Bat-Masque Laatste oproeping. Wandkalender 1917 Poetst r^NEGER VAN HEEL Co., 1. een Wi$kelhuis 2 een Winkelhuis 3. een Bovenhuis Abdiisiroop D AMESRI1WIEL de Prijscouranten Sg"..™ ffi?i I H 0 L L A N n - W A S H i N G T 0 N (Merinos Saijci i Coop. Roomboterfabriek Sontenisii J. v. d. OUDEN, Te bekstnea Cufsussen voor LstudTDOuwlDfisklioudiiLg, NV. Middenstands-Credietbank voor Ter Neuzen en Omstreken. C.A.CAMMAERT, Naaimachines. Agsnten gevraagd Puike 'olanke Zuurkool, VAN DALEH, - E.H. Winkeliers Registers Hit de hand te keep Tip-Top Ls VAN WAESBERGHE-JA1SSEMS, 80EDE RAAD. Aangeboden Baekboudsfet 7 rn J, E. j« JUPitiJ; Prima ROOiBBOTERj •r en Commissionair in Effecten, sstraat 3-5, TER NEUZEN, Telefoon no. 58. ADVERTENTIEN. Verzilveren Coupons. JOS. VALKAERT, Slager, T a it o m p i H.H. Winkeliers in Gerookte Vleeschw, TE KOOP: HEDEN ONTVANGEN: Uit de hand te koop Het KANTOOR te geven door de Bansvereeniging „0NS GENOEGEN", op Woensdag 10 Januari 1917, op do harazaal van hot Gate „La telle Vue" te Tar Seuzen. Aanvang 8 uur. - Opening der deuren uur. Toegang voor de gemaskerden van Ti? -9 12 uur. PRITZEN welke worden uitgelootd als voigt. 8 Sunlight-Zeepomslagen Lamswaarde.J. ADRXAANSE. Gelegenheid om land te pachten Nog dagelijks te bekomen: en Prinsesseboonen, - Klaaijsen-De Zeeuw, 1e Verhindingsti. la. Uwe schoenen MANJEFIEK is de naam. MAGNIFIER is de glans. Wed. Meijer L. Wolff,Meppel. TEE NEUZEN. T IS Q Q p P. PUTTEEUW, Kalkblusscherij, Ter Neuzen. voor verkoop ^pek eu Vet. ^OE, Verstrekt Bedrijfscrediet Neemt gelden in deposito DirecteurH. J. VAN DEN OUDEN. Biikantoor BRESKENS. AAW1BEIEN.* Weer voorhanden ALBTJMPJES. 70 Wilgen Tronken, 4 opgaande Canada's, 1 Noteboom en 1 Pereboom. A. BEUGELINI J. SCHEELE, bii ft D 0 L F B ft E R T, Koewacht (St. Andries) 1000 Sparren, HTJLST en TER NEUZEN, houdt 'sZaterdags Zitdag te AXEL. Zeematerialen, Bochtstijlen, i d ft t y -V i m A M HirU I jrie TJS XLOOSTE3RZAM XD'JEi uitsluitend onder Rijkscontrole, Be Birectenr P. J. 0AMSTE. mt orders voor aan- en verkoop van Effecten ter beuiA van Amsterdam en Rotterdam. Verzilvert Coupons. Controleert Uitlotingen. KoopfenVTrtoCteCh6ques op de voornaamste buiten- ^sfuffLevens^en Brandverzekeringen. van I/VANWAESBERGHE-JAN8SENS, Wissel- en Effectenbauk te HUIS T zal voortaan gcopend zijn Alle werkdagcn van 8 tot 12 en van 1,30 tot 5 uur de tnarktdagen van 8 tot 5 uur. zoolang de voorraad strekt in ruii voor een praehtige en voor 25 Een prijs voor de mooiste groep. het mooiste paar. de mooiste heer. Een prijs voor de mooiste dame. leukste heer. dame Balletme@ster de heer C. P. &OLIJN. 15 het bestuur. N. B. Personen zonder uitnoodigingskaart welke verkrijgbaar zijn bij de leden, worden niet toegelaten. Fveneens kinderen beneden de 10 ja.it. Zy, die nog willen deelnemen aan de welke gegeven zullen worden te Zaamslag, aanvang 11 Jfn Q.invano 19 lan te Nieuw^fiamen, aanvang 13 Jan., te R!OOSi.ti ^ntie, aanvane 15 Jan en te Gr>aauw, aanvang 16 Jan.. .telkens des avonds om zesuur, ZrnSlffd ui°genoS Hj»*en ieekenen, die aanwezig. z„„ m de bij Mej. Wed. DES. FASSAERT, te Nieuw-Namen by den heer A. LANSU.E te bij den heer THEOPH. WEEMAES en te Graauw by den ^er HON. VERM AM. >je- lp lot n s. If h Gedurende den Oorlogstoestand geen schilderyen. op het Groot Bakkeveenster Mandeveld, gerueente Opsterland (Fraesland.) Inlichtingen te bekonien by den admiui- St.ateur J. M AERTENS-WILKIN G te Hulst. A Arts te HONTENISSE (Groeuendijk), is alle Maandagen van 10-12 «ur te consulteeren ten huize van dhr. A. HE 10CK-V0LLEMAN, Steenstraat, Hulst. A1 is z'n buid ook zwart, Gebrnikt de Gedezalf Tegen likdoornsmart, '4Pleit voor z'n held're kop, 'u Aikker koopr zeiiien 'u =*rop. Prijs p. pot 30 ets. Verkrijgbaar bij de adressen Ter Neuzen, J. Kense, Markt 9 Axel, F. Dieleraau Hulst, Eden. Janssen3-~ Steeuwens, Kl. Begynestraat. 12 voor het verkoopen van Pandbfieven en 3 Premie-Otsligstien. Een zeer go.ede bijverdienste voor Coiffeurs of andere winkels. Brieven onder No. 158 te richten aan het bureau van dit blad. m teelt eu imnaak, bij ui^sttiitend met Alom verkrijgbaan. Fabrikante: 19 Kantoor geopend H«13 v.m. ?s Zaterdagfs gesloten. tandar t Brdu*4ii}straat (hoek Havenstr.) Ter Nenzee, is dagelijks te consulteeren van 9—12 en van 2 ~4 uur, Plaatser van Runsttandar en Gebitten. Behardeien van Mond- e- TandzieKten Telefoon no. 10a. een groote pasr-tij Straatkeien, Kantsteenen, waterdichte Dekkleeden. Aanbevelend, Wij leveren aan concut reerende prijzen Wij leveren door geheel Nederland, vry zicht, onder Rembours, le klas Naai- mackines met gebogen Kast, Kokerschnit. Winkelprijs 55, voor den spotprys van 30 Geen reizigers, dus geen tusschenpersonen. Naaimaehlnea en gros export. /niiitsp.VilandV aan het Station te HULST: met stalling en een I'.Me regenbak by. Gescbikt voor alle bedrijven-ep bewoond door G. BAUWENS- Eggermont. met regenbak en kelder, bewoond door LEVINUS 1VENS, schoenmaker. en beneden PAKHUIS met een PAARDEN- STAL en een flinken kelder en regenbak. Bewoond door J. SMET—Laget, ejgenaar, De Bank is gevestigd van 0—5 uur. aan winkfeliers, landbouwers, handelaren, en in het alge- meen aan alien die tot den handeldry venden en industn- eelen middenstand behooren. aan 3 °/0 dageL, °/0 P- m. en 4 P- 6 m- opzegbaar. Agents C. OlELESfiUN. Kersstraat 3—5 en is geopend Ied@sr>e8» werkdag Aandeelen zijn verkrijgbaar ten kantore der Bank. JBoschkapelle, geeft nog altijd de hoogste prijzen voor de doode en levende slachtpaarden. De influenza heerscht vreeselijk op t oogenblik. GLj lijdt er aan of gij staat er aan bloot. Weet gij de kenteekene'n Hier volgen ze rillingen, hoofdpyn, vermoeid- heid, verkoudheid in neus, hoofd of keel, lusteloosheid, pyn m schouders of ledematen. Als de irefisnenaia U heeft aapgetast, denkt dan niet ,/Het zal vanzeif wel overgaan, roaar gryp naai een doeltreffend krachtig middel, dat U spoedige yerlichting en blyvende genezing kan bezorgen. Gebruik daarom tydig debe oemde welke de vastzittende slijm oplost en verwijdert, welke de hoest verzacht en verdryft. Indien gy bij de eerste liehte verscbijnselen van influenza onmiddeilijk de Abdijsiroop gebruikt, kunt gy wellicht het gevaar nog in den aanvang stuiten. Velen roemen daD ook de Abdijsifoap als een onmisbaar hu»s- middel bij influenza, bardnekkigen hoest, kinkhoest, bronchitia, heeschheid, keeapijn en asthma. v De Aambeienzalf van Apotheker Boom ge- neest spoedig in- |u uit- wendige aambeien, zoo- wel bliude als bloeden- de. Het jeuken houdt binuen korten tyd ge heel op Verkrijgbaar in de meeste Apotheken en Drogistwinkels a 50 ct. per potje. Waar I niet verkrijgbaar wordt een potje franco toege- zonden, na ontvangst van 60 ct. door Firms A. M. BOOM, Arnhem. Firma V. J. VAN DE SANDE. Inschrrjvingsbiljetten worden ingewacht voor of op 22 Januari a. s. bij D. J. DFFp te Ter Neuzen. of zij die dit wenschen te verkoopen in bun eigen belang aangeraden opgaaf te vragen aan de Elect Vleeschbereidin g te 31iddelbw Telefoon Een gaed amlerkouden met Freewiel en Terugtraprem. AdresBureau van dit Blad. van TURKENBURG, welke voor een ieder gratis verkrijgbaar zijn bij Noordstraat 82, TER NEUZEN. waaronder zeer zware van JO tot 12 meters lengte en van 45 tot 55 Centimeters aikte waaronder zeer geschikte voor stelling voor Metselaars. Koopt en verkoopt wissels, cheques, vreemde bankbiljetten en munten tot de voordeeligste koersen. Geeft voorschotten in rekening-courant, Neemt gelden op in rekening-courant (a deposito). Incasseert, wissels en ander handelspapier op binnen- en buitenland. Belast zich met het bezorgen van hypotheken op landeryen, haizen en schepen. Koopt en verkoopt effecten op alle binnen- en buitenlaudsche beurzen. IVrrzilvert coupons en aflosbare stukken. Sluit alle voorkomende soorten van verzekeringen al» op het leren, tegeo btandsebade diSal, oogelokken, hegelschade ena. em. (Inlichtingen en taneeen ten kantore Steeds voorhandenI Belast zleh met alle bankzaken in den rmmsten zin des woords^ Wenscht men sterke, zachte, goed va n kleur b lijvende kousen r/j if *kt dan 1 r. kosf. inwoning en huiselijjk yer- kees* bij eene alleen wonende juflrouw, op den besten stand van Ter Neuzen, aan een echtpaar zonder kinderen, op zeer billijke, nader overeen tekomenvoorwaarden. Ook zeer geschikt voor een Belgisch echtpaar. Brieven onder No. IS I aan het bureau van dit blad. zelfstandig kunnende werl a, «ekt pla ij op een handelskantooi zaak, tot het inrichten boeken. Diploma Me schriften. Leeftijd 1| Brieven onder dezer Courant. a kooi« tan Hp m. iSOStTER 6#., V' Te TER NEUZEN franco tbuis bezorgd door S. VAN REES, R. »CH I. D. T HIE LM AN - B AU WENS, W. KOSTER en Firma VAN 0YERBEEKE-LECM8. r fr -v ?val is. Er scjvjint <1 ir>n- •>'cVJ nu uilsluilend mannelijke leerk den aanbevolen, terwiiJ - c.,nnr Hp mnniste. dame. x Tj-ivwrrE'NTftftt?. fftrnpiip.ndiikL I MANJHIEK. Het Bestuur: J. A. VAN ROMPU, Voorzitter. I. VAN DE SANDS, Secretaris. P. J. SCHEELE. C. RIBBENS. JOll. DE FEIJTER, Zaamslag. F. KAAN, Iloek. 1). II. VAN ZUIJEN, Breskens. I. ERASMUS, Cadsand. Ds. 1. N. PATTIST. Aardenburg. A. ADAMA ZIJLSTRA, IJzendijke. A. H. J. BEUNINGH, Groede. M. A. BLEIKER, Schoondijke. Prijs per van ilacon van 230 gram A05, van 550 gram/2,05, van 1000 gram ?3,55. Alom verkrijgb. Eischt rooden band met onze handteekening: L. I. AKlvER. Rotterdam. 0"' n

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1917 | | pagina 4