Onovertrefbaar in kwaliteit. 50 cent per pond. 25 cent per half pond. Wed. ARIE H. DONZE. SLOOPER Je adres voor Kruideniers- en Grutterswaren, Eoffie, Thse, enz., ens. De Vorsekering-Maatscliappij KIHHEIM H. H. LANDBOUWERS Pi WITBLOEM ZAA1LIJIZAAD (afkomstig nit Friesland). FBIESCHE EIGENHEIMERS m Firma HOUBAER Eegenjassen, Pantalens en Werkbroeken. GILISSEH Go. G-ilissen Co. Arnold Gilissen. Schipperslakens VAN HEEL Co DIENSTBODE, yr Vulhaarden. f Open Haarden 1 Firma ttebrs. TAZELAAR. Ter Nenzen. Brandvry e Rieten Daken w H. J. v. d. OUDEN, Heeren- en Kinderkleeding, Damrak 80/81. AMSTERDAM. Effecten. Prolongatien. C R ED I T V E R E E N I <3 I N G mam p. STEGEMA m Kassier en Commissionair in Effecten, Kersstraat 3 5, TER NEUZEN, Teiefoon no. 58. KftLFSMLEESCH T e Koop: V A ft DALEN, Wed, ARIE II DONZE, ALKMAAR - AMSTERDAM - 's-GRAVENHAGE - MIDDELBURG, Kapitaal 500.000, IjVERIGE, S0LIEDE VERTEGENW00RDIGERS, Te bekomen op bestelling Nemen gelden a deposito. in zeer mooie kwaliteiten, Openen Rekenmg-Courant. K. VAH TATENHOVE. t VAN EERDENBURG. Spoedige opgave gewenscht. Ter Neuzen, Oct. 1916. B. SCHEELE Az. is weder te SAS VAN GENT, bij mej. H. DOOTJES, Cafe Schippershuis gearriveerd van 3 Nov. tot 8 Nov., met eene groote sorteering Alles le kwaliteit. Billijke prijzen. VAN OUDS BEKEND ADRES Kneaterdijk 16, 's Gravenhage. Zuidblaak 40, Rotterdam. Verstrekken alle inlichtingen betreffende soliede belegging van gelden. M. van Goethem-Goethals, TER NEUZEN. Wordt gevraagd voor direct: GEVRAAGD: Alle Haarden, mits door geen tusschenpersonen gekocht, worden door eigen^^ personeel geplaatst. A Agentschap t@ Middelburg Rouaansclie Kade G 13. i! MAAGPOEDER AAMBEIEN ZALF v. OYER- jgg Neemt orders voor aan- en verkoop van Effecten ter beurs van Amsterdam en Rotterdam. Verzilvert Coupons. Controleert Uitlotingen. Incasseert op Binnen- en Buitenland. Koopt en verkoopt Cheques op de voornaamste buiten- landsche plaatsen. Sluit Levens- en Brandverzekeringen. Schijf en Lappen 50 ct. Carbonade 40 ct. Straatkeien, Kantsteenen en waterdichte Dekkleeden. In- en Verkoop. BergplaatsOostslnis naast het Schietplein bij Java. VOORHAHOEN: Een voorraad Riga Sparren van 2 tot 14 M1., Olmen Boomen, Balken, gesehikt voor Schuren, Olmen-, Canada-, Vuren-, Grenen- en Eikenhout, Dampalen, Bocht- stijlen een voorraad nieuw Hout, Kozijnen met Deuren, Ramen, Deuren, Tafels, Hasten, Banken, Vuilnisbakken, een groote parti] Spektonnen, Waschtobben, Watertonnen, Euistrapjes, Ladders, Varkensbakken,Suiker- flesscben, Lieren. Kettingen, Dekkleeden, nieuw en oud. Te koop of te huur Krui- wagens, alie soorten Steekkarren, Water- karren, een voorraad Buizen, ijzeren Balken, een draad van 160 M1., Vlaamscbe Krui- wagens, lJzerdraad en Pindraad en een voorraad van 250 M2. Olmen Brandhout (en ook Keeten), Aanbevelend, Ter Neuzen. Slosorci©4?'as;'8; 48, Ter Neuzen, slu.it verzekeringen op ELK g-ebied, ook op beurspolis. Vrassgt in alle plaatsen van Oostelijk Zeeuwscb-Vlaauderen tevens voor de uitgifte der 3 PREW35E-OBLlGATl£W groot f IOO, Te schrpven aan hunnen Inspecteur voor Zeeuwsch- Flaanderen, den heer I, J. VERSLUIJS, Bouwk., Oostbnrg. Aanbevelend, 52 koopf U bij Sas van Geat. Kantoor geopend 9-13 v.ni. 's Zaterdags ge»loten. Flintc salaris. Adres: SSOEB1C00PE WliifCEL, iioordstrsaat 70. een netfte winqge tegc-n boog loon, om de 11 dagen vrij. HOTEL GELDEN YLIES, AXEL. gevestigd te Amsterdam.Opgerscht 1803. Vei4eoTl+ P/Podio+ari te0en pesstewargoeding in verbouding V OA IwvlJ. U Vi vU.46 WC-iA tot het disconto der Nederlandsche Bank. Hieemt gelden a-depesito tegen rettievergoeding vsnthans I Geeff, wiesets af op binnen- en buileniand. Isicasso's. AGENTSCHAPPEN te Groningen, Leeuwarden, Zwolle, Alkmaar/sGravenhage, Utrecht, Deventer, Arnhem, Rotterdam, Tilburg, Maastricht. Dordrecht, Nijmegen en Middelburg. CORRESPONDENTSCHAPPEN te Goes en te Vlissingen. Uitvoerig ge'illustreerd prospectus wordt op aanvraag gaarne toegezonden door den Agent te Middelburg, 36 K)r. J- A. FQKKER. ledere rletdekker kan zijn dekriet BRANDVRIJ maken. Kosten gering, - Uitwerking gegarandeerd - Eenvoudigetoepassing. Jnlichtingen bij de Industrieele Maatscliapplf „PROTECTOR", Noordeinde 43, Den Haag. Agenten gezocht op voordeelige voorwaarden. onovertrefbaar middel tegen alle MAAGr- KWALEN per doos 90 cent. 0VERAL VERKRIJGBAAR, o. a. te Ter Neuzen bp Firma A BEEKE—LEUNIS te Axel bij H. OLAESSENS. het eenig afdoende middel zoowel voor Hi bloedende als blinde aambeien per potje SO cent. - j het Do si <1. een groote partij AaDbevelend, P. PL&TTEEUW, Kalkblusscherij, Ter Neuzen. 'JSC A. NDARTS, Broawerijstraat (hoek Havenstr.) Ter Nenzen, is dagelijks te cousulteeren van 9—12 en van 2 —4 uur. Plaatsen van Kunsttandea en Gebitten. Behapdelen van Mond- en Tandziesten. Teiefoon no. 185. Gebruikt onze fijne Room Melangeboter iMlNT A asf-' i

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1916 | | pagina 4