W Sparrenbosschen, ONDERLINGE VLEESCHMAATSCHAPPIJ Brand vrrjeHie ten Dakexi I maagpoeders Magazijn De Blanve Bril. P. J. VALE-WILLEMS, Zwakke Zenuwen 6ESL0TEI AUTO'S U gaat dootl- INTERNATIONALE HYPOTHEEK BANK te APELDOORN Vraagt NAAIMACHINES I I Firma P. J. VAN DE SAND] J.AKLAASSEN&C^ ar 57e Jaargang. o Bij inschrijvingtskoop: SCHRIJFIHACHINEH ANDEL Vraagt onze Cornet Beef J. Maaglijders. Lange Weststraat 59, AXEL, Grootste sorteering in te koop en te huaae*. 0", 1TI Reiniging. den Heer J. E. J. JURRIJ. ADRIAAN VISSER's 1 voorhaxdex: GLANSVERVEN TraP-enHandmachines 1 tp Arntaeni ■a aa JulpenhoTider s, Sakpor tefeuilles, Inktstellen Eere PrijS I Chicago, Parijs, St, Louis, Luik, BrusselJUailand, Buenos-Aires, Musiekinstrunienten, Huidenzouterij. 23 OLMENBOOMEN, 30 OLMENBOOMEN, mW Kassier en Commissionnair in Effecten E GRONINGER BRAND WAARBORG MAATSCHAPPIJ BOEKHANDEL. - TER NEUZEN. si asr 2. m jst z. ^PAIN-EXPELLER V Ad.RlCHTER^s Rotterdam.' VAN SPARRENTAK - iVLiddelhiirg. Rotterdam - Amsterdam Lsvert VLEESCHWAREN tegen zeer concurreerende prijzen merk „0. V. M." NOOEDSTEAAT. - TER NEUZEN. in Optische Gouden en Zilveren Werken, Uurwerken en fijne Staalwaren. Telefoon 24. eenvoudig heen en schriift 0NS evpn 9I5 u Bijkantoor van de firma DE KOSTER Co. Vlissingen, Electrische Verffabriek, Telefoon 4619. Spaansche Kade 7, ROTTERDAM. Soliede Wederverkoopers gevraagd. >er vierk. Meter,* ndekkep m ?e tnaten. I Hieuwst Model c6^StUter jongens, "s Enorme sorteering: Romans, Leesboeken voor meisjes en Prentenboeken, Kinderspelen. R«nd I'/r Millioen verkoehtRnim 1000 eerste prijzen VerlegenwoordigerM. WOLFERT, Hoek. Gebruikte worden in mil OYergenomen. Slniskil. P. A. VAX HOEVE. Herstelling van alle Gramophones, enz. SCHOONMAKEN van 0RGELS Muziekwinkel Noordstraat 30. TE8BESZES. Nieuwstraat 10, Telefoon No. 6. ter NEUZEN. Ik beta? toot Rnnder^niden 1Q11 staande te Hoek en - Kfaande op de K n o 1, op den grond van de Diaconie der Ned. Hervormde Kerk te Ter Neuzen. rnschrijvingsbiljetfen in te zenden tot 15 Janu@!>i 1917 bij H. v. o. BENT, Noordstraat 85, alwaar nadere inlichtingen zijn te bekomen. kec ji- te ar ve Te Ter Neuzen bp P. SIMONS IS DER PEIJL, J. J. KKNSK, Wed. A. t. OVER BEE KE-LEUNIS. Weigert beslist Pain-Expeller in Duitsche rarpakking. 25 uit de hand te koop, gelegen te St. Jansteen. Inlichtingen te verkrijgen bureau van lit Blad. r,« 7Levering7 v«n alle eerste Mass,: machines, als Smith Brothers Underwood, Oliver, Hammond enz., ver beneden orig'neeie prijzen. Alle ouderdeelpn Linten, carbonpapier enz. Vraagt inlichtingen en prijs. Bykantoor der Firma DK ROSTER Co. te Vlissin^en. Effecten Coupons Wissels Credieten Vreemd Geld Assurantien Deposito's Rekening-Courant Incasso's Uitbetaling Pensioenen. Cheques. Hypotheken vanaf A rente met 1 sluitkosten. Kantoor heer A DIU A A NSEN, Cafe ,,'s Lands Welvaren" Noordstraat, Ter Neuzen gevestigd te QRQfU&GZ® MIDDELBURG. Bijkantoren Amsterdam Rotterdam. Directeuren j en F. DIJKSTERHU1S, Groningen en op-» niniJ Mr- P- D1ELEMAN, Middelburg. 8 nami' OARAMIElfAPIT AAL Fl 100 000 00 VERZEKEHD K A PITA A L 73 ^0 }g<ujt sotiede Agenten op plaatsen-waar niet vertegenwoordigd. Het beste geneesmiddei tegen maagkrangpen, maagontste- kmg, gebrekkige eetlust, slechte spijsvertering, watergal, oprispingen, brakingen, zijn NB IcHopo ij., van VAN AKEN, Apoth. Specialist Brillen en Pince-nez, zoowel in goud en zilver, als in nikkel of staal, van de eenvoudigste tot de modernste soorten. Gouden Veriovings-, Trouw- en Fantasie-Ringer*, ook met Edelgesteentenl Gouden Parures. Kettingen voor Dames en Heeren. Horloges. Halscolliers, Armbanden en alle denkbare Kristalwerken, enz. Tabak-, Sigaren- en Sigarettenpijpen met zilver en goud gemonteerd, Poi tefeuilles, Sigarenkokers en Portemonnaies. Alle soorten Knopregulateurs, Kastklokjes en Wekkers. Ook moderne Baritonklokken. Bloedkoralen en Granieten, Krulleri, Knoppen, Sloten en Broekstukken. Huilt en koopt oud Goud en Zilver, Bloedkoralen enz. Rette bediening en concuppeepende prijzen. Aanbevelend. komt van verzwakte zenuwen. De zenuwen die deze organen voedsel toevoeren moeten, zijn orervermoeid en kunnen hun taak niet goed meer verrPhten SnneH,Vpar -fi? Prlkkelbaarkei.d> lusteloosheid, opzien tegen elken arbeid, .p ge verraoeidheid, slapeloosheid, angst zonder te weten waarvoor. Dat is een zwaar lyden en dat kan alleen overwonnen worden, wanneer men er in "laniiHr™ versterken en de vroegere veerkracht weer op te wekken. sanguinose IS het eenvoudig natuurmiddel dat aan de uitgeputte zenuwen hare natuurlgke veerkracht weder g< f;. De heer D, Pol Demade zegt in zpne beaenoe studie or. de ftangpinose,aan dien uitgebreiden kring tonicuml Th 'ie SaDguin«se aan als een plantaardig tomcum (veerkrachtig opwekkend middel) van den eersten ranq". De zwakste gestellen verdragen de Sanguinose. Indien gij lijdt door verzwakte zenuwen en als gi] geen baat vindt bp uw tegenwoordige behandeling probeer Prijs per fl. 1.50 6 fl. 8.— 12 fl. 15._. WACHT U VOOR, NAMAAK. VAN DAM Co., Den Baag. De Riemerstraat 2c/4. le verkrpgen ij de meeste Apothekers en goede Drogisten. Te Ter Neuzeu bij de Firma A. VAN OVERBEEKE—LEUNIS te Axel bij den heer J0Z. DE FEIJTER. ledere rietdekker kan zijn dekriet BRANDVRij maken. Kosten gering, - Uitwerking gegapandeerd - Eenvoudige ioepassing. a/t■il«hSler^n b^den aSTentJ <Jen heer J, Al. MOD hreda, 1 eteringstraat 8oa en bii de Indu- stneele Maatschappij „PROTEOTOR» Noord- einde 4S; ])en Haag. van VAN AKEN, Apoth. Specialist te iSelsaete. Zij kunnen door geen efikel geneesmiddel vervangen worden en verdienen aanbevolen te worden aan elk persoon die aan de maag lijdt. Prijs per doos 75 centi Hoofd-depot voor Holland bii C A SGHOLTE Co. te Middelburg. Verder bij J. J. KENSE en Firma A. VAN OVERBEEKE-Leunis, Ter SinE^MEULBKOEK en AxeI; VERHAAK en V AN LEEMPUT, Sas van Gent v a \tS nvS' £uiskiIDIERICKX VAN OYE, Westdorpe Wed. S DEI RWAARDERZaamslagsche Veer oaamslag. Ondergeteekende houdt zich aanbevolen voor het reinigen van Lijnzaden voor de zaai en alle aniere soorten van zaden met de nieuwe conitructie JReiniainas- Machine. Aanbevelend, p. hamelink, Zaadhandel, fer Neuzen. De Bank geeft 5 Pandbrieven uit tegen den koers van 98^Vo Te 1 ER NEUZEN verkrijgbaar bij I3ST BUSSETT. I ?e.nieuwste verbeteriiigcn. Wii per uur. Zelfsmerende olie- voorziening. Nieuw, laag en eenvoudig model. Nieuw ombulsel Nieuw MeikvaL Zelfbalanceerende Trommel, zonder koordjes. 98 0/0 der voornaamste Zuivelinrichtingen in de wercld. gebruiken Alfa! \Vaag de uitvoerige Alfa prospectussen en prijscouranten. Onderricht in het Bordupen. Aanbevelend, Aankoop en verkoop van Effecten en Pandbrieven. Inwisselen van Belgisch en ander vreemd Geld, Coupons en Cheques. Beleggen en verstrekken van Gelden, onder persoonlqken waarborg of zakelgkonderpand. BELEENEN VAN EFFECTEN. ASSURANTIEN. LEVENSVERZEKERINGEN INCASSO'S enz. TEGEN RHEUMATIEK EN VERKOUDHEDEN RuiM 35 JAAR DOOR MILLIOENEN JICHT-EN RHEUMATIEKLIJDERS MET SUCCES GEBRUIKT VeRKRUGBAAR IN FLESSCHEN VAN 60c., 90c. EN f 1,50BU H.H. APOTHEKERS EN DROGISTEN ?r- nPUOstin^ In CDnuiun^., 1 m zLj Po ■iM, Melkontroomers SO'C

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1917 | | pagina 3