ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 6464. Dinsdag 5 December 1916. 56e Jaargang. IIVDSLUS Sill APT. De Oorlog. ABONNEMENT: ADVERTENTlfiN Bit Blad verschljat Maandag-, Woessdag- en Vrydagafond, nitgezonderd op Feostdagen, de Firma P. J. VAN DE 8ANDE te Ter Nenzen. HER STEMMING voor den Gemeenteraad. UITSLAG VERKIEZING. Levensmiddelenbureau. 0 p gaaf Bio e m, INNENLAND. F E P I lj, f o Per 3 maanden binnen de stad 1.Franco per post voor Nederland 1.10. 8IJ vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika 1.65, overig Buitenland 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of burten Ter Neuzen ook bi] alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoosi 25. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer f 0.10, Bi] Slirecte opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 Ulir op den dag der uitgave. Binsdag den IS December1 a, s., GEELHOEDT L. J. WIELAND A. De aanvraag voor bloem voor de tweede helft van de maand December moet ge schieden op Dinsdag S en Woens- dag 6 December, van des morgens 9—12 en des namiddags van 21 uur, ten kantore van het Levensmiddelenbureau (Java). De Hoofdcontroleur-Boekhouder, L. W. RIJNBERG. Tweede-Kamerverkiezing. Bij de Vrijdag gehouden stemming voor een lid van de Tweede Kamer dis trict Haarlemmermeer (vac.-Van Wi- chen) werden uitgebracht 10.493 geldige stemmen. Daarvan verkreeg de heer Mr. J. B. Bomans (R.-K.) 6499 en de heer S. J. de Clerq (Lib.) 3994 stemmen, zoodat ge- kozen is de heer Mr. J. B. Bomans. Geschenk aan 's Rijks schatkist. Den Minister van Financien maakt be kend, dat ten behoeve van's Rijks schat kist bij den ontvanger der directe belas- tingen enz. te Arnhem f 5000 is ontvan- gen, als geschenk aan's Rijks schatkist. (St.ct.) Begrafenis vice-adm. Ellis. Onder buitengewoon groote belang- stelling is Zaterdag op de algemeene be- graafplaats te 's Gravenhage begraven de gep. vice-admiraal Ellis, buitenge woon adjudant van de Koningin en oud- Minister van Marine. De Koningin werd vertegenwoordigd door den vice-admi raal Jhr. Roell, die in een galakoets het stoffelijk overschot volgde. Op de be- graafplaats was aanwezig de Prins en als vertegenwoordiger van de Koningin- Eindelijk kwam monsieur Perroquet ook bij Hams, en deze kon hetp.ifil.over zijn hart verkrijgen oin den halfversmachten man een beker water te weigeren. Jakoeb waansehuw- den den jomgen wel, maar hij deed het toch. Den volgenden idag was het drukkend beet. De voorboden van den tebbad, den gevrees- den zuictenwind, suisden als rukwinden over de vtakle; de arme kameelen, die a inters alles konden verduren, konden bijna- niet meer vooruitkomen. Lord Alvor Iiet, toen de zon ho-oger aan den hiernel stond, halt maken en hielid een Lange beraadsFaging met den gids. Hun toe- stand was niet zonder gevaar, want indien bun bet omgeluk overkwam, dat een of twee van de kameelen bezweken, zou de marseh verlraagd worden en de walervoorraad niet meer tot aan de eerste oase reiken. Reeds was monsieur Perroquet niet meer deeenige, die klaagde. Moeder de kamerheer Jhr. Mr. Schim melpenninckvoorts de Minister van Marine met tal van hoofdambtenaren van zijn departement, deputaties, o. a. Aran „Onze Vloot", van „Het Krijgskun- dig Archief" en van de Koninklijke Ma- rine-Jachtclubverder tal van gepensio- neerde en actief dienende vlag-, opper-, hoofd- en andere officieren van zee- en landmacht. Er waren veel bloemen. Op verzoek van den overledene werd niet aan het graf gesproken. Een familielid bedankte voor de be- toonde belangstelling. Qpvordering scheepsruimte De Regeering heeft thans 75 pet. van alle ruimte der vrachtschepen van de stoomvaartmaatschappij Nederland, den Rotterdamschen Lloyd en de Ned. stoom vaartmaatschappij Oceaan gerequireerd tot het aanvoeren der Indische produc- ten die kunnen dienen tot voeding van mensch en dier. ..Voor hetzelfde doel is 25 pet. van de ruimte der mailschepen opgevorderd. De vrij blijvende scheepsruimte zal be- stemd worden tot het vervoeren van thee, koffie, tabak, kina en kleinere pro ducten van de Indische markt. Naar het Hbl. verneemt, staan deze maatregelen in verband met de moeilijk- heden die zich voordoen bij het betrek- ken der noodige voederstoffen uit N.- en Z.-Amerika. Broodvoorziening. Het Kamerlid, de heer Schaper, heeft, naar Het Volk meldt, aan den Minister van Landbouw een vraag gesteld om- trent de besparing van ons broodkoreh door inperking van het gebruik van luxe- brood en gebak. Treilers opgebracht. De IJmuider stoomtreiler Anna Josi- na is, volgens een te IJmuiden ontvan- gen telegrafisch bericht, door een Duitsch oorlogsschip naar Cuxhaven op gebracht. De treiler had volgens rap- porten een groote lading visch aan bbord. Verder is op zee aangehouden en naar Cuxhaven opgebracht de stoomtreiler Oceaan IV. Te IJmuiden is telegrafisch bericht ontvangen, dat de stoomtreiler Zaan- stroom IV naar Cuxhaven is opgebracht. Het Nederlandsche stoomschip Kediri tot zinken gebracht. Renter seint uit" Londen, dat het stoomschip Kediri gezonken is. Het schip, groot 3781 ton, behoorde aan den Rotterdamschen Lloyd. Het schip was op reis van Batavia naar Rot terdam, en 11 November van Kaapstad vertrokken. Reuter seint uit Las Palmas van 30 November: Hier is het Nederlandsche mailstoomschip Rindjani aangekomen. Het berichtte, dat het 's namiddags 2 uur het Nederlandsche vracht,s4oom,schip Kediri had gezien, dat door de beman- ning verlaten was, met een grooten Duitschen onderzeeer langszijde. Een tweede onderzeeer van kleinere afmetingen kwam langszijde de Rindja ni. De Duitsche officieren stelden een onderzoek naar de scheepspapieren in, en gaven het mailschip vergunning zijn reis voort te zetten, onder mededeeling, Tegen -den avon-d trok men weer verder. [Nog z-ond de zon haar versclirociencte sIralen naar beneJen. Zelfs Hans, die zich totnutoe volk omen gezond b;id gevoel-d, kwam onder den invloed van de verzengende hitte. Zijn stapen ktopten hevlg, bij kreeg "n stekende hoofdpijn, zija tedematen werden als loo-d zoo zwaar, hij voelde dat zijn krachten ver- minderd-en. Hijgend zwoegden de kameelen, dicht bij elkander blij'vend, vo-o-rt door de eindelooze lieete zandwoestijn. Miet eefi foezorgde uitdrukking in zijn oo-gen keek de ervaren kervanbatschi, de gids, tel- keus em. De wind werd hevig, de man vrees- de, dat de tebbad tot een orkaan zou aan- gr-oeien. En dan keek bij weer voor zich uit in d-e verte, waar zich reeds een kleine, blauwe slr-eep, de voorloopers van hel ge- bergle, vertoonde. Men inoest tracbtten deze bergen voor den avond te bereikeu, eer de storm losbrak. Da an alleen was redding te vinden. Ploliseling gilde de kervanbatschi Afstijgen 1 Neer met de kameelen! De dieren scbenen het naderend gevaar reeds te bemerken. Bijna tegelijkertijd kniel- dat de heele bemarr-iing van de Kediri aan land gezet was. Toen de Kediri het laatste gezien werd beschoot de onderzeeer het schip, dat in zinkenden toestand was. De Kediri. was geladen met stukgoe- deren, met bestemming voor verschil- lende landen. Het Schelde-vraagstuk. Op de jongste bijeenkomst der Vader- landsche club, te Amsterdam gehouden, was als onderwerp aan de orde„Neder- land en den Scheldemond. Inleider was Dr. H. T. Colenbrander van's Gravenhage. De inleider vond algemeen bijval bij de uiteenzetting hoezeer Nederland gewicht moet hechten aan het bezit van Zeeuwsch-VIaanderen en den Schelde mond. Een overzicht van de overoude oorzaken der scheiding tusschen Neder land en Belgie ging hieraan vooraf. Dat ons land zijn bestaan als zelfstan- dige staat aan de riviermonden der Eu- ropeesche stroomen kon handhaven, is in de eerste plaats hieraan te danken, dat er eeuwenlang geen achterland bestond, zoo machtig, dat het de heerschappij over dit mondingsgebied kon opeischen. Nu dit in de negentiende eeuw anders is geworden, is de voorwaarde van Ne- derlands zelfstandigheid en voortbe- staan, dat het daar noch tot invalspoort, noch tot uitvalspoort kan worden ge- bruikt. Hieraan moeten wij ten sterkste vasthouden en daarbij ook niet vergeten, dat een prijsgeven van de heerschappij over Zeeuwsch-VIaanderen en den Schel demond de natuurlijke en bijna onver- mijdelijke aanleiding zou worden voor verdere afbrokkeling en ondergang van onze territoriale heerschappij over de Zeeuwsche eilanden, de Hoek, enz. Mocht ook voor andere mogendheden een gewijzigde grensregeling aangenaam zijn, voor Nederland kan slechts plicht blijven, om zijn historische rechten en zijn belangen krachtig te handhaven. Bij de daarop volgende besprekingen werd ook nog de wenschelijkheid uitge- sproken, om zoowel eigen landgenooten als het buitenland duidelijk de beteekenis te doen begrijpen, die Noord-Nederland met het oog op mogelijk latere conflic- ten in Europa moet blijven hechten aan de heerschappij over den Scheldemond. Het moet goed worden begrepen, voor- al in den vreemde, dat de wensch om het bezit van Zeeuwsch-VIaanderen en de heerschappij over den Scheldemond te behouden, dus daarmee ook de bevoegd- heid om dezen laatste in oorlogstijd voor de oorlogsschepen van vreemde mogend heden te sluiten, niet is een gril of klein- geestige vasthoudendheid van Nederland maar de wil om zijn meest vitale belan gen te beschermen. Dan zullen wij zeker ook bij de „Eu- ropeesche opinie" op eerbiediging van deze, onze overtiiiging, mogen rekenen. Kan het recht van vrije doorvaart tot Antwerpen voor een zeemacht, die deze stad te hulp wil komen, tegen een over- val als nu door Duitschland heeft plaats gehad, voor Belgie van betefekenis zijn, zoo werd daar tegenover opgemerkt, dat de strategische waarde van een dusda- nige doorvaartsgelegenheid niet te hoog moet worden aangeslagen. Den schepen toch, die daartoe de den zij ond-er 1 u id gcbrul neder en beproef- den die koppen diep in het zand te stop- pen. Op bevel van den gids legden alle man- men_zich achter de kameelen. Het volgend oogenblik kwam de storm met een dof ge- r-aas aansnellen. Hans, die dicht naast lord Alvor lag, werd geh-eel onder lie! zand bedolven. Het ver- schroeide zijn gezlcht, alsof °teen glo-eiende vonkenregen was, ja, de korrels drongen z-elfs -door zijn kleeren been tot op zijn huid en scheurde die open. Hij kon nauwelijks ademhalen. De kameelen steunden. Een liar- de wind via eg een tweede zandwolk Het scheelde niet veel of Hans had het bewustzijn verloren. Zonder ophouden wierp de orkaan nieuwe zandmas-sa's over hem en zijn reismakkers been. Hij beproefde zich op te richten en het zand van zich af te schudden, maar de kracht van den verschroeien-den heeten wind was zoo groot, dat hij terstond weer Op den grond geslingcrd werd. De ad-eren in zijn slapen dreigden te barsten, hij meen-de waanzinnig te zullen worden van lioofdpijn, zijn tong kleefde aan zijn ver- heinelte. Toen eindelijk na eenige minu- Schelde zouden zijn opgevaren, zal door hun tegenpartij den weg naar zee al zeer gemakkelijk kunnen worden afgesneden, terwijl deze ook al zeer waarschijnlijk zoodra mogelijk zal trachten, hen van onze oevers uit te bestoken. Voor Nederland zou dan ook dit recht van doorvaart onvermijdelijk leiden tot verdere inbreuken op de onzijdigheid van zijn grondgebied. Het zou in waarheid uitloopen op een defensief verbond met Belgie, zooals dit dan ook door sommigen is voorgestaan, die daarin ook tevens een krachtigen waarborg voor den vrede in Europa zien, (altijd onder voorwaarde, dat zoowel Nederland als Belgie in het bezit zijn van een uitnemende weerbare macht.) Door zoodanig verbond wordt dan ge- rneend, kan Duitschland van overvallen zooals thans in Belgie, worden terug- gehouden. Doch waar dit minstens zeer twijfel- achtig is, is het belangenverschil tus schen Noord en Zuid zoo groot, moet Noord-Nederland zich ook dit denkbeeld niet laten opdringen. Naar ter vergadering werd medege- deeld, is in Zeeuwsch-VIaanderen over het toekomstig lot van dit gebied onge- rustheid waar te nemen, en eenstemmig besloot de club de leuze Zeeuwsch- VIaanderen en de Scheldemond Neder- landsch" krachtig te ondersteunen. DE ALGEMEENE TOESTAND. Snel naderen de Duitsch-Bulgaarsche troepen Boecharest, de hoofdstad van Roemenie, sclirijft het Alg. Hbl. Uit het zuiden en zuidwesten aanrukkend heb- ben de troepen, die uit de lijn Alexan driaGioergevo oprukten, na de Giava- ciocu te hffoben overschreden en Kaloe- gareni en Komana te hebben bezet, ook de rivier de Neajlov gepasseerd en zijn zij aan den benedenloop van de Argesu aangekomen, waar zij ongeveer acht ki lometer van den fortengordel der hoofd stad staan. De Roemeniers, die de ri- vierovergangen krachtig verdedigen, werden in heftige bajonetaanvallen te- ruggedreven. Een Bulgaarsch telegram geeft om- trent deze gevechten, die zeer hevig wa ren, nadere bijzonderheden, waaruit blijkt, dat de Bulgaren, nu zij de gele- genheid hebben om de oiide veete tegen de Roemeniers, uit het jaar 1913, toen de laatsten van den strijd dien Bul- garije voeren moest met Servie, Monte negro en Griekenland, gebruik maakten om de Dobroedsja in te palmen te be- slechten, gaarne en krachtig gebruik maakten. Tegelijkertijd rukken uit het noorden de Duitsch-Oostenrijksche troepen, die door den Rooden Toren-pas en den Torz- burger-pas zijn getrokken, snel op in de richting Craiova, Slatina, Costesci, PL tesci naar de Roemeensche hoofdstad. En ook in den Predeal-pas wordt thans krachtig gevochten; de Roemeniers, die daar sterke stellingen hadden aange- legd, werden door Falkenhayn's troepen aangevallen en tegen den bergwand ge- drukt, waardoor uitwijken voor hen moeilijk, zoo niet onmogelijk dreigt te worden. ten, die hem ecu ©euwiglieid to-eschenen e-en weinig verli-chting. Mylord. 1 lord Alvor! Gecn antwoord. Met moeite gelukte het Hans, zich op te richten. Hij rekte zich uit en tastte in het ron-d, waarbij hij li-et ruwe vel van den ka- meel aanraakte. Het dier schudde zich, met een gewel-dige in-spanning trok den jonge- man, zich aan het dier vasthoudend. omhoog. Het zand, waarond-er hij bedolven had gelegen, gleed van hem af, nauwelijks echter was hij op de been of hij tuimelde opnieuw voorover, weer moest hij zich vast grijpen aan den kameel totdat het hem eihdelijk gelukte zijn evenwicht eenigs- zins te herwixmen. Hij opende zijn bran- d-ende, pijnlijke oog-cn en keek om zich been. Aanvankelijk zag hij niets dan een on- met-elijk groote, golvende zandvlakt-e, ver- licht door het vale scliijnsel van de roo-de zon, die londerging. Toen ontstond er be- we-ging in het zand. Ihei" en daar kwam een kamee-l te voo-r- schijn, vervolgens de een voor, de an-derna, zijn lotgenooten. Voeg daar nog bij, dat ook in den To- moser-pas, ten zuiden van Kronstadt, ge- poogd wordt de Roemeensche verdedi- gers te verdringen en het is duidelijk dat van die zijde, langs verschillende wegen, weldra legerkorpsen in de richting van Boecharest zullen kunnen aanrukken. In de Dobroedsja poogden de Russen door een krachtigen aanval op de Bul- gaarsche stellingen, een diversie te ver krijgen. Na een hevige artilleristische voorbereiding, die ondersteund werd door een batterij op den linker Donau- oever, gingen de Russen tot een aanval over tusschen het dorp Statiskeuj en den Donau. Aan het verwoede gevecht, waaraan twee gepantserde auto's deel- namen, werd een einde gemaakt door den Bulgaarschen tegenaanval van de Preslaf-divisie, die de Russen over de ge- heele linie terugsloeg en zich van de beide gepantserde auto's, die met mi- trailleurs gewapend waren, meester maakte. Ook in de Woud-Karpathen pogen de Russen door hevige aanvallen op de Oos- tenrijksche linies de aandacht af te lei- dn van de troepen, die zich gereed ma ken naar Roemenie op te marcheeren. Er wordt hevig gevochten bij Vakayki en Kirlibaba, waar de Russen zeggen, on- danks het hevige vuur, een geheele reeks hoogten aan de Oostenrijkers te hebben ontrukt. Het Oostenrijksche legerbe- richt echter meldt, dat de Russische stormaanvallen op de Oostenrijksche li nies telkens worden afgeslagen, en het Duitsche bericht, dat de tegenaanvallen, door de Duitsch-Oostenrijksche troepen gedaan, niet alleen de Russische aanval len deden mislukken, maar dat kleine gedeelten der stelling, die op vorige da- gen door de Russen waren genomen, we- der aan de aanvallers werden ontrukt. Uit het verloop van de gevechten in de Karpathen is, afgezien van de nu en dan behaalde kleine voordeelen, voldoen- de gebleken, dat de Russische door- braakpogingen evenzeer mislukt zijn, als het streven, om door de krachtige stoo- ten op de Duitsch-Oostenrijksehe linies de centralen te dwingen hunne troepen uit Roemenie terug te halen voor de ver- dediging hunner stellingen. En de verwachting van de Times, dat Sarrail door krachtige aanvallen bij Mo- nastir de Roemeniers te hulp zal komen, is eveneens van weinig waarde. De aan vallen der Entente-troepen, ten noorden van Monastir, waren nog steeds niet in staat de stellingen, die de Duitsch-Bul gaarsche legei's daar hebben ingenomen, aan de verdedigers te ontrukken. Inte- gendeel, wat de Serviers na vele bloedige gevechten genomen hadden, aan de hel ling van de hoogte 1050, werd hun weder ontrukt, en de Fransche berichten doen zien, dat de Duitsch-Bulgaarsche troe pen zich niet alleen tot de verdediging bepalen, maar krachtige tegenaanvallen doen, waarbij zij op verschillende plaat- sen in vroeger verloren loopgraven voet konden vatten. Aan de overige deelen van het front, in west en oost, hebben de gevechten wei nig te beteekenen. De Turksche troepen, die in Galicie zij aan zij met de Oosten rijkers strijden tegen de Russen, sloe- gen bij de Zlota Lipa Russische aanval len af. In den Stochod-sector gingen de Duitsch-Oostenrijksche troepen zelfs tot Lord Alvor I Francis! Geen antwoord. Dood#Iijk beangst wierp Hans zich weer lieer in het zand. Waarom antwoorddie lord Alvor niet? Hij had vlak naast hem gel-egen. Atet beide handen woelde de jon- gen in h£t gloeiende zand. Eindelijk raakle hij met zijn handen het lichaam van zijn reismakker. Hij b-evrijd- de hem van het zand en n, eh lie hem op, hij ontistelde hevig, toen hij het onbeweeg- lijk strakke gelaat van zijn vriend zag. Lord Alvor was als versteend. Met wankelende schr-eden kwam de ker vanbatschi naderbij. Heer! Heer! Waar is de Inglese? Wij moeten veroer eer de tebbad ons op-nieuw verrast! Do-ch toen hij zag in welken toestand lord Alvor verkeerde, riep hij nil: Water, spoedig water! Al het wa ter dat er nog is! Hij, die weigert zijn laat sten druppel te geven, is een man des doo-ds. (Wordt vervolgd. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN, brengt ter openbare kennis, dat op van des raorgens acht tot des namiddags vijf uren, de herstemming zal geschieden ter vervulling van een plaats in den Gemeenteraad. De candidaten, in alphabetische volgorde zijn: Tevens wordt de aandacht gevestigd op artikel 128 van hat Wetboek van Strafrecht, luidende „Iiij die opzettelijk zieh voor een ander uitgevende aan eene krachtens wettelijk voorschrift nitgeschreven verkiezing "deelneemt wordt gestraft met gevangenis- straf van ten hoogste EEN JAAR." Ter Neuzen, d^n 1 December 1916. De Burgemeester van Ter Neuzen, J. HUIZINGA. Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN maken bekend, dat een afschrift van het proces-verbaal, vermeldende den uitslag der op 1 December 1916 gehouden stemming, ter verkiezing van een lid van den Gemeenteraad, is aangeplakt en voor een ieder ter Gemeente-Secretarieter inzage ligt. Ter Neuzen, 1 December 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. IIUIZINGA, Burgemeester. v L. WABEKE, Secretaris. 103) MfflBE

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1916 | | pagina 1