IP- n ii1 1 Laafste Berichtan. GEMEMGDE BEBICHTEN, GEMEENTERAAD YAN TER NEUZEN. j noo. J too,-. HULST. Bij kon. besluit van 20 Oct. werd aan de R.-K. Zeeuwsch-Ylaamsche Vereeniging tot Bestryding der Tuberculose //Het Wit Gele Kruia" te Hulst, ter tegemoetkoming in de kosten der bestrijding der tuberculose een subsidie verleend van 605. C LIN G E. Yoor bet notarieel staatsexamen (8e ge- deelte) is o. m. geslaagd de heer P. J. Buijsrogge alhier. AARDENBURG. Tot hoofd der openbare school alhier is benoemd de heer M. A. de Man, te Onstwedde. Een brandweerramp. Over de brandweerramp te Utrecht wordt .nog het volgende gemeld Yrijdagmorgen omstreeks half twaalf werden achter het Wilhelminapark op de Waldeck-Pyrmontkade oefeningen gehouden van wege de Utrechtscbe brandweer, ter gelegenheid van de vergadering van de Nederl. Brandweervereeniging. Op het terrein bevonden zich eenige brandweer- autoriteiten en vele belangstellenden. Toen de oefeningen ongeveer een kwartier aan den gang waren, brak plotseling het kop- stuk van den 24 Meter hooge bibericher- ladder, terwijl zich twee personen op den ladder bevonden. Twee van de spuitgasten hielden de slangen in handen. De spuitgast Jansen, uit Utrecht, die zich het hoogst bevond, viel njet het hoofd naar beneden ter aarde en was onmiddellijk dood. De tweede spuitgast, Van Sloten, werd aan zijn linker- arm gewond, terwijl de brandmeester Simonis inwendig gekneusd werd en vermoedelyk een been brak. Er heerschte groote verslagenheid en de oefeningen werden onmiddellijk afgelast. Bet lijk van Jansen werd naar het politie- bureau overgebracht en de beide gewonden naar het ziekenhuis vervoerd. Naar de N., R. Ort. verneemt, is de toestand van den heer J. P. J. Simonis zeer ernstig. Behalve een arm- en een beenbreuk zijn ook twee ribben gebroken. Yan het ongeval is proces-verbaal opge- maakt, terwyl de ladder in beslag is ge- nomen. Stroopers. Zaterdagavond betrapten de jachtopzieners Lammert en Nui Bos, vader en zoon, in Horst onder Ermelo den strooper W. B., jagende met den lichtbak. Toen deze zich achter- volgd zag, keerde hij zich om en sc'noot hij zijn geweer af op Nui Bos, die het voile schot in het bovenbeen kreeg. Bos werd naar het Piusgesticht te Harderwijk overge bracht, en de strooper na verhoor naar Zwolle getransporteerd. Boor den Irein overriden. Maandagnamiddag beproefde de22-jarige J. Heida, remmer der staatsspoorwegen te Groningen, nad&t hij by de brug voor het station Buitenpost van een in beweging zijnaen goederentrein gesprongen was, weer op den trein te komen. Die poging mis- lukte Heida geraakte onder den trein, die onmiddellijk tot staan werd gebracht. H. bleek echter reeds overleden te zyn. Zijn lijk is naar Groningen vervoerd. Broer en zusler verdronken. Van een in de Waal bij Deest liggenden baggermolen zijn een 21-jarig meisje en een 19-jarige jongen, broer en zuster, uit Ewijk, bij het uit3iappen van den molen verdronken. Twiee meisjes vermis!. De comnaissaris van politie te Utrecht verzoekt opsporing van de 16jarige Geer- truida Elias, fabrieksarbeidster te Utrecht, lang pl.ny 1,75 M., rond aangezicht, hoog voorhoofd, blauwe oogen, breede neus, zwart haar, gezonde kleur, gekleed met zwart'en mantel, groenkleurigen rok, zwart fluweelen hoed, lage zwarte schoenen en bruin bont, zoomede van de 14jarige Mathilda van den Brink, aldaar, lang 1,65 M., rond en eenigs- zins vol aangezicht, bruine oogen, gezonde kleur, gekleed met blauwen mantel, donker geruiten rok, met dito blouse, zwart fluweelen hoed metbiauw lint, zwarte kousen en lage zwarte schoenen. Zij hebben 20 Oct. 11. des morgens de ouderlijke woning verlaten om zich naar de fabriek te begeven waar zij werkzaam waren, doch zijn daar niet aangekomen en er is sedert niets van haar vernomen. Ver- moedelijk houden zij zich in elkaars ge- zelschap op. Smokkelaarstruc. Op een der jongste, donkere October- avonden trekken een paar mannen met een koppigen stier in de richting onzer oost- grens. 't Beest toont af en toe zyn nuk- kige kuren door pal te blijven staan of achterwaarts te loopen. 't Geeft zijn ge- leider heel Wat te doen. Eensklaps klinkt door de duisternis een donderend „halt". Kommiessoldaten komen uit het struikge- was te voorschijn om hun /,prooi" te be- machtigen. Maar op 't zelfde oogenblik wordt het woedende beest aan zyn lot over- gelaten zijn geleiders ^iezen 't hazenpad. Onze kranige grenswachters bedenken zich geen oogenblik en nemen het dier //in beslag". Maar de stier toont al weinig respect voor de militaire wacht;, hulp van andere wacht- posten moet worden ingeroepen. En terwijl men met man en macht het woedende beest in bedwang weet te houden, gaat er elders zoo verhaait men een kleine veertig koeien //heel gewillig" de grens over. Vergadering van Donderdag 26 October 1916, des voormiddags 10 uur. Voor2,1 Iter de heer J. Huizinga, burge- meester. Aanwezig ne leden: A. Visser, D. J. Dees, J. J. de Jager, M. Eijke, E. H. T. van Bors- sum Waalkes, D. Sclieele en R. E. G. Nolson. Afwezig 'de lieeren R. Scheele, A. C. Lensen, J. de Bruijne, H. B. van Nes en L. T. van Hasselt. Een vacature. (Ver vo lg.) 3. Yaslstellen van de begrooting voor 1917. Art. 3. Onderhoud wegen en voetpadien. f 735,-. De Voorzitter deelt mede, idat op dozen post f 300 is geraamd voor het aankoopen van quenaistslag voor onderhoud 'der wegen te Sluiskil en tangs de bermeri van de kei- wegen. Aangezien echter wegens den oor- logstoestanid quenastslag moeUijkl of niet ta krijgen is is oeslo ten om grind aan te koo- pen.en kan het bedrag in verband daarmedfC met j' 150 worden verminderd. Afdeeling III. Aanleg of vernieuwing. Art. 2. Kosten van het makfen van een plan van aanleg eener waterleiding. ./500. De ivoorzitter merkt op, idat het den heeren bekend kan zijn, dat van rijkswege een ont- werp is aangekondigd voor waterleidingem ter voorziening in de behoeften van hat! platte land. In verband daar mede wordt het beter jgeaclit af te wachten wellc resultaat dat hebben zal. Deze post wordt dus terug- genomen, doch voorgesteld er 50 op te plaatsen voor hel instellen van een onder- zoek naar ae mogelijkheid de gemeente te voorzien van kookgas. De heer Waalkes oppert de mogelijkheid, dat de gemeente Axel dit misschien wet zou kunnen leveren. Mel algemeene stemmen wordt goedgevon- den een post van 50 op de begrooting uit te trekken voor liet instellen van een onder- zoek betreffende gasvoorziening. Hooiidsiuk VI. Inrichtingen van handel en nijvei'heid. Nihil. Hoofdstuk VII. Onderwijs, kunst en we- tenchap. Afdeeling I. Hooger onderwijs. Nihil. Afdeeling II. Middelbaar onderwijs. f 19471,331/2. Art. 1. Jaarwedden en pensioensbijdragen. 16.150. Deze post moet, wegens het bejiaien van den dociioralen ga-aad door den heer W. S. Unger met f 50 worden verhoogd. Art. 5. Leermiddelen en "scfioo 1 behoeften Dc voorzitter deelt mode, dat een schrijven is ingekomen van den directeur der H. B. S. waarin deze verzoekt, den post f 500 hooger te rameu, voor aanvullirig van den inven,- taris natuurkundige instrumenteu van de H; B. S„ De heer Dees vraagt, of die uitbreiding der instruinenten beoogt een splitsing der instrumenten voor de H. B. en de M. U. L. O. school, 'dan wet of deze voor gemeen- schappelijk gebruik zijn. De voorzitter geeft te kennem, dat de direc teur vraagt verhooging van de uitgetrokken som, voor uitbreiding van den inventaris; dat za! bedoeld zijn in het algemeen, voor de hoogere hurgersciiool en, als het zoo uit- komt, ook voor gemeenschappelijk gebruik. Spreker stelt voor, het bedrag te verhoo- gen tot 1000. De beer Dees zou hierover, in verband met de omstandigheaen betreffende de na tuurkundige instrumenten aan de school hierover nog eerst wet eens nader wenschen te worden ingelicht, en voorloopig de eerst uilgetj'okken post behouden. De voorzitter trekl nu zijn voorstel in. Afdeeling III. Lager onderwijs 37791,25. Art. 1. Jaarwedden der onderwijzers, pen sioensbijdragen. 28.950C Bij dit artikel komt in behandeling het adres van de afdeeling Ter Neuzen en Om- slreken van den Bond van Ned. Onderwijzers, waarin wordt verzocht verhooging der jaar wedden van de onderwijzeressien in de liand- werken, mej. Van der Heijden, in de kom, en mej. Nijissert te Sluiskil, tot reap, f 600 en J 400. De jaarwedden bedragen thans f 350 en 150. De voorzitter deelt mede, dat zoowel in de eenste als in de tweede afdeeling werd goedgevonden de jaarwedJdie van mej. Van der Heijden met 50 te verhoogen. Zij ont- ving over het loopende jaar een toesla,g van 50, terwijl mej. Nijssen, omdat zij niet voor een loeslag in aanmerking kon komen, aLs zij ode geen hoofd van een gezin, f 50 verhooging van jaarwedde kreeg, die ziji blijft houden. In verband daarmedie wenscht men nu ook het salaris van mej. Van der Heijden 50 hooger te slellen. Met algemeene stemmen wordt aldus be- sloten en het hetrekkelijk adres hiermede af- gehandeld beschouwd, zoodat afwijzead wordt beschikt op het verzoek tot verhoo ging der jaarwedde van mej. Nijssen. Afdeeling IV. Andere inrichtingen van on- derwijis. 400,—. Art. 1. Toelage aan de vereeniging „dc Vereenigde Handwerksliedenvoor het geven van onderwijs in het bouwkundig-, lijn- en handteekenen, materialenkennis enz. 200,-. Art 2. Idem aan de christelijke werklie- den\-ereeniging wegens idem, f 100,—. Afdeeling V. Kunsten en wetenschappen. Art. 1. Toelage aan het muziekgezelschap „De vereenigde werklieden 100, Hoofdstuk VIII. Armwezen. Afdeeling I. Geneeskundige armvea-zorging. J 3295,-. Art. 2 Jaarwedden van de geneeshoeren. 1200,-. De voorzitter merkt op, dat is uitgetrok ken 600 als jaarwedde voor den "heer Sprui- tenburg en 600 voor een tweeden genees- heer, ter vervulling van de vacature wat ingevolge een raadsbesluit eerst zal geschie- den ina het beeindigen van den oorlog. De heer Noison vraagt, hoe nu liet salaris van den heer Spruitenburg geregeld wordt, nu hij all een den dienst moet doen. De voorzitter deelt mede, dat, toen bij het vertrek varT den heer Buijze de raad besloot voorloopig niet in de vacature te voorzien, burgemeester en wethouders den geheelen dienst hebben opigedragen aan den heer Spruitenburg. Zij hadden toen een confe- rentie met den beer Spruitenburg, waariij zij hem te kennen gaven, dat liij, op grond van de hestaande instructie, geen reclit had op een hoogere Vergoeding, aangezien daarhij is omschreven, dat, bij ziekte of ontstentenis van een tweeden geneesheer |die overhlijvende verpliclit is den geheelen dienst waar te nemen. De heer Noison acht dat niet zooals het behoort; dit is geen gewone ontstentenis van een tweeden geiieeshaer; hier blijft de vaca ture vooriduren tengevolge van een besluit van den gemeenteraad. Het gaat dan niet aan, om onder zulke omstandigheden tegen den overhlijvenden geneesheer te zeggen: i+u moet je al liet werk doen voor hetzelfde salaris waar je vroeger de helft vooir deed. Dan zou men de vacature wel altijd kunnen laten voorthestaan. Hij acht dat een pnbil- lijke behandeling van den heer Spruiten burg en stelt voor, aan dezeu, zoolang hij den geheelen dienst moet waarnemen ae helft uit te keeren der jaarwedde die cue andere geneesheer genoot. De voorzitterDus J 300 boven zijn eigen jaarwedde? De heer Noison antwoordt bevestigend. De heer D. Scheele kan zicli met dit voor stel niet vereenigen. De vacature is open ge- laien om later eene andere regeliug te kun nen treffen en als men nu de jaarwedde van den heer Spruitenburg gaat verlioogen, komt men geheel buiten lietgeen men bij het nemen van het vro'eger besluit voor oogen hield. De -heer Noison hetoogt, dat liet hier een kmistmalige vacature betreft, en nu gaat het in ait .geval niet op, te profiteeren van eene voorwaarde in de instructie. De heer Dees herinnert, dat vroeger juist door den lifier Dr. Van Nes, het toekennen van het onde salaris werd bestreden, omdat hij dat reel te hoog -aclilte en dat de gelieele dienst best voor het enkelvoudige salaris kon igeschieden. De heer Noison betoogt, dat toen aange- nomen is, op voorstel van den heer Van Nes, om hier voorloopig maar een gemeentegenees- lieer te behouden, en daniater, als de oorlog voorbij is, te traditen in Sluiskil een dokter gevestigd te krijgen, omdat thans een op- ro'eping toch geen resultaat zou hebben, Niemanid heeft toen gedacht, dat dit zoo lang zou moeten duren en nu is liet toch niet billijk om de eene geneesheer al dion tijd maar zonder daarvoor bijzond'ere ver- goeding te geven het dubbele werk te laten doen. De heer Dees wijst er op, dat men liier gemakkelijk de plaats van den tweeden ge neesheer had kunnen aanvulieu, de persoon was er. Men heeft dien niet wilien benoemen, omdat men Sluiskil zoo niogelijk wit hel- pen; liij verwacht daarvan weinig resultaat, maar dat is nu tot dannum toe. Als men nu evenwel een deel van de jaarwedde die bestemd is voor een tweeden geneesheer aan den heer Spruitenburg gaat toekennen, acht hij dat niet billijk legenover den anderen dokter die zich hier vestigde, een jo'nge man, die loch ook de wereld dioor wil. Dan had men ,dezen ook jn de (gelegenheid moeten slellen om te solliciteeren. Hij zou zich nil maar het liefst wilien hondpn aan liet een- maal genomen besluit. De heer Visser acht het, mi de vacature zoolang open staat; ook niet billijk, dat het dtibbele werk mpet gedaan worden zon der vergoeding, en is er ook voor, wat te geven. De heer D. Scheele herinnert, dat men na den ooriog wil beproeven een geneesheer voor Sluiskil te krijgen; deze zal dan belast worden met een deel van de werkzaamheden in de gemeente. Dan zou er misschien toch wel mogelijkheid zijn om,' 2 geneesheeren in de kom te hebben, als de heer Spruiten burg er voor te vinden was de jaarwedde met een collega te deelen. De heer Noison: Dus, u zoudt de jaar wedde met de helft wilien verminderen? De lieer D. Scheele: Niet zonder overleg met (en )na hewilliging van den heer Spruiten burg. De voorzitter geeft te kennen, dat de raad door zijn besluit zich oenigszms in eene impasse bracht, er werd geen tweeden ge neesheer aangeslietdi doc.h er rnoest in den geheelen dienst voorzien worden. Er res'tle dus niet anders, dan (fen geheelen Oienst opdragen aan den eenigen gemeentegenaes^ beer. Nu leidden wijc zegt spreker uit tie verordemng af, dat wij dit djen heer Spruiten burg konden opdragen, zoncter vdjat deze daar voor vergoeding kon vorderen. Nog te meer vonden wij aanleidinlg ons daaraan te hou den, omdat in de raadfszitiing die lieer Dr. Van Nes, d^e toch zeker wel als een des- kundige op dit gebied mag be«cliouwd wor- den; had te kennen gegeven dat de jaar wedde veel te hoog was. en al het werk best door leen geneesheer kon worden verricht, terwijl dan liet salaris van 600 nog goed betaald was. Maar fir is toen ook toit den lieer Spruitenburg igezegd, als u het (met onze onze (Opvatting niet eens is, kunt u een be- roep doen op den gemeenteraad. Spreker is van oondeel, dat liet, in af- wachting van een later te nemen besluit, nu beter is de zaak ,te laten loopen zoaals) liet thans aaat, al mciil liij er op wijzen, dat oie toestand geschapen is buiten den wit van burgemeester en wethouders. De heer De Jager vraagt, of burgemeester en wethouders geen statistiek kunnen over- leggen van het werk dat de gemeenlegenees- heer te verrichlen heeft. Naar liij zich herinnert, werd door den heer Dr. Van Nes beweerd, diajl 1 bet best af kon. De voorzitter kan thans over die gegevens niet beschikken, maar /wil 'wel een onderzoak doen. De heer Waalkes acht het vaststaand, dat, tengevolge een genomen raadsbesluit, de heer Spruitenburg nicer werk moet doen en acht extra vergoeding daarvoor billijk, A Is n u wordt in stemming gebracht het voorstel van den liefer Noison, om, indien de vacature van tweeden geneesheer in deze gemeente in 1917 blijft voorthestaan, aan den lieer Spruitenburg, gemeentegeneesheer, uit te keeren de helft der jaarwedde van den tweeden gemeentegeneesheer, in ver band met hel door hem waarnemen van dan geheelen dienst. Dit .voorstel wordt :aangeno.inen met 4 tegen 3 stemmen. Voor stemmen "de heeren Visser, Eijke, Waalkes en Noison; tegen stemmen de heeren DeCs, De Jager en D. Scheele. De lieer Dees betreurt dit besluit; nu zitten |We .dan met een dokter van ;f 900, terwijl voor den anderen geneesheer, die zich vestigde, op die wijze den weg wordt afgesneden, gemeentegeneesheer te worden. Het gaat hier altijd zoo, als men niet op- past, voorziet hij dat we over eenigen tijd 2 dokters,, ieder op eene jaarwedde van 900 zullen hebben. De lieer De Jager ziet dat gevaar er ook in. De heer Noison wearspreekt deze be- weringen. De heer Waalkes bescliouwt het nu ge nomen besluit uit geen ander oogpunt, dan dat liet istrekt om te betalen voor bewezen meerdere idiensten. Art. 5. Subsidie aan de Vereeniging tot ziekenverzorging. 680. De voorzitter- herinnert aan het adres, in gekomen van wege de vereeniging tot zieken verzorging, waar bij wordt gevraagd de sub sidie te verhoogen tot 1000. Voorts wijst liij er op, dat een vorigfe ver gadering er de aandachl op gevesligd werd, dat nog niet was voldaan aan de voor waarde, tot het overleggen der wuisl- en verliesrekening. Dit is tot nu toe nog niet geschied. De lieer Waalkes wil hieromtrent eenige inlichtingen geven. Het is den raad wel niet onbekend, idat de vereeniging in het begin van liet jaar in moeilijkheden is; geraakt, door het vertrek van deii heer Heijhlom, die geclurende 15 jaren administrateur van het ziekenhuis is geweest. Om aan de gerezen bezware.il tegemoet te komen, besloot' het bestuur, ten einde ook zelfs eens juist op| de hoogte te konieii ho.e liet er eigenlijk mede staat, de geheele administratie door een accountant, den heer Kjoisten, te laten onderzoeken. Ifet rapport van dezen lieer is tot nu toe achterwege gebleven, het is dan o.ok een werk, dat zoo maar niet op een dag of wjat is te verrichten. Binmeu- kort tvordt het verslag echter tegemoet ge- zien. Voor zichzelf heeft het heslnur al eenige cijfers. O. m. kan hij mededeelen, dat dje rekening over het afgeloopen jaar si uit met een nadeelig slot van 1266,14. Dat kan ook moeilijk anders: de'prijzcn der levensmididelen zijn zooveel duurder ge worden, terwijl de tarieven gelijk zijn ge bleven. Als men aan pa hen ten voeding, lig- ging en verplcging venschaft voor 1 per da'g, voor welk bedrag velen zijn opgenomen, dan kan men wel n ago an, .dat de vereeniging daarop veel moet tekort komen, daard;o.or word L de rekening zeer gedrukl. Dank zij de ruime subsidie die de ver eeniging van de departementen van binnen,- landsche zaxen en van oorlog ontvangt, meent spreker m-fet grond te mogen verwach- ten, .dat het. ziekenhuis bij goed beheer deze financieele moeiiijkheden bast zal te boven komen, als de gemeente haar nog eene tege moetkoming wilde verleenen voor de barak, waarvau de bouwkosten om ,en bij 1200 tegengevalien .zijn, ook al een gevolg van stijging van materialenprijzen. Het is in deze zeer gemakkelijk, om krit-iek uit te o-fenen, maar niet zoo gemakkelijk is de zaak zelve uit te voeren, waarom het bestuur der vereeniging de liulp van een deskundige heeft ingeroepen. De heer D. Scheele geeft in overweging den post, in afwachting van de nadere ge gevens, te laten staan zooals die slaat. Met algemeene stemmen wordt aldus be- slolen. Naar aanleiding eener vraag van den lieer Waalkes merkt de voorzitter op, dat bij suppletoire begrooting altijd nog verhooging van isubsidie kan worden toegestaan. De lieer Waalkes vraagt, of de subsidie over 1916 al is uitbetaald. De voorzitter antwoordt ontkennendbur gemeester en wethouders hebben wel alle verlrouwen dat de zaak in orde zal komen en de winst- en verliesrekening zal worden overgelegd, doch die overlegging is. als voor waarde gesteld en waar daarop hier de aan- dacht gevestigd -is, hebben burgemeester en wethouders alle recht, eerst die overlegging te eischen. Het spijt hem ondertusschen wel voor dc vereeniging, dat door de om- standigneden die toezending vertraagd is moeten worden. De heer D. Scheele merkt op, dat nu voor dekking van het tekort weer maar verhoo ging van subsidie is gevraagd. Lag hef niet yieer voor de hand om .de tarieven, die in verband met de tijdsomstandigheden veel te laag geworden zijn te verhoogen. De heer Waalkes antwoordt, dat dit zoo eenvou.dig niet is; het Ziekenhuis is in ver band met subisidieerende lichamen aan een zeker tarief gebonden; en dan zal ieder er- kennen, dat een tarief van J 1 zeer laag is. De tarieven zijn hier, in evenredighekl van andere inrichtingen, laag. Afdeeling II. Annverzorging. f 8240, Art. 1. Subsidie aan het hurgerlijk Arm- bestuur. f 7100. De heer D. Scheele vraagt, waar toch dat groote vers chit in zitten kan, waar voor het loopende jaar eene subsidie vansleclits 4850 is toegestaan en voor 1915 5550 werd verleend. De voorzitter deelt mede, dat dit groote verscliil is onistaan, dat de begrooting voor 1915 kon worden .geopend met een groot voordeelig .saldo van het jaar 1914, doc-h dat daarentegen 1915 stool met een kwaad islot, dat ook op deze begrooting moet wooden gevonden. Art. 3. Subsidie aan het plaaiselijk steun- comi to. Op deze post is nog geen bedrag geraamd. De Voorzitter deelt mede, dat het gewenscht is voorgekomen op dezen post een bedrag uit te trekken van f 1000. In vernand met de hijdragen die van liet Kon. Nat. Steun- comite wordt ontvangen, wordt dat bedrag voldoende geachl. Met algemeene stemmen wordt deze post goedgekeurd. HoofdstuK IX. Landbouw, handel en nij- verbeiid. 565,551/2. Hoofdstuk X. Beheer en onderhoucl van bezittingen. f 131,28V2. Hoofdstuk XI. Gemeenteschulden. Afdeeling J. lien leu. j 6692,25. De lieer Waalkes vraagt, hoe het nu staat met de leening voor kasgeld. Hoevdel is daarvan reeds opgenomen? De.voorzitter antwoordt, dat liet nog niet no-odig geweest is geld op te nemen; de ge meente lieeft integendeel geld kunnen uit- zetten. De heer De Jager: Het is een goudmijn! Afdeeling II. Annuiteiten. 2825, (32e termijn van de in 35 jaar af te lossen leening); Afdeeling III. Aflossingen. J 5620,—. De voorzitter deelt mede, dat als art. 14 moet opgenomen worden f 1000 als aflos- sing (der leening van 15.000 opgenomen in 1915. Burgemeester en wethouders waren eerst in de meerting dat de aflossing pas in 1918 mo est begi linen, doich nader bleek dat een termijn moet worden afgelost in Decem ber 1917. Daarentegen kan vervallen de post van 500 opgenomen onder art. 11 en de af lossing van 200 onder artikel 13, daar. de aflossing van de daar bedoelde niet tijclig ingediende obligaties dat jaar reedls heeft plaats geliad. Hoofdstuk XIII. Pensioeneu. 3700,—. Art. 1. Bijdragen voor pensioen ingevolge de Pensioenwet en de Weduwenwet voor de gemeenteamhtenaren 1913. 3700. De voorzitter deelt mede, dat deze post ingevolge dfe nieiiwe jaarweddenregeling met f 100 moet worden verhoogd. (Wordt vervolgd.) Verkooping van een woonlmisje. Heden werd alhier in het //Hotel Centraal" door den notaris Dregmans, ten verzoeke van de wed. G. Wigtenbroek, in het open- baar verkocht, een huis en erf te Ter Neuzen, aan de Dekkerstraat, groot 75 centiaren. Hiervan werd kooper de heer I. Meijer te Ter. Neuzen, voor 600. Een ziherea jnbile. De dekknecht bij den Prov. Stoomboot- dierist op de Wester-Scheide, M. C. van Dyke, herdacht heden den dag, waarop hij voor 25 jaar bij den stoombootdienst in dienst kwam. Van wege het personeel werd hem een souvenir aangeboden. Aanbesteding. Aan het gebouw van het provinciaal bestuur te Middelburg werd heden aanbesteed het onderhoud van de havenwerken te Breskens gedurende 1917. Raming 6000. Inschryvers waren de heeren: A. Duburck te Breskens voor 7117 Th. Cambier te Breskens voor 6633 A. Lagasse te Cad- zand voor 6497 en J. M. H. van de Sande te Breskens voor f 6253. Koffie. Dank zij de bemoeiingen der N. O. T. zijn 24.732 zakken koffie van diverse her- koinst vrijgegeven, waaronder 526 zakken die oorspronkelijk voor het prijzenhof te Louden zouden worden gebracht. Verboden uUvoer. H^t Gerechtshof te 's Gravenhage heeft de straf van 4 maanden, door de Middel- burgsche rechtbank opgeiegd aan. schipper C. J. W., zonder vaste woenplaats, wegens poging lot verboden uiivoer, veranderd in f 100 boete of 20 dagen gevangenisstraf. Seheveninger logger geslrand. De maatschappij Het Noorden te 's Gravenhage ontving heden bericht, dat de aan deze Maatschappij toebehoorende logger SCH. 463 op de Vliegors (Vlieland) is gestrand. De bemanning is gered. Het" schip en de lading (17 last bariDg) zullen vermoedeiijk kunnen worden geborgen. TWEEDE KAMER. Grondwetsherziening. De heer Tydeman betoogde, dat steeds in de scboolwetgeving heeft voorgestaan dat de openbare school moest voorop staan. Als zonder uitbreiding van het subsidie- stelsel de byzondere school in omvang, invloed en gehalte is toegenomen, wil bij daarvoor het oog niet sluiten, en is daarom te vinden voor de financieele gelykstelling, echter met behoud van het beginsel, dat financieele gelykstelling nog niet is gelijk- steliing. Spreker ontkent, dat er sprake mag zyn van onrecht jegens de bijzondere school. Hy is echter bereid mede te werken tot de fiancieele gelykstelling, omdat hy wil tege- moetkotnen aan de vrijheid van medebur- gers, voor zoover dat kan geschieden, zonder schade toe te brengen aan de geheele voiksontwikkeling. En nu is spreker niet zonder zorg voor de openbare scholen, die hy overal wenscht te behouden, in het be- lang der voiksontwikkeling. Co-n in ess ie dislribulie ijzer en staal. De by Kon. besluit van 23 Oct. inge- stelde commissie voor de distributie van yzer en staal werd heden door den Minister van Landbouw, Handel en Nijverheid aan zijn departement geinstalleerd. Hij vestigde er in zyne openingsrede den nadruk op, dat de regeering zich thans genbodzaakt heeft gezien, ook op het gebied van de metaalindustrie in te grijpen, ten gevolge van de beperking van den invoer van ijzer uit Duitschland, eene beperking, die voor onze industrie eene ernstige be- teekenis heeft, daar wij ook in vredestijd voor het betrekken van deze artikelen voor een groot deel op Duitschland zijn aan- gewezen, en het vervoer van ijzer over zee groote moeilijkheden ondervindt. De handcMIiiikbool „DeutseliIand". NEW LONDON (Connecticut). De Duit- sche handelsduikboot //Deutschland" is hier aangekomen. (Yan particuliere zijdevernamen wy tevens dit bericht, met de waarschuwing, dat het onder reserve moet worden beschouwd, als ziinde niet-cfficieel.) YOOR BELANGHEBBENDEN. 5 Eerste KwartierDonderdag 2 No vember namiddag 6,10 uur. 2 November Zon op 6,59 onder 4,29 uur 3 7,1 4,27 4 n v 7,3 4,25 a De lantaarn voor wielrijders moet een half uur, die voor voerlieden een uur na zonsondergang branden.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1916 | | pagina 2