MAXIMUMPRIJZEN. laatste Berichtea. BURGERLI1KE STAND. Loop der bevoiking van Ter Neuzen. loofelijk welke hoeveelheden brood, worst en ham het viertal in een kort tijdsverloop had verwerkt. Twee hunner wisten den menschlievenden man nog te bewegen, dat hij hun dien nacht 1 ogh gaf gevolgd door een ontbijt, weer evenals den vorigen avond. Den lsten Kerstdag, omstreeks 12 uur kwamen de vier heeren n „froliches Weinachtsfest" wenschen, en zich uit- putten in dankbetuigingen voor de geno- ten gastvrijheid. Ofschoon de familie juist zat te eten, en het viertal wel belust scheen ook weder aan het middagmaal deel te ne- men, had hun te groote eetlust den coif feur toch gehinderd. Hij en zijn vrouw wilden familie te Valkenburg gaan be- zoeken. Belangs'tellend vroegen de Duit- schers of ze daar „mit dem Zug" heen- gingen. Argeloos antwoordde de man in bevestigenden zin. Toen zij echter om een uur of zes thuiskwamen lag het ge- heele huis onderstboven gehaald, hoewel nergens een spoor van braak was te ont- dekken. Blijkbaar waren deuren en kas- ten met loopers of andere werktuigen geopend. Na onderzoek vermiste de man een spaarbankboekje met een tamelijk bedrag, een honderd gulden aan zilver, 6 kistjes sigaren, 7^ kilo scheer en an dere zeep, stof voor een nieuw costuum, een valies, kleeren, hemden, sokken, een nieuw scheermes, en van een Belgischen kostganger hadden ze nog een hoed, klee ren, zakdoeken enz., kortpm, alles wat maar bruikbaar was en niet te groot van omvang, meegenomen. Toevallig zag Clerkx in Cafe Krasnapolsky, op den hoek der Grachtstraat, twee der Duit- sche deserteurs zitten, die bij hem wa ren- geweest. De politje werd met een en ander in kennis gesteld, de heeren werden aangehouden en gefouilleerd en op een van hun kamers in „de Kras" vond de politie een leeg sigarenkistj e, een lang, vlijmscherp dolkmes, en een der heeren had een hemd aangetrokken van den Belgischen kostganger. Geld werd slechts voor 'n klein bedrag op hen gevonden. De politie heeft zeven ver- dachten, alien deserteurs van de Duit- sche -armee, in verzekerde bewaring ge- nomen. Twee andere verdachten zijn voort- vluchtig. ZAAMSLAG. B ?95 I Gedurende de afgeloopen week hebben zieb in deze gemeente g e v e s t i g d M. L. Mel, dienstbode, Korte Kerkstraat 18, uit Boscbkappeiie. M. A. Pieters, dienstbade, Nieuwstraat 22, nit Hontenisse. P. Bartelson, dieDstbode, Vlooswijkstraat 24, uit IJzendyke. J. de Putter, arbeider, P 75, uit Hoek. Vertrokken zijn A. S. Koomen, zonder beroep, Grenulaan, naar Buiksloot. E. A. Bannier, zonder beroep, de Feijter- straat 1, naar Haarlem. W. A. R. Koevoets, zonder beroep, Lange Kerkstraat 31, naar Rotterdam. J. H. van D.xboorn'letterzetter, Tholens- straat 90, naar 's-Gra'eubage. C. A. Pijpelink, zonder beroep, P 28, naar Zuidzande. J. A. van der Hooft, dienstbode, P 53, naar Hoek. E. Nuijtinck, scbipper, Tbolensstraat 53, naar Philippine. POLITIE Aan het bureau van politie alhier is als gevonden gedeponeerd een overjas Rechfhebbende vervoegen zicb aldaar. SCHEEP V A ARTBE WEGIN G. Van 3 tot en met 4 Jan. werden langs de Oostsluizen alhier 12 bmnenvaavtuigen op- en 20 afgesehut, langs de Midden- sluizen 7 op- en 11 afgesebnt en langs de Westsluizen 2 afgesehut. I'ositie der Htoomschepen. s.s. ELISABETH zeilklaar te Rotterdam voor New- York. I' (30 (20 i I 4 i i i i i i k i i i i 4 4 i- 4 i 4 »- o.i 1 4c Speciale maximumprijzen, door den Minister van Landbouw, Njjvebheid en Handel vaslgeslefid voor bepaalde gemeenlen, blijven voor deze oemeenLen van kraehl. ook al wijkeu z.j at, van die sub 3o. Qenoemd. i)e nieinve siasl?Ieeniiig volte®k©nd. Naar wij verneiiien is op de nieuwe staats- leening' vail 125 miliioen voor nuin 110 rn il lioen i i lg-es c h re vren BOSCHKAPELL E. Geboorten. 18 Dec. Albertus. t. van Petrus Fran- esscus Luiick en'van Christina d'Hont. 2b Dec. Irma Maria, d. van Alphonsus de Loos en van Philomena Schelfaut. Ovcrliiden. 3 Dec. Adnana Ottjes, ond 78 J., edit". van Brietus van Hoove. 16 Dec. Mananna 21 de Rnoi. ond 82 j., weduvve van Levm-us de Beul 20 Dec. Albertus Anthonius Janssen, ond 1 m., z van Augustus en van Maria Rosalie Eijsackeis. GRAAUW. Huweliiks-aangiften. 29 Dec. Adrianus Cornelius k Schuttelaars, oud 32 j., jm. en Rosalia Dorothea IS Durinck, oud 40 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 5 Dec. Johannes Aloi- is i.u'ijsrogge, oud 32 j., jm.en Mathilda Catharina obbelaar, ond 32 j., weduwe. Geboorten. 3 Dec. Alphonsius, z. van Aloisius an Itefeemuen van Anna Maria Bouwens. 4 Dec. ecilia d. van Petrus Augustinus Buys en van Maria Jathar'ina de Rijcke. 6 Dec. Camile, z van Petrus jurnez en van Rosalia van de Voorde. 13 Dec Petrus z. van Fidelus Doniinicus Mattheijsen en van Maria Seraphina de Rijcke. 15 Dec. Rosalia, d. van fcerulphus Petrus de Cauwer en van Mane Rosalia van Britsom. 17 Dec. Stephanie, d. vail Jacobus Serule Striidonk en van Maria Antoma Buijze. 18 Dec. Felise, z. van Jacobus Burm en van Mathilda Wante. 19 Dec. Eduardus, z. van Jan bran ties Cabooter en van Louisa Walgrave. 23 Dec. Maria, d vail Joseph Wagenaar .en van Dina de Rubber. 20 Dec. Emile, z. van Cornelis Koolc en van Leon- tina Dingeman. 28 Dec. Maria, d. van Aloisius Bene- dictis Verdurmen en van Rosalia Tberesia de Bilde. Overlijden. 4 Dec. Augustinus Franciscus Boo- gkert. oud 19 j., z. vail Theodorus en van Rosalia lloofman. 23 Dec. Camile Dumez, oud 2 w., z. van Petrus en van Rosalia van de Voorde. HOEK. Huweliiks-aangiften. 6 Dec. Abraham Johannes Waeijhtiert, oud 29 j., jm. en Cornelia Johanna Plat- teeuw, oud 30 j., jd. H u wel ijks-vol trek kiiigen. 21 Dec. Jxbraham J ohan nes Waeijhaert, 6ud 29 j., jm. en Cornelia Johanna Platteeuw, oud 30 j., jd. Geboorten. 1 Dec. Wilhelmina Janna. d. van Daniel Abraham Siemens en van Janna Bareman. Janna, d. fan Johannes Jacobus 't Gilde en van Pleuntje Kempe. 13 Dec. Krijn, z van Jan Bolle- man en van Neeltje van Cadsand. 18 Dec. Francoise, z. van Jan Zegers en van Anna de Bruijne. 20 Dec. Maurice Constant, d. van Desire August Bombelijn en van Mathilda van Acker. 24 Dec. Cornelia, d. van Karel Hamelink en van Pleuntje Janssen. 29 De,-. Adriaan, z. van Levinus Mechielsen en van Magdalena Bakkor. Leendert, z. van Jacob Deij en van Catharina Adriana Yinke. Overlijden. 2 Dec. Hendrik van Tatenhove, oud 73 weduwn, van Maria Tollenaar. "18 Dec. Jaco m'ina Pieternella Zegers, oud 52 j., echtg. van Jan Hamelink. 19 Dec. Een als levenloos aangegeven kind van het mannel. geslacht van Frederik de Bree en van Adriana Pladdet. 24 Dec. Marto. de Groote, oud 51 j., echtg. vail Adriaan Pladdet. I HENGSTDIJK. Geboorten. 2 Dec. Twee als levenlops aangegeven kinderen van het mannelijk geslacht van Judocus Alphonsus Krieckaert en van Rosalia de Maagt. 12 Dec. Camillas, z. van l'ieter Francies Compiet en van Maria de Bakker. 19 Dec. Martha, d. van Josephus de Koning en van Rosalia o Maagt. KOEWACHT. 0 Huwelijks-aangiften. 5 Dec. Petrus de Cock, oud 35 j., weduwn. en Nathalia Aper. oud 23 j., jd. 20 Dec. Alphons de Winne, oud 23 j., jm. en Helena Louisa Dullaert, oud 19 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 29 Dec. Petrus de Cock, ond 35 j., weduwn. en Nathalia Aper, oud 23 j., jd. Geboorten. 5 Dec. Juliana Anna, d. vanCamille 1 de iConinck en van Augusta Meuleman. 7 Dec. Anna Josephina en Maria Leonia, dochters van Alp-' honsus van Pottelberghe en van Maria Audenaerde. 10 Dec. Margaretha Prudentia, d. van Augustus van Bastelaer en van Mathilda van Iiimste. 13 Dec. Charles Ludovicus, z. van Camillus de lvoover en van Leonia M. Rombaut. 22 Dec. Arthur, z. van August van der Yloet en van Clemence de Vos. Eduardus C'lemenee, z. van Alphonsus \an Rumste en van Ludovica M. Apers. Overlijden. 17 Dec. Martha Augusta Sylvia de Pau, oud 2 j., d. van Joseph Fr. en van Maria J. Mar tens. 28 Dec. Arthur van der Yloet, oud 6 d. z. van August en van Clemence de Vos. O VERSLAG. Huwelijks-voltrekkingen. 20 Dec. Linze van der Laan oud 23 j., jm. en Leona Maria Herman oud 23 j., jd. SAS VAN GENT. Huwelijks-aangiften. 30 Dec. Edmpnd Desire Vcrmoet, oud 28 j., jm. en Bertha Paulina de Vlee'sschauwer. oud 24 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 16 Dec. HypolithuB Schelfaut, oud 27 j., jm. en Augusta Seraphina van Bastelaere, oud 18 j., jd. 28 Dec. Cornelis Hooge- steger, oud 24 jm., j. en Romanie Steenbeeke, oud 24 j., jd. 30 Dec. Theophile Verstringe, oud 23 j jm. em Irma Emerence De Wagenaere, oud 23 j., jd. Geboorten. Denise Emma Therese, d van Alfred Massinon en van Julia Alda Loquet. "23 Dec. Hubert, z. van Franciscus Everardus Hamelijnck en van Celitia Clotilda Rademakers. 30 Dec. Elisabeth Marie, d. van Maurice Pierre Henri Wauters en van Alix Marie Hoste. Overlijden. 31 Deb. Adelaida Bauwens, oud 75 j., d. van Amandus Bauwens en van Maria Joanna de Mul. ST. JANSTEEN. Geboorten. 16 Dec. Maria Emilie, d. van fran ciscus Xaverius Colman en van Maria Emelia van Ylierberghe. 21 Dec. Alma Evelina, d. van Camillus Ferket en van Eulalia Maria Cammaert. 28 Dec. Catharina Maria, d. van Franciscus Norbertus Boussen en van Nathalia Maria Aerts. STOPPELDIJK. Geboorten. 1 Dec. Adrien Johan Theodoor, z. van Willem Henri Francois Joseph van Son en van Catharina Chri tina van den Hurk. 3 Dec. Rosalia Catharina, d. van Jan Francies de Poorter en van Mathilda Vioen. .Bertha, d. van Desiderius Josephus Kroes en van Maria Lossie. 4 Dec. Albertus Antonius, z. van Hypolithus Vink en van Johanna Rosalia Lambertus. 12 Dec. Albert, z. van Alphonsus Peersman en van Maria Pilomena Bogaert. 19 Dec. Petrus Cyrillus, z. van Jan Francies de Kever en van Maria Anna Goossen. 20 Dec. Maria Prudentia, d. van Jan Francies Baart en van Maria Louisa d' Hont. Overlijden. 14 Dec. Elsa Strobbe, oud 7 rn., d. van Eduard en van Elisabeth de Winter. 24 Dec. Een als levenloos aangegeven kind van het vrouwel. geslacht van Josephus Carolus Morres en van Con- stantia Apolonia Martin. 26 Dec. Anna Catharina van Loene, oud 74 j., weduwe van Charles Ludovicus van Kruijssen. Huwelijks-aangiften. 7 Dec. Cornelis den Engels- man, oud 23 j.. jm. en Catharina Schoonakker, oud 21 j.. jd. 14 Dec. Cornelis Dees, oud 24 j., jm. en Klazina Adriana Stolfels, oud 23 j jd. Huwelijks-voltrekkingen. 21 Dec. Cornelis den Engelsman, oud 23 j., jm. en Catharina Schoonakker, oud 21 j jd. 28 Dec. Cornelis Dees, oud 2ij.,jm. en Klazina Adriana Stoffels, oud 23 j., jd. Geboorten. 2 Dec. Elizabeth, d. van Pieter Hame link en van Janna Hamelink. Wilhelmina Maria, d. van Pieter Mattheus van de Velde en van Jozina Geertruida van de Vrede. 8 Dec. Jacob, z. van Jan Dieleman en van Anna Jacomina Hamelink. 13 Dec. Pieternella Levina, d. van Martinus Schieman en van Cornelia Schieman., 17 Dec. Martha, d. van Dingenus Kempe en van Helena Dieleman. 24 Dec. Cornelis, z. van Marions de Ruijter en van Ebrina Maas. 26 Dec. (anna Adriana, d. van Krin de Kraker en Cornelia Janna Dieleman. 29 Dec. Krina Helena, d. van Krijn Hamelink en van Janna llerrebout. Overlijden. 1 Dec. Daniel van Drongelen, oud 83 j., weduwn. uit het 1e huwelijk van Elizabeth Kolijn en uit het 2de huwelijk van Pieternella Wolfert. 2 Dec. Cornelis Dekker, oud 11 m., z. van Abraham Antheunis en van Cornelia Vinke^ 9 Dec. Marions de Ridder, oud 25 j., z. van Francois en van Maatje Riekwel. 10 Dec. Johanna Suzanna Stoffels, oud 82 j., weduwe van Jacobus Oppe. 11 Dec. Pieternella Dekkor, oud 3 i., d. van Abraham Anthennis eij van Cornelia Vinke. 30 Dec. Fieiti Scheele, oud 4 m., d. van Marinus en van Maria Hamelink. ZUIDDORPE. Huwelijks-aangiften. 19 Dec. Paulus Jacobus Leijs. oud 23 j., jm. en Antoinelta Marice Herman, oud 20 j., jd. Geboorten. 2 Dec. Gabrielle, d. van Theophile de W'olf en van Einerentia Maria van Bambost. Anna, d. van Alphonsius Theodorus Boddaert en van Maria van Haelst. 5 Dec. Julma Pharailda, d. van Theophile Dominique Boetens en van Maria Catharina de Block. Josephina Maria, d. van Seraphinus Josephus de Bruijne en van Coralie Marie Schant (van West- dorpe.) 16 Dec. Clara, d. van Petrus Josephus de Block er. van Coralie Marie van der Jeugt. Overlijden. 2 Dec. Marguerite de Rijcke, oud 6 m.. d. van Theophilus en van Leonie Temmerman. 12 Dec. Een als levenloos aangegeven kind van het mannel. geslacht van Cyriel Clauwaert en van Augusta Maria Nimmegeer. 21 Dec. Josephina Maria de Bruijn, oud 21 d., d. van Seraphinus Josephus en van Coralie Marie Schaut (van Westdorpe). Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken, ingevolge circulaire no. 95177, Afd. Handel van Z.Ex. den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel bekend aan de ingezetenen van Ter Neuzen, dat Z.EXC. heeft goedgevonden 4o tot nadere aankondiging vast te stellen voor de goederen, in deze beschikking sub 3o. genoemd, de maximumprijzen achter ieder dier goederen vermeld", zjnde die vaststellmg geschied ingevolge art. 2 en ingevolge art. 8. 3de lid, der Distributiewet 1916, gelijk sub. 3o. respectievelijk in kolom A en kolom B nader staat aangegeven 2o. ten aanzien van de sub 3o. gestelde maximumprijzen te bepalen a. dat de groothandel- en tusschenhandelprijzen zijn te verstaan, franco-Station van bestemming, spoor, boot of laatste veer, tenzij bij het betrokken artikel anders is bepaald dat de nriizen onder geen voorwaarde mogen worden verhoogd noch voor verpakking, noch voor thuisbezorgen, noch voor eenige andere door den verkooper te verrichten werkzaamheid kunnende intusschen levering in verpakking en thuisbezorging slechts worden verlangd voor zoover die gebruikelijk was; dat het niet geoorloofd is, aan den verkoop eenige bijzondere voorwaarde te verbinden, met name jiiet die van het bijkoopeii van eemg ander artikel dat voor onderdeelen van de eenheden in de prijslijst bij de verschillende artikelen genoemd geen verhoogde prijs in rekening mag "worden gebracht; tenzij deze in de lijst vermeld staat, zullende intusschen de groothandel en de tusschenhandel met verplicht zijn kleinere hoeveelheden te leveren an e, bij den maximtimprijs vermelde eenheid 3o. tot wederopzeggens vast te stellen de navolgende maximumprijzen. b. e. d. A. Maximumprijzen vastgesteld ingevolge art. 2 der Distributiewet 1916. Maximumprijzen vastgesteld ingevolge art. 8, 3de lid, Distributiewet 1916). Groothandelprijs. Tusschenhandelprijs. Kleinhandelprijs. I. Goederen aantfewezen ingevolge art. i der Distri butiewet 1916, aangev ezen bij beschikking van 0 September 1916no. 72235, afd. Handel. A. Levensmiddelen. 1. Ongebuild tarwemeel, voor zoover dit dient voor het° bakken van bruin brood voor partieulieren, die hun brood zelf bereiden 2. Rogge wordt niet aan den verbruiker te koop aan- geboden of verkocht 3. Aardappelen, t. w. Eigenheimers,Gromnger Kronen, Roode Stars van zand- en veengrond en daarmede door mij gelijk te stellen soorten 4. Groeivten, t. w. de volgende stapelgroenten a. Roode kool b. Gele kool c. Uien d. Friesche en andere soortenfijne peen e. Flakkeesche of Hillegotnsche peen Knolrapen en de volgende vatgroenten a. PBonksnijboonen b. Enkele sperzieboonen c. Dubbele sperzjeboonen d. Zuurkool e. Andijvie 5. Peulvruchten, te weten a. Bruine hoonen b. Groene erwten 6. Bak- en Braadvet -. 7. Spek, t. w. a. inlandsch (gezouten vet) b. Ameri^aansch 8. Y'arkensvleesch a. Karbonaden b. Kluiven c. Rollade d. Fricandeau e. Vette lappen f. -Doorregen lappen g. Magere lappen h. Gehakt i. Versch spek j. Versch doorregen spek k. Gerookt vet spek I. Gerookt en gezouten mager spek m. Reuzel 9. Rijst t. w. Voorloop Rangoon of Bassein) 10. Got." - "nnp opArp - 11. Havermout (Inland.schie of Amerikaansche) 12. Margarine (t. w. Normaal-Margarine -13. Boter 1) bij verpakking in wit fust van 5t K.G. l2° en 10 J r l bij verpakking in Delftsch of Leidsch fust van 20 K.G. s •- bij verpajkking in Delftsch of Leidsch fust van 10 K,G. 14. Kaas, te weten a. Vol vette Goudsche kaas, seiz«en lJlb met Rijksm'erk b. Vol vette Goudsche kaas en Edam (4U seizpen 1916 c. Vol vette jonge Gouda en Edam (40 -4-) met Rijksmerk d. Volvette jonge Gouda en Edam (40 ^-) zonder Rijksmerk e. Jonge Gouda en Edammer (40 RFCT4FICATIE. De vrtiag nelreffende de mo«eljjklieid Lot in trekking der vastgestelide Kegrooting voor 1917, die volgetis ons raadsverslag zou ge- sleld zijn door den heer Vail 1 lasselIweid geopperd door den heer Waalkes. s.s. MAGDAhENA van Buenos Avres naar Rotterdam, passeerde 27 December de Kuap Verdische Euanden. s.s. CORNELIS in lossing te Rotterdam. ll- A. Nagelkaas •15. Eieren 16. Melk. De prijs is gelijk aan winterprijs 1915/1916 met inachtneming van de circulaire aan de Com- missarissen der Koningin, d.d. 22 September 1916, 17. Suiker. Melis I (of daarmede door hem gelijk te stellen soorten) 18. Zeevisch a. kleine b. wijting c. kleine gul d. kleine poon en pieterman e. horsmakreel f. makreel g. kleine schol h. gerookte kleine schelvisoh 14 cent per 1 3.40 per 1 H.L 1-75 JL 54 cent per 1 K 6 i 6 1 8 1 6 1 5 i> 1 34 1 18 1 '22 1 18 1 10 1 14 ft 1 '21 1 11 22 1 11 D 40 n 50 45 i) A 65 4 15 4 70 4 70 4 50 4 55 i> A 2 65 A 2 60 A 2 50 4 55 D 4 55 4 60 A 2 50 A 2 14 4 13 a -i 16 4 45 4 100 4 i. spiermg j. Engelsche bokking (zonder staart) k. voile haring (zonder staart, gezouten) I. Maatjesharing (zonder staart. gezouten) TO. gemarineerde haring (zonder kop) B. Brandstoffen 19 Turf. (Zie mijne circulaire van 25 Augustus 19in, no. 63164, afd. Handel en van 5 October 4916 no. 75384 afd. Handel) C. Huishoudelijke artikelen 20. Zeep (zachte, groene of gele) II. Goederen niet dangewezen ingevolge beschikking sub I genoemd. Cichorei Peekofiie Petroleum Roo-cebrood, gebakken van Regeeringsrogge en uit- sluitend op broodkaart te verstrekken (zal nader worden bekend gemaakt) Soda Zout Tarwebloem (inlandsah) Tarwebrood bruinbrood uitsluitend op broodkaart te verstrekken Tarwemeel (ongebuild), uitsluitend op meelkaart verstrekken Tarwewaterbrood (gebuild) gebakken onder rabbinaal toezicht 61 cent per 4 K.G. 13 0.1 59 X 4 124 0.1 574 4 12 0.1 55 114 0.1 524 4 11 0.1 45 4 94 0.1 i) 38 X 4 8 0.1 29 4 6 0.1 .-) /0.14 per stuk. Zal verder wekelijks be- 0.28 per i K.G. 0.28 0.27 0.28 0.26 0.22 0.32 0.28 0.34 0.22 0.05 0.04 0.04 0.06 0.14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 stuk K.G.- per »-,AX 100 100 100 2 K.G. 21.25 91 2b.— 0.39 per t 100 100 1UVJ K.G. it f 22.25 22.— Z 1 1 1 1.75 1.76 1 1 1.80 1.81 1 1.77 1 i> i> 1.82 1 180 ii 1 i) 1.85 1 1.81 ii 1 1.86 per 50 K.G. 46. per 50 K.G. 49.— 50 iy 44. 50 47.— 50 43.— 50 46.— 50 41.— 50 44.— 50 40.- ii 50 43.— 50 33.— i> 50 36.— 50 27 ii 50 D x 30.— 50 21.— y> 50 D 24.— 3.40 per 1 H.L. 1-75 7) 54 ct. per K.G. 6 cent per K.G. 6 it i 8 6 1 5 l 34 i 18 l 22 l 18 l 10 l 14 21 11 22 11 50 45 )i 65 15 70 <>i 70 A a 50 4 55 65 j) 4 60 50 1 2 55 4 55 60 50 4 14 4 JXT" 4 45 4 100 50.25 per 100 K.G. 8- 7,50 8.— 7.— 5.— 10.— 8.— 12.— 8.— 0.03i )i 50 50 50 50 50 50 50 50 50 stuk 61 cent per 4 £;G. 13 0.1 49 4 4 124 0.1 57 j1, 12 0.1 55 4 114 0.1 524 D 4 11 0.1 45 4 94 0.1 38 4 8 0.1 29 4 6 0.1 20.25 per ton (850 st.) 21.50 (900 0.04V per stuk. 21.— per 100 K.G. 26— 100 31.— 100 11.— 100 24.85 100 '22.35 100 51.50 per 100 K.G. 0 28 per i K.G. 10.— 50 0.28 1 9.50 50 0.27 1 10.— 50 0.28 1 9.— 50 0.26 yj 1 7.— 50 0.22 1 12.— 50 0.32 1 10.— 50 0.28 1 X 0.34 1 10.— 50 0.22 1 X 0.05 stuk 004 "J)' 0 04 ft 0.044 per stuk 0.06 22.— 100 K G. 0.14 4 K.G 7) 0 034 0.04 0.1 0,13 Liter 6.25 50 0.16 1 X 0.10 1 X 0.31 1 X 012 1 0.14 1 0.28 1 X 0.29 1 X 1) Franco station van afzending. Ter Neuzen, 5 Januari 1917. Burgemeester en Wethouders van ler Neuzen, De Burgemeester, J. IIUIZINGA. De Secretaris, L. W ABEKE.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1917 | | pagina 7