ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 6462. Donderdag 30 November 1915. 56e Taargang. Melkvoorziening. Versche Visch. De krijgstedrijven. ABONNEMENT: ADVERTENTIfiN TeleSoon 25. Pit Blad Yerschjjnt Maanfiag^, Woansdag- en Vrpagavonfi, nitgazonder op Feestdagen, bij fie Firma P. J. VAN DE SANDE te Ter Nenzen. BINNENLAN D. Per 3 maanden binnen de stad 1.Franco per post voor Nederland 1.10. BIJ vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika /1.65, overig Buitenland 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0.10, Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts twee ma al berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 taur op den dag der uitgave. zaam aantal ^pholen" meer letterlijk zou j keuri v;m het leer lan bevat waarborgen moeten women genomen. Men moet oppas- Hi„ hat v„„ n„,. xrt. De KSelkslijters welke alsnog.hunne opgave van verkoop Consumptiemelk winter 19151916 niet hebben ingeleverd, worden in bun belang verzocht dit onverw\)lc\ te doen ten kantore van het Levensmidde- lenbureau. Bij nalatigheid zullen zij ongeacht de vervolging welke kan worden ingesteld, uitgesloten worden van den volgens Art. 3, Distributiewet 1916 vastgestelden toeslag. Ter Neuzen, 29 November 1916. De Hoofdcontroleur-Boekhouder, L. W. R1JNBERG. Degenen, die versclie visch wensehen te betrekken, kunnen daarvan opgave doen ten kantore van het Levensmiddeienbureau De Hoofdcontroleur-Boekhouder, L. W. R1JN BERG. TWEEDE KAMER. Vergadering van Dinsdag 28 November. Het grondwelsonlderwijsartikel. Aan de orde is, volgens de H. Crt., dL voortzetting der artikelsgewijze behandelmg van het GrondwetsiOiiiderwijsherzieninigsvoor- «lel, stnekkende Groiidwetsarlikel 192 le doen luiden als volgt: 1. Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudenide zorg der Regeering. 2. Het geven van Onderwijs is vrij, be- lioudens het toezrcht der overheid, en bo- vendien, voor zoover iiet algemeen vormend zoowel lager als middelbaar onderwijs be- treft, behoudens het onderzoek naar de be- kwaamheid en ide zedelijkheid 'van den onder- wijzier; het een en ander door de wet te regel en. 3. Iiet openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van iedens godsdienstige begrip- pen, door de wet geregeld. 4. In elke gemeente wordt van overheids- Avege voldoend openbaar algemeen vormend lager onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal scholen. 5. Volgens bij de wet te stellen regels kan afwijking van deze "bepaling worden toegelaten, mits tot het ontvangen van zoo- danig onderwijs gelegenheid wordt gegeven. 6. De eischen van deugdelijkheid, aan het geheel of ten deele nit de openbare kas- te bekostigen onderwijs te stellen, worden bij Re wet jgeregeld, met jinachlneming, voor zoo ver lie! bijzonder onderwijs betreft, van de vrijheid van rich ting. 7. Deze eischen worden voor het alge meen vormend lager onderwijs zoodanig ge regeld, dat de deugdelijkheid van het geheel uit de openbare kas bekostigd bijzonder onderwijs en van het openbaar onderwijs even afdoende wordt gewaarborgd. 8. Bij die regeling wordt de vrijheid van het bijzonder onderwijs betreffende dekeuze der ieermiddelen en de aanstelling der on- derwijzers gecerbiedigd. 9. Het bijzonder algemeen vormend lager onderwijs. dat aan de bij de wet te stellen voorwaarden voldoet, wordt nail denzelf- den maafcstaf als het openbaar onderwijs uit de openbare kas bekostigd. De wet stelt de voorwaarden vast, waarop voor het bij zonder algemeen vormend middelbaar en voorbereidend hooger londerwijs bijdragen uit de openbare kas worden verleend. 10. De Boning doet jaarlijks van den staat van het onderwijs aan de Staten-Generaal versing geven. A men .1 ernen l-R n l< ers. De beer Rulgers verdedigt een amende- ment, strekkende te doen vervallen alinea 5 van bet artikel, toelatende wettelijke af wijking van den regel in artikel 4. dat in elke gemeente van overheidswege voldoend openbaar algemeen vormend lager onderwijs wordt gegeven in een genoegzaam aantal scholen. Spreker is bet geheel met den Minister ©ens, ids deze zegt, dat de buidige Grond- wettelijke bepaling, dat overal voldoend openbaar lager onderwijs moet worden ge geven, niet beleekent, dat in elke gemeente openbare scholen moeten zijn. lie prak- tijk heeft bet artikel op haar wijze geinter- preteerd. Met de iaatste wijziging van bet onderwi jsartikel gebruikt de Minister de wo or den van artikel 16 der Lager O nderwijs- wet en brengt die over in de Grondwet. Dan laebouden de woorden de beteekenis, die ze altijd hebben gehad, maar de soortgelijke Bepaling, die nu in de» Grorudwet staat, heeft een andere beteekenis, wordt ruimer opge- val terwfjl de njeuwe Grondwettelijke tiit- orukking ..in elke gemeente... een genoeg- moeten women genomen. Men moet oppas sen, dat men er met deze nieuwe uitdruk king niet inloopt. Door de wijziging is bet standpunt van samenwerking verlalen; aan bet verzet, door den beer TroeLstra een relletje genoemd, wordt toegegeven. De antirevolutionnaire partij is over deze wijziging niet geraad- pleegd. De Minister geeft voe't aan de lyran- nie der Lager Onderwij-swet (beweging) en zegt als 'tware door deze verandering tegen de anti-revoiutionnairen: „ik hen u nietmecr noiodig". Spreker hoopt, dat de Minister de verandering alsnog zal ongedaan maken en tot iiet beginsel van algemeene bevrediging teruglceeren. Amcmieincnt-van tder Voort van Zijp. De lieer van der Voort van Zijp verdedigt •een amendement, strekkende, alinea 8 aldus te Iezen: ,,Bij die regeling (van de eischen van deugdelijkheid) wordt de vrijheid van bet bijzonder onderwijs zoowel wat betreft de benoeming der onderwijzers als de vaststel- ling van bet leerplan en de keuze der leer- miodelen gecerbiedigd." De Minister stelt, volgens spreker, alleen eerbiediging van de keuze der Ieermiddelen voor, maar Ieermiddelen en leerplan zijn niet van elkaar te scheiden. Bovendien zou men een pnmogelijkheid eischen, als men, voor het bijzonder onderwijs toezicht op liel leerplan wenschte, zooals dat krachtens de Onderwijswet jegens de openbare school bests at. Be Minis.e.- spreekt! Minister C.ort yan der Linden heeft het woord gevraagd, omdat wat bij wtl zeggen, allicht lei- bekorting der debatten kan leiden. ^linea i bevat den regel, aliiiea 5 de uitzon- deringen Volgens den regel zou er in een gemeente een school moeten worden op- gericht, als er maar een kind was. Volgens de uitzonderingen kan onderwijs worden ge geven in de gemeente, maar niet in een school. Ook: in een school, maar niet in de gemeente. Aan welke afwijking de wetgever de voorkeur geeft, is nu nog niet te zeggen, maar wel kan men reeds nu zeggen, dat bij 'L mid del zal kiezen, hetwelk 'tminstvan een regel afwijkt. De lieer Rutgers beroept zich op de interpretatie van arlikel 16 der Lager Onaerwijswet, maar men vergete niet, oat dit de tegenwoordlge interpretatie van het tegenwoordige artikel der Lager Onder wijswet geldt. De heer Rutgers \vil aan het woord „genoegzaam" een beteekenis geven, die de Minister niet kan aanvaarden. ^Ge noegzaam" kan niet anders beteekemen dan genoegzaam voor de kinderen, die in een gemeente voor openbaar onderwijs in aan- merking komen". De vrijheid, die de heer Rutgers wil, orn te bepalen, of in elke ge- meenLe'openbaar onderwijs zal worden ge geven, tast naar 's Minister's meening een iioofdbeginsel der pacificatie aan. De Minis ter ontkcnl nadrukkelijk, dat de door hem aangebrachte veranaering eenige politieice heeft en kan niet anders dan bet amenide- meni-Rutgers niet aannemelijk verklaren. Door bet amendemenl-van der Voorl van Zijp wordt er in de Grondwet iets gehracht, dat er met thuis behoort. De vrijheid van riehling wordt loch reeds uifcdrukkelijk ge waarborgd en tegen toezicht op iiet leerplan betreffende punten, die met de riehling niets hebben te maken. bestaat geen bezwaar. De Minister heeft zich stipt gehouden aan de lermen van het compromis der Staats- cgnnnissie. In dat licht inoet .de voorgesteldie formule woraen gezien. De Minister houdt onwrikbaar vast aan de termen der Staats- commissie De heer Duymaer van Twist: Zooals links ze opvat! De Minister: Niet zooals links ze opvat! Ik heb de amendementen van links even goed onaannemelijk verklaard. lie beer Rutgers: Die heeft u overgenomen! De Minister ontkent dit. Hij moet het amendement-van der Voort van Zijp afwijzen. Spreker hoopt dat de heeren de amende menten zullen intrekken en bij hen de door- slag zal geven de finaneieele gelijkstelling, die verkregen wordt. Rede van den heer K. ter Laan. De beer K. ter Lagn verklaart, dat ook bet gewijzigde artikel aan alle redelijke eischen voldoet. Hij wijst er den leden van recbts op, dat zij niet behooren te strjjden tegen een ricbting, omdat die richting bun ,niet aanstaat. De recbtsclie richting staat de iinkerzijde niet ,aan, maar dat is voor de Iaatste nog geen reden ze niet de noodige vrijheid te laten." Ats bet amendement-Rutgers wordt aange- nomen, blijft schijnbaar alleen de in alinea 4 genoemde regel gelden, maar inderd,aad is na het debat er over vastgesield, dat deze regel uitzonderingen Loelaal. Men bc- denke dit wel en zal dan aan bet amcudie- menl zijn stem niet kunnen geven. Het amendemenl-Van der Voort van Zijp gaat lijnrecbt in tegen het compromis, tegen den opzet der Staatsoommissie. De eocd- die door het anjendement-Van der Voort van Zijp onmogelijk worden gemaakt. Door het nieuwe artikel krijgt recbts zon- der eenigen twijfe! bet alleruiterste van wat de voorstanders van bet openbaar onderwijs kunnen geven. Regeling van werkzaamlieden. Goedgekeurd woi-dt een voorstel van den Voorzitter om Donderdag half 12 in open- bare vergadering enkele kleinere wetsont- werpen te bebandelen. Met 39 tegen 32 slemmen wornt verworpen een voorstel van den beer Van Idsinga om morgen in de afdeelingen niet de Beroeps- wet te onderzoeken. Na de pauze werd nog het woord gevoerd door den heer Otto, die instemming betuigde met enkele door den Minister voorgestelde veranderingen, doch eeD deel zijner amende menten handhaafde. De beer De Savornin Lolnnan kon zich met de nieuwe redactic der Regeering ver- eenigen, doch gaf toch Op een enkel punt een nieuwe redactiewijziging aan. De beer De Muralt betuigde-zijn instem ming met de verandering door de Regeering in art. 192 aangebracht, waardoor, nu hij de bedoebngen van den Minister duiidelijk heeft boox-en uiteenzetten, zijn vertrouwen in de toekomst versterkt is, en zijn bezwa- ren verminderd zijn, met name wat beta-eft de goeakeuring van het leerplan, die, naar nit 's Ministers woorden valt af te leiden, mag of moet plaats liebben. De beer Eerdmacs aclilte de. veranaering van den Minister voor een groot deel een tegemoelkoming aan zijn bezwaren en trok zijn amendementen voor een deel in. Hij verklaarde voor bet regeeringsartikel te zul len stemmen. .j. Ten sfotle is het door de Regeering voor gestelde gewijzigd ariikel 192 (ondervvijs- ttrlikel) aangenomen met 81 sleminen legen 1, die van van heer Lieflinek. Minister Cort van der Linden werd van alle zijden gelukgevvenseht. *"De vergadering werd verdaagd tot Donder dag a.s. Rantsoen. De ,Bakkersci-t." sclirijft: „Met het oog op de eerlang te verwach- ten op-rantsoenTStelling van het brood- etend pubbek, waarbij een totaalverbruik van 3 K.G. per week, zooals thans reeds geldt voor bet goedkoope bruinbrood, zal worden aangenomen, wijzen wij opdevol- gende curieuse onderscheiding Per week onlvangt een Nederl. belasting- betaler 6 maal 0.5 K.G. 3.0 K.G. tarwe- broodeen Nederl. soldaat 7 maal 0.6 K.G. =- 4.2 K.G. tarwebrood en een Belg. gein- neerde (Nijm.) 7 maal 0.7 K.G. 4.9 K.G, tarwebrood. De eellust van de genoemde drie cate- gorieen personen blijkt dus volgens de autoriteiten, die de rantsoenen voorschre- ven, zich te verhouden als 30: 42: 49". x GeweiensgeblOnderdomsrenle. In de „Staatscourant" deelt lie I besiuur van de Rijksverzelceringsbank made, dat op 24 November j.l. onder omsiag, geslempetd Rotterdam, 23—11—1916, 1112 v., ontvan gen werd een ongeleekend schrijven, waarnij werd overgelega een bedrag van 125 aan bankpapier, als terugstorting van genoten ouderdomsren te, welke rente naar iiet oor- deel van den afzender ten onrechte zou zijn geno ten. Beuzine-gebrek. Yerscbeidene stoomzuivelfabrieken in oos- telijk Noord-Brabant, moeten worden stop- gezet, omdat er nijpend gebrek aan ben zine is. Wegens benzine-gebrek rijden de auto- taxi's te Amsterdam niet meer. N. Ct. Verdere inkrtmping van (den Ireinenloop. Met ingang van 2 Januari a.s. zal naar de Tel. verneeml. op de spooi-wegen de dienst- regeling opnieuw, en wel vrij aanzieniijk worden ingekrompen. Duiisciie militaire werken bij onze oosl- gnens. De Duitsclie soldaten zijn nu ook in groo- ten gelale nabij de Groningscli-Duitscbe grens bezig loopgraven aan te leggen. Men vemioedt, idat lis om de ontvluchting van krijgsgevangenen en deserteurs tegen tegaan. De Duitschers zelf hebben meermalen ge- zegd dat "thier oefeningen betrof. Voor de goede stemming bij beide par- tijen zou tdan maar "tbeste zijn, dat deze oefeningen op een uitgestrekt heideveld in Dui Deb land, ver van onze grenzen plaats hailden, zegt h§t R. N. SEieenkolen. Naar men ons meldt. iieeft Duitscbland te kennen gegeven, den uitvoer van stcen- kolen in beperkte hoeveelheid naar ons land nog te willed tocstaan, mits bier te Iande de grootst moge'ijke zuinigbeid in het ge- bruik vart kolen wordt betraebt. Die wegvoering van Ralgen naar Duiiscbland In verband met net onderhoud dat het lid der Tweede Kamer de heer Duys gister- namiddag met den Minister van buitenland. sche Zaken lieeft gehad, naar aanleiding van de door hem tol dien Minister gerichte schriflelijke vragen betreffende de wegvoe- ring van Belgan, meldt men ons nader, dat met de beantwoording van die vragen de meest mogelijke spoed zal worden gemaakt. De indruk bestaat, dat men tot dusver nog niets gelioord heeft van eventueele stap- tpen door de regeering in deze aangelegenheid gedaan, omdat uitteraard van regeeringiS- wege .eerst ter plaatse, welke daarvoor in aanmerking kwam, moest worden ge'infor- meerd, of zich onner de uit het bezette ge- bied weggevoeraen ook personen bevonden die indertijd na,ai- ons land waren uitge- weken, maar later naar Belgie terugkeer- den in verband met circulaires van den burgemeester van Rotterdam, den consul generaal te Antwerpen of andere officieele personen, waardoor die uitgewekenen be wogen werden naar Belgie terug te keeren. Het antwoord van Duitscbland op dat verzoek om inlichtingen moet thans zijn ingekomen, zoodat eerst thans de regeering de stappen zal kunnen overwegen, welke in deze noodig mochten blijken. Twee Zeppelins neergeschoten. LONDEN, 28 Nov. Twee Zeppelins zijn neergeschoten gednrende den tocht in den afgeloopen nacht. LONDEN, 28 Nov. (Reuter.) Officieel. De vijandelijke luchtschepen naderden de noord-oostkust van Engeland Maandagavond te 10 en 11 uur. Bommen werden geworpen op verschil- lende plaatsen van Yorkshire en Durham. Men gelooft dat lichte schade is aangerieht. Een der luchtschepen werd door een vlieg- machine van het Royal Flying Corps aangevallen en neergeschoten. In vlammen gehuld viel het bij de kust van Durham in zee. Het andere lucht- schip drong door in de noordelijke graaf- schappen en wierp bommen op verscheidene plaatsen. Het werd onophoudelijk aange vallen bij zijn terugkeer door vliegmachines van het Royal Flying Corps. Het luchtscbip scheen te zijn beschadigd want het volbracht het Iaatste deel van zijn reis zeer langzaam. Het kon de kust van Norfolk niet voor het aanbreken van den dag bereiken. De bemanning slaagde er klaarblijkelijk in herstellingen aan te brengen, want het vervolgde zgn reis in oostelijke richting met groote snelheid. Het luehtschip be- vond zich op een hoogte van 2700 meters, toen het boven de zee werd aangevallen door vier vliegmachines van den marine- dienst en door gewapende sloepen. in vlammen gehuld st.ortte het neer om 6.45 u. Nog geen bijzonderheden zijn ontvangen betreffende de verliezen en de schade door dezen aanval aangerieht, maar men ge looft dat zij gering zgn. TER NEUZEN, 29 Nov. 1916. Het weerbericht van het meteorolo- gisch instituut te De Bildt van heden luidt als volgt Hoogste barometerstand boven 775.0 Oost- Duitschland. Laagste barometerstand 745.1 Haparanda. Verwachting tot den avond van 30 Nov matige wind uit Zuidelijke richtingen, nevelig tot zwaar bewolkt, weinig of geen regen, zelfde temperatuur. St. Nicolaas maakte gisteren zijn aangekondigden Lodit door onze stad en modit zich in de hem waardige belangstelling verheugen. De tocht werd opgeluistcnd door eenige leden van het muziekgezelschap „De Vereenigde Werk- lieden", bijgestaan door militairen voor het slaigwerk. Te 10 ure in den voormidaag ging men Sint aan de aanlegplaats der stoomDoot afbalen (en ving de tocht door de verschillende struten aan. Reeds aanstonds werd St. Nicolaas, die nu bier een bekende verschijning wordt, door belangs tellenddn, zoo grooten als ldeii'.en omzwermd, en waar hij doorkwam bleef zooals men bet wel eens uitdrukt geen grootje aan haar spinnewiel. Waar St. Nicolaas even stilhield, had bij betdruk met handen geven aan de hem toegestoken kleinen, waarvan sommigen vrijmoedig, ander en met toch merkbaren schroom d-en gebeimzinnigen Sint bun handje toestaken. terwijl weer andere kleinen eigener bewe ging vermoedelijk pm goed bjj hem in den pas te komen vanaf de straat tracht-' ten een hand te geven, en meermalen daar- bij door de lieuscbelijk zwarte knechts moesten. geljolpen worden. Het was een triomftocht; de bnssen van de militairen die St. Nicolaas hielpen wer den steeds zwaarder, de wageii aie hem volgde steeds volter met pakken en pakjes. De oogst was zeer bevredigenid. Vooral was het een eenig gezicht, als St. Nicolaas een school passeende, wat in den voormiddag bij school A, des namiddags Dij school C het geval was, die honderden leerlingen, op de banken en voor de ramen geschaard, den Sint, van wien ze zooveel verwachten, toejuicbende. Ondanks het mistige weei- bleef de stoet steeds door vele kleinen en ook grooteren begeleid. Er waren kinderen die er vrij- af van school voor gekregen haddien,en wat op zichzelf St. Nicolaas minder goed zal vinden er zullen er ook wel geweest zijn, die vacantie hebben genomen. Vooral werd het gevolg ontelbaar toen de stoet des namiddags na het uitgaan der scholen op de Markt kwam begeleid door de muziek werd daar ml voile borst gezongen: „Ziet de maan schijnt door de boomen". St. Nico-> laas nam onder toejuichingen van de kleinen afscheid op het balkon van het Hotel de Commerce en trok zich toen_ terug. Daarmede was voor gistercii de pret af geloopen, want inderdaad, 'twas een voor- pret, waarvan niet alleen de jongeren, maar ook de oudercn hebben genoten. En voor al de kleineren zullien wef al gedroomd heb ben over St. Nicolaas en in spanning ver- keeren tegen den avond van den 5den De cember aanstaande. De Mist speelde ons, Zeeuwsch-Uamingen, de Iaatste dagen weer parten. 't Is reeds vroeger ge^ zegd, dat we dit nu des te meer gevoelen, nu we voor de verbinding met het Noorde- lijk gelegen deel van Nederland in elk opzicht zijn aangewezen op de verbiudmg over de Wesler-Schelde. We lu-egen van morgen, toen we nog eon dichten mist over water en land ontwaarden, maar luttelen troost. De stoomboot naar Hansweert was afge- varen, maar bet was niet bekend of deze bet doel der reis had bereikt. Van Vlissingen was reed-s sedert gisteren 12,15 een boot afgevaren, docli nog met gearriveerd. Bij Breskens zat op een zandplaat een boot omlioog en met sloepen bad men erde passagiers en post afgehaald) Voor een bruiloft werden bier gasten en verdei-e onmisbare personem verwachl en men wanboopte er aan, deze nog heden te zullen aantreffen. Ook een ter aarde bestel- ling van een van elders te verwachten lijk kon op bet bepaalde uur niet plaats hebben. Met aen middag kwam er toch klaarheid. Te 12 ure kwam terug de/boot uit Hansweert Te 11.25 was gearriveerd de gisteren te 12.15 uit Vlissingen vertrokken boot, die wegens mist op de Schelde nabij Borssele voor anker (heeft ggelegen. Ook kwam nog aan de „ZeeIand", welke den dienst van 2 uur naar Vlissingen heeft ondemomen. Inr men namiddag zijn nog hinnengekomcR de reserveboot en de „Zuid- Beveland". Ook de telegraaf gaat niet vlug; de afvaart der 2 laats,genoemde booten werd, we ver- namen dat toevallig, telegrafiscli hier ge- metd op een tijdstip dat de eene boot reeds lang binnen was en de andere in 'tzicbl der haven kwam. Er is weinig tegen mist te verrichten, maar er blijkt toch weer, dat er aan onze verkeersmiddelen nog wat hapert. Brnine boonen en groene erwien. De Minister van Landbouw, Ngverheid en Handel heeft den maximujninkoopprijs, ingevolge art. 3 der Distributiewet 19i6, voor bruine boonen en groene erwten vastge- steld op 35 per 100 K.g. De verkoopprjjzeD, ingevolge art. 3 van getuelde wet, welke aan de gemeenten in overweging worden gegeven, blijven onge- wijzigd en bedragen mitsdien, voor zoover betreft levering aan detaillisten per 100 K.g. /|17 geschiedt levering bij hoeveelheden van minder dan 50 K.g., dan bedraagt de prijs 17,85 per 100 K g. Voor groene erwten bedraagt de verkoop- prijs, welke in overweging wordt gegeven, bi] levering aan grossiers L7 per 100 K g. en bij levering aan detaillisten 18 per 100 K.g.gtschiedt de verkoop bij hoeveel- reden van minder dan 50 K g., dan bedraagt de prijs f 18,85 per 100 K.g. De bij bescbikking d.d. 28 September ingevolge art. 2 der Distributiewet 1916 vastgestelde maximumprijs blijft ongewijzigd. (St.ct.) SLUISKIL. Maandagnamiddag viel het paard van den melkierkooper W. d. F., alhi, r, in een COURANT ---n wbkj ivajiaiwwij.rT-irT-i-Bwrnii>vir»nnmitOTiia—

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1916 | | pagina 1