ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIE3LAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. eBril. Te k e it i n g e n r ar ng. No. 6477. Zaterdag 6 uari 1917. 57e Ja? Bekendmaking. De Oorlog-. ABONNEMENT ADVERTENTIfiN WOLFERT, Hoek. Telefoon 25. Bit Blad yerschiint Maandag-, Woensdag- en Yrydagavond, nitgezondei i op Feestdagen, hij de Firma P. J. YAK DE 8ARDE te Ter Keazen. Gemeente CLINGE. Aanbesteden: Het verbouwen der drie Open- bare Scholen en hetleveren en plaatsen van 96 Schoolbanken. Kamer y. Koophandel en Fabrieken te Ter Neuzen 'V yoor Roaderhuiden -f iK Per 3 rnaanden binnen de stad 1.—Franco per post voor Nederland 1.10. Bij vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika 1.65, overig Buitenland 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. /i(; Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0.1^ Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordl" Uti prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 UUr op den dag der uitgave. iten. erd; JE3WJEhSTJS3 De eigenaar of rechthebbende op een partij bussen zachte zeep, eenige bussen en flesschen olie, alsmede bussen plantenvet, alles als gevonden gedeponeerd, worden verzocht zich voor 8 Januari aanstaande aan te melden bij den Burgemeester van Ter Neuzen. Ter Neuzen, 4 Januari 1917. ten laste der* gemeente. DE ALGEMEENE TOESTAND. I j ;n en prijscouranten. >~v\jzen bow J- COURAR I jno| -> i. fIk (jape-' 11iimtttiinrwrm mi IIMI i 1 '11 MH— Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN noodigende ir.gezetenen u-rt, om de vorderingen, welke zij ten laste van de gemeente mochten hebbon, zoo sroedig mogelijk in te dienen en daartoe den uitersten termijn niet af te^ wachten. Te. Neuzen, 4 Januari 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZIN&A, Burgemeester. L. WA3EKE, Secretaris. Burgerixeester en Wethouders van TER. NEUZLN brengert ter kennis van belanghebbenden dat de geneesmiddelen enz ten behoeve der armen, gedu- rende bet' eerste halfjaar 1917, zullen worden ver- strekt door den apotheker A. J. KLAASSEN, alhier Ter Nfeuten. 4 Januari 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. 11U1ZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. dende 'partijen linn .riern vaster aanhalen voor de nieuxve ronde. zal bet toch tot de categoric bebooren van dingen, die gewicbt in de schaal xverp-en. En de a 1 gem eerie mo- •reelc indruk is reeds ziclilbaar „En wat kan er gebeuren zoo Duitschiand, steeds minder kunnende rekenen op den isteun van Oostenrijk, bereid is ons een goe- den vrede te geven? ,.Zou dan de groote vredeswinkel niet kun nen worden geopend, om te zien of er klan- ten zijn en wat zij bieden?" Wat Massingham bier, als mogelijk ge- volg- van de Amerikaan^che nota aangeeft, was h-etzelfde wat Du'tscbland yobrslelde, d-och wat door de entente werd geweigerd. De mogelijkheid blijft ecbter bestaan, dal men door Amerika's tusschenkomst wel tot besprekingen zal komen, vooral wanneer de beide partijen dan limine oorlogsbepoelingen en weraschen in concreelen vorm nitspreken Want Massinghanx zet voor de Engelsch-e lezers van zijn blad iiileen, dat men met bet Amerikaansciie vo-orstel niet kan doen als met Tiet Duilsehe. „Wij zouden -dxvaas doen", zegl hij, „te vergeten hoe machtig de stem van de Ver- eenigde Staten is bij de regeling. Die nta-cht is iiaar ei-gen xnacht, maar boyendien kan die worden vergroot door de lei-ding van een Bond van Neutralen. En die Bond zou niet een formeel lichaam zijn: een woord van de Yereenigd-e Staten kan liaar feitelijk in het leven roepen. „En ten islotte mogeu wij in de Ameri- kaansehe nota niet voorbijzi-en haar uiting van medelij-den met de ve'rliezen en het l-eed van den oorlog. ..Ondanks onze opperx lakkige w-eelde zijn wij een Spartaansch ras; in onzen ijver om de Duitscbers te dooden, vergeten wij wat ...Tlg .f1 Burgemeester en Wethouders van CLINGE zullen op Woensdag 24 januari 1917, des namiddags om 3 tiren, ten Gemeentehuize in vier perceelen Aanwijzing op Woensdag It Januari 1911, des vootmiddags om 9^2- uie aan de bchool te Kapellebrug, om 111/s ure aan de School te Clinge en des namiddags om 3 ure aan de School te Nieuw-Namen. Bestek met 3 teekeningen voor de School- gebouwen verkrpgbaar a 2.00 en het bestek met teekening der Schoolbanken Verkrijgbaar a f 1.00* ten Gemeentehuize van Clinge. Inlichtingen te bekomen bij Camibl Bleijenbergh te St. Jansteen. Clinge, 27 December 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, D. VERCOUTEREN. De Secretaris, O. K1EBOOM. Het antWoord der Entenle-landen op de nota van Wilson is nog niet bekeiid, schrijft het Alg Hbl. En dat laat, naar Massingham in de Nation" uiteenzet, nog een lioop, dat de vredeskaiis niet volkomen zal worden vernieligd. ..Voor eenige weken, zegt hij, schenen de deuren van den vredestempel zoo vast ge- - - - - - aan vsiolen en gegrendeld, dat niemand er denken kon, die open te maken. Nu is er reeds algemeen gesproken over de mogelijk- heid, om die sloten te openen, die grendels weg te senuiveil." Dat is het begin van den nieuwen toestand. Het antwoond op de nota van Wilson kan aanleiding zijn tot het voortzetlen der i>e- sprekingen. „Wilson toch vroeg ons alleen nu eens duidelijk uiteen te zetteir wat ons oorlogsdoel is". En dan volgt daaruit onmiddellijk: Wat denken de volken en de regeering van Een- traal-Europa van #ien toestand? „Indien de economisclie toestand in Duilsibtand slecht is. en die in Oostedrijk- Hongarije nog slechter de milifbire po- sitie der beide mogendbeden evenmin goed ensile vooruitzicblen niet schitterertd. zal bet res ul la at van Wilson's aanbod, omlanks Duibscblaud'-t weigering en onze ontexTeden- eid even isnel als diep zijn. Zoo beide strij- ..Tbc AVaviiarery beeft in deze kleine ar- tikelljes van zijn ..London Diary zooals reeds zoo vaak. den spijker op den kop ge stagen en een jnisi inzicht geopend, dal ook in En gel a ml wel eens mag worden over- dacht. Ook al ziet het er voor t oogenblik niet uit naar een spoedigen vrede. De persstejn men uit de oorlogvoerende landen zijn zoo strijdlustig mogelijk. Wat van de verwer ping van het Duitscbe voorstel kan worden verWaclil, is igekomen. In de Duilsehe bladcn een gevoel van wrevel. omdat de Co^estoken hand werd geweigerd, en de berhaling, dal de entente dus nu verantwoordelijk gesteld wordt voor alle gevolgen van de voortzet- ting van den oorlog, voor de verwoestingen aau menschenlevens en goed, voor de einde- looze smarten en bet leed, dat de strijd voor alle deelnemers, ook voor de efgen bevolkin- gen. met zich zal brengen. In de pers der entente een gevoel van oplucbling, dal nu niet meer over de zaak behoeft te worden gepraat, en dat de strijd kan worden voortgezet, omdat nu wellicht voor de geallieerden een andere en' belere tijd zal aanbreken, cn zij him overmacht te land, die zij reeds lang verzekerden te bezitten, ook metterdaad kunnen toonen. Haar wat de volken denken en zeggen, dat vernemen wij niet. In die \Tije wereld, die na dezen oorlog komen moel. zal toch wel de eerste noodige eisch zijn, dat er wat meer rebelling gehouden wordt mel de inee- ningen van de volken, en dat de beslissing over wel en wee. over oorlog" e'n vrede met blijft ovengelaten aan eenige personen. die met den volkswensdi geen rekenmg liou den Een parlementsontbinding en nieuwe verkiezingen. over de vraag of oorlog zal worden verklaard en vrede gesloten. zou in alle landen den oorlog liebben voorkomen, en nu den vrede liebben tot stand gebracht. YergSdering an Donderdag 28 Dec? 1916.* Yoorzi 1 f%r de lieer A. C. Lensen. N'erder aanwezig de lieeren Scheele, Kra mer, Van Rompu en Drost. Afwezig de heeren Blankers en Waalkes. Na opening der vergadering worden ge- lezen de notulen tier voorgaande. D'e beer" Drost merkt op, dat hij, bij de bespreking van do behaiideiing van het pu- bliek door ambtenaren niet gebruikt beefl het woord „vullis" doch „vUlgus". Nadat deze wijziging is aangebracbt, wor den de |nolulen met algemee'ne istemmen vasl- gesteld. Alsnu doet de Yoorzitter modedeeling van de ingekomen slukken. In de eerste plaats een scbrijven van den beer Arth. Duebain, te Leuven, welk sehrij- ven is gedaleerd uit Brussct, waarin deze vraagt, Item een tweetal adressen op te geven van leveraneiers van mosselen bij groote partijen, liefst per Sehi'p aan te voere.n- t'e Brussel. Hij kan ook per spoor ontvangen. De beialing' kan lerstond gjeschieden door tusscljeirkomst van Nederlandsche banker. De voorzitter m-eent. dat het niet bp ddp weg tier Rather ligt, aan schrijver enfcki adressen op te.geven, docli.au! bij aan. bet vers]ag zien, waL ge "("tagd wordt. Nadere inlichtingen zijn op It t bureau der Kamer verier ijgbaar. Voor Is is ingekome t een brochure om- (rent de groenlen- evruchtendrogerijen. ten doel hebbende on lisle opvattingen oin- trent de drogefijen n groenlen en fruit tegen te gaan. -Deze brochure wordt ter inzage gelega. Van bet Ministerie n Landbouw, Handel en Nijverheid is ontv: igen het reeds in de vorige vergadering gen omen besluit, tot uit- breiding van de werkz amheden der Ivamers, belreffende bet verier en van bijstand aan handelaren en induist. ieelen, door het af- geven van verklaringei. omtrent de herkomst liunner goederen. Door dc Ivamers zal voor deze werkzaam-. beden vergoediag van koslen kunnen wor den gevraagd, volgens een vast te slellen en door den Minister goc te keuren tarief. Overeenkomstig bet oorstel van den Yoor zitter wordt beslolen af te wachten wat de praktijk hieromtrerl za! leeren. Yervolgens doet de oorzi'tler mededeeling van het onderhoua lit hij op'verzoek der Earner hield met den -ijkshavenmeester, be lreffende opehslelling van diens kantoor, naar aanleiding van et adres Maljers c. s. In dat onderhond is de zaak lang en breed besprokenV De havermeesler gaf te ken- nen. dat hij geen vy -te kantooruren had en dat zijn dienst hen ook niet toelaat vasle uren te bcpalen. waart p bij \oor het publiek te spreken is. Hij v. 1 er wel toe mede- werken, dat men er -enigszins op rekenen kan, dat hij des voor;: bldags tusschen 9 en 12 uur aanwezig is. maar kan niet vcr- zekeren,, dat bij ate s aanwezig is. Het kan zijn dat door s- adevaringen, of om andere redenen de 1- naaldienst (de dienst -J— have:", ■--L—1-' -id- uit i&i voorbij Sas van Gent, tot dt Belgischegrens) zijne tegenwoordigbeid elders noodzakelijk maakt. De havenmeester gevoelt overigens ook zeer wel bet bezwaar, dat het havenkantoor niet geregeld bezet is, doch bij kan daarin niet voorzien, daar zooals gezegd zijn dienst Item overal h een roept. Yerder is ook nog gesproken over de vervulling door hem der functic van under inspecteur van den hax enarbeid, doch daar- bij is opgemerkt, dat er nog geen voldoende ervaring op dii punt bestaat, en bet ontijdig moel geacht worden daaromtrenl .nu reeds bezwaren te oTtperen De voorzitter was ook van meening, dat dit moet beschouwd worden los van de. kwestie van bet kantoor van den havenmees ter. Hij stelt zich \oor, aangaande die zaak dilligent te idijven, tot er meerdere bijzon derheaen omtrent. behejid zijn. Overigens heeft bij bij het onderlioud den indruk gekregen, dat men van den rijks- haveninceslpr veei nxedewerking mag ver- wachten, bij bet belong van den handel en de scheepvaart. De beer Drost boovt met genoegen, dat de Voorzitter in deze dilligent blijft en aat uit zijne woorden'valt af te ieiden, dat ook deze van meening1 is, dat niet kantooruren van 9 tot 12 niet kan worden volstaan, om le voldoen aan de behoeften van de haven. De Voorzitter deelt rnede, dat een verzoek is ingekomen van den bode H. Zonnevijlle, waarin deze verzoekt. in verband met de door den gemecnteraad vastgestelde veror dening, verbieuende bet vervullen van bijbe trekkingen door gemeenteambtenarenhern eervol ontslag te verloenen met 1 Januari of een nader te bcpalen datum. De Voorzitter stelt voor, dat ontslag, op nader te bepaten dab :n eervol le verloenen en een oproepmg te roe a voor bode. Aldus wordt beslolen. Yervolgens deelt de Yoorzitter jnede. dat voor de belrekking van Secretaris sollicita- lios zijn ingekomett van de heeren A. Aar- noutse. N. J. Harlc. E. A. Kuipers en B. J. Lorelte. Hij stelt zich vbor, de benoeming aan de. orde Le stellen in de eerste vergadering in cle maand Januari van,het volgend jaar, als, naar hij boopl. de Earner meer voltallig bij- een is. De heer Scheele vraagt, of de benoemmg nu niet kan plaats liebben. Zal in Januari de Earner meer voltallig zijn? Bovendien, de legenwoordige Secretaris beeft tegen 1 Janu ari a.-s. ontslag ver lire gen. De Yoorzitter merkt op, dat de tegenwoor- dige Secretaris beeft toegezegd, de Earner te zullen belpen, tot de niebw benoemde in dienst kan tmlen. Overigens is bet steeds gewoonte geweest, dal de leden gelegenheia lcregen, om sollicitatiestukken in te zien. Nu liebben de leden pas mededeeling ontvangen van de sollicitanlen. "Wist de beer Scheele wie isolliciteerden? De beer Scheele seeft te kennen, dat, al was bet niet officieek hij wel ge.hoord bad Wie sollic-iteeren zbudbn. Hij staat er niet bepnakL_on-—b'ming tnans te doen j De Yoorzitter antwoordl bevesligend Even- scbillende gemeente-ambtenaren. i i i .rod 1 o clnllnn r\Y»nA:iniPn«i(Trnni wel zou de Earner de gelegenbeid opnieuw kunnen openstellen. De beer Drost heeft dat niet op het oog; bij zou dat niet raadzaam vinden. Als de tijd vers trek en is, moet dat zoo blijven. te- meer waar nu de uamen zijn geno-emd van hen die sollicdteenden. De Yoorzitter wijst er nog op, dat in de eerste vergadering van het volgend jaar ook de verkiezing van een Voorzitter en vice- Voorzitter, en de benoeming van een bode moet plaats hebben, dan kan tegelijkertijd die. van jSecretaris gescbieden. •Aldus worrit besloten en de vergadering door den Voorzitter gesloten. verlangen voidoet - titSiedeelmg ♦anV^L s'-hriiven. BeT-vrgbebbemlen kiumen iu A tseschret!en-, maar -,t, dat daar tegen loch GEMEENTERAA1J VAN AXEL. Vergadering van Vrijdag 29 December 1916. des 'voormiddags 10,30 uur. Yoorzitter de beer L. J. den Hollander, Burgemeester. Tegenwoordig de leden: L. Lamaitre, E. A. C Eruijs.se, F. van Driel, J. M. Oggel, W. Dieleman, J. Smies, J. de Feijter en M. Wolferl, bene veils ae Secretaris. Afwezig de heeren P. Dregmans, F. Dekkcr en P. Dckker. Na opening der vergadering worden de notulen der vergadering van 24 November 11. met algemeene stemmen vastgesteld. De notulen der vergadering van 7 Decem ber 11. welke nog niet in het bezit der leden zijn, worden aangehouden. Daarna jsleJt de Voorzitter aan de orde: 1. Mededeeling ingekomen stakken. a. E-ene missive van Gedeputeerde Staten an Zeeland, did. 24 November 1916, waarbij de ontvangst wordt bericht van de door den Raad op 11 November n. Vastgestelde ci a. iiCircneu.ic j -rij,1 m.-, - x drankmisbruik op dagen vraix mobilisatie. Aangenomen voor kennisgevLng. b. E-ene missive van Gedeputeerde Staten van Zeeland, dd. 22 December 1916, waarbij de ontvangst wordt bericht van de door den Raad op 7 December 11. vastgestelde verordening. heudende bepalingen ter be- zuiniging van het gebruik van steenkolen n gas. Aangenomen voor kenmsgevuxg. c. Bene missive van Gedeputeerde Stalexx van Zeeland, dd. 16 December 1916, waarbij wordt bericht dal door lxen is goedgekeur 1 het besluit van den Raid dd. 14 November en 7 December 11. betreffende het vaststel- Ien eener verordening volgens art. lllbisdcr Geineentew-et. in verband met de dislriluili, van i.evensniidcielen. -- Aangenomen voor kennisgeving. d. E-eix scbrijven van bet Dagelijksch Be stuur van den Bond ter behartiging van de Ixelangen van het kind, waarin dit te kennen geefCdat het rooken van kinderen en jeug- di-ge person-en in Nederland een zeer groolen onxvang heeft aangenomen; dat de nadeelige gevoljgen daarvan zoovwl van de zij-ae der nxpdici als de ondei'wijzers, alsook van de rechterlijke macht, algemeen worden erkeind. 'Redenen waarom adressan te ilen Raad dringend verzoekt, verox'deningen in bet leven te roepen, waardoor het rooken door kinderen en jeugdige personen met kraclit wordt bestreden. De Yoorzitter merkt op, dat bet berlxaalde- lijk v-oorkomt, dat aan, RiVMad w-ord-en ingezc- ikw J' zoek inhoudeiv u i cxTviIrf tvnisiii O t.i -vreker adres, .onxdat. m-i, nisgc-vin: aan iev JK" er De iieer OgJ*! noend :;'1 Kt&iz goed doet; lip De beer< Err g ook een desbe.. Dc Yoorzitter Yer-ceniging'in semv - gt ,1K'! behandellng in -een Rami, un Y-cmr naar cen aanleiding kan - ziirk mnler een gezrgeld adres in" fe L... x Met algemOere worn! bet iu voor k-eunisgevBi:! fflpfglWinem Wijziging liegrop'Jhg gasfabrxek Buraenxeester art Welbou'lers stellen voor. de begrooting der. g'asfabriek voor 1916 te wijzigen, door oixder de inkonxslen den post tijd-elijke geklleening ter voorzi-ening in kas- «eid" te verboogen met 4000 en onder de uit-gaven te verlxoogen de po-sten ,,aflossing van opgexiomen kasgeld met 101)0. en „sa- lari-s van den directeur" mel 1,50 en te verixxindieren den post .,arbeidstoonen fitters met f 1.50, zo.'dat het eindcijf-er in-totaal 4000 lxooger wor-dt. Dit voorstel. wordt aaxxgenonxen met aLge- ni-eene jsxenim-en. 3, Vasidcflcu x 00 loopige pensioensJrornl stag&n, gertteenCe-amhtenar stelt trev* om daarop me-. - - Dd is -ook liel gev v n bepaald iets ar\ - sa-:k-s" -m- voorloopig vast le stelTcn de pensioensgronJ-da'jpn v;;" de volgende gemeent-e-ambtenai" Y '-1- spUKK6n. at liter bun naam vermel-d ;'f? J. A. van- Vess-em, gemeen," f'"ce/n 1550, 1. M. Wij he, ambtena*. "ter- setv'V tarie, /750. P. -de Putter, boekboud -r d'' gasfabriek /250, A. P. Frpekrinhors-. vasts arbeider, J 550, A. IJzebaart, vaste arbeidor, 500, G W. Hottinga. vaste arbeider, 500, E. P, van Duren, gasfitter, 675, H. C van den Hit, stoker gasfabriek, 675. A. Aioes. stoker gasfabriek 675, G. A. Wiechmanp"^ directeur gasfabriek, j 1100._ In verband met. eene opnxerking van de heer Oggel, dat de salarisverhooging voir l-ooplg aan den gemeente-onlvangrc ten; keml, nog niet is go-edgekeurd, wordt voorloopig vaststelling van diens jxensioens- grondslag volgens de hoogere jaarwedde, die ook werd voorgesteld, -door Bifgemeester en Wethouders teruggexiomeh, in afwachting- van -de definitieve beslissing omtrent die very1 hooging. Het voorstel wordt aangenomyn int." meene slemixx-en. ri"8 -ardig 4. Ya^kileSlen salarissen *'n6- ikte De Yoorzitter deelt mede, dat doo,er nxeester en Wethouders versch-illend naren zijn aangewezen voor -1c rftyoC' der distributie van levensmiddelen. ox komslig de vastgestelde x"-erordenng zij xxu voorstel len de jaarw-ed-d-en die" naren xas! te stellen. Met de comptabilileit is als ad mi belast de gerneente-oijtx'aiiger, de Putter, t-erwijl voor al bet aim het opnemen en het doen der is aangewezen de gemeente-Scc beer J A. van Yessenx. Yoor be vOiOYgesleid eene salaricdri g mx maand. Yoor de verd-eeling en !i der artikelen zorgt de gemeen k'l fit if Van -den Broek-e, v-oor wien een nty, 11\ sehe vergoedxng van 15 word sield. De gemeente-velclxvachter 2 is wel ambtshalx e belast met de cont deft verkoop der levensmiddelen, x jAij lxeefl daardoor nu exlra-xverkzamlg 0 Voo-r lienx wordt een belooning .tax week xmorgesleld. Yoor het xvegen gecringsvarkens wordt hij extra beta: De beer Oggel x-raagt, of die b-enr beeren x'oldoende tijd bebben om, die zaamheden te verriclxten. D-e Yoorzitter dee!1 mede, ."ratchet ,6Ht geschi-edt buiten de kantooruren. Burv. ster en Wethouders bebben het zoo ger dat d-e Secretaris des Dondierdags na f j toortijd zitting houdt vor bet opneme, 1 beslellingen. Burgemeester en Wet!- iders hebbi ook nog een oogenblik over gedacb werkzaambeden van bet Jistributieb, gebeel te scheiden vande secretarie. dot kxvanx bun bij nader inzien ixiet gexvex. - voor. daar het IxooMbeheer toch, bij college blijft berusten en zij op deze meer x oeling kunnen hou len met den g;"*" van zaken. De lxeea Dieleman vraagl. of bet xvi dan op- de secrelarie gedaan vyiprdt. D-e Voorzitter wij-sl er >p del bij rr;l<j' mededeelde. dat Donderdags na kantoort_ zitting wordt gehpudien De Sc -retans 1 voorts de bestelllngeii des avonds -Of j t v-cu worden J. sfibiedem maar dezjsf gaxeu m-r ook geen bezxvaar zjjn. De beer Drost xTaagt gf de sollicitati' ge. loicn is. Dei bepalingen .'uuV- ie moejlijk voorkwa m -1- de verdiensten te geriitg waren, zo.i...at ex then van gemeentexvege moest ox'-ergegan" worden om-de versclxillende levensmiddelen ter besehikkng van d-e winkeltjes tesfellen. Er wordt ook geleverd bo ter, rijst. e-iereuen zeep. De Ixe-exNpggel merkt op. dat bet zeermoo!- lijk gaat; bet kaasbureaiu zona steeds te weinig af. De lte-er Dieleman vraagt, hoe bet nu, staat met de vereen-iging van verscbillen te in een ten. Zijn -er nu nog die met \xel san doen De Yoorzitter deelt mete tat Burger, ter en Wethouders rtaarx-oor eene xw nin<» bebben vastgesteld. xvelke d Minister van 1 Hande'

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1917 | | pagina 1