Net persoon Verpachti het Grasgewas Algemeene| Oproep der BELGEX om Iiet Voderland te dieaen, P. THE WES, met een groote partij in de Eetsaal van het „H6tel des Pays-Bas", Mj den heer Huisman, Ter Ueusen. Appel general des BELfiES au service de la Patrie. Paardendekken Sunlichtzeep. Triomfzeep. Hollandsche Iff a s. e h v re uw. Sneeuwwit, Edelweiss. e Zuivere Soda. Sel de Soude. Wed. A. H. DONZE. Erammers BA ledereen Bekend 56 sinks Olmenboomen. van BOUWLAND. Rijk vernikkelde Vulkachels. Gloria" Eachels. Iersche Eachels. Eeukenkachels. Petroleumkachels. Eantoorkachels. Tegelplaten, V uurschermen, Vulemmers, enz. „ELLY" huishoudkacM. II W L Hoogwatergetij te Ter Neuzen TA per halve en 3 cent per heele flesch. is Donderdag 2, Vrijdag 3 en Zaterdag 4 November Bericht aan de BELGEN die zich in NedeHand bevinden. De getrouwde mannen geboren na 1894 en de ongebuwde mannen geboren na 30 Juni 1886: Getrouwde mannen geboren voor 1895 en onge buwde mannen geboren voor I Juli 1888: Avis aux BELGES se trouvant aux Pays-Bas. GEYRAAGD bij de Zeeuwsch-Yiaamsche Tramweg Maatscbappij een STOKER ia de werkplaats en Hommes maries nes apres 1894 et ceiibataires nes apres le 30 Juin 1886. Hommes maries nes avant 1895 et ceiibataires nes avant !e ler Juiiiet 1886. drie bekwame Krammers. IS. ADRIAANSENS, PURGEER- en BLOEDZUIVERENDE m m V erkooping Zie etalage. Bniskachels, metenzonderoven. Ruime keuze. fjjeuw j Nieuw ADVEBTENTIE op Zondag 5 November as, Heeren en Jongeheeren Demi-Saisons, Ulsters, Winterjassen, Fietsjassen, Regenjassen, Kinderjasjes, Costumes, enz. Een fijne collectie STALEN voor Kleeding op maat, een L0C0M0TIEFP0ETSER. met Borstbekleeding. M. van Goethem-Goethals, Zeeppoeders merk op Zaterdag 11 November, IJST^XjTJESIsrZiA.. Te D A G I N. Voorm. Nam.. Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag MaaDdag Dinsdag Woensdag 2 November 3 n 4 n 5 6 7 n 11.52 12.35 SCHE EP V A ARTB E WEGIN G Van 30 tot en met 31 Oct. wer'den langs de Oostsluizen alhier 7 bincenvaartuigen op- en 16 afgeschut, langs de Midden- sluizen 1 afgeschut. Posltie derftfoomftrhepvn- Op Vrijdag 3 November aanstaande hoopt AAR3SOUD R0Uis zijn 60steB geboortedag te' herdenken. Dat fay} verder gespaard mogen blijven tot in lengte van dagen, is de wenseh van Zijne dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Ter Neuzen, 1 Nov. 1916. Baandijk 3c. Heden werden wij verblijd door de voorspoedige geboorte van ons Dochtertje PETRONELLA, J. BARTHLEMA. F. BARTHLEMA—Krugten, Zaatnslag, 31 Oct. '16. i Gisteren overleed na een langdurig doch geduldig lijden, onze geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader, d e H e e r D. VAN DEIS OUDEN, in den ouderdom van ruim 78 jaar. Hit aller naam, Wed. D. VAN DEN OUDEN—Koole. Ter Neuzen, 1 November 1916. Heden overleed na een kort- stondig en smartelijk ljjden ons geliefd Zoontje en Broertje, DANIEL JACOB, in den jeugdigen leeftijd van bijna 4 maanden. Hit aller naam, I. GUEQU1ERRE Kuijk. Ter Neuzen, 1 Nov. 1916. Ondergeteekenden, alien Bier- handelaren te Ter Neuzen, maken het geackte publiek van Ter Neuzen en Omstreken bekend. dat de prijs van het Lager Bier vanal heden is verhoogd met S. 1. DE BRAAL. A. EEKMAN. W. BREEWEG. JOZIAS DE KRAKER. J. K. KOLIJN. Ter Neuzen, 1 Nov. 1916. Ongehu wd persoon, 36 jaar oud, bekend met de moderne talen, kunnende correspondentie voeren Holl., VI. en Fransch, op de hoogte dubb. boekhouden, zoekt passende betrekking. Brieven onder lett. A B, Westdorpe A 70, Zeeuwsch-Vl. wenscht met iemand in Oost Zeeuwsbh- Vlaanderen in kennis te komen, om na overeenkomst handel te drijven. Brieven onder No. 930, Bureau van dit Blad. bij C. JACOBS, Sluiskil. Aanvang 5 uur, Gewone condition. 2 extra pr ijzen. Het Bestuur REMOORTERE van den polder VAN zal op iVlaandag den 6 November 1616, om 4 uur 's nam., ten huize van den heer Ferd. de Vleeschouwer, nabij 't Station Philip pine, publiek trachten te verpachten van 's polders djjk, in 2 perceelen, voor den tijd van 6 jaren, ingaande 1 Januari 1917. Sas van Gent, 30 Oct. 1916. Het Bestuur voornoemd, C. VERHELST, Dijkgraaf, A. NOLSON, Ontv.-Griffier. Krachtens Besluit-Wet van 21 Juli 1916 en Ministerieel Besluit van 15 October 1916, zijn de Belgeh, geboren na 30 Juni 1876 en voor 1 Juli 1898, verplicht voor 15 November 1916, inschrijvingsbulletins behoorlijk ingevuld aan het Belgisch Gezantschap of aan het Belgisch Consulaat waar zij aan toebehooren te doen bezorgen. De belanghebbenden kunnen inschrijvingsbulletins bekomen door ze mondelings of schriftelijk aan het Gezantschap oi het Consulaat aan te vragen. zijn verzocht zich aan het Gezantschap of Consulaat aan te bieden waar zij kennis zullen krijgen van hunne verplichtingen. hebben geen andere verplichting, totdat het bij artikel 30 van Besluit-Wet van 21 Juli 1916 er anders over beschikke, dan zich te laten inschrijven. 's-Gravenhage, 25 October 1916. Zich aan te melden bij den Werk- meester. DE DIRECTEUR. 5£eer solitle kwaliteiten, Aanbevelend Sas van Gent. En vertu de l'arrStb-loi du 21 Juillet 1916 et de 1'arrStb ministeriel du 15 Octobre 1916 les Beiges nds apres le 30 Juin 1876 et avant le ler Juillet 1898 sont tenus d'envoyer avant lb 15 Novefnbre 1916, des bulletins d'inscription dument remplis h la Legation de Belgique ou au Consulat de Belgique le plus rapproche de leur residence. Les interesses pourront se procurer ces bulletins en les demandant verbalement ou par ecrit a cette Legation ou a ce Consulat. Sont pries de se presenter a la Legation ou Consulat qui leur fera connaitre leurs obligations. Jusqu' a ce que l'Arrfite royal prevu a l'article de l'arrbte-loi du 21 Juillet 1916 en dispose differemment, ils n'ont pas d'autre obligation que celle de s'inscrire. La Haye, le 25 Octobre 1916. Anno ISS3. gsvraagd voor het krammen van den Zee- dijk van den Koningin Emmapolder, gemeente G r a a u w, Zich aan te melden bij den D ij k b a a s, in den Koningin Emmapolder. De Dijkgraaf, F. HOMBACH. het goedkoopst uwe Jlorloges, Goud- en Zilverwerken bij Horlogemaker, Korte Kerkstraat 8. HSHIJILEN van oud Goud, Zilver en Bloedkoralen tegen hoogste wasrde. bij de Weduwe G. J. COETHALS, Cafe te Driewegen. Aanvangende 4 uur, Entree 25 sent. Het is dat met het verandeyen van SEIZ0EN er in het meascheiijk LlCHAAM ock een heele ommekeer geschiedt, nu is het oogenblik gekomen om het bloed te zuiveren en te verkloeken wilt ge voor den nadereaden WINTER voor vele ziekten gespaard blijven neemt daarom de aloud bekende PILLED van H. VAN AKEN, apotheker-specialist te Selzaete, zij maken zich meester van het slijm en alle schadelijke vochten en zijn een zeker behoedmiddel tegen Prijs 0.50 gl. de Doos. Hoofd-depot voor Holland bij C. A. SCHULTE Co. te Middelburg. Verder bij J. J. KENSE, Ter NeuzenH. SMIES-Meulbsoek en BRAKMAN, Axel; VERUAAK en VAN LEEMPUT, Sas van Gent; BEGHEIJN, SluiskilDIER1CKX VAN OYE, Westdorpe Wed. S. DEU R W A ARDER Zaamslagscbe V eer Zaamslag. Billetten in te leveren voor of op 10 Nov. a. s. Inlichtingen te bekomen bij ondergeteekende. JAN DE PUTTER Jz. Axel, Steenbosch. Notaris Beuningh te Groede, zal ten verzoeke van de Familie DE BATS, op Donderdag 9 November 9916, bij INZET, en Donderdag 23 November 1916, bij TOEWIJZING, telkens des nam. te 1 urein bet koffiehuis ,/De Korenbeurs", bewoond door J. Orince te B i e r v 1 i e t, publiek verkoopen Yerschillende perceelen in de gemeente BiervTiet, geza- menlijk groot 17.73.85 H.A. of 39 gem. 241 r.. waarvan 13.67.90 H.A. of 30 gem. 208 r., in den Eiisabethpolder in 6 koopen, en 4.05.95 H.A. of 9 gem. 38 r., in den Koninginnenpolder, in 2 koopen. Recht van samenvoeging blijft aan ver- joopers. Voormeide goederen zijn in buur tot 1 October 1917 bij verschiilende personen, tegen \f 1691.08 's jaars. Grondbelasting voor het geheel pi. m. 89.78. PolderlastenEiisabethpolder 9,50, Koninginnenpolder 6,per H.A. Inlichtingen en biljetten met kaart te Dekomen ten kantore van genoemden Notaris. s.s. ELISABETH vertrok 28 Oct. van Buenos Ayr naar Rotterdam. 6 s HELENA van New York naar Rotterdam, ligt sedort 31 Oct. in de Duins voor onderzoek. ss MAGDALENA van Rotterdam naar Buenos-Ayres passeerde 19 Oct. Beachy Head s.s. CORNELIS van Rotterdam naar Montevideo voor orders, passeerde 13 Oct. Las Pal mas. Si ;:vvi.5 et

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1916 | | pagina 3