AIGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOF. ZEEUWSCH VLAANDEREN. Eistritoitiebureau. No. 4656. Donderdag 16 November 1916. 56e Jaargang. ABONNEMENT: ADVERTENTSEN KLERK bij bet Distribntiebureau, Verpachting. Bekendmaking, UIBIliUI HSIAFT. Kamer van Koophandel en Fabrleken. A a it k ire d 3 eg i n gg TeleSooti 25. Dit BM versdiljiit MaaMag-, Wpeasdag- en Yrijdagavond, uitgezonderd op Feestdagen, hi] de Firma P. J. YAM BE SANDE te .Ter Neuzen. Bet terrein Bestomd foor alge^ meene begraafplaats. aankoodigingen van den Provincialen Stoombootdienst op de Wester^Sehelde, F tJ IL L MI O H. Belasting op het houden van honden. najaarsschouw over de voetpaden. 8ENNENLAH 0. Per 3 maanden binnen de stad I.—. Franco per post voor Nederland 1.10. BiJ vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned-Indie en Amerika /1.65, overig Buitenland 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of b'uiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0.10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wcrdt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor t Utif op den dag der uitgave. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, roepen ss»Ri!icitant%n op naar de betrekking van op eene jaarwedde.van 700,behoudens goedkeuring door den gemeenteiaad. Stnkken intezenden voor 20 Nov. (I. s. Ter Neazen, 14 November 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd> «J. HUIZINGA, Burgemeester, L. WABEKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, zullen op Pinsdag Si SSo- vemlber E@8@f des voormiddags ten 10 lire, bij inschrijving in perceelen, publiek trachten te verpachten Inschrijvingsbiljetten, voor een of meer perceelen te samen, kunnen, tot bet uur der verpachting, worden ingeleverd ter gemeent.e-secretarie. Inlichtingen verstrekt de gemeente- bouwmeester. Ter Neuzen, den 14 November 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. van 19 November 1916 tot en met 14 Januari 1917. 98) "i." ,-L. Eensklaps sprong Hans, zonder Alvor's toeslemming af te wachten, in de beek. Het water was ijskoud, de stroom zoo snel, dat het weinig scheelde, of liij was op den glib- berigen bodem uilgegleden. Voorzichtig, mijn jongen, voorzichtig, riep lord Alvor verschrikt uit, toen bij be- merkte hoeveel inspanning het Hans kost- te om zich in het stroomende water staan- de te liouden. Eirrdelijk gelukte het Hans om een over- hangenden talc te grijpen en met een be- hendigen sprong den tegenovergestelden oever te bereiken. Deze was zoo smal, dat liij er moeilijk op kon staan. 'Na eenige oogenblikken keerde bij zich om en riep triomfantelijk uit: Het is een hoi. en mij dunkt, dat het ook diep is! Alvor scheen eerst van plan te zijn, zijn jongen vriend door het ruischende water te volgen, maar hij bedacht zich en riep Hans toe: Ga het hoi voor loo pig niet binnen! waarna hij den anderen mannen eenige be vel en gaf. Hij koos twee hunner uit om met hem de beek te doorwaden. Hans had zich niet vergist. Toen lord Al- vor naast hem stond, zag ook hij dat zij kEBKiEZi^S J. A. VAN ROMPU en P. J. SCHEELE, Burgemeester en Wethouders van ZAAM- SLAG, brengen ter algemeene kennis, dat te beginnen op Hlaandag 27 Nowem- bep S»m SG, van wege de gemeente eene algemeene opneming zal worden gehouden van de Zaamslag, den 10 November 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd. J. DE FE1JTER, Burgemeester. J ISTOLK Lz., Secretaris. TWEEDE KAMER. Vergadering van 14 November. Die Grondweisiherziening. Aan de orde is volgens het versiag der ijl. Crt. de voortzetting van ide behandeling der Grondwetsherzieningsvoorstellen inzake het kiesrecht. Artikel 81. Bebandeld word.1 5, bepalende, dat ar- tikel 81 der Grondwet wordt gelezen: „De Tweede Kamer bestaat uit honderd led.en, zich vlak voor den ingang van een hoi be- yonden. En dat was jiog. niet alles. De ope ning droeg duidelijk de sporen, door man- schenhanden gemaakt te zijn. Dat men dit niet reeds van den anderen oever af kon zien, kwam slechts daardoor, dat de tand des tijds de omlijsting van dezen Loegang op "sommige plaatsen had afgebrokkeld. Boven den ingang zag; men sporen van een opschrift, waarvan de teekens nu echter niet meer te ontcijferen waren. Donker en geheimzinnig zag het er uit in het hoi. Wij kunnen met naar binnen gaan zon der licht, zei lord Alvor. Jakoeb, beval hij, roep mijn kamerdienaar eens en zeg hem, dat hij terstond de beidle groote lantaarns uit mijn lent moet meebrengen. Weer verhepen er eenige ,minuten, tot- dat monsieur Perroquet aan den anderen oever verscheen met een lantaarn in iedere hand. Kom maar hier, courage, Richard! Docli monsieur Perroquet had nauwelijks een voet in het Water gestoken of hij trok hem ook reeds weer verschrikt terug. Het ijskoude water was zeker zijn verlakte schoe- nen, die reeds half versleten waren, binnen- gedrongen. Hij stelde zich zoo dwaas aan, dat rle mannen het, ondanks den ernsl van bun toes tand, uitschaterden. Be lafaard verdient eigenlijk, dat ik hem beveel door het water te waden; maar ik ben bang, dat hij daarbij zijn lantaarns laat vallen en dan zijn wfe er zelf de dupe van. Jakoeb, gij zult wet niet zoo bang voor gekozen op den grondslag van evenredige vertegenwoordiging. Alles Wat verder het kiesrecht en de vvijze van verkiezing be- treft, wordt door de wet geregeld." Amcndcmeni-EedJinans. De heer Eerdmans verdedigt een ainendje- ment, strekkende art. 81 te doen luiden: „De Tweede Kamer bestaat uit 100 leden. Ailes wat hei kiesrecht en de wijze van verkiezing betreft. Wordt door de wet ge regeld." De bedoeling \ran dit amendement is niet, de verkiezing niet op den grondslag van evenredige verlegenwoordiging te doen plaats hebben, doch alleen om' dit stelsel niet ge- biodendi in de Grondwet voor te schrijven. De beer van Idsinga verdedigt het amende- ment-Eerdmans, ook op dezen grond, <fat het stelsel der evenredige vertegenwoordiging'de gelegenheid zal ontnemen om gesdtikte fi- guren in het Parleme'nt te brengen, die riiet aan partijen zijn gebdnden. Voor spreker is de ho.ofdoorzaak van een gebrekkig karak- ter der volksvertegonwoordiging het sterk do.orgeVoer.de partjjieyen,dat de evenredige vertegenwoordiging in de hand werkt in plaats van het tegen! te gaan. Spreker zou .er niet voor tcrugdeinzen om, als 'tzijn nut kon liebben, in het Parlement een meerder- heid te zien die een minderheid in het volk zou zijn. Dit voor hen tfie de evenredige vertegenwoordiging zeer prijzen vanwege de recti ten der minderheden. Regeiing van werkzaamheden. De voorzitteV stelt voor, dat men na de behandeling der kiesrechtartikelen met het onderwij.sartikel zal beginnen, qm vervolgens de uitwerking in de addjitioneele artikelen te behandelen. De heer van Doc-n vindt eCn afwijking der natuurlijke volgorde niet wenschelijk, omdat er zich een overtuiging in ons voik vormt, dat wij bezig zijn ons Staatsonder- wijs voor het algemeen stemrecht te verkoo- pen. De beer Nolens is het eens met des voor- zilters voorstel, omdat, als men den wensch van den, heer van Doorn volgt, de mogelijk- heid bestaat, dat men het werk m,oet sclior- sen met het oog op de Staatsbegrooting en alsdan net kiesrecht zou kunnen zijn af- gewerkt, maar het onderwijs zou moeten blijven liggen. Ook zou, als bij het onder wijs blijkt, dat men het met eens kan wor den, at het andere reeds afgedane werk tevergeefsch zijn. De heer de .Meester is het eens met's voor- zitters voorstel en trekt zich van de ver- denking van den heer van Doorn niets aan. Die heer de Savornin Loliman heeft niet begrepen de logica van een advies van den liefer van Doorn aan de rechterzijde, dat zij met 't oog op de tegen haar wensclien ge- richte agitatie in den lande ook er in moest toestemmen, de vervvezeiilijking harer wen sclien langer te lalen wachten. De heer Eerdmans bestrijdt het voorstel van den voorzitter, dat tegen geest en letter van reglement van orde jingaat. Bovendien is V2 R b "I- b -j- a. Wat men er mee wint, de b tusschen de beide ,a's in te izetten, begrijpt spreker niet. Ook de heer Otto bestrijdt het voorstel, dat er op berekend is, het vertrouwen des volks in de bevordering der belangen van het onderwijs door de Kamer te onderniij- nen. (Beweging.) De heer Ketelaar ondersteunt het voor stel van den voorzitter tot behandeling van het onderwij'sartikel, waaromtrent de Kamer het water zijn als monsieur Richard Perro quet, Voorwaarts! De krachtigc zoon der bergen gaf inder- daad niet veei om het koude water. Hij waadde 'er dapper dooriieen jen kwam wejdr.i terug met de twee groote lantaarns. Zij weraen aangestoken. Plans nam de eene lord Alvor de andere, en nu betrad men het geheimzinnige hoi. Het was een lange, smalle gang. Plans hielid zijn lantaarn nu en dan in de hoog- te en meende dan bij het schij rise! op de vochtige muren de overblijfselen van lan ge, geheimzinnige opsehriften en vreemde figuren te kunnen onderscheiden. Nu wend- de de gang zich, zeker tengevolge van een natuurlijke kromming, naar rechts, waar na zij eindigde in een ruime, hooge zaal, zoo ruim en hoog, dat het licht van ,de lan taarns met tot de muren aan den tegenover gestelden kant en tot de zoldering kon door- dnngen. De zaal was geheel leeg, slechts in het midaen stond een mee/ dfan levens- groot r eusachtig afgodsbeeld, Boeddha voor- stellend, met over elkaar gekruiste beenen, de handen voor de borst gevouwen tot het gebed; boven zijn hoofd was een soort van nis aangebrachi. Dai is juist wat wij noodig hebben! riep lord Alvor verheugd uit. Maar zouden de bergbewoners dit hoi niet kennen?, vroeg Hans aarzelend. Dat zou ik niet denken, want auders zouden zij, als echle, fanatieke Muzehnan- nen, dit afgodsbeeld van Boedldha reeds lang vemield hebben. geen voorlichting meer behoeft, daar de poli- tieke vereenigingen haar besluiten er over hebben genomen en verschillende vereeni- igingen ad res s en h ebben aangeboden. De heer Troelstra neemt met tegenzinaan deze bespreking ideel, die men had kunnen verniiiden. Spreker is voor het voorstel van den voorzitter, omdat hij aan etc totstandkoming der Grondwetsherziening wenscht mee te werken en het voorstel hem daar toe de beste weg lijkt. De voorzitter: Als de' heeren Eerdmans en Otto zoo vei; gaan, dat ze geen vertrou wen slellen in zijn leidingdan moeten ze dat zelf weten. Maar ik kom er als voor zitter tegen op, da,t zij de Kamer bescliul- digen van het vertrouwen des volks in zijn vertegenwoordiging te ondermijnen. Dat onaennijnen doen de heeren Eerdmans en Otto zelf, als zij het voorstellen, alsof er in de Kamer een meerderheid is, die het voik wil overronipelen met het onderwijs- voonstel,. dat het volk niet zou wenschen. Be heeren Otto en Eerdmans verklaren, niet de bedoeling le hebben gehad, 's voor- zi Iters beleid aan te tasten. Het voorstel van den voorzitter wordt daarna zonder lioofdelijke stemming goedge- keurd. Aan de orde is 11U eerst de verdere be handeling van artikel 80. Amendemenl-tfle Gear. De heer de Geer verdedigt een amendenint om aan art. 80 de bepaling toe te voegen: „Geen kiezer brengt, uit hoofde van aan het bezit van maatschappelijken welstand ontieende redenen, meer dan een stem uit." De streickmg van het amendement is, de hoofdgedachle van het nieuwe art. 80 geen verband tusschen Kiesrecht en wel- •stand in veiligheid te stellen, zonider den status quo omtrent de mogelijkheid. van meervoudig kiesrecht te wijzigen. Gevolgd is de woordenkeus, welke is ge- bezigd ten aanzien van het vrouwenkies- recht. v Ameiidemenl-Troeistra. De heer Troelstra verdedigt een amende ment, aan art. 80 de bepaling toe te voegen: „Elk kiezer brengt slechts een stem uit". De bedoeling hiervan is, een latere invoering van evenredig stemrecht onmogelijk te ma- ken. Zooals het artikel nu luidt, zou men na de invoering van het algemeen mannen- kiesreclit kunnen aarGturen op een meer voudig stemrecht voor den gehuwden man bij de invoering van het vrouwenkiesrecht, waardoor het kiesrecht voor de gehuwde vrouw tot een lllusie wordt gemaakt. Spre ker legt er overigens den nadruk op, dat geen politieke partij het meervoudig stem recht op haar program heeft staan. Be in voering van meervoudig stemrecht zou een totale afwijking der historische lijn beteeke- nen. Het druischt in legen den geest onzer Grondwet en is een vervalsching van het algemeen stemrecht, dat tnu jwordt ingevoerd. Get amendement-de Geer vindt spreker nog bedenkelijker dan wat op dit oogen- blik bestaat, daar het ondubbelzinnig consta- teert, dat het meervoudig kiesrecht kan be- staan, mils het slechts op andere dan "Tel- slandsgronden berust. De heer Drion bestrijdt het amendement- Troelstra, riiet wijl hij tegen enkeivoudig stemrecht is maar in verband met de redac- tie van het artikel. De- heer van Idsinga vereenigt zich met wat dc heer de Geer denkt over die mogeiijk- heio om meervoudig en evenredig kiesrecht Lord Alvor kwam nu met een plan voor den dag. De kameelen konden niet meege- nomen worden in het ho(l, de ingang was te laag en te smal. .Men moest de amie die- ren dus aan bun lot overlaten. De man nen echter konden alien in het hoi een schuiiplaats vinden en men kon zooveel bagage en levensmiddelen meeslepen als men slechts wilde. De Afghanen konden er dan hun hoofd over breken, waar hun gevangenen gebleven waren. De sporen van den overtochl tot aan iden ingang van het hoi konden zij niet volgen, daar deze door liet woest stroomende water terstond zou den worden uitgewischt. Lord Alvor hoop- te, dat zij na eenigen tijid de vervolging zou den opgeven cn misschien (denken, dat die een of andere boozie geest de giauren, dat wil zeggen. de ongeloovigen, door de lucht weggevoerd had. In het ergste geval, name- lijk, dat het den Afghanen gelukte den in gang van het hoi te vinden, zouden zij dien met gemak dagenlang, ook tegen een groote ovennacht kunnen verdedigen. Hun toestand in het hoi zou dus in elk geval niet erger zijn, dan wanneer zij jn den pas ingesloten bleven. waarschijnlijk zelfs gunstiger. Maar nu moeten wij pok geen tijd meer verliezen, merkte lord Alvor op. Hoe sneller wij handelen, hoe be ter het is! Plans snelde terug naar den anderen oever en bracht de mannen, idie daar wachtten; op de hoogle van hun plannen. De kameel- drijvers jammerden wel om het verlies van hun trouwe dieren, maar zij zagen ten slolte loch de noodzakelijklieid in :om ze achter te doen samengaan en verdedigt <1. :.s men- ■demerit Spreker acht 'tonjuis. can den heer Troelstra, te beweren, dat invoering van "het meervoudig stemrecht d, l:de be-' zwaren zou medebrengen als he, Belgische stelsel. Met. name geldt idit het nkbeeld!, vroeger door den heer Lohman .anrievoten (extra-stem aan 45-jarigen). Leve.i .tennis em er\ aring en eenige bestuurstaak zeuLea wel degelijk aanspraak kunnen gever. op meer dan een stem. Wil men zulk een stelsel, dan zijn de in Belgie gemaajde 'euicn te vermijden. De heer Lcreff verklaart, de uiti van i.eM Minister over de bedoeling van a Mike! 80 (geen meervoudig kiesrecht; met a-ezen te hebben gehoord. Niemand ka nu met eenige kans van zekerheid zeggen, iat le tijd nooit zal komen, waarin men h ;enus van dit instituut zo.u kunnen bt -eu-en. Daarom wil spreker noch in de ee debi ting, noch in de andere een beslis ng ge nomen zien. Godsdienstige richtir heeft met deze zaak niets te maken. Tegen het amendement-de Geer heeft spreker Lezvureri van taalkundigen aard, idie wijz van 't amendement, dat hij overigens steuneri wit, noodzakelijk maken. De heer Marchant deelt mede, it. als het amendement-Troelstra wordt ver v r;:en, het voor spreker en zijn politieke vrienden ernstige overcyeging zou verdiene. tegep het gebeele kiesrechtartikel te slemr. 1, Het meervoudig stemrecht mag niet in de Grond wet worden binnengeloodst. Men kan de wonderlijkste regelingen van mec nodig stemrecht maken en daardoor aan zi artij voor goed de meerderheid verzeke:a. De heer Sannes bestrijdt het amen ement- Duymaer van Twist, dat vooraf ecu alge meene wettelijke regeiing wil vasts ted 111 van de uilerst exceptioneele gevallen, wa. -inJ;et kiesrecht voor militairen wel zal moeten worden geschorst. Het amendement door spreker en den heer Hugenhollz in: tiend, wil een afzonderlijke wet voor elke uilzoti- tiering, op het oogenblik, dat zulk een uit- zonderingsgeval zich vooi'doet. De heer Beumer komt op voor de moge lijkheid van meervoudig stemrecht. Hij ts tegenstander van vro'uwenkiesrecht, r. ar als er eenmaal toe was besloten, zou hij c voor zijn, aan de vrouw,- die men dgn bit the ar zoo hoog stelt, 2 stemmen te gevc.t De vrijheid, dit te kunnen doen, wens ii hij in de Grondwet te behouden. Het opbrengen van de ..Kcningin Re, ale De „Nieuwe Ct." schrijft: Er schijnt in den laatsten tijd een ware jacht geopend te zijn op Nederlandsch' sche- pen die op Engeland varen. Na de„K. lingin Regentes" van de Mij. ,,Zeeland" was net gisteren weder de „Batavier VI" die door een Duitsch oorlogsvaartuig naar Z.ebrug- ge is opgebracht. En tegelijk melt In de „Zeepost" het opbrengen van het Nedo laii l- sche molorschip ,,Oostzee" naar Emden, waarschijnlijk op de thuisreis van Louden naar Rotterdam. Omtrent de met stukgoed geladen Bala- vier .VI" seint Wolff uit Berlijn, „d het een vrij gi-o,oten voorraad contraban 0 ;!n boord had. De prijsrechter zal moet uit- maken of deze bewering juist is; in ©if geval levert zij voldoenden rechtsgrond v, or dja opbrenging. Met de maiiboot van de „Zeeland staat het anders. De maatschappij vervoeri geeri goeueren; dit is algemeen bekend ci iiet schip kan dus niet naar Zeebrugge opge bracht zijn op vermoeden van contrabande. yiwaiiir -jmmm te laten. Hun e^gen ieven was hu ok meer waard dan dat van hun dierei Men ontlastte nu de kameelen van de i -age; ieder nam zooveel op zijn schouder als hij kon drugen. Meer dan eens waad n zij door den bergs troorti, told at alles ovai-ge- dra,gen was in het hoi en als een off a: te opgestapeld lag aan de voeten van he', dhabeeld. Monsieur Richard Perroquet, die 110 als een (van ide eerelen den anderen oever w :i li te te betreden, omdat 'die hem veilig - toe- seheen, maar er tooh'Voor bedankte 01:1 -or het koude water te wadeip liet zich oor den bruinen boy. dien hij iangzaam e- hendig had gedegradeerd tot zijn pt ,,on- liiken onder-kamerHdienaar, overdrag: 1 en ging toen als een bee Id der ellende .dtte:i op de koffers van zijn heer en gebk ter. Het laatste stuk, dat lord Alvor eigen- handig overdroeg, was het kleine gele ar. l- kofferlje, dat hij nooit aan iemand ar. ic -s afstond. Het was vreemd, maar zelfs nu, c dit oogenblik dat zijn gedachten zoo gel i in beslag genomen werden door andere 'gen, kreeg Hans een onbehaaglijk gevoel 1 i hij zijn vriend daar zag aankomen m t gele handkoffcrtje. En nu zond lord Alvor Jakoeb nog -en- j maal naar den anderen kajnt, en gaf em, zonder dat de anderen het konden ver aan, eenige bevelen. De man was nog niet lang verdwenen of men hoorde een paar s >ten knallen. (Wordt vervo'.gd.) - - - -■!■■■ ii ii i ii ii ii n-rrrnnrwiiirrriTr -- w.'jgwiw'-f''■kATigR-'tWitCUII'. 'IHWIWHUI "LIU i1 JIUL Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen 'ter kehnis, dat het le suppletoir kohier van den Hoofdelijken Om§lag in deze gemeente voor 1916, in afschrift, gedurende vijf maanden-op de ecretarie der gemeente, voor een ieder ter lezing j s nedergelegd. Ter Neuzen, 14 November 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZJNGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter kennis van logement-, koffie- en bierhuishouders en verdere onder- nemers van voor het publiek toegankelijke bedrijven, dat van af heden op het Gemeentehuis op de gewone kantooruren GRATIS verkrijgbaar zijn Ter Neuzen, den 15 November 1916. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter kennis, dat het suppletoir kohier van de belasting op het houden van Honden No. II in deze gemeente voor 1916 in afschrift gedurende vijf maanden op de secretarie der gemeente, voor een ieder ter lezing is nedergelegd. Ter Neuzen, 14 November 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN brengen hiermede ter operibare kennis dat op Vrijdag den 15 December 1016, van des voormiddags elf tot des namiddags een ure, ten Raadhuize dezer gemeente, zal plaats hebben qene verkiezing van twee leilen van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Ter Neuzen, en zulks ter vervulling der plaatsen wegens periodieke aftreding van de heeren met t Januari 1917. De stemming geschiedt bij ongeteekende briefjes, waartoe met het zegel der gemeente gevvaarmerkte stembriefjes ten minste acht dagen voor den dag der verkiezing door den Burgemeester aan de kies- gerechtigden worden toegezonden. Den kiezer, die zijn stetnbriefje verloren of er geen ontvangen heeft, wordt gelegenheid verschaft, om er aan het stembureau een te bekomen. Het openen der stembriefjes geschiedt dadelijk na atloop der verkiezing. Van onwaarde zijp briefjes, welke niet zijn ge- waarmerkt met het zegel der gemeente welke onder- teekend zijn, welke niet duidelijk een persoon aan- wijzen, of waarbij of waaraan andere stembriefjes zijn ingesloten of vastgehecht. Ter Neuzen, den 14 November 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1916 | | pagina 1