ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR .ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Opgaven van Meel. r~ No. 6468. Donderdag 14 December 1916. 56e Jaargang. Frijsopgaaf IllBliLlIl SISI4FS. ABONNEMENT: Telefoon 25. ADVERTENTlfiN UITSLAG VERKIEZING. 5000 K.G. grind naar Othene. 8000 K.G. idem naar Poonhayen. 6000 K.G. idem naar Reuzenhoek. 4000 K.G. idem naar de Yal. 10000 K.G. idem naar Zaamslag Veer tramhalte. 25000 K.G. idem naar Dorp tramhalte. Dit Blafi yerschijnt Maandag^, Woensdag^ en Vrijdagavtmd, eitgezonderd op Fosstdagen, de Firma P. J. VAN DE 8ANDE te Ter Neuzen. BINNFHL AND. F Per 3 maanden binnen de stad 1,—Franco per post voor Nederland 1.10. Bsj vooruitbetalingvoor Belgie 1.40, voor Ned.-Indie en Amerika 1.65, overig Buitenland f 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0.10. Bij opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend, Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief Inzending van advertentien voor 1 11 lir op den dag der uitgave. Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN maken bekend, dat een afschrifi van het proeeswerbaal, vermeldende den uitslag der op 12 dezer gehouden herstemming, ter verkiezing van een lid van den Gemeenteraad, is aangepli^it. •n voor een ieder ter Gemeente-Secretarieter inzage ligt. Ter Neuzen, 12 December 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. wordt gevraagd voor de levering op plants van bestemming en uitspreiding volgens aanwijzing van Prpsopgaven worden ingewacht ten Ge- meentehuize van Zaamslag, voor of op 19 December a.s., voormiddags 10 ure. Zaamslag, 8 December 1916. Burgemeester en Wethouders der gemeente Zaamslag. JOB. DE FEIJTER, Burgemeester. J. STOLK Lzn., Secretaris. De Burgemeester van ZAAMSLAG brengt ter openbare kennis dat door alien, die als kleinhandelaar in deze gemeente voor hun beroep of bedrijf meel of bloem behoeven, op 18 Dec. a.S., des voormiddags van Q 12 tire, opgave moet worden verstrekt van het verbruik en den voorraad tarwe- bloem, tarwemeel, roggebloem en rogge- meel, ingevolge artikel 9 der Distributie- wet 1916; dat in de eerste plaats voor het verstrekken dezer opgaven in aanmer- king komen a. de bakkers, banketbakkers, koek- en beschuitfabrikanten b. de kruideniers en gruttsrs dat niet voldoen aan deze verplichting strafbaar is volgens art. 14 der Distri- butiewet. Zaamslag, 13 Dec. 1916. De Burgemeester voornoemd, JOH. DE FEIJTER Pzn., De Burgemeester van ZAAM SLAG deelt aan belanghebbendtn mede, dat voor het verbouwen van suiker- bieten, vlas, bruin of geel mosterdzaad, spinaziezaad, blauw maanzaad, fearwijzaad, kanariezaad, zaai-nien aan hem WOOl* S JanMCfi i9i7, een vergunningsbewys moet w rden aangevraagd. Voor vlas en suikerbieten wordt een ver- gunningsbewijs slechts afgegeven, indien de aanvrager geen grooter oppervlakte daarmee wenscht te bebouwen, daD bij ge- middeld in 1913, '14 en'15 beeft bebouwd. Voor de andere hierboven genoemde zaden mag men in totaal geen grooter oppervlakte in gebruik nemen, dab men in 1913, '14 en '15 in totaal gemiddeld in gebruik had. Voor vlas en suikerbieten is slechts een grootere oppervlakte dan bierboven genoemd toegestaan, wanneer men voor iedere Hectare die men meer wenscht, twee hectaren van de andere hierboven genoemde gewassen minder zal bebouwen. Bjjvoorbeell: lemand beeft over de drie genoemde jaren recht op 20 H.A. suikerbieten en 20 H.A. vlas en in totaal 20 H.A. bruin of geel mosterd zaad, spinaziezaad, blauwmaanzaad, karwij- zaad, kanariezaad en zaai-uien, en hij wenscht 26 H.A. bieten of ylasvte verbouwen, dan mag voor de andere gewassen in totaal niet meer verbouwd worden dan 20 (2 X 6) 8 H.A. De vergunningsbewijzen moeten op ver- zoek van politiearabtenaren, belastingcom- missies, enz. worden vertoond. Overtreding kan gestraft worden met hechtenis van ten boogste zes maanden of geldboete van ten hoogste zes duizend gulden. Zaamslag, 12 December 1916. De Burgemeester voornoemd, JOHs. DE FEIJTER Pzn. TACHTIG MILLIOEN VOOR BE- SCHIKBAARSTELLING VAN LEVENSMIDDELEN, Ingediend is een wetsontwerp om op de landbouwbegrooting 1917 een post te brengen: aandeel van het Rijk in de kosten van gemeentebesturen, voort- vloeiende uit de beschikbaarstelling van levensmiddelen tegen verminderde prij- zen, enz.: 80.000.000. Niet meer zulk goedkoop varkens- j vleesch en spek. Niet alle artikelen zullen, als tot dus ver geschiedde tegen lage prijzen ter beschikking der Nederlandsche bevol- king kunnen worden gesteld. Met name geldt zulks ten aanzien van varkens- vleesch en spek, door welker beschik baarstelling in de periode van 27 April 1915 tot 11 Maart 1916 de Nederland sche consumenten een bedrag van ruim 46.000.000 ten goede is gekomen. De reden, dat van dit artikel niet op den ouden voet met beschikbaarstelling kan worden voortgegaan, is hierin gelegen, dat niet meer op een regelmatigen uit- voer kan gerekend worden. Zelfs is in de afgeloopen maanden geruimen tijd de uitvoer van varkens en varkens vleesch geheel stopgezet geweest. Bij het oplossen dezer moeilijkheden en ten einde verbetering van den aan- voer van voedergroen te verkrijgen, zijn door belanghebbenden verplichtingen aanvaard inzake de richting van een eventueelen uitvoei alsmede ten aan- zien der prijzen, bl; bepaalden uitvoer te ontvangen, waardoor het voor hen ondoenlijk is geworden uit de winsten op export van varkensvleesch en spek de som te vinden, benoodigd voor de beschikbaarstelling dezer artikelen voor binnenlandsch gebruik tegen de tot dusver daarvoor geldende prijzen. Evenzoo zullen de kosten der distribu- tie van peulvruchten niet langer door den export kunnen worden gedragen. Nog meer artikelen. Het is niet ondenkbaar dat onvoorziene omstandigheden het noodzakelijk ma ken de reeks der te distribueeren goe- deren uit te breiden. Er is aandrang om de thans reeds aangewezen goederen aan te vullea met gebuiid meel, rundvleesch, raapolie, steenkolen, garen, sajet, wol, geel katoen, kousen, onder- en boven- kleeding, zoolleder, klompen, schoeisel, soda, chloor en zeeppoeder. De Minister doet dit voorloopig niet, omdat hij het te duur vindt. De prijzen. Het door den Minister ingenomen standpunt ten opzichte der prijzen-vast- stelling is, dat de prijs, welken de ge- meenten ingevolge art. 3 der Distribu- tiewet 1916 zullen moeten betalen, zoo- veel mogelijk gelijk moet zijn aan de productiekosten, vermeerderd met een matige winst ten einde te bereiken, dat de voor het Rijk en de gemeenten ko- mende kosten tot het strikt noodzake- lijke worden beperkt, moet de vmj zijn, dat" verdeFWfftbbgihg door een groot deel van het koopend publiek be- zwaarlijk zou kunnen gedragen worden. De verschillende goederen. Van de navolgende goederen ge- schiedt de beschikbaarstelling tot dus ver zonder kosten voor Rijk en gemeen ten, en is ook te verwachten, dat zulks althans voorloopig zal kunnen blijven geschieden: groenten, margarine, bo- ter, kaas, eieren, zeevisch, terwijl om- trent enkele andere artikelen nog on- zekerheid bestaat. Dit is niet het geval brj ongebuild tarwemeel, rogge, aard- appelen, rundvet, spek, varkensvleesch, rijst, gort, havermout, melk, peulvruch ten, turf en zachte zeep. Ongebuild tarwemeel. Over de eerste 40 weken van 1916 be- droeg het gebruik van goedkoop tarwe meel ruim 143.500.000 K.G., wat een toeslag door het Rijk van bijna 10V2 millioen gulden vergde. Het is te ver wachten, dat onder de werking van de Distributiewet 1916 het verbruik niet onbelangrijk zal toenemen. Door het wegvallen van de welstands- grens n.l. kan voortaan een ieder goed koop bruinbrood verkrijgen. Ook zal in de toekomst in gemeenten, waar tot dusver goedkoop roggebrood doch geen goedkoop bruinbrood gele- verd werd, dit laatste verkrijgbaar zijn. Verder moet met de waarschijnlijkheid worden gerekend dat in verband met de I it O t*. 107, Toen Mr. Berger rftij nu op de „Ha- vik" arreesteerde, meende ik, dat liij lian- delde ingevolge een opdracht van de E11- gelsclie regeering en mij gevangen nam als moortlenaar van mijn neef. Spoedig wist ik, dat er ©en misverstand plaats had, maar ik was toch bang, om met de Engel- sche justitie in aanraking te komen. Want deze zou natuurlijk om inlichtin- gen omtrent mijn persoon naar Londen telegrafeeren, en de meerting over mij en dientengevolge mijn toestand zou er niet op verb etc re 11. als men hoorde, dat ik onder een valscheu naam rondzwierf. Ik ging dan ook naar de gevangenis te Hongkong in de vaste overtuiging, dat ik verloren was. Alles kwam echter beter uit dan ik had gedacht. Ik had nog slechts twee dagen in de gevangenis. gezeten, loen men mij reeds weer vrijliet. Tegelijkerlijd overhandigde men mij ©en telegram. Het bevatte niet anders dan: „AUes sehikt zich ten beste. Brief in Bombay. Fodlin". Zoo spoedig mogelijk vertrok ik naar Bom bay. Ik vond een brief, die mjj echter diep te'eurstelde. - De advocaat schreef mij 11a- melijk, dat mijn neef bijna geheel genezcn ■was en verklaard had, dat hij zijn bescliui- diging tegen mij introk; dat hij zeker wist, dat ik op de snippen had gesclioten en dat hij mij om een ongeluk, dat iedereen kon over komen, niet wilde vervolgcii. Die oplossing hevredigde mij vols trek t niet; ik wikle terstond naar Engeland vertrek- ken, maar de rao verlangde, dat^ik eenigen tijd zijn gast zou zijn. Het verdere weet ge, Hams. In Kaboel ontving Jk eindelijk 'n brief, die mij geheel in mijn eer herstelde. Verbeeld je Hans, toen de toestand van mijn neef zich eindelijk zoodanig verbeterd had, dat men er toe over kon gaan den kogel uit de wonde te halen, bleek het, dat deze in het geheel niet op mijn geweer paste, dat ik het ongelukkige schot dus onmogeiijk gelost kon liehhen. En evenals een ongeluk zelden alleen komt, is dit ook het geval met het gel uk. Arthur Welsley had op zijn bezittingen fn Schotland de wilddieven op onbarnihar- tige wijze laten vervolgen. Een kerel, dien nij eeni.ge jaren geleden :in de gevangeniis had laten zetlen, en die jiu weer vrij was, had hem een eeuwigen haat gezworen. Toen de scliurk nu eenigen tijd geleden opnieuw als stroopej* was betrapt, was zijn geweer in hand en van den jager gevallen; on voor zichtige opmerkingen van den brutalen schelm haaden aangetoond, dat liij met veel veel goeds tegen den beer van Abbon-Ahbey in het schild voer.de Men ontdekte toen, dat de kogel uit Artnur's wonde op zijn geweej- paste en nu bekende de stroopcr stijging der bloem- en melkprijzen, een verschuiving van wit brood naar bruin brood zal plaats grijpen. Het is aan te nemen, dat de tegenwoordige consumtie tot ongeveer 20 millioen K.G. per maand stijgen zal. Het verbruik is dan nog zeer matig in vergelijk met het to- tale tarweverbruik, dat circa 15.000.000 K.G. per week beloopt. Wat de kosten betreft, blijft een ge- middelde toeslag van circa f 12.50 per 100 K.G. uit te keeren, wat, van Rijk en gemeenten samen, maandelijks ge middeld 2.500.000 en per jaar 30.000.000 vergt. Aardappelen. Het gebruik van aardappelen per jaar wordt geschat op ruim 16 millioen H.L. In alle gevalle schijnt aangenomen te mogen worden, dat het verbruik de 20 millioen H.L. weinig of niet overschrij- den zal. Hoewel de opbrengst lager zaL zijn dan gewoonlijk, is de oogst thans toch wel van dien aard, dat hij bij doel- matig gebruik zal blijken voldoende te zijn voor de behoefte indien zich geen onverwachte ongunstige omstandig heden voordoen. De voorziening van klei-aardappelen zou een som van jf 4.400.000 vergen, de veen- en zand- aardappelen f 2.200.000, totaal dus 6 millioen 6 ton. V arkensvleesch. Een zeer aanzienlijke som zal met de varkensvleeschvoorziening gemoeid zijn. Het wekelijksche binnenlandsche ver- Hryjjr JielooDt thans c.a. 1.500.000 K.G. prijs van ten minste f 1.20 per K.G. slachtgewicht worden gerekend. De mi nister heeft den gemeentebesturen in overweging gegeven de varkens aan de detailisten voor 0.80 per K.G. te leve- ren. Een wekelijksch verbruik van 1.500.000 KG. maakt bijgevolg een jaar- lijkschen toeslag van f 31.000.000. Een matige uitvoer van varkensvleesch zal wel kunnen plaats vinden en bijgevolg uit den uitvoer een zeker bedrag voor de binnenlandsche vleeschvoorziening kunnen worden gevonden. Hierdoor wordt 't bedrag ten laste van 't Rijk en gemeente ongeveer 23.500.000. Melk. Van geen artikel levert de voorzie ning zooveel moeilijkheden op als van melk. Het jaarlijksch verbruik aan consum- tiemelk beloopt ruim 900.000.000 L. De hoeveelheid melk waarvan een toeslag zal moeten worden uitgekeerd zal per jaar niet meer dan 700.000.000 L. be- dragen. Een bedrag van 1 cent per L. tot dekking der kosten, zal in totaal een som van f 7.000.000 vragen. De overige artikelen. Verder zal per jaar noodig zijn voor rogge een bijdrage van 41/2 millioen, rundvet 2 millioen, Amerikaansch spek 11/2 ton, rijst 4 millioen 9 ton, gort f 187.500, havermout f 385.000, peul vruchten 3^4 millioen, turf 3 ton, zach te zeep 5% millioen. Het zware geldelijke offer. Rijk en gemeenten moeten totaal on geveer 88 millioen bijdragen, waarvan 9110 komt voor rekening van het Rijk, d.i. ongeveer 80 millioen. De minister wijst er ten slotte op, dat de minister van Financien slechts zeer noode in de credietaanvrage heeft toe- gestemd, er o.a. op wijzende, dat de kos ten der Distributiewet in een jaar, vol gens de bovenstaande ranting, vier vijf- den eischen van de opbrengst der dezen zomer gevoteerde verdedigingsbelasting over een tijdperk van drie jaren. Als de inkoopprijzen van de thans reeds gekocht wordende distributieprij- zen nog stijgen of artikelen, die thans door de export beschikbaar komen, moe te worden aangekocht, dan wel de in het buitenland te bedingen prijzen de kosten der distributie niet meer als tot dusver (bij sommige artikelen) kunnen heb- ben, zal in verband met de mededeeling van den minister van Financien ernstig overwogen dienen te worden het stelsel der Distributiewet 1916 te verlaten. De minister heeft zich verplicht ge- voeld deze mededeeling omtrent het wellicht noodzakelijk worden van het verlaten van het stelsel der Distributie wet hier te doen, doch voegt hieraan oogenblikkelijk toe, dat het noodzake lijk is, dat hij zich in verband met de voortdurende wisselende economische invloeden daaromtrent alle vrijheid voor behoudt; wel wil hij verklaren, dat hij niet bij voorbaat de zwaarte der finan- nieele offers als het overheerschende Gebrek aan waggons. Naar men aan de N. R. Ct. meldt, hebben van het nijpend gebrek aan waggons niet alleen de kolenmijnen te lijden, maar ook een belangrijke en voor ons land nieuwe in i! u s trie t. w. de nieuw aangebroken kalk sleengroeven. Zoo is een ondememing. die sedert eenige maanden reeds bezig is kalk- steenlioudenden grond te ontgirmen. o.a. be- noorden het station Scbin op Geul bij al- kenburg, sedert de laatste drie weken ver stoken gebleven van de zending van ook maar een enkele waggon, noodig voor bet afvoeren van de produktie. Iioutaanvoer. Men meldt uit Delfzijl aan de N. R. Ert. Sedert de opheffing van bet verbod der houlvaart op Delfzijl kwamen hier gei egslii houtbooten uit de Oostzee aan, ofsclioion de aanvoer niet groot was. In de laatste week Ms jdfeze echter belangi-ijk toegenomen en zijn verscheidene Duitsclre houtbooten bier aangekomen. Duurieloeslag aan rijkspersaaeel. Naar de Telegraaf verneemt, zal over eenige dagen een wetsontwerp tot het ver- leenen van duurtetoeslag aan rijkspersoneel over 1917 worden ingediend. De bedpeling moet zijn in het algemeen Jen toeslag te bepalen op 12 pCt. van het inkomen. met een loongrens van ten hoogste J 1800. Over lie! loopende jaar bedroeg de toeslag 8 pCt., met een loongrens van 1200, are tot 1500 is uitgebrcid. Er wordt echtor ook thans een maximum bedrag vastgesteld, waarboveh de toeslag niet mag gaan. Ook in den kinder toeslag wordt eenige veran- dering gebracht. ook, dat hij dien bewasten morgen op de heide adder struiken verborgen tiad gelegen en op) bet zelfde oogenblik als ik had ge- scholen. Lord Alvor haalde diep adtem. Goddank, dat alles zoo goed is afge loopen, zei Hans, nadat bij geruimen tijd zwijgend, gelieel onder den indruk van het gebeunde, voior zich had zitten kijken: wat zult ge hebben geleden, Francis. Wat ik heb geleden, weet de hem el alleen! fluislerde, Alvor. Ma^r nu ligt de wereld weer voor mij open; voor mij ligt lvet geluk, het geluk aan de zijde van een beminde vrouw mijn Elsa. Intussclren was de maan opgekomen en overgoot de uitgesh-ekle woestijn met een zilveren scbijiisel. Een diepe stilte heerschte roniaom.Nu en dan hoorde men slechts het wroeten van ae kameelen in t zand. Hans keek naar de sterren. Hebt ge het gezien, Francis, daar viel een ster? Ge weet toch, dat als men op het oogenblik, dat er een ster valt, een wensch doet, die wenscli vea-vuld wordt? Alvor glimlaehle en drukte zijn jongen vnend de band. XVI. Hans vindl Rergcr teritg. Den votgenden morgen. met bet opgaan van de zon, brak de karavaan op. Laat in den naclit waren Jakoeb en Per- roquel teruggekeerd. Zij brachten bet be- ricbt mee, dat de Russisebe overlieid be- zwaar maakle 0111 de reizjgers zonder pas over de grenzen te laten trekken. Toen lord Alvor zich echter den volgenden dag per- soonlijk vertoonae, vervieleu die bezwaren -vAK" de kozakkenofficieren, dank zij_ bet ge- scbenk, dat Alvor bun overhandigdeeen reisbescbrijving van Afghanistan, waarin hij eenige bankbiljetten bad gestopt. Men stolid liem toe, de passen in Samarkand te laten in prde maken, indien bij er ten minste in wiiae teestemmen onder geleide van een kozak te reizen. Hier had Alvor niets tegen en Jakoeb en de andere Afghanen wenden, met gesclienken overladen, naar bun vader- land leruggezonden. Zoo was bet reisgezelschap dus tot op drie personen vveggesmo 1 ten geen van driecn betreurde bet, dat men Europa met zijn bescl laving nu langzainerhand naderde. Door sciioone vrtrrhtbare Iandouwen trok men op Samarkand af. Samarkand is een bloeiende si ad, bijna geheel Euro pees ch en de kozak, die de roizigers begeleidde, liraclit hen voor een grool gebouw, Zen train aver Gostinnitza het Centraal Hotel. De botelhouder istond aan de deur en I noodigd© ben uit binnen te komen. Hoe ge- noten zij in deze behaaglijke omgeving lia al de ontberingen. die zij hadden doorstaan! Monsieur Richard PeiToquet danste als dol in de kamer rond en zwaaide, uitgelaten van vreugde, met een banddoek, dien bij van de waschtafel van zijn beer bad gerukt. uitroepeiid: - Een banddoek, m'ylord, een ecbte hand- doek. Toen liij zicbzelf echter in den spiegel zag. -cbrikte hij bevig van zijn voorkomen Ik lijk wel een bedelaar, 1111 hier in Samarl'ana zullen tocli wel goede strijk- slers zijn! Het kostte eenige moeite de passen in orde te krijgen, men moest daarvoor naai- St. Petersburg telegrafeeren en de reizigers moeslen dus eenige dagen geduld hebben. Intusschen hadden zij tijd om Samarkand te bezichtigen. Hans telegrafeerde zoo spoedig mogelijk aan zijn moeder en stelde zich in gedach- ten reeds voor, hoe verneugd zij zou zjjn, eindelijk weer eens 'iets van liaar zoon te vernemen. Den volgenden dag wend bij, nadat bij heerlijk bad gfcslapen in een Europeescb bed. gewekt 'door lord Alvor. die hem vei- zocht zich zoo spoedig mogelijk aan te klee- den daar .de passen in orde waren. Een uur later zaten zij in den trem. - Een locomotief, een werkeiijke loco- motief. en rails, en een station met restau- ralie en dat alles midden in P&ie Ik begin te gelooven dat Samarkand niet ver van Parijs bgt! riep de brave Perroquet uit. (Wordt vervolgd.) CO U RANT O- i-o

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1916 | | pagina 1