ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN snsii.ni neiAPT. No. 6469. Zaterdag 16 December 1916. 56e Jaargang. De Oorlog. ABONNEMENT: Prijsopgaaf Telefoon 33. ABVERTENTlfiN BERST1! 5000 K.G. grind naar Othene. 8000 K.G. idem naar Poonhayen. 6000 K.G. idem naar Reuzenhoek. 4000 K.G. idem naar de Yai. 10000 K.G. idem naar Zaamslag Veer tramhalte. 25000 K.G. idem naar Dorp tramhalte. Hit Rlad vemhiint Maandaa', Woensdag- en Yrpagavcnd, uitgezonderd op Feestdagen, bij de Firma P. J. YAK BE SANDE BINHENLAN D. te Ter Nenzen. FEUILLfcl'ON. Fer 3 maanden binnen de stad 1Franco per post voor Nededand 1.10. Bij vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika J 1.65, overig Buitenland 2. Men. abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0.10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend, Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 uur op den dag der uitgave. wordt gevraagd voor de levering op plaats van bestemming en uitspreiding volgens aanwjjzing van Prijsopgaven worden ingewacht ten Ge- meentehuize van Zaamslag, voor of op 19 December a.s., voormiddags 10 ure. Zaamslag, 8 December 1916. Burgemeester en Wethouders der gemeente Zaamslag. JOH. DE FE1JTEB, Burgemeester. J. STOLE Lzn., Seeretaris. De Burgemeester van Z A AM- SLAG deelt aan belanghebbenden mede, dat voor het verbouwen van suiker- bieten, vlas, bruin of geel mosterdzaad, gpinaziezaad, blauwmaanzaad, karwijzaad, kanariezaad, zaai-uien aan hem w66r i Januari 1917, een vergunningsbewijs moet worden aangevraagd. Voor vlas en suikerbieten wordt een ver gunningsbewijs slechts afgegeven, indien de aanvrager geen grooter oppervlakte daarmee wenscht te bebouwen, daD hij ge- middeld in 1918, '14 en '15 heeft bebouwd. Voor de andere hierboven genoemde zaden mag men in totaal geen grooter oppervlakte in gebruik nemen, dan men in 1918, '14 en '15 in totaal gemiddeld in gebruik had. Voor vlas en suikerbieten is slechts een grootere oppervlakte dan hierboven genoemd toegestaan, wanneer men voor iedere Hectare die men meer wenscht, twee bectaren van de andere hierboven genoemde gewassen minder zal bebouwen. BjjvoorbeelJ: lemand heeft over de drie genoemde jaren recht op 20 H.A. suikerbieten en 20 H.A. vlas en in totaal 20 H.A. bruin of geel mosterd zaad, spinaziezaad, blauwmaanzaad, karwij- zaad, kanariezaad en zaai-uien, en hij wenscht 26 H.A. bieten of vlas te verbouwen, dan mag voor de andere gewassen in totaal niet meer verbouwd worden dan 20 (2 X 6) 8 H.A. De vergunningsbewijzen moeten op ver zoek van politieambtenaren, belastingcom missies, enz. worden vertoond. Overtreding kan gestraft worden met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste zes duizend gulden. Zaamslag, 12 December 1916. De Burgemeester voornoemd, JOHs. DE FE1JTER Pzn. 108) 1 Hij bad zijn tijd niet verloren laten gaan in Samarkand, maar zijin toilet in orde gc- maakl en hij zag er weer onberispelijk uit. - Een hoogen hoed had hij weliswaar niet maclitig kunnen •worden, hij moesl zich tevreden stellen met een tjibetejka. Voor het vorige zag hiji er -uit als een valet de chambre, die zich met eere zou kunnen pre- senteeren in een salon van den faubourg St. Germain. Hoezeer onze reizigers er ook naar ver- langden, zoo spoedig mogelijk Europa te beieiken, konden zij toch de verzoeking niet v. eons La an, Boekhara en ook Mery te be- zichtigen.. Juist toen zij in Mery opnieuw in den trein plaats hadden genoinen, en Hans nil het portiervensier nog eens een kijkje van de stad nam, zag hij iets zoo merkwaar- digs, dat hij ver&ehrikt achteruitdeinsde. Eii juist op het oogenblik dat de trein zich in beweging zet-te, Het hij het venster zakken en riep met luiaer stem: Benger, mijnheer Berger! Het was te laat, de trein rolde voort. Lord Alvor was naast Hans komen staan Het nleuwe landhuis van lie Koningin. Naar aanleiding der berichten betreffen- de den douw van een landhuis voor H. M. de Koningin in de Oostduinen bij Scheve- ningen kan het vol gen de worden mede- gedeeld: Door Hr. Ms. verblijf te Ivatwijk aan Zee gedurende een gedeelte van den afgeloo- pen zomer, heefl H. M. de groote voor- deelen, verbonden aan onze duin- en zee- lucht, voor haar en de Prinses leeren ken- nen. In tegenstelling met het verblijf op het „Huiis ten Bosch", waar gedurende enkele oogenblikken van het jaar en bij bepaalde weergesteldheid de nadeelen van de vocbtige gesteldheid niet weg te cijferen vallen. Teneinde in de onmiddellijke nabijheid van het middelpunt harer regeering over een woning in goede duinlucht te kunnen beschikken. heeft H. M. het plan^ opgevat een eenvouaig landhuis te doen bouwen dat aan bescheiden eischen voldoet. De bclelte executie. Naar wij vernemen zijn in verband met het persbericht volgens hetwelk de Ne- derlar.dsche Regeering zich zou verzei heb- ben tegen de executie van een door die "Rot- terdainsche rechtbank ten nadieele van het Duitsehe rijk gewezen vonnis tot (len Minister van Justilie door het Kamerlid Ter Spill de volgende vragen. gericht: Heeft de Minister van Jnstitie verboden een vonnis van de recti thank te Rotter dam van 25 September 1916 ten verzoeke van een Nederlandsch onderdaan tegen eenbui- tenlandsche staat gewezen, welk vonnis was in kraeht van gewijs<le. ten uitvoer te leg- gen, altlians zoodanige maatregelen genomen dat de tenuitvoerlegging werd belet? Heeft de Minister, in liet bijzonder, den deurwaarder wien door of namens den eischer de executie van gezegi vonnis was opgedragen, verboden dit vonnis te execu- teeren, of de executie, indien deze reedb mocht zijn aangevangen, voort te zetten? Welke andere maatregelen heeft de Mi nister genomen, en welke is hij van plan te nemen, teneinide aldus de executie van een vonnis, door den Nederlandschen recli- ter gewezen, op Nederlanidsch grendgebied le voorkomen of te beletten? Krachtens welke wettelijke bepalingen meent de Minister aan een deurwaarder of aan deurwaarders bevelen te kunnen ge- ven m et be trekking tot het al of niet ten uitvoer leggen van burgerlijke vonnissen, iwaarvan de tenuitvoerleggbig dien deui-waar- der of den deurwaarders door den Ned^er- landschen burger le Wiens verzoeke zoodanig vonnis is gewezen, wordt opgedragen"? Krachtens welke wettelijke bepalingen meent de Minister, dat hij bevoegd is op eenigerlei wijze in te grijpen in de Neder- landsche burgerlijke rechtspleging, door de tenuitvoerlegging van een door den Neder landschen burgerlijken rec.hter gewezen von nis te beletten of te bemoeilijken? Is de Minister' voomemens ook in iiet vervolg de lenuitvoerlegging lner te lande van burgerlijke vonnissen door den Neder- landsciien rectiler gewezen, met hem ten diensle staande machtsmiddelen te voorko men of te beletten, indien of voor zoover die vonnissen niet beantwoorden aan het- geen door hem, Minister van Jnstitie, wen- schelijk wordt geaclit? De ingezoulen regeeringsvarkens. Naar aan „De Avp." wordt mcdegedeeld, heeft de Regeering voor bet inzouten van en vroeg verbaasd: Wat is er toch, Hans? Ge ziet er uit alsof ge een geest hebt gezien! De jongeman stond nog attijd voor het venster en keek naar buiten. Eindelijk bracht hij met moeite uit: Ja. het zal wel een geest geweest zijn! Hij viel op de bank neer en drukte zijn handen tegen zijn slapen, alsof ze hem pijn deden. Maar spreek dan toch, mijn jongen. Zeg mij toch wat ge gezien hebt! Ik meen- de u een naam te hooren noemen, een naam Ik zal mij wel vergist hebben. Ver- beeld u, Francis, ik dacht dat ik mijnheer Berger zag. Wel, kerel, uw dierbare vriend Berger is reeds lang over Brindisi in Europa aan- gekomen. Om die reden alleen zou ik hem op dit oogenblik kunnen benijden, merkte lord Alvor op en slocg Hans krachlig op den schouder. Hoe kwaamt ge er loch bij, dat wij Berger, dien wij, sedert wij Indie verlieten niet meer gezien hebben, nu zouden terug- vinden op het perron van bet station te Mery? Hans keek eenige oogenblikken nadenkend voor zich en zei toen: Juist toen de trein zich in beweging zette, kwam er langs den rijweg van het zuid.en af een kleine cavalcade aandraven. I eenige duizenden orercomplete varkens geen voldoende ruimte xunnen vinden in de be- staande abattoirs in ons land. Dienlengevol- ge heefil ze alle slagers die er een zouterij op na houden, in de gelegenheid gesteld, ontder voldoende waarborgen varkensvleescli in te zouten voor de komende dreigeiid'e tijd en. Tegen dc smokkelarij. Bij Kon. besluit is bepaald, dat met m- gang van 16 December in staat van beleg worden verkiaard: lo. bet lerriLoriual zeegebied voor zoo- verre niet reeds m staat van beleg ver- lieerende; 2o. in Geldeilani Arnhem, voor zoover niet reeds in staa van beleg verkeerend; 3o. Gorsel, Rhcuen, Steenderen, Warns- veld en Zutphen; in Overijssel: Bathmen, Dalfsen, Deventer, Diepenveen, Hasselt, Hei- no, Holten, Nieuw reuzen, Olst, Raalte, Stap- horst, Wij.he, Zwoiie en Zwoller-Kerspal. (Offidee!.) In verband met den maatregel, vervat in het Kon. besluit van 13 Decembei- 1916, no 4., belreffende een uitbreiding van den slaat van beleg in Overijssel, Gelderland en het lerritoriaal zeegebied, kan worden menegedeeld, dat "icdoelde maatregel geen gevolg is van een verhoogden graad van oorlogsgevaar, doe!' dient om ontduiking van uitvoerverboden in den vervolge, be ter'dan tot nu toe mogelijk was, tegen te kunnen gaan. DE ALGEMEENE TOESTAND. Het eerste offideele vredeswoord is ge- sproken schrijit iiei A% Hbi. De Duitsehe Regeering biedt den vrede aan. Zij wil, om een einde te maken aaijden gruwelijken menschenmoord, met de regeeringen der met haar verbonden staben in overleg tredend, -aan de regeeringen der vijandelijke staten gelegenheid gevep, om eens over den vrede te praten. Zij wil dat doen in een conferen- tie, waarin zij met haar voorstellen komen zal, zooals ook de anderen met limine voor- steilen en denkbeelden kunnen komen; en zij waarborgt dat haar voorstellen van dien aard zullen zijn, dat zij strekken kunnen om een iluurzamen vrede tot stand te brengen. Zij publiceert echter haar voorstellen nog liiet. Eerst in de conferentie der mogend- heden zullen die worden ter tafel gebracht en besproken. Dit aanbod is de overweging waard. Wel wordt bet door de Entente-pers heslist af- wijzend ontvangen, maar de pers is de re geering niet, evenmin als de Duitsclie zes- boniden met hunne overdreven eischen de meening der Duilsclie regeering vertegen- woordigen. De toestand in Europa maakt ernslige, nauwgezelte overweging van elk vredes-detiK- beetd dringend noodzakelijk. Want bet is, zooals de oud-minister Colijn in de „SLemmen Ses Tijds" schreef: ,,Practisch staat de zaak m.i. zoo, dat Re geering en volk in Duibschland weten dat zij den oorlog niet op beslissende wijze kun nen winnen, tei-wijl zij intussehen evenzeer er "van verzekerd zijn dat de mililaire posi- tie zich niet belangrijk ten hunnen nadeele wijzigen zal. Deze overtuiging, gevoegd bij den over last op het gebied van de voeding, maakt Duitseliland bereidwillig, over den vrede te onderiiandelen. Ik zelf kan het verdere verloop van den oorlog niet anders zien dan men hem in Duitseliland ziet: niet winnen, niet verliezen! Voorop een kozak en naast hem ja, Francis, ik moet het herhalen, want ik kan nog niet begrijpen, dat ik mij zoo ver gist zou hebben naast hem, mijn beste, oude Berger. Ik zag hem zoo duidelijk, dat ik iederen trek van zijn gelaat kon her- kennen. Hij zat op een kozakkenschim- mel en had een roode fez op zijn hoofd. Nu lachle Alvor nog hartelijker dan zoo- even. - Ik geloof, dat ge wakend geclroomb hebt, Hans. Builendien bestaan er treffende gelijjvenissen in de wereld. Ik herinner mij, dat ik in mijfi jeugd een man gekend lieb, die zoo sprekend op Napbleon III geleek, dat de politie van Londen op zekeren dag op Windsor Castle liet melden, dat de Kei- zer van Frankrijk zich incognito aan de Theemis ophield. En in uw geval is het niet eens noodig dat de gelijkenis zoo grootwas. Het schemerde reeds, toen wij Mery ver- lielen, en in het donker zijn alle katlen grauw. Ge kunt er zeker van zijn, dal ge u vergist liebt Daarbij bleef het voorloopig en Hans be- gon langzamerhand ook te denken ,dat hij zich vergist had. Toen de trein echter stilhield op het kleine station Karibata aan de grene van "bet Merv-oase verscheen het keurig gekapte hoofd van Perroquet voor het co up6 veils ter en de kamerdienaar wenk- te Hans. Hebt u hem gezien, monsieur Geeren? „Maar aan den kant der entente gelooft men nog aan de overwinnhig. Het is aan alles merkbaar, vooral aan de algemeene stemming, die in Engeland en Frankrijk heerscht. Die stemming is hoopvol, tegen berustend vastberaden in Duitseliland. Maar zoo lang die stemming onder onvoldoend(e volksvoorlichting zoo blijft, komt er van vrede niets. Men wil natuurlijk ook in Duitseliland een overwinning, evengoed als in de entente-landen, maar in Duitschland is het geloof aan zulk een overwinning ver- dwenen, terwij'l het bij de entente nog be- staat, altlians in Engeland en Frankrijk. „Dit verklaart natuurlijk de verschillende houding Legenorer den vrede aangenomen. En daarin ligt ook de reden, dat wij voorloopig van het vredesdenkbeeld nog niet veel verwacliting liebhen. Maar er moel eens een einde lcomen aan den slrijd. En dat kan slechts, wanneer de oorlogvoerenden bereid zijn, om met Slkaar te confereeren en maatregelen te beramen, waardoor de duurzame vrede wordt verze kerd. Dat will en Engeland en Frankrijk, dat wil Duitschland ook. Daarover valt te praten, en het zou dwaasheid zijn de gele genheid, daarvoor geboden, aT te slaan, in de hoop, dat het, met veel opoffering van menschenl evens en geld, misschien nog eens anders wordt. Welliclit zullen de geallieerde regeeringen inzien, dat dit aanbod het mogelijk maakt „the way out' te vinden. Op het oorlogsveld is de toestand weinig veranderd. De gebeurtenissen aan het wes- telijk en oostelijk front zijn onbeteekenend. Slechts in de Karpathen en aan de Molda- vische grens wordt nO'g krachtig gevochten, maar zonder dat er veel wijziging in de posi- ties komt. In Walachije rukken de legers der centra- len op in noordelijke rich ting. Na de Jalo- mitza te hebben geforceerd, gaan zij naar de lijn Boezeoe-Donau vooruit, en hebben in het gebied tusschen Ploesti en Boezeoe de plaatsen Urziceni en Merzilu bezet. Er werden opnieuw 10.000 Roemeniers gevan- gen genomen en een groote hoevelheid ge- schut buitgemaakt. De Bulgaarsche troepen rukken langs den westelijken oever van den Donau voort en pogen daar, nadat zij Olte- nitza en Fetesti hebben bezet, Tandarei te bereiken. En in Macedonie hebben de hevige aan- vallen van San-ail's leger ten noorden van Monastir nog steeds niet liet gevolg geliad, dat de Duitsch-Bulgaarsche troepen zich naar het nooraen moesten Leruglrekken. Zoo blijft dus over het geheele front -de toestand voor beide partijen geiijk. Aan west en oostfront kunnen noch de Russen, noch de cenlralen vooruitkomen, in Macedonie op het oogenblik evenmin. Slechts in Roe- menie gaat de opmarscli (der centralen voort, totdat zij straks voor een krachtig aangeleg- de Russiscli-Roemeensche stelling komen en ook daar welliclit tot den positie-oorlog moeten overgaan. - Aan dien toestand kan slechts een einde komen door bespreking en overleg. De ge legenheid, die daartoe wordt geboden, mag niet worden afgeslagen, in het belang van alle Europeesehe landen en volken, in het lielang van beschaving en vooruTtgang. Na de hervorming van het Engelsche mi- nislerie volgt die van het Fransche kabinet De groote concentratie, waarin ook de oud- minislers zitting hadden, onder leiding van Briand, is vervangen door een kleine con centratie Een aanlal ministers gaan been, zonder te worden vervangen, en eemge de- par temen ten zijn saamgevoegd, om daardoor vroeg Perroquet, met een eenigszins scliu- wen blik op zijn gebieder, aie zich reeds in den anderen hoek van de coupe had neergevlijo en sliep. Wien zou ik gezien hebben, Richard? Wien bedoelt ge? klonk Han's wedei-. vraag, maar hij vermoedde reeds wienPer- rdquet liedoelde. Nu, uw- vroegeren vriend, onzen ver- volger, hoe heet hij ook weer? Monsieur Rergere! Waar zou ik dien gezien hebben? vroeg Hans, den scliijn aaimemend, alsof hij ten hoogste verrast was over de mede- deeling van den Franschman. Monsieur Perroquet trok de schouders .op. Hij kwam met eenige kozakken op het laatste station aanrijden, toen de trein zich juist in beweging zette. Hij wenkte uit alle macht alsof hij wilde te kennen geven, dat de trein op hem moest en zou wacnten Het was altijd zijn manier om op te treden, alsof hij bet de natuurlijkste zaak van de wereld vond, dat alles en iedereen zicn naar zijn wil voegde! Nu luidde de be! en Perroquet verdween. Zou net waarlijk Berger gewoest zijn? Of zou Perroquet evcnals nijzelf, door de sprekende gelijkenis misleia zijn? Francis zou wel geiijk heoben. Hel kon Berger niet zijn. Wat ter wereld zou hem naar Mery gebracht hebben! Maar indien hij het toen eens geweest het kabinet nog kleiner te malien. Want er is nu in de geallieerde landen een streven merkbaar, om liet niet in de groote kabinet- ten te zoeken en m ae veelneid der leiders, maar in de concentratie en in de beperk&ig van den omvang der kabinetten. Het belangrijkste bericht echter is, dat Joffre, de opperbevelliebber, als comrna»- dant van de legers in Frankrijk wordt ver vangen door generaai de Nivelle, den vertne- diger van Verdun. Joffre schijnl het alge meene opperbevel te beliouden en worat aJ- viseerend technisch lid van den oorlogsraad. Over den vrede zeer veel gepraat, zegt de N. R. Grt., maar weinig zakelijk nieuws. Als men de perss temmen nagaat en de ernstige en gezagnebDende bladen van de schelter- organen scnift. als men let op de uitla- tingen waaraan men een min of, meer offi- cieus karakter kan toekennen. dan kan mea, naar onze meening, als zeker aamiemen, dat de regeeringen van de Entente-mogendnedfui allereerst eens met elkander overleg zul len plegen, voor zij nun stand punt ten op- zichtc van het Duitsehe voorstel zullen ken haar maken. Dat was trouwens ook te ver- wachlen. Dat de bondgenooten der Entente reeds van te voren waren o vereeiigekompil om in alle omstandigheden elk vi-edesvoor- stel van den vijand zonder meer van de hand te wijzen, was moeilijk denkbaar. Het eerste antwoord der Entente kan, al* wij de zaak wel begrijpen, op zijn best voor loopig en tot niets bindend zijn. De Rijkskanselier heeft een nota voorge- lezen, die Dinsdagochtend te Berlijn, te Weenen, te Sofia en te Konstantinopel is overhandiga aan de aldaar resideerende ge- zanten van Spanje, Zwitserland en de Ver. eenigae Staten, zijndie dit de staten, belast met ae waarnemmg van de belangen van do onderdanen der centrale rijken indehun Vij andelijke landen. De gezanten hebben ea- het verzoek bij gekregen, deze nota's door te sturen aan liun regeeringen en deze regeeringen zullen de notas weer doorsturen aan de aan Duitschland, enz. 'vijandige regeeringen. Uit- drukkelijk heeft de rijkslcanselier dit aldus gezegd. D.e nota, die hij heeft voorgelezea in den Rijksdag, is besteind voor de regee ringen van de met Duitschland oorlog- voerende staten en deze zullen die nota via Spanje, Zwitserland en de Vereenigde Staten, ontvangen of hebben haar reeds langs dien weg ontvangen. Nu zijn over den inhoud van die nota telegrammen ontvangen, die op een punt van tamelijk gewicht eenige onduidelijkheid lieti- ben ge'aten, te weten over liet- punt, of do eigenlijke vredesvoorstellen van de centralcifr de voorwaarden dus, waarover de nota zegt, dat „zij volgens hun overtuiging (die van de centrale mogendheden) een geschikten grondslag voor -hot sluiten van een dutn- zamen vreae' zijn, reeds als een bijlage tegelijk mel de nota zijn verzonden, dan wel of zij te Berlijn zijn blijven liggen en er eerst een antwoord van de entente wordt verwacht of deze al dan niet bereid is die eigenlijke Dnitsche voorstellen te ontvangen, met het doe) te onderzoeken, of zij ook naar haar oordeel een geschikten grondslag vormen om een duurzamen vrede op te grondvesten. Als we riu in- de Duitsehe bladen den volledigen tekst van de nota lezeii, dan krijgen wij den indruk dat het laatste het geval is. Wij vertalen woordeiijk: stellen u de verbonden mogendheden voor, spoedig vredesoiiderhundelingeu te openen. De voorstellen, die zij tot de onder- liandelingen meebrengen zullen, en die laar- was Hans had er zich reeds in nig op ver- heugd, Berger in Europa weer le zullen zien Zijn vriend zou nu toch eindelijk wel begrijpen, dat Alvor de gezochte inbreker .niet was, en indien hij nog altij bij zijn dwaas vermoeden volhardde, zou Hans om nu toch wel van net legendeel kunnen over- luigen. En Francis zou zeker geen oogen blik aarzelen'om Berger de hand ter ver- zeeiiing te reiken. Hans had hem zoo\ eel goeds van Berger verteld, dat hij bij een volgende ontmoeting zijn jiersoonlijue grie- ven wel opzijde zou zelten. Onder die overpeinzingen siiep onze lie! in en ontwaakte niet, voordat de conduc- teur liem wekte en vroeg of hij thee ver- langde. Na een tocht van vijf-en-zeventig uur kwamen onze reizigers in Usunada aan, om van daar per stoomschip verder te gaan. Nog dienzelfden dag bereikten zij op de ,.Czarewitch' het schiereiland Apscheron. Het was bijna middernaclit; onze reizi gers waren op het dek gebteven om te ge- nieten van het heerlijke weer. Heel in le verta» zagen zij groote vuren branden. Dat zijn de vuren van Soerachany! decide de kapitein hun mee. (Wordt vervolgd.) URANT --?• ill ill lil'W

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1916 | | pagina 1