen. J. HARMS en Familie. De Notaris E. B. Dumoleyn te Hon- tenisse, zal ten verzoeke en ten woonhuize van Mejuffrouw JOHANNA BAUWENS te Westdorpe(Passluis), op Doriderdag !8 Januari 1917, des voormiddags 10 uur, in het openbaar verkoopen oni contant geld Spoorweg Ter Neuzen—Gent. Mr. en Mevrouw DIELEMAN MAGENDANS betuigen met wederkeerigen gelukwensch hartelijk dank voor de met Nieuwjaar ontvangen wenschen. Met wederkeerige gelukwen- m schen voor het jaar 1917, be- daukeu wij voor de ontvangen blijken van belangstelling. Axtl, Januari 1917. Wed. HU1JSSEN. EHBSSHP®8* Oe Heer en Mevrouw P. MALOTAUX danken ten zeerste voor de hun bij de jaarsverwisseling toe- gezonden wenschen en bieden wederkeerig hunne beste heilwenschen voor 1917 aan. Sas van Gentv 3 Jan. 1917. De Heer en Mevrouw F. J. L. M. VAN WAESBERGHE be tuigen hunnen hartelijken dank voor de bewgzen van belangstelling op 1 Januari jl. ontvangen en bieden wederkeerig hunne beste heilwenschen aaD. Hulst, 5 Januari 1917. De Heer en Mevrouw LOUIS VAN WAESBERGHE wenschen wederkeerig een gelukkig Nieuwjaar toe aan alien, die bewgzen van belangstelling gayen bij de wisseling des jaars. Hulst, 5 Januari 1917. op Donderdag II Januari 1917, 's avonds te acht tire, in Hotel des Pays-Bas. Spreker de heer JAN GROOT .Jr. declamator van Amsterdam. Toegankelijk op de bekende voorwaarden. HET BESTUUR. Hiermede bericht ik het publiek van Axel en Omstreken, dat ik mijn heb overgedattn aan mjjn ZoOn Hermanus. Dankende voor het vertrouwen zoovele jaren ruiraschoots ondervonden, beveel ik mijn opvolger in ieders gunst aan. C. SM1E8—Visscher. Axel, Jan. 1917. De Notaris J. A. Dregmans te Axel, zal ten verzoeke van (Jh. L. ROTTlERte Koewacht, Zand, op Vrijdag den 19 Januari 1917, des namiddags I1/, ure, om kontant geld verkoopen Windmolen, Raapmolen, Fornuis, Bas cule, Kuipen, Delfljjn, Zeisen, Zakken, Rogge- en Tarwestroo, Rogge, Tarwe- kaf, 2000 K.G. Koebeeten, Mest, Beer, Tafels, Stoelen, Potten, Pannen,~Gramo- foon, enz. enz. De Notaris JL. B Dumoleyn te Hon- tenissezal ten verzoeke van heer DES. LEENKNEGT te S t o p p e 1 d ij k, in het openbaar verkoopen gunstig gelegen aan den Tol en los- plaats van den Tram, nabij Rapen- b u r g, gemeente Stoppeldijk, kadastraal bekend in sectie 0 nos. 1263 en 1291, groot 32 68 Aren. Aanvaarding 1 Maart 1917 of zooveel vroeger als .verkooper het perceel mocht verlaten. Betalicg koopsom 1 Maart 1917. Lasten van af 1 Maart 1917. Met toestemming van eigenaar kunnen in pacht volgen 6 gemet 200 roeden Bouwland nabij den tol Onkosten 8'/, lostel 1/2 °/o- Geiag 1.'s °/0- telkens des namiddags 2 uur, in het te verkoopen Cafe. Een groot deel der koopsom kan als eerste hypotheek op het verkochte ge- vestigd blijven. Nadere inlichtingen te verkrijgen ten kantore van genoemden Notaris. een flink, zoo goed als nieuw met omstreeks een 70 roeden besten grond, eerder bewoond door den eigenaar dhr. A. C. Verschelling, gem. Axel. Te bevragen bij J. C. SL1JPEN te Axel. bestaande o.m. Kasten, Stoelen, Zelel, Brandkast, ver schillende Tafels, Uittrektafel, verschil lende Spiegels en Lampen, Geleierd- en ander Aardewerk, 3 Buiskachels, Cui- siniere, Kolenbakken, Kleeden, Matten, 3 volledige pluimen Bedden met toe- behooren, 3 Ledikanten, Keukengerief, Klokken en hetgeen verder zal worden gepresenteerd. BAANDIJK, op Zaterdag 6 Januari 1917, 's avonds om 6 uur, bg M. Audenaerd, aldaar. bij P. J. K IAS, Sas van Gent, Zandstraat, begin des n.tn. 5 uren. Een extra prijs. Gewone condities. HET-BESTUUR. (bieden), bg Ls BOS, Cafe Schippershuis. Y-OOruit fBoven de 26 spelers verhooging van prijzen. Gewone eonditien. 2 extra prijacn. HET BESTUUR. het goedkoopst uwe Horloges, Goud> en Zilverwerken bij Horlogeifiaker, Korte Kerkstraat 8 IHSUILEfS van oud Goud, Zilver en Bloedkoralen tegenhooyste waarde, voor magazijnwerkzaamheden. Firma P. J. VAN DE SANDE, Boekhandel. Ter Neuzen. voor pebruari en Maart, worden tot en met II Januari aangenomen. Aanbevelend? Cursus te Ter Neuzen. Afzonderlijke lessen te Lamswaarde. Bij Ret jongste Mercurius-examen slaagde voor Boekhouden na een jaar studie mijne leerlinge Mej. ROS. STRU1JLAART te Gfoenendijk. Onderwgzers(essen) vragen inlich tingen omtrent qpleiding voor d^ lagere akte Boekhouden (vak U). Leer. M. O. le kwaliteit met 80-90% koolzure kalk A. H. V. en Rijkscontrole Profiteer van deze prijs en kwaliteit! Doet voor 15 Jan. uwe bestelling zoo zal voor bglading in vertrekkend schip gezorgd worden. Aanbevelend, De Hoofdagent, JOH. BEISTERVELO, Bilderdijkstraat 9, Utrecht. bij inschrijvtng in perceelen van 25 of meer van Olmebooonen, aan de Sassing, gemeente Stoppeldijk. lnformatien te verkrijgen bij den Heer Karels te Groede en ten kantore van notaris E. B, DU3IOLEVN te Hontenisse. Spoorweg Ter Neuzen Mechelen. Zeeuwsch-Yl. Tramweg-Maatschappg Van af 8 Januari, Kunnen geplaatst worden tw e be> varen dekkneclots, bezoldiging 600 750 gld. bovenkleeding, pensioen, weduwe en weezenpensioen. Gedurende mobilisatie duurtetoeslag. Zich aan te melden bij Directeur, Kantoor Buitenhaven Vlissingen. Mg aansluitende bij boei- staande, beveel ik mg in ieders gunst aan, hopende door een prompte be- dienicg ieders vertrouwen waardig te maken. H. SMIES-Loof. Axel, Jan. 1917. Stationsweg. Ter Neuzen. In- en Verkoop van gebruikte Houtwaren enz. SPECIALITEIT in het maken van Keeten. Aanbevelend, P. PLATTEEDW. PIETER ROSEGGER. De Gedenkschriften van den Land zegen. [Schoolmeester. Peter Mayr. Het eeuwige vuur. Het gif der beschavinr Het eeuwige licht. F. DE SINCLAIR. Het loon der Braven. De krach van Renswoude. Baron Selderie. GUSTAV FRENSSEN. Jorn Uhl. Hilligengenlei. JEAN STAPELVELD. Het hoogste huwelijk. SUZE LA CHAPELLE ROOBOL. De gezusters Meienhof. G. VAN HULZEN. De witte vallei. LOUISE B. B. Janneke de Pionierster. MINCA VESTER-BOSCH REITZ. 'n Schat van 'n Vrouw. ELINE VAN STUWE. Als 't hart jong is. THERESE HOVEN. Zuster Linda. JAAK BOONEN. Geld Jan. LOUIS COUPERIUS. De zwaluwen neergestreken. Alle werkjes gebonden a 95 cent. De drie deeltjes ineen geb. 1,90. Per deeltje afzonderlijk f 0,75, geb. C. JOH. KIEVIET. De club op reis. In woelige dagen. Tako de Minstreel. MARK TWAIN. De lotgevallen van Huckleberry Finn. De lotgevallen van Tom Sawyer. Deze deeltjes alle gebonden a f 1,90. Oranje-,Ons Clubje- en Wilhelmina- Bibliotheek d f 1,40 per deel. alsLoula Almerus Tony en Armand De kleindochters van Mevrouw West- land Aan den Waterkant Het Zigeunerkamp Wilde Bob Alber- tine Het Heidebloempj e Het slot op den Hoef Twee dochters Mooie Bruno Een levenslustig troepje Door dik en dun Bravo, Bob de Pad- vinder uit Canada Jacob Rensum en vele anderen. A- Baker- en Kinderrijmpjes, door Marie Hildebrandt a 1,50. De Rozenkrans, f 2,50. Het volgen van de Ster, f 2,10. De vrouwe van Shenstone, 1,75. De Upasboom, f 2,10. Door de Tuinpoort, 2,10. De gebroken Stralenkrans, f 2,90. De Scheidsmuur, 2,90. Het Waterspook. De Loods. De Volksplanters. Lionel Lincoln. De Padvinder. George Washington, geb. f 1,90. De Held, geb. f 2,90. Ik zal handhaven, f 2,90. Beschermer van het Geloof, f 2,90. in prachtband, van Felice Jehu, A. C. Kuijper en Bertha Clement a 1,90 per deel. Stoomtrainwog Hulst—Walsoordois, EN Amsterdamsche tijd RoworKn'-g gfiJIIf?*- v. Ter Neuzen 8,05 14,- 2,— 52) Sluiskil 8,14 11,20 2,08 5.34 Sluiskil (brug) 8.18 11,25 2,12 5,;» ^Philippine 8,22 11,35 2,16 5,4a Sas van Gent 8,35 12,— 2,29 5,55 D u i t s c h e tij d. Aankomst Selzaete 9,20 12,50 3,14 6,40= D u i t sn; h e tij d. Vertrek Selzaete 9,45 1,30 3,45 8,— Amsterd a m s c he t ij d 1. r, (aankomst 9,10 Sas van Gent Lertrek 9;20 12,55 1,05 3,10 3,25 7,25 7,35 v. Philippine 9,29 1,44 3,40 7,44 Sluiskil (brug) 9,33 1,18 3,50 7,48 Sluiskil 9,36 1,21 4,10 7,11 Aankomst Ter Neuzen 9,45 1,30 4.20 8- Amiter dimsi :he tijd. Tor Neuzen 7 9,50 1,85 5,17 ■- Sluiskil 7,10 10 1,45 5,25 Axel 7,21 10,11 1,56 5,34 Kijkuit 7,29 10,19 2,04 5,4C a. Hulst 7,39 10,29 2,12 5,47 A m s t e r dams c h e t ij d, v Hulst 8,05 12,32 4,— 8,0 i 9 Kijkuit 8,15 12,42 4,10 8,14 Axel 8,23 12,50 4,18 3,22' 8/8 Sluiskil 8,41 1,08 4,36 Aank. te Ter Neuzen 8,51 1,18 4,46 8.42 Richting Drie Schouwen—Ter Neuzen. Treinnummers 25 27a a. v. Zuiddorpe v. Drie Schouwen 6.15 9.25 v. Axel 6.25 9.35 a. Zaamslag 6.44 9.49 v. Zaamslag 6.54 9.55 v. Driewegen 7.08 10.09 a. Ter Neuzen 7.15 10.16 276 9.45 - 9.55 10.10 10.20 10.34 10.42 29 12.31 12.40 12.50 1.05 1.12 1.25 1.35 31 3.38 3.45 3.55 4.09 4.19 4.32 4.40 Richting Ter NeuzenDrie Schouwen. Treinnummers v. Ter Neuzen v. Driewegen a. Zaamslag v. Zaamslag v. Axel a. Drie Schouwen v. n. Zuiddorpe 26 7.35 7.42 7.54 8.05 8.20 8.30 28a 10.30 10.37 10.50 10.57 11.12 11.22 286 11.05 11.13 11.26 11.36 11.50 ■12.— 12.10 30 2.20 2.28 2.41 2.51 3.06 3.16 3,20 32 5.30 5.38 5.50 6.15 6.25 Treinen 27a en 28a rijden alleen op Zaterdagen op welke dagen dan treinen 276 en 286 vervallen. Richting Drie SchouwenKloosterzande. Treinnummers Vertrek van Drie Schouwen Axel Rondeputten Aankomst te Zaamslag Vertrek van Stoppeldijk veer Rapenburg dorp Hengstdijk Groenendijk Aankomst te Kloosterzande Richting Kloosterzaride- Treinnummers Vertrek van Kloosterzande Groenendijk Hengstdijk Rapenburg dorp Stoppeldijk veer Aankomst te Zaamslag Vertrek van Rondeputten Axel Aankomst te Drie Schouwen Treinnummers Vertrek van Drie Schouwen Aankomst te Zuiddorpe Richting Zuiddorpe— Treinnummers Vertrek van Zuiddorpe Aankomst te Drie Schouwen Richting IJzendijke- Treinnummers Aankomst van Schoondijke Vertrek IJzendijke Pyramide Philippine Aankomst Sfjt van Gent Vertrek t> Pas-sluis Westdorpe Bestelh. Zwarten tioek Aankomst Drie Schouwen 19 21 23 7.23 1.30 7.33 1.40 5.25 7)41 1.48 5.35 7.50 1.56 5.45 7.52 2.— 5.50 8.02 2.07 5.57 8.10 2.15 6.05 8.18 2.23 6.13 8.26 2.31 6.21 8.33 2.40 6.30 —Drie Schouwen. 20 22 24 9.40 4.10 - 7.25 9.47 4.15 7.30 9.55 4.23 7.37 10.03 4.31 7.43 10.11 4.39 7.51 10.19 4.55 8.08 10.20 5. 8.10 10.28 5.08 8.18 10.35 £.15 8.25 10.45 8.35 -enZuiddorpe. 33 35 12.10 3.20 12.17 3.27 Drie Schouwen. 34 36 12 24 3.32- 12.31 3.38 -Drie Schouwen. 13 6',25 6,40 7,05 7,33 7,36 7,51 8,01 8,11 8,20 15 12,23 12,35 12.50 1 20 1,46 2,05 2,15 2,25 2,35 2,45 Richting Drie SchouwenIJzendijke. Treinnummers 14 16 Vertrek van Drie Schouwen 8,45 3,25 Zwartenhoek 8,55 3,35 Westdorpe Bestelhuis 9,05 3,45 Pas-sluis 9,15 3,55 Aankomst Sas vdn Gent 9,28 4,10 Vertrek 9,32 4,13 Philippine 9,58 4,39 Pyramide 10,22 5,04 Aankomst IJzendijke 10,33 5,15 Vertrek naar Schoondijke 11,30 17 5,13 6- 6,15 6,40 7,05 7,45- 8- 8,15 8,25 8,30 18 6,40 6,50 7.— 7,10 7,25 7,28 7 53- 8 18> 8.35- v. Hulst, Station Postkantoor Dubb. Poort Tivoli Rustwat v Terhole Boelkensdijk Kuitaart, Tol Kloosterz. Tasdijk Dorp Wals. Krnisweg Aaak. Wals., Dijk f Vraehtg, worden 5,40 f8,10,40 5,46 8,06 10,48 8,10 10,50 8,14 10,54 8,20 11, 8,25 11,05 8,83 11,13 8,38 11,18 8,46 11,26 8,50 11,30 8.E3 11,38 9.- 11,40 5,50 5,54 6.— 6,05 6,13 6,18 6,26 6,30 6,83 6.40 slechts met deze f-9-,15 5,50 8,20 2,21 5,56 8,28 2,25 6,— 8,3C 2,29 6,04 S 3i 2,35 6,10 8,40 2,40 f ,15 8,45 2.48 6,23 8,53 2,53 6,23 8,58 3,01 6,36 9,06 3,05 6,40 9,10 3,08 6,43 9,18 3,15 6,50 6.30 treinen vervoerd v.Walsoorden.Dijk 6,50 f9,l 5 12,20 Krnisweg 6,57 9,22 12 27 Kloosterz., Dorp 7,9,25 12,30 Tasdijk 7 04 9,29 12,84 Kuitaart, Tol 7,12 9,37 12,42 Hoefkensdijk 7,17 9,42 12,4? T "hole 7,25 9,50 12,55 Rusiwat 7,30 9,55 1, Hulst Tivoli 7,36 10,01 1,06 Dubb. poort 7 40 10,05 1,10 Postkantoor 7,44 10,09 1,14 Aaak. Hulst Station 7,50 10,15 1,20 t Vraehtg. worden slechts met deze 9,25 9,32 9,35 9'39 9,47 9,52 3,45 7,— 3,52 7,07 3,55 7,10 3,59 7,14 4,07 7,22 4,12 7,27 4,20 7,35 10, 4,25 7,40 10,05 4,31 7,46 10,11 4,35 7,50 10.15 4,39 7,54 10.19 4,45 8,— 10 25 treinen vervoerd

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1917 | | pagina 8