ALSEiEEi NIEUW8- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Maximumprij zen. LeraSHH™ GEMEBHTERAAD. No. 6451. Zaterdag 4 November 1916. 56e Jaargang. ABONNEMENT: ADVERTENTIfiN Telefooii 25. Dit Blafl versehynt MaaMag-, Woensfiag- en frpagavoM, uitgezondeM op Feestdagen, fcij de Firma P. J. VAN DE 8ANDE te Ter Neuzen. EEBBTEl IBL.A.ID. BINHENLAN 0. Per 3 maanden binnen de stad 1.Franco per post voor Nederland 1.10. BiJ vooruitbetalingvoor Belgie 1.40, voor Ned.-Indie en Amerika 1.65, overig Buitenland 2. Men abonneert zich bij de Uftgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0.10. Bij clirocrte opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor S 1st It I" op den dag der uitgave. (4) Stapelgroenten Hoode kool. Gele kool. Uien. Friesche en andere soorten fljne peen. Vatgroenten Pron ksnij boonen. Fnkele spercieboonen. JDubhele Zuurkool. Andijvie. (6) Pundvet. (7) Spek. (9) Pijst. (10) Govt. (11) Havermout. BROODKAAHTEN. dat op Maaiidag den 20 Nov. aanstaande, O&SfiZE K. GEMEENTERAAD VAN PER NEUZEN. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter kennis, dat ingevolge circulaire van Z.Ex. den Minister van Land- bouw, Nijverheid en Handel van 28 October j.l. No. 88597, vanaf heden eene voldoende koeveelheid ter beschikking kan worden gesteld voor, de gemeenten, die daarom hebben gevraagd, met inachtneming der maximumprijzen van de volgende goederen Voorts wordt medegedeeld, dat met i Eiow. a*S. op de wijze als bovenbedoeld ter be schikking zullen zijn de volgende in bedoelde circulaire vermelde goederen Ter Neuzen) 31 October 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. flUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Houders van broodkaarten moeten zorgeD, dat wanneer hunne kaarten bij de afhaling niet in gereedheid zijn, uiterlijk 2 dagen na die afhaling, de kaarten zijn bezorgd ten kantore van het LevesiSifliddle- lenbureau (Java.) Bij niet tijdige inlevering kunnen de nalatigen van de lijst van afnemers worden geschrapt. Ter NeuzeD, 31 October 1916. De Hoofdcontroleur Boekhouder, L. W. RIJNBERG. VERKIEZING VOOR DEN De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN brengt hiermede ter openbare tennis, zal plants hebben de verkiezing van een lid van den Gemeenteraad, wegens overlijden van den heer dat op dien dag, van des voormiddags negen tot des namiddags vier uren, ter Secretarie der ge meente bij den Burgemeester kunnen worden inge- levetd opgaven van candidaten, als bedoeld in artikel 51 der Kieswet en artikel 10 der Gerneentewet. Deze opgaven moeten inhouden den naam, de voorletters en de woonplaats van den candidaat en onderteekend zijn door ten minste twee en dertig kiezers bevoegd tot deelneming aan deze verkiezing en behoorende tot het district, waarvoor de candi- daatstelling geschiedt. De inlevering dezer opgaven moet geschieden persoonlijk door een of meer personen, die de opgave liebben onderteekend. De candidaat kan daarbij tegenwoordig zijn. Van de inlevering wordt een bewijs van ontvangst afgegeven. Formulieren, voor de opgaven boven vermeld, zijn ter Secretarie dezer gemeente kosteloos verkrijgbaar van heden tot en met den dag der verkiezing. De Burgemeester brengt hierbij in herinnering artikel 151 der KiesvVet, luidende als volgt Hij, die eene opgave, als bedoeld in~artikel 51 in- levert, wetende dat zij is voorzien van handteeke- ningen van personen, die niet bevoegd zijn tot deel neming aan de verkiezing, waarvoor de inlevering geschiedt, terwijl zonder die handteekeningen geen voldoend aantal voor eene wettige opgave zou over- blijven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of eene geldboete van ten hoogste honderd twintig gulden. Met gelijke straf wordt gestraft hij, die wetende dat hij niet bevoegd is, tot deelneming aan de ver kiezing, eene voor die verkiezing ter inlevering be- stemde opgave bedoeld bij art. 51, heeft onderteekend. Ter Neuzen, 31 October 1916. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Engeland's pi ami en in Nederland. Wolff seint uit Berlijn Bij den Rjjksdag zijn de volgende vragen ingediend 1. Door den afgevaardigde Bassermann De Engelsche regeering is voornemens een financieel syndicaat te stichten in Neder land, dat de margarine-, vet-, boter-, vleescb- en groenteproductie voor het Engelsch ver- bruik zoude moeten monopoliseereD en een eind zou moeten maken aan het betrekken van die waren door Duitschland. Is den rijkskanselier dat plan bekend Is hij in staat en bereid nadere mededeelingen te doen Zijn tegenmaatregelen van de zijde van het Duitsche rijk overwogen en kunnen daar- over mededeelingen worden gedaan. 2. Door den afgevaardigde Miiller (Mei- ningen). Engeland heeft, naar gezegd wordt brieven van Nederlandsch gebied naar Duitschland gezonden, op Nederlandsch gebied, in strijd met het recht, zich weten te vefschaffen en met het oog op de Zwarte lijst laten copieeren. Wat heeft de rijks kanselier gedaan ten aanzien van dat on- rechtmatige optreden van Engeland op neu- traal gebied Rijkstommissies van toezicht. De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel heeft aan den heer A. C. A. van Vuuren, lid van de Tweade Kamer te's Gra ve nh age, op zijn verzoelc, eervol ontslag ver- leeud a is liu der IRij ksco m mis si C van Toezicht op de Peulvruchten-vereeniging. De heer A. N. Fleskens heeft, zoo meldt het Vaderl.. ontslag genomen als lid van de Rijkscommissie van toezicht voor de var- k e ns vl eeseh vo orzi en i ng. O ud«i *1 o msu'en le. In een „open brief" aan de Eerste Kamer verzoekt het hoofdbestuur van den bond voor Staatspeiisioniieeriiig zoodra het Wets- ontwerp, iop het verleenen van ouderdomsr renlen door de Kamer in behandeling kan worden (genomen, dit on twerp aan te nemen. Wal moet dat worden? Rectiitegenovei het dorpje Itteren (op ruim een uur afstands van Maastricht) liebben ae Duitschers zoo verlelt het Vad een groote baggermachine in de Ma as gelegd. die daar bij stukleen en brok- ken is aangevoerd. Een zest at ho u ben en ijzeren pontons liggen reeds gehael klaar aan den oever, terwijlDuitschers bezig zijn een zevende te monteeren. lets meer naar aehleren ;staan een dertigtal kipwagenljes voor klein spoor mlet een miniatuur loco- motief. Wat ze van plan zijn te maken, weet niemand. Een Hollandsche soldatenpost is aan onze zijde der Maas opgericlit, met de opdraclii, die werkzaamlieden gesiadig te observeeren. Voorzitter de heer J. Huizinga, burge meester. Aanwezig nc leden: A. Visser, D. J. Dees, J. J. de Jager, M. Eijke, E. H. T. van Bors- sum Waalkes. D. Sclieele en R. E. G. Noison. Afwezig de heeren R. Scheeie, A. C. Lensen, J. de Bruijne, H. B. van Nes en L. T. van Hasselt. (V e r v o I g.) 3. Vaslsteilen van de begrooling voor 1917. Hoofdsluk XIV. Uitgaven van vei"sehillen- den aard. 380, Art. 7. Toelage aan de gemeenlelijke ar- beidsbeurs. f 200. De hear D. Scheeie vraagt of dat bedrag nog ialle jaren is benoodigd geweesit en of de werkzaamlieden der arbeidsbeurs ook vrucht •Hiwerpen. De voorzitter doelt niede, dat aan den di- recteur van ide arbeidlsbeurs J 100 als salaris woidl uilbeiaald en dat uit het toegestane bedrag de vei'dere kosten worden bestreden. Door bemiddeling der arbeidjsbeurs zijn meermalen mensclien aan werk geliolpen. Vender deelt de voorzitter niecte, dat wordt voorgesleld als artikel 8 aan dit lioofd- stuk toe te voegen: uitvoering van de distri- butiewet 1916. 11.000. De heer De Jager vraagt, of' dit bedrag op eene bepaatde raming herust. De Voorzitter geeft te kennen, dat het be drag bij benadering is geraamd; men nieent liet zeker wet noodig te hebben. De heer De Jager vraagt, of daar dan niet onder hegrepen zijn de bedragen voor be- taling dei- arbeidskraditen, aan het bureau verbonden. De voorzitter antwoordt ontkemiend. De kosten van de vers trekking van de levens'- middeten kan van verscliitlende artikels op de verbruikers worden verhaatd. De heer De Jager infornieert verder, of het genoemd bedrag ook voldoende zal zijn, als de genieenle ook gaat zorgen voor de meikdistributie. Er is berekend dat daar- j voor alleen een bijslag van 7 per dag zou noodig zijn, dus dat beloopt een J 2KX) tot 2500 per jaar. De voorzitter deelt mede, dat de geraamde som wordt berekend voor den bijslag op varkensvleescli, bruinbrood en melk. De heer De Jager: En de eieren? De voorzitter: De distributie van eieren betaalt zichzelf, ten zij1 de raad genegen mocht zijn de i-ngezetenen van goedkoope eieren te voorzien en daarop ook een bijslag gevenj? De beer De Jager verklaart dat niet te bedoelen, hij geeft alleen de vragen gesteld, om eenlgszins le zijn ingeliclit; hij is welis- waar ook lid der commissie van bijstand maar hij' is in deze zaalt nog te groen, om zich een juist oordeel daarover te kunnen vormen. De heer Waalkes nierkt op, dat wel alien overluigd zullen zijn, dat het geld voor deze zaak er konien moet. lioofdstuk XV. Onvoorziene uitgaven. 1149,88. De verdere posten der uitgaven worden met algemeene stemmen goedgekeurd. Alsnu wordt overgegaan tot de behande ling der s 1NKOMSTEN. Hoofdsluk I. Inkomslen wegens vroegere diensten. Art. i. Gedeelte van liet vermoedelijk batig slot der rekening over liet dienstjaar 1915 J 1110,031/2. Hoofdstuk II. InkomsterL uit bezittingen. 4095,27. Art. 1. Iluizen en landerijen. f 360, De voorzitter deelt mede, in verband met het bedrag geraamd als pachtsom van den gronid voor de nieuwe begraafplaats, dat binnenkort uitvoering zal worden gegeven aan het raadsbesluit tot publieke verpacli- ting. Er moet nog iteslisl worden omtrent liet pi an ten van een liaag. Art. 2. Erfpachten. f 3571,621/2. De heer De Jager vraagt, of nu alle erf pachten vemieuwd zijn. Ilierop wordt bevestigend geantwoord; er kunnen ;nog een paar perceeitjes zijn, die nog moeten herzien worden. De heer De Jager: Zoodat het bedrag dus nu niet meer stijgen kan. Art. 3. TiendeiV grondrenten en cijnsen. 69,90. Art. 4. Verdere inkomsten uit bezittingen. f 93,74i/2. Hoofdsluk III. Heffingen, inkomsten uit nijverheid en belastingen. f 8410,78. Art. 1. Keurloonen. f 523,10. Art. 2. Markt- of staangelden. Memorie. Art. 3. Begrafenisrechten. 480,75. Art. 4. Leges. 152,27i/2. Art. 5. Rechten wegens verrichtingen van den ambtenaar van den burgerlijken stand 94,80. Art. 6. Schoolgelden voor het lager onder- wijs. f 4677,08. AH. 7. Schoolgelden voor het middelbaar onderwijis. f 1053,83. Art. 8. Loon voor liet van gemeentewege ruimen van privaatputten en -toninen. f 1345,541/2. Art. 9. Stoepengeld. f 83,40. Afdeeling II. Inkomsten uit nijverheid. Nihil. Afdeeling III. Opcenten op 's rijks directe belastingen. f 19435,93. Art. 1. 40 opcenten op de hoofdsom der grondbelasting ,op de gebouwde eigendjom- men. 4442,70. Art. 2. 10 opcenten op de hoofdsom der grondbeiasting op de ongebouwde eigeii- dommen. 759,59. Art. 3. 50—85 opoenten op de hoofdsom der personeete bet asking. 14233,64. Afdeeling IV. Plaatsetijke direcle belas tingen. Art. 1. Hoofclelijke omslag. 63.000, De voorzitter deelt mede, dat men in de Iwecde afdeeling van meening was, dat dit bedrag behoort verhoogd te worden tot 75.000. De heer Dees heeft daartegen wel eenig bezwaar. De voorzitter brengt onder de aandacht, dat onder ae uitgaven 2 posten zijn opge- nomen, die ad 1000 voor het piaatselijk sleuncofnite en die van 11.000 voor die) uitvoering der distributlewet, te satnen 12.000, idie niet andiers gevonden kunnen worden, dan door verhooging van den hoof- delijken omslag. Men meende dat die op- brengst nog zou kunnen worden verkregen, zonder d,at opcenten zouden moeten word/en geheven. Spreker wit liier nog aan' loe- voegen, dat men dat nieerdere niet in gelijke mate dan een vorig jaar daclit te zullen ver- krijgen bij den landbouwersstand, daar die niet dezelfde uitkomsten krijgt dan een jaar te voren. De belofle is gedaan, dat met den gewijzigden toestand rekening zou worden ge'nouden. De tieer De Jager vraagt, of bij het op- maken Ivan het kohier weerrekening zal worden gehonden met het jaar dat achter 011s ligc. De voorzitter antwoordt bevestigend; zoo- als oekend is, is naar aanleiding van een wenk van gedeputeerde staten aan de ge- wijzigde verordening op de heffing van den hoofdelijken omslag blijvenide kracht ver- leend en blijft deze dus tot nadbre wijziging in working. De beer Dl. Scheeie meent, dat die f 12.000 toch bezwaarlijk uit de gewone aanslagen, van den hoofdelijken omslag zullen kunnen worden verkregen, daar de boerenstand dit jaar ailesbehalve goede uitkomsten verkrijgt; de prijzen zijn wel goed, maar de opbrengsl van den oogst is sleclit. Gerekend bij de opbrengsl van dit jaar, is in de begrooting de hoofdelijke omslag maar met f 8000 ver minderd. Volgens het voorstel komt er even- wel f 4000 bij. Nu is liet mogelijk dat er onder de burgerij' zijn, hp wie in deze a t te rekenen valt, maar sprekier vreest, dat liet noouig geachte bedrag wel niet zonder hef fing van opcenten zal te krijgen zijn; en dat zal toch 'voor velen een bezwaar "worden. De voorzitter wijst er op, dat de aanslagen dit jaar met 10 procent zijn verminderd; er is goede verwachting dat het zonder op oenten nog wel zal gaan. Er zal bovendien tocli moeilijk iets anders op te vinden zijn. Er fs juist weer ontvangen eene circulaire van gedeputeerde staten, waarin wordt le kennen gegeven, dat dit college het noodig oordeel t, dat de uitgaven voor dfe idiistribu tie- wet worden gevonden uit den hoofdjelijken omslag en d at zij zeer noode toes lemming zouden geven, om die uitgaven te dekken door eene leening over eenige jaren. Spre ker weet natuurlijk niet, wat eventueel zou beslist worden, maar de heeren mo-eten zelf maar eens de vraag beantwoorden, of zij zouden meenen dat de gemeente Ter Neuzen vergunning zou-krrjgen om te leenen. Moge lijk krijgen we wel hulp van regeerings- wege, uit liet fonds dat gevormd wordt uit de opbrengst der oorlogswinstbelasting, voor sleuit aan de gemeenten die door de tijds- omstandiglieden imitengewooii zijn gedrukt. Voorloopig meent spreker, zal het op de aangegeven manier moeten worden gevonden. De heer. D. Scheeie merkt op, dat het aan den anderen kant ook een voordeel voor de burgerij is; die f 12.000 die voor de distri butie zullen moeten worden uitgegeven wor den ;aan den anderen kant weer bespaard, door de lagere prijzen van verbruiksartikclen. Het is dus eigenlijk een voordeel voor de groote gezinnen. De voorzitter wijst op de melkregejjng; de prijs zou worden 13 cent per liter; nu zullen ae ingezetenen de melk kunnen koo- pen voor 11 cent per liter. De ,heer Dees meent zich le herinneren, dat bij het vaststellen van de tegenwcoraige heffing van den hoofdelijken omslag de be lofle is uitgesproken, dat het niet in het voornemen lag, pm demand Te belasten boven zijn vermogenWanneer men dan voornemens is rekening te houden met den toestand van den landbouwenden stand, en deze niet boven vermogen zal belasten, de voorzitLer heeft zooeven uitgesproken dat men daar mede; rekening hield en toch ©en opbrengst van 'J 75.000 denkt te verkrijgen, kan hij wel met liet voorstel accoord gaan. De heer Waalkes geeft te kennen, dat liet niet in het voornemen ligt om demand boven zijn vermogen te belasten; dat geldt niet alleen voor den landbouwersstand, dat geldt voor alle ingezetenen. De heer Dees is het daarmede eens. Met algemeene stemmen wordt alsnu de post hoofdelijken omslag uitgetrokken op 75.000. Afdeeling V. Andere heffingen. f 2140,—. Art. 1. Belastmg op de honden. 883,75. De voorzitter deelt mede, dat in de eerste afdeeling stemmen opgegaan waren, waarbij burgemeester en wethouders werden uitge- noodigd eene wijziging der verordening te ontwerpen, waarbij jliet tarief met 50 pro- cent wordt verhoogd. De heer Waalkes 'denkt, dat dan veel hon den zouden erhuizen. De heer Noison is niet voor verhooging dezer beiasting. De heer \Yaalke.s denkt, dat zoo'n maat- regel geen aanleiding geven zou tot ver hooging 'van het beiasting bedrag; dat zou dan iniegendeel Wel lager worden. De beer D. Scheeie zou dat wel wensche- lijk achten; werden de helft der in de ge meente aanwezige horiden opgedoekt, daar was niets tegen. Tegen verhooging van de beiasting is ook geen bezwaar, daar de I1011- den beslisl als een luxe artikel kunnen wor- aangemerkt. De heer Noison zou het maar zoo laten. De voorzitter deelt mede, dat burgemeester en wethouders een voorstel, als verlangd zullen aanhangig maken, tenzij de moerder- lieid van den raad zicli uitspreekt, dat hij dit niet wenscht. De heer De Jager acht veel voor verhoo ging van de beiasting te zeggen; men breekt den hals over de honden. De heer D. Scheeie vraagt, hoe er nu ge- handetd zal worden. De voorzitter merkt op, dat hij nog maar van eene zijde bezwaar tegen het denkbeeld heeft gehoord. De [heer Visser geeft te kennen. dat hij zich aansluit bij den heer Noison; men zou voligenis liet voorstel een tarief krijgen van 1.50, f 6 en 12, in plaats van J 1, 4 en 8. Hij gelooft niet, dat er in de ge- heele provincie zoo'n hoog tarief geheven wordt. En nu zou men het nog al liooger willen istellen. Hij kan zich daarmede niet vereenigen. Het is indertijd voor de groote honden verdubbeld en van 4 op 8 ge- bracht. De heer Dees meent. dat, wie zich de weelde veroorlooft pm votor (plezier een hond te houden, ook niet tegen een beetje be iasting op moet zien. De beer Eijke verklaart zich tegen hooge beiasting in deze. De beer Noison denkt, dat er dan veel zouden worden afgeschaft; liij geeft lietver- langen te kennen, dat de raad zich zal uil- spreken. Mieit 4 tegen 3 stemmen verklaart de ver- gadering zich tegen eene verliooging van de oelasling op de honden. Voor stemmen de heeren Dees, De Jager en D. Scheeie; tegen stemmen de heeren Visser, Eijke, Waalkes en Noison. De voorzitter geeft, naar aanleiding eener opmerking van den heer D. Scheeie te ken nen, dat ondanks deze uitspraak elk lid individueel een desbetreffend voorstel kan aanhangig makenalleen zullen burgemeesr- ter en wethomiters er aanleiding in vinden thans met geen voorstel te komen. Art. 2. Vergmmingsrecht wegens verkoop van islerken drank in het klein. 1256,25, Hoofdsluk IV. Inkomsten van verschillen- den aard. Afdeeling I. Uilkeeringen en bijdragen. 39.108,52. Art. 3. Subsidie van het rijk voor het mid delbaar onderwijs. f 12.000. De voorzitter deelt mede, dat in de tweede [afdeeling ter isprake is gek-omen de vraag, om bij het rijk aan te kloppen voor overneming van de hoogere burgerschool. In verband daanneUe is te ltennen gegeven, dat te ge- legenerlijd daarvoor pogingen zullen worden aangewend. Tegenover dat verlangen is ech- ter ook de meemng geoppend, dat het ge- wenscht voorkwam, dat de raad zegging- scliap over deze inrichting behoudt. Afdeeling 2. Inkomsten van verschillen- den (aard en toevallige baten. 731,50. Art. 4 Opbrengst verkoop faecalien. 619. In antwoord op eene vraag hoe. de prijs voor den verkoop van faecalien thans ge- regeld wordt, antwoordt de voorzitter, dat, als er aanvraag komt voor het koopen van beer, de prijs door burgemeester en wet houders wordt bepaald. Er is nu wel eene wijziging in bewerking, maar burgemeester en wethouders liebben gemeend, dezen post maar op de begrooting (te moeten laten staan. De heer De J-ager deelt mede, dat hij op op het terrein is geweest waar men den put voor liet bergen van straatvuil en verwerken met beer wilde maken. De heer Noison heeft dat ook gedaan ten het ltwam hun voor, dat het toch werkelijk geen bezwaar zou op- leveren, om die plaats daarvoor te bestem- men. Hij ducht de geopperde bezwaren ook niet. Hij raad I de leden aan, daar ieder voor zich eens een kijkje te gaan nemen. Hij acht het geweiiS'Cht, op het genomen besluit lerug te komen, en noodigt burgemeesterj en weUiouders uit, de totstandkoming van de compos tplaats aldaar ie bevorderen. De voorzitter is den heer De Jager dank- baar voor deze mededeeling; burgemeester en Wethouders zullen er zeker rekening mede houden, [als de raad die meening blijkt te deelen. Een nader voorstel zal niet uitblijven. Hoofdsluk V." Buitengewone inkomsten. Afdeeling I. Verkoop van onroerend goed en rentegevende bezittingen. Memorie. Afdeeling II. Verkoop van roerende goede ren. Memorie. Afdeeling Hi. Geldleeningen. Nihil. Afdeeling IV. Andere builengewone .inkom sten. Nihil. Hoofdstuk VI. Inkomslen niet tot een der voorgaande behoorende. 200. De posten waaromtrent niets natters is vermeld, [zijn alle met algemeene stemmen goedgekeurd. De begroofing wordt alsnu met algemeene stemmen vastgesleld in ontvangsten en uit gaven op een bedrag van 150.232.031/2, met een post voor onvoorziene uitgaven van 1149,88. Onder (de goedkeuring der gemeente begroo ling is tevens hegrepen de vas Is telling der navolgende begrootingen voor 1917 a. van liet burgerlijk armbestuur op een eindcijfer van f 7168,50y2. De subsidie van de gemeente bedraagt f 7100. b. van de kamer van koophandel en fa- brieken te Ter Neuzen, op een eindcijfer van 173,—. De bijdrage van de gemeente bedraagt f 110,55i/2. e. van het bestuur der gemeente-brand- weer, op een eindcijfer van f 825, d. van de commissie tot wering van schoolverzuim te Ter Neuzen, kom, op een eindcijfer van 210. e. van de commissie tot* wering van school verzuim te Ter Neuzen. Sluiskil, op een eindcijfer van 98,15. 4. Uiivoering distributlewel. De voorzitter deelt mede, dat liet, in ver band met ae zekerheidsstelling van den con-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1916 | | pagina 1