ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 6466. Zaterdag 9 December 1915. 56 Jaargang. De Oorlog ABONNEMENT: ADVERTENTIEN Telefoon S3. Bit Blad verschynt MaaMag', Woensdag- en VrpagavoM, uitgezeMerd op Feestdagen, bij de Firma P. J. YAK BE 8ANBE te Ter Neuzen. Verkiezing van leden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. 'BINNENLAN 0, BUITENLAND. GEMENGDE BE RICHTEN. m&eszeeESB&ssuBSRm Per 3 maanden binnen de stad 1.—Franco per post voor Nederland 1.10. Bij vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika /1.65, overig Buitenland 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle BoekhandeIarens Postdirecteuren en, Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0.10, Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 Uttl" op den dag der uitgave. 3S3BB8T13 IBZL-AIE). Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN herinneren de kiesgerechtigden voor leden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier, aan de op Vrijdag 15 December 1916, van des voor- Tniddags 11 tot des namiddags 1 uur ten gemeente- huize alhier te houden verkiezing ter benoeming van twee leden dier kamer, wegens periodieke aftreding met 1 Januari 1917. Ter Neuzen, den 5 December 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABElvE, Secretaris. I)e oorlogstoorbereidiug in Nederland. Golijn wijist in zijn vijfde overzicht van den volkerenkrijg in „Stemmen des Tijas" op de "haast overal ongenoegzamn gebleken ooriogsVoorbereiding in de kleinere legers. Roemenie lieefL zich 2 jaren kunnen voor- bereiden, heeft dat ook inderdaad gedaan, want het was nagenoeg van den aanvang af voornemens zidi in den strijd te werpen. En todi, hoezeer Week men bij het eerste optreden in (nagenoeg elk opzicnt tekort te seine ten! Zoo ging net ook Belgie in den aanvang. v Alleen Servie, dat pas een ernsti- gen oorlog achter den rug liad, toonde te staan op een peit dat bij dat der grootere s La ten niet achter-bleef. Waaraan is dat ltu toe te sclirijven? Stel- lig niet aan het gemis aan kennis; de be- kwaamheid van het officierskorps in een land als het onze b. v. kan met die van ieder arnder leger vergeleken worden. Ik kan er geen andere \erklaring voor vinden, dan dat de verelschte mentaliteit voor het oorlogsberoep in de kleine legers niet aan- wezig is. Men getoofde niet in een oorlog en daarom bereidde men er zidi niet wezenlijk op voor. Zelfs aan het Departement van Oorlog heb ik die geestesgesteldheid gevon- den. Aan dat Departement behoorde men te ademen in de sfeer van het-kan-elken-dag- gebeuren! Maar zoo was het er niet in de in de jaren 19J1 tot en met 1913, en... zoo is het er, naar ik somtijds vrees, nog niet. Men kan er zich blijkbaar het allerergste nog niet goed indenken en daarom is het ge- gevaar niet idenkbeeldig dat het ons, ondanks ruim Iweejarige voorbereiding, precies cen- der zou gaan als het alle andere kieinen ge- gaan is. I)c vraag niet naar onze uitrusting wetend hoe een nagenoeg volkomen verwaarloozing van een eeuw_ niet kan worden goedgemaakt in een paar jaar en voorai niet in dezen tijd. Er is bovendien zooveel noodig waar- aan men nooil te voren gedacht had. De hjandgranatfen zijn herleefd; daamaast zijn opgekomen de mijnenwerpers, vlammenspui- ters, stikgas-verspreiders en in het handge-_ meen bezigt men zelfs weer knodsen met ijzeren koppen. Dat alles zouden wij, als wij in den oorlog betrokken werden, in de perfectie tegenover ons krijgen. Men mag slechts liopen dat al het moge- lijke gedaan is om het onze daartegenover te kunnen siellen. Hij wijst. daarna op de oe'feningen voor het gevecht-van-nabij, die hij de Franschen eh Duitschers door speciale officieren ge- leid worden, op de afzonderlijke technische trdepen, gevormd voor de bediening der modernc hulpmiddelen, die in de voorste loopgraven worden aangewend. - Niet ieder lean maar dadelijk met vlammenspuiters en en stikg.as omgaan! Dan is er de bij de oorlogvoerenden tot hoogsle volkomenheid opgevoerde organisa- tie van den dienst achter het front, zonder welke het istrijden zelf onmogelijk is ge- worden Wij vertrouwen (dat ook bij ons soortgelijke maalregelen genomen zijn. Want al hebben we niet op elk gebied alle hulpmiddelen in voldoenden voorraad, die kunnen we na het intreden van den oorlogstoestand altijd krij gen van de partij waarmee we niet in oorlog zijn. Maar de voor de bediening noodige menschen moeten we zelf vormen en dat moeten we nu doen. En zoo is er op technisch gebied zooveel meer. Het Duitsche hoofdkw.artier telefo- neert rechtstreeks met Arabie. Daarop be- hoeven Wij pns nu juist niet in te richten, maar ook het geheele gevechtsveld is overal met een idicht telefoonnet overdekt; licht spoorwegmaterieel is noodig in verhluffende hoeveelhedenhet eten voor de bezetting der loopgraven moet soms door een electrische kabelbaan worden aangevoerd; men hoort van gebelonneerde schuilplaatsen diep onder den grond en al weten we nu niet precies voor nit waar we, als het zoover komt, te vechten zullcn hebben, enkele pun ten kan men toch aanwijzen die op de moderns! denkbare wijze vooraf versterkt kunnen en dus moeten worden. Onze gering in aantal zijnde technische troepen mogen wel vervijfvoudigd worden in het getal. Is dit geschied? Is er' be diening voor het geschut dat wij nu niet hebben, maar dat er vernioedelijk toch komen zal iuaien we in den ooFlog Detrok- ken women? Ik vrees soms wel eens dat het antwoord op deze vragen niet aileszins bevredigend zal luiden. En dil is dan voor een belang- rijlc d eel het gevolg van de omstahdigheid,, dat wij nog te vreemd staan tegenover de gelachte dat de oorlog ook voor ons werke- lijkheid worden kan. Sprekende over den roep om goedkoope levensmiddelen, waarbij dikwerf vergeten wordt, dat ide uitvoer van sommige pro- ducten als compensatie voor in te vocren arlikelen als ijzer en kolen onver- nrijdelijk kan zijn, komt Golijn later jn zijn artikel lerug op de zorgelooze gerustheid ten opzichte van het oorlogsgevaar die in ons land zoo slerk heerscht. Het heeft geen. nut alle mogelijkheden na (e ispeuren die oorzaak zoaden kunnen zijn, dat wij alsnog in het conflict werden be trokken. Op een dier mogelijke oorzaken wil ik echter wijzen, in.l. op een verscherpten duikbooloorlog. Onmiskenbaar neemt de duikbootenaclie den laatslen tijd weer toe en men m o e t. als de oorlog nog lang moclit duren. met een verdere verScherpmg rekenen. Eens zal het einde "toch naderbij gebracht moeten worden; als het niet anders kan, zal men, naar mijn meening, ook voor een einde „mit Schrecken" niet terugdeinzen. Ik vrees nog altijd een duikbootoorlog zon der eenige beperking. Dan zal het gaan om bet bestaan van Engeland, dat niet, als Duitschland, leven kan zonder a.vn- voer van bin ten. Reeds nu is de Engel- sche handelsvloot op vcrre na niet in staat om in oen aanvoer te voorzien. Vanoaar liet groot aantal Noorsche sclie- pen, dat voor Engeland vaart, wat ook in <le torpedeeringen tot uitdrukking komt. Ivan er nu zoo vraag ik mij zelf eens af, geen ge- vaar ontstaan dat ladingen, voor Nederland bestemd, in Engeland gelost moeten worden en als zulke gevallen zich vaker herhalen, kan men er dan van verzekerd zijn, dal Nederlandsche schepen ten slotte niet be- handeld zullen worden alsof zij contrabandle voor Engeland vervoerden? Ik weet wel, dat men protesteeren zal naar de eene en naar de andere zijde, maar zoo- dra de oorlog eenmaal in zulk een stadium van krankzinnig© verwarring gekomen is, helpt dat alles niets en staat het conflict in dreigenden vorm voor ons, Ik zeg in het minst niet, dat ik dezen gang van zaken voorzie. maar ik acht hem mogelijk en het ware wel gewenscht, dat men ten onzent deze en andere mogelijkheden niet zoo grif- weg ter zijde stelde. Wellicht zou er dan ook meer voor- zorg zijn voor den kwaden dag. Nu lost alle energie ©n actie zich op in de zorg voor goedkoope levensmiddfelen en scliijnt men weinig of niet te denken aan de mogelijklieid, dat de invper van sommige hoofdvoedingsmiddelen wel eens gelieelstop gezet zou kunnen worden. In Amerika is de oogst mislukt en dit kan ook het geval wor den in Argenlinie. Met komende schaarsch- te, die zeker scliijnt, moet in elk geval gerekend worden. Zoo schijnt naarDuitschen trant. opnemiilg der voorraden niet over- bodig. Er zijn menschen die ingrijpen omdat er nood is. Anderen, de Duitschers b.v., doen dit opdat er geen nood ontsta! Zonder sdhade voor onze nalionalitcit zouden we toch althans dien gedragsregel van onze ooslelijkc buren kunnen ovememen. TFR NEtZKN, 8 Dec. 191 Landslorm. Jaarkfassen 1907 en 1906. De Minister van Oorlog brengt ter alge- meene kennis dat nog niet kan worden De- paald, wanneer de in 1887 en 1886 geboren personen, die tot den landstorm behooren Of idaarloe op of na 30 December 1916 komen te behooren, in werkelijken dienst zullen worden gesleld. Behondens onvoorziene om- standigheden zal hunne opkomst niet in de eerslkomende maanden moeten plaats hebben. Zoodra de tjjd van indienststelling zal zijn bepaald, zal nadei'e hekendmaking volgen. De keunng voor beaoelde landstormplich- tigen zal vermoeaelijk worden gehouden in Januari en Fcbruari 1917. (Stct.) Van tie Grens. Talloos zijn de trues, van welke de smok- kelaars zich bedienen, om hunne praktijken voort te zetten. De nieuwste is wel de vol- gende: Men doet zijn inkoopen hi een plaats buiten de linie en gaat daarmede op de tram van Breskens—Maldeghem. Tevens waagt men dan den conducteur even te stoppen op een verlangde plaats. Deze plaats is dan vanzelf gelegen tusschen twee lialtes, want de smokkelaars weten wel, dat aan de "stations en haltcs controle van kommiezen te verwachten is. Kunnen zij nu unstappien op de door hen verlangde plaalsen. .Irm ontsnappen zij aan alle controle en de goederen worden zoo spoedig mogelijk in verzekexxl e bewaring ge bracht. (M. Crt.) Lloyd George belast met de vorming van een nnnisterie. De politieke crisis in Engeland neemt den voorspelden loop: Asquith treedt af, Bonar Law wordt bij de koning geroepen en krijgt de opdracht een ministerie te vormen. Bonar Law weigert en dan is Lloyd George, de sterke man, de toevlucht. Bonar Law, de unronist, voelde de eigen- schappen, vereischt voor een eersten minis ter, niet in zich. Trouwens, een ecrste-minister, aan den anderen kan-t van de Noordzee, moet een man zijn van stavast. Een macht, zoo uit- gebreid als die van den president der Ver- eenigde Staten, ligt in zijn handen en dien- tengevolge rust op~ hem natuurlijk ook een zware last van verantwoordelijkheid. Is het wonder, dat nu de bedachtzame Asquith de teugels van het bewind uit handen heeft moeten geven, men de blikken richt naar Lloyd George, wien, wat men den onstui- migen radicaal ook verwijten mag, durf en voortvarendheid niet ontzegd kunnen, wor den, eigenschappen, waaraan Engeland in het tegenwoordige stadium van den oorlog, waarin het op alle fronten de Entente tegen- loopt, groote behoefte heeft. Reuter seint, dat Lloyd George opdracht heeft aan- vaard en trachten zal een "ministerie te vor men, samengesteld uit vertegenwoordigers van alle partijen, ongeacht hun politieke kleur. De groote kwestie, die nu om oplossing vraagt, is dus deze: Zal het Lloyd George gelukken een dergelijk kabinet, gevormd tegen de parlementaire traditie in, bijeen te krijgen? Reuter seint ten deze nogal optimistisch. Het nieuwsbureau meent, dat de stemming in de Engelsche volksverte- genwoordiging wel zoo is, dat men zich door Lloyd George's combinatie zou willen laten luiden. Een ding is bij den ingewikkelden stand van zaken helderder geworden. Carson, de lersche unionist die den toestand nog ver- warder heeft gemaakt door weer lersche kwesties naar voren te brengen, heeft uit- drukkelijk verklaard, dat het niet in zijn bedoeling ligt, nu omtrent Home Rule een vergelijk uit te lokken ten einde de zeker- heid te verkrijgen, dat in lerland dienst- plicht kan worden ingevoerd. Maar als een maal de parlementaire machine weer loopt en de gevechtsterreinen meer mannen vra- gen, zal dan van zelf de blik zich weer niet richten naar het altijd-groene, altijd-opstan- dige Erin, en Home Rule ongevraagd zich op den weg van het kabinet plaatsen? Een nieuwigheid in het Engelsche parle mentaire leven schijnt koning George te hebben gebracht, door, voordat Lloyd Geor ge in particuliere audientie was geweest, alle ministers tot een conferentie bijeen te roepen, waarschijnlijk om te weten, of ze bereid waren een kabinet Lloyd George *te steunen. Vijf ministers: Asquith, Lloyd George, Balfour, Bonar Law en Henderson hadden aan den oproep gehoor gegeven. DE ALGEMEENE TOESTAND. Wat Woensdag verwaclit werd is gebeurd Ploesli, de stad, die in het rijke petroleiun- gebied gelegen is, die omringd is door de hooge houten boortoren van de pctroleum- mijnen, viel in handen der Duitschers. "Er is niets bekend geworden over ver- Woestingen, die in dat gebied zijn aange- richl, niets dat wijst op vernieldng van de petroleummijnen door de Roemeniers. Dit wil niet zeggen, dat de Roemeniers, voordat zij het pelroleumgebied, dat zich uitslrekt in de vlakte van Ploesti tot voorbij Boezoe, de spuitleidingen en de boortorens niet in brand hebben gestoken, en daardoor een der grootste en rijkste industrien van ban land hebben vernield. In dat geval hebben de Duitsch-Oostenrijksche troepen in dit gebied een zware taak, om te pogen dien brand te blusschen. Voor de Duitschers tochiserveel aan gelegen, de petroleummijnen zoo spoedig mogelijk weder in werking te kunnen stellen, om aan het nijpende gebrek aan petroleum en voorai aan benzine te kunnen tegemoet- komen. En legelijk met het bericht van den val van Ploesli kwam in den laten avond, dat van Boecharest, de mooie, moiderne hoofd- stad van Roemenie, die dus ondanks haar prachligen fortengordel, niet door de Roe- meensche legers verdedigd is geworden. Boe charest, de stad der kerken, waar op 33.0^)0 huizen ongeveer 120 kerken zijn, is eenschil- derachtig gelegen stad in de Walachijsclie vlakte. De stad heeft een groote uitgestrekt- heid; de oppervlakte is 320 vierkante kilo meters, binnen den fortenkring, die een om- trek heeft van 75 kilometer. De vesting- gordel bestaat uit 18 lioofd- en 18 tusschen- iforten, die ,onderling en met de naar Boecha rest voerende spoorweglijnen, door een ring- spoorweg verbonden zijn. De stad wordt door ide rivier de Dambowitza, over een leng- te van 7 KM., in twee deelen gesplitst. Over de rivier liggen een spoorwegbrug en Lien b'ruggen. Een sieraad van de stad zijn de phachtige boulevardjs, die om He oude stad zijn aangelegd, en de weder daarom lieenloopende 20 K.M. lange ringstraat. De vestingwerken van Boecharest 2ijn indertijd aangelegd naar de plannen van den Belgi- sclien veslingbouwkundige, generaal Brial- mont; de door dezen ontworpen omwallmg, die achter de fortenlinie moest komen, is echter nooit uitgevoerd, wijl de Roemeensche staf terecht inzag, dat na de inneming van een deel der- fortenlinie, die inuur toch geen "werkdadigen steun meer aan de. stad zou geven, inlegendeel ji a ar verwoesting, door be- schieting, eer in de hand zou werken. En de Roemeniers hebben hun hoofdstad te lief, zijn te trotsch op hun „Roemeensch Parijs" zobals zij Boecharest zoo gaarne noemen om het in een puinhoop te zien verkeeren. Zij hebben daarom, wetend hoe groot de uitwerking van het Duitsch-Oos tenrijksche belegeringsgeschut is, zelfs niet de verdediging der hoofdstad beproefd. maar die verlaten, waardoor zij in de eerste plaats een bombardement van de stad voorkwamen en ook in staat waren, hun leger voor een insluiting en daardoor afsluiling te bewaren. Boecharest was er geheel op gerictit, vol- gens de plannen van Brialmont, een beves- tigd kamp te zijn, een groot leger op te ne- men, en dit gelegenheid te geven zich daarin te verdedigen. De fortengordel die door Brialmortt volgens het polygonale stelsel werd aangelegd ligt gemiddiaU 6 tot 9 ki lometer van de stad verwijderd en omsluit in haar enceinte uitgestrekte l>ouwgronden, die door de vi-uchtbaarheid van den bodem een grooteu oogst opbrengen. De stad heeft een kwart millioen inwoners, dus hiinder dan de helft van Amsterdam, en lieeft bin nen den vestinggordel een oppervlakte van meer dan tweemaal die van de Haarlemmer- meer. De Roemeensche staf was zoozeer over- tuigd, van de mogelijkheid en wenschelijk- heid, om de stad tot een sterke, verdiedig- bare vesting te ma'ken, dat, in afwijking van de door Brialmont opgestelde plannen, het aantal gepantserde torens in de forten aamnerkelijk werd uitgebreid, zoodat er in het geheel in de 36 forten 43 pantserto- rens zijn, ieder met twee 15-centimeter ka- nonnen. en 18 torens ieder met 12 centime ter kanonnen; 74 pantsertorens bevalten 21- centimeter houwitsers en 127 gepantserde hefkoepels zijn met snelvuurgeschut bewa- pend. Bovendien werden 54 gepantserde waarnemingslorens gebouwd, en hij den grooten voorraad gescliut voor de verdedi ging, in de koepels on le.rgebracht, moeten nog 476 sluks flankgesclnit worden gevoegd, waaruit blijkt, dat de stad een reusachtig artillerie-materiaal oplevert. Het is dc vraag, of de Roemeniers in staat Waren, dat ge schut, geheel of grootendeels, weg te voeren, of dat liet in handen der Duitschers geval len is. Boecharest, dat al een zeer oude stad is, in de kronieken wordt de stichting der stad aan de Dambovitza toegesehreven aan den legendariscnen herder Bueur. naar wien de stad Bucuresci werd genoemd, was in de 14e eeuw reads een vesting. De uitbrei- ding van de stad dagteekent eerst uit de \rorige eeuw, nadat er in 1812 de vrede tus schen Rusland en de Porte was gesloten. In 1861, bij de ve-reeniging van Moldavie en Walachije lot ecu vorstendom, werd Boecha rest tot hoofdstad van het vereenigde gebied igemaakl En onder de regeering van Carol I is Boecharest. van een ldein en onaanzien- :lijk istadje. ide wereldstad geworden. die thans in handen der Duitschers is gevallen. Door den val van Ploesti en Boecharest is het geheele westelijke deel van Roemenie, Klein- en bijna geheel Groot-Walacliije in handen der centralen gevallen, die nu hun veroveringstocht naar Moldavie kunnen voortzetten, om te trachten de daar nog steeds door de Russisch-Roemeensche troe pen verdedigde passen te ontzetten. De op- marsch in Roemenie heeft toch ten ge- v-olge, dat de Roemeensche verdedigers van de pasovergangen, gevaar loopend afge- sneden te worden, moesten terugtrekken en den weg vrijlaten voor de Oostenrijksch- Duitsche afdeelingen, die sedert de doorbraak in den Vulkan-pas zich slechts tegen aan- vallen veroedigden en zoo min mogelijk menschen offerden, wetend, dat hun weg weldra zou worden \Tijgemaakt. Zoo zagen wij de afdeelingen in den Rooden Toren-pias, in den Torzburger-pas en nu ook in den Predeal-pas achlereenvolgens oprukken. Met het gevolg, dal gisteren reeds de inneming van Siina'ia, het zomerverblijf van liet Roe meensche hof, waar Taming Carol het kas Led Pelesch bouwde. door He Duitschers lion worden gemeld. De afdeelingen van Falken- hayn's leger. die na de gevechten bij Predeal en Azoega, hun kans afwaclitten, kondfen oprukkend vooruitgaan, toen de troepen, die uit "de lijn Targovista—Petrosita kwamen, Ploesti naderden, en de Roemeensche ver dedigers van den pas, uit vrees afgesnedfyi te worden, tot den terugtoclit waren genoort- zaakt. In welke rich ting de Roemeniers zijn te- ruggelrokken,en waar zij, in vereeniging met de Biissen, nu den vijand zullen afwachten, is niet bekend. De snelle opmarsch van Fal- kenhayn en Mackensen heeft klaarblijkelijk de plannen van den Roemeensehen staf wel ondenstbpven geworpen. De diversie-pogingen der Rnssische legers in de Woud-Karpathen hebben niet tot het resultaat geleid, dat generaal Broesilof er- van verwachtte. De strijd. over het 300 K.M. Iqnge front aan de Karpathen en het Zeven- hergsche randgebergte was hevig, heeft dui- zenden mensche'nleveos gekost, en bracht de hoogte, ten zuiden van Jablonitza, door succ-essen, die sedert voor een deel weder verloren gingen. Het heden ontvangen Rnssische bericht toont dit duidelijk door de mededeeling, dat de hoogte, ten zuiden van Jablonitza dopr de Russen werd bezet, maar dat het herige arlillerie-vuur van den vijand hen nood- zaakle die stelling weder te ontruimen. En de krachtige aanvallen ten N. van Monaslir, door Sarrail ondernomen. hebben evenmin eenig gevolg gehad voor den opmarsch in Roemenie. De Servische troepen hebben er een klein succes belmald, maar moesten dit weder afstaan aan de Bulgaren, die volgens het Duitsche en Bulgaarsche bericht bij Gra- desnica de Serviers, welke in himne stellin- gen waren doorgedrongen. verdreven. En op de overige deelen van het front van Oost en West is de toestand niet noemens- waard gewijzigd. DE YOEDINGSKVVESI1E IN DUITSCHLAND. De ,,Kieuzztg." publiceert het volgende officieuse bericht: Bij de scliaarschte a.tn vele levensmiddelen in het derde oorlog-.- jaar is het begrijpelijk, dat vaak de wensch wordt geuit de broodrantsoenen in het al gemeen te \erhoogen. Deze wensch vindt schijnbaar een rechtvaardigipg in het beter uitvallen van onzen broodkorenoogst. Maar in dit opzicht hebben zich de oorspronke- lijke, zeer groote vervvachtmgen toch niet vervuld. Onze broodkor-enoogst overt reft die van het voorjaar met 16 ohetgeen een aanwas heleekenl van ongeveer 1.8 millioen ton. Deze aanwas staat echter niet ter beschikking van een algemeene ver- hooging van het broodranlsoen, want hij moet allereerst dienen v-oor de vcrhoogin gen der rantsoenen van degenen, die het zwaarsle werk verrichten, dan ;m hen, die zwaar werk verrichten en voor de jongeren, waarvoor tezamen 920.000 ton noodig is. Verder worden ongeveer 100.0* 10 ton meter dan in het afgeloopen jaar voor deegwaren ter beschikking gesteld. Builendien is vbor de verzorging van het leger een belangrijk grootere hoevreelheid brood-koren noodig. Daardoor wordt het duidelijk, dat over dezen aanwas van 1.8 milloen Ion reeds geheel is heschikt, zoo.lat voor het algemeen daarvan niets kan worden benut. VERHOOGING VAN HET VLEESCH RANTSO: N. De sociaal-demokratische fractie in hot Pruisische Huis van afgevaaroigcien heeft ben motie ingeJiend, waarin gevTaagd, wordt: Yerhooging van bet vleesclirantsoen voor arbeiders die zwaar werk verrichten, en wel tot 500 gram en voor andere arbeiders tot 400 gram. erder wordt verzocht om ver- laging van de prijzen van vleesch. vet en visch en zekerlieid, dat er in de steden vol- doende aardappelenvoorrrtden zijn. Moordaanslag in de Balistraat. Omstreeks halftien Woensdagavond wer den de bewoners van de Balistraat te Am sterdam opge&chrikt door een ontzettend gegil, dat voor perceel 103 klonk. Het bleek, dat voor dit perceel een klein drama zich afspeelde. De 21jarige Elisabeth Boudewijn, die verloofd was met een omstreeks der- tigjarig persoon, genaamd Millenkamp, had met haar verloofde ongenoegen gekregen, waarop laatstgenoemde zijn mes had ge- trokken en het meisje attaqueerde. Hij bracht haar verschiliende messteken toe in TER URANT ■omnHMM

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1916 | | pagina 1