ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 6450. Donderdag 2 November 1916. 56e Jaargang. LANDSTORM. De Oorlog. ADVERTENTlfiN ABONNEMENT I Bit Blad verschijnt Maandag^, Woensdag- en Yrijdagayond, uitgezonderd op Feestdagen, bij de Firma P. J. VAN DE SANDE te Ter Kenzen. Inschrijving in de registers voor den Landstorm. Per 3 maanden binnen de stad 1.Franco per post voor Nederland 1.10. Sij vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Ind.ie en Amerika /1.65, overig Buitenland 2. Men abonneert zich bi] de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoosi Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0.10. Bij direct© opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Orootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 Ulir op den dag der uitgave. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN, brengt bij deze ter kennis van de in onderstaanden staat genoemde personen, licit zij ingevolge de Lanclstormwet in deze gemeente voor den dienst bij den landstorm zijn ingeschreven op den datum, in het register, voor de jaar klasse en onder het volgnummer, achter ieders naam aangegeven. S3 a De personen, in bovenstaanden staat vermeld, kunnen ter secretarie dezer gemeente bekomen eene persoonlijke kennisgevingtvaarin hunne verplichtingen ten aanzien van den landstorm zijn vermeld. Ter Neuzen, 1 November 1916. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. DE ALGEMEENE TOESTAND. Zooals wij reeds bij het begin van den strijd in Zevenbergen opmerkten, schrijft de N. R. Crt., onderscheiden de gevechten omtrent de Roemeensche grenzen zich door groote levendigheid en afwisseling. Hindenburg heeft in zijn jongste pers- gesprek daar nog eens de aandacht op gevestigd. De berichten van heden zijn weer met zonder een element van verrassing. Gisteren wist men, dat de troepen van Von Mackensen, althanszijn vooruitgeschoven cavalerie, op een linie, die op een 30 tot 40 kilometer van de Noordgrens van de Do- broedzja ligt, geen vjjanden meer had ontmoet. De Russen en Roemeniers (ook enkele Servische afdeelingen bevinden zich bij hen, naar men weet) waren dus reeds ten Noorden vaD deze linie teruggetrokken en buiten contact met hun vervolgers. Gistermiddag meldde nu het Duitsche hoofdkwartier, dat in de Noordelijke Dobroedzja de .vervol- gende afdeelingen in voeling stonden met Russische infanterie en cavaleiie." Deze~ mededeeling maakte het waarschijn lijk, dat de vervolgden stand hielden en zich tot nieuwen tegenstand voorbereidden. Aan- gezien, na de nederlaag ten Zdiden van Constanza en Cernawoda, de daar verslagen Russisch- Roemeensche strijdkrachten geheel van verderen tegenstand hebben afgezien en zelfs geen ernstige poging hebben gedaan de twee zooeven genoemde belangrijke plaat- sen te verdedigen, maar zich er uitsluitend op hebben toegelegd, met zoo weinig ver- liezen als mogelijk te ontkomen, mag men aaunemen, dat het besluit, om in de Noorde lijke Dobroedzja vooralsnog stand te houden (ja, een Reutertelegram uit Od,essa spreekt zelfs van tot het oftensief overgaan) ver- band houdt met de aankomst van verster- kingen uit Rusiand. die dan bij de groote Donauhavens over de rivier zijn gezet. Deze versterkingen, wier aankomst van zooveel zijden was voorspeld, komen dan voor veel belaDgrijke dingen te laat in de eerste plaats te laat om het verlies van de linie Constanza—Cernawoda te voorkomen, aangezien die linie zich in handen van den vijand bevindt, waarmee, zegt de Duitsche Keizer, de over winning van Von Mackensen is bekroond". De herovering van deze linie zal onge- ijk veel moeilijker zijn en veel meer krachten vergen, "dan een geslaagde verdediging zou hebben gedaan. Maar al komen die Russische verster kingen in dat opzicht ook nadat het kalt verdronken is, "voor andere dingen komen zjj nog op tijd. Von Mackensen heeft in het Noorden de grens van de Dobroedzja nog niet bereikt, en als maar de Russen erin slagen dwars door de Dobroedzja een linie bezet te houden, van waaruit zij voort- durend Constanza en Cernawoda bedreigen, dan is er voor de zaak van de Roemeniers reeds veel gewonnen. Er dan een nieuwe flankbedreiging aan den rechterobver van den Donau gevormd, die alle bewegingen^ welke de centralen van dien oever uit tegen Roetnenie mochten ondernemen, ten zeerste zal belemmeren. Er is dus in het Noorden van de Dobroedzja een nieuwe strijd te wachten. Zooals wij gisteren zeiden, stellen de Roemeniers zich aan de Zevenbergsehe grenzen krachtig te weer. Het succes van hun tegenstand mag tot zekere grens voor hen niet bevredigend heeten, in zoover de centralen over de passen, die in Zuidelijke richting leiden, heen zijn en vefdere vorderingen niet konden worden verhinderd. Welaanzienlijk vertraagd echter, want de vorderingen der Duitsch-Oosten- rijksche troepen in het grensgebied gaan uiterst langzaam, in tegenstelling met het- geen zij in Zevenbergen deden. Daar staat tegenover, dat de Roemeniers erin zijn ge- slaagd ten Zuidwesten van den Szurduk-pas een Beiersche kolonne gevoelig klop te geven en daarbij buit aan kanonnen te bemachtigen. Op het Westeljjk gevechtsterrein hebben de Duitschers de Maisonette heroverd. Zij vormde de verst vooruitgeschoven stelling van de Franschen ten Zuiden van de Somme en lag onmiddellijk ten Zuidwesten van Peronne. Overigens geen veranderingen van be- teekenis. In Duitschland is een departement van munitie gekomen. Ludendorff, de chef van den generalen staf, zinspeelde daar misschien al op, toen hij zeidealle krachten moeten voor de vervaardiging van munitie in het werk worden gesteld, onze vijanden doen dat, wij moeten het ook doen. Het hoofd van het departement, dat in de eerste plaats schijnt te moeten zorgen, dat de makers van de munitie eten krijgen (de distributie liet, geljjk bekend, vooral in de centra van industrie veel te wenschen over) heeft van zulke zaken verstand en bij de distributie zal het hem helpen, dat hij deskundig is op het stuk van vervoer. HET ZEEGEVECHT IN HET KANAAL. De Times bevat op een in het oog loo- pende plaats een brief van den gepensio- neerden admiraal Henderson, waarin hij zegtDe mededeelingen van de Admirali teit aan de pers lijken al eenigen tijd op- rechtheid te missen en het groote publiek begint dat in te zien. Wat moet de //man van de straat" of een onzjjdige denken, als zij de Engelsche en de Duitsche mede deelingen nopens het torpedojagersgevecht van Donderdagnacht vergelijken Beide lezingen verschillen zoo zeer dat men alleen de gevolgtrekking kan maken, dat ze geen van-beide te vertrouwen zijn en dat er aan weerskanten iets achtergehouden wordt. De marine-medewerker van de Times schrijftZoolang geen andere bjjzonder- heden over het gevecht tusschen torpedo- jagers van Donderdagnacht beschikbaar zijn, zal er eenige onzekerheid blijven bestaan aangaande de omstandigheden, onder welke de Duitschers zooveel konden uitrichten als zij deden. Het Engelsche publiek is blijk- baar eenigszins onthutst erover dat vijan- delijke strijdkrachten, die boven water varen, door de straat van Dover kunnen varen. Het is eveneens verwonderlijk dat zij hebben kunnen ontsnappen zonder een zwaardere kastijding. Deze vragen en dan het groote verschil tusschen de beweringen van Berlijn en van de Engelsche admiraliteit doen het noodzakelijk ~voorkomen, dat er een nadere mededeeling komt. Hoe misleidend en overdreven het Duitsche relaas ook lijkt, zij schijnt toch een rechtstreeksche tegen- spraak te verdienen. Zulk een tegenspraak zou heilzaam zijn. Ue mededeeling van Berljjn, dat de torpedo-jagers uit de Duit sche bocht kwamen, is er blijkbaar op be rekend een valschen indruk te wekben, tenzij dit een nieuwe naam is voor het een of andere gedeelte van de Belgische kust. De booten waren ongetwijfeld oorspronkelijk uit Emden of een andere Duitsche haven gekomen, maar niet op den dag van deu uitval. Waarschijnlijker is dat zij te Zee- brugge hadden liggen wachten 'op een gunstige gelegenheid om het avontuur te wagen. Het stormachtige weer en de duisternis van Donderdagnacht waren voor dat doel bijzonder geschikt. De herhaalde bezoeken van vliegtuigen boven de kust van Kent hadden den vijand misschien een algemeen inzicht gegeven van de patrouille-maat- regelen en van de mogelijkheid om ze te ver- schalken door een bij verrassing uitgevoerden aanval. De afstand van Zeebrugge tot aan het punt van den aanval is niet zoo groot, dat de moderne snelvarende torpedojagers dien niet konden afleggen en nog bij duis ternis terugkeeren. Onder zulke omstan digheden zal het ook eenigszins moeilijk zijn vrienden van vijanden te onderscheiden en waarschijnlijk hebben de Duitschers bij hun aftocht ook mijnen uitgestrooid, om de vervolging zeer gevaarlijk te maken. Gegeven het buitengewone belang dat de Duitschers erbij hebben, om bet verkeer over het Kanaal te storen moet men ver- wachten dat de poging herhaald zal worden. Blijkbaar is last gegeven om meer aan- vallend op te treden. De bedreiging zal niet ophouden, voor de Duitsche basis te Zeebrugge onbruikbaar gemaakt of veruield is. Iutusschen" moeten de beste voorzorgs- "maatregelen er tegen een offensief karakter dragen, om het voor vijandelijke schepen buitengewoon gevaarlijk te maken de haven te verlaten. Over den aanval der torpedobooten schrijft kapitein Persius in het Berl. Tageblatt Aangezien de Duitsche strijdkrachten geleid werden door een commodore, kan men aannemen, dat er zeer veel booten aan meededen. Dat al deze booten de onderneming hebben kunnen uitvoeren, zonder door de Engelsche strijdkrachten opgemerkt te zijn de afstand van de Duitsche bocbt tot in het Kanaal, van Cuxhaven of Bremershaven tot in de straat van Dover en Calais bedraagt reeds 340 zeemijlen werpt een eigenaardig licht op de opmerk- zaamheid van de bemanningen der blijk baar talrijke Engelsche voorpostscbepen en op alle door hen genomen veiligheidsmaat- regelen. Toen de Duitsche kruisers bij hun aan val op 3 December Yarmouth en op 16 December Scarbarough, Hartlepool en Whit by gebombardeerd hadden, brak in Engeland een storm van verontwaardiging los over de slechte prestatie van deu dienst der voorpostenschepen. Toen beweerde de Eerste Lord der Admi- j raliteit, dat het niet mogelijk is, zich tegen zulke strooptochten te beveiligen. De vaart over de smalle Noordzee kan snel uitgevoerd worden men kan dergelijke ondernemingen van den vijand nauweljjkl beletten. Thans betreft het een vaart die ver buiten de smalle Noordzee gaatdoch de Britsche Admiraliteit zal ook thans niet met een verontschuldiging verlegen zitten. In ieder geval zal de openbare meening in Engeland zeker schaamtegevoel niet kunnen verbergen. De aanval van de Duitsche torpedobooten in het Kanaal beteekent een geweldige slag voor het prestige van de Britsche vloot. DE U 53 TERUG. Volgens een officieel bericht uit Berlijn is de duikboot U 53 van haar tocht over den AtlantiscHen Oceaan behouden terugge- keerd. Men zal dus nu kunnen beschikken over de gegevens betreffenda het torpedeeren van de Blommersdijk. DE DUIKBOOT-OORLOG. Gister werd uit Londen gemeld, dat het Engelsche stoomschip //Marina" (5200 ton) in den grond was geboord. De vernieling van dit schip trekt de aan dacht, omdat er Amerikanen onder de be- maDning waren. Reuter meldt, dat het schip zonder voor- afgaande waarschuwing door geschutvuur in den grond is geboord. De Amerikaansche consul te Queenstowft heeft aan bet departement van Buitenland- sche Zaken gerapporteerd, dat het stoom schip //Marina" een uit Engelschen en Amerikanen bestaande bemanning had. De eigenaars van het in den grond ge- boorde s.s. Marina deelen mede, dat blijkens de laatste berichten 86 der opvarenden zijn gered 18 worden nog vermist. De Amerikaansche consul te Queenstown heeft een telegram ontvangen, meldende dat 51 Amerikanen aan boord van de Marina zjjn gered, 6 omgekomen en 2 gekwetst. DE DOOD VAN KAPITEIN BoLCKE. De bekende Duitsche vlieger Oswald Bol- cke, die Zaterdag doodviel, was 25 jaren. Hij vloog met een Fokker-eendekker en is niet door een vijandelijken vlieger neer- geschoten, maar bij een botsing met een vliegtuig van een coliega, achter de Duit sche liuies gevallen. Hij verwierf door zijn stoutmoedige tocbten vele onderschei- dingen, waaronder de orde Pour le merite. Toen men hem eens vroeg hoe hij zich prepareerde voor een luchtgevecht, zei hij z/Ik stijg op, net zooais ik op een fiets stap". - Generaal von Below, bevelhebber van een leger in het westen, publiceerde een //in memoriam", waarin hij Bolcke een vze- geurijken, onvergelijkeiijkea held" noemde. UIT HAVRE. Ter gelegenheid van Allerheiligen zijn op het kerkhof te Havre kransen gelegd op de graven van gesneuvelde Belgen en militaire eerbewijzen aan de gesneuvelde soldaten der geallieerden gebracht. Het Belgische leger werd bij de plechtig- heid vertegenwoordigd door generaal De- grunne, bevelhebber van de territorialen, de regeering door de ministers Carton de Wiart en Goblet d'Alvielia. TEll NEUZEN, I Nov. 1916. Het weerbericht van het meteorolo- gisch instituut te De Bildt van hedea iuidt als volgt Hoogste barometerstand nabij 770.0 Zuid- Duitschland. Laagste barometerstand 744.3 Christian- sund. Verwachting tot den avoud van 2 Nov. matige tot krachtige Zuidelijke tot Zuidwes- telijke wind, zwaar bewolkt met tijdelijke op- klaring, waarschijnlijk eenige regen, aan- vankelijk iets zachter. Grocnlcnveilinjf. Op de heden gehouden veiling der Groente- en Fruitveilingsvereeniging alhier werden geveild 130.000 K.G. uien ad 14 100.000 K.G. roode kool ad 6 32 000 K.G. witte kool 5 20.000 K.G. rood*; kool 7 50.000 K.G. witte kool 5, alles per 100 K.G. Gevhiehl. Maandag zijn alhier aangekomen twee Russen, die uit Duitsche krijgsgevangen- schap waren ontvlueht. Het waren een 37jarig artillerist uit Warsehau en een 25jarig artillerist uit Kieff. Zij konden zich zeer moeilijk verstaan- baar maken in het Duitsch en Fransch. Voor zoover uit hun verhaal viel op te maken, waren ze door de Duitschers aau het werk gezet aan het Westelijk front, tot het maken van versterkingen. Zij werden des nachts in een gevangenis op- gesloten en kregen weinig en dan nog slecht voedsel. Om de gevangenen tot meerderen spoed bij het werk aan te zetten, werden lijfstraffen gebezigd. Met hun drieen namen zij het besluit te vluchten. Door een gat in den muur van de gevangenis ontsnapten zjj, doch moesten buitengekomen over een kanaal zwemmen, waarover een electrischen draad gespannen was. Dit ge- lukte en langs Doornik en Gent doorkruisten zij Belgie tot onze grens. Zij gingen daarbij te werk op eene oorlogskaart, die een hunner in zijn bezit had. Zij verborgen zich des nachts, om overdag verder te trekken. Toen zij de grens genaderd waren, wilde een hunner onderzoeken of de electrische draad geladen was. Hij tpoest de aanraking met den dood bekoopen. De mannen hebben zich toen nog eeDige dagen schuil gehouden en hebben daarna het Nederlandsch gebied weten te bereiken. Zij zijn van bier voortgeholpen naar Vlissingen en van daar naar Rotterdam geleid. Landstorm jaarklasse 1913. De landstormplichtigen der jaarklasse 1913 iDgedeeld" bij de landweer der steliingen zullen op 7 en 8 Nov. a.s. worden over- geplaatst bij het veldleger. MllitielictiUng 1909. Bjjzondere omstandigheden buitengesloten, zullen de dienstplichtigen der landweerlich- ting 1916 a (militielichting 1909) zeer waarschijnlijk reeds 20 Nov. a.s. met onbe- paald (klein) verlof worden gezonden. Av.p. Brief verkeer in Belgie. De Duitsche overheid heeft, naar men van de grens aan de M. Crt.^meldt, be- sloten strengere maatregelen te nemen op het briefverkeer in Belgie. Zoo zullen voortaan niet meer verzonden worden, noch naar Binnenland, noch naar Buitenland de brief- en postkaarten, die meer dan tien rtgels bevattende brieven, die meer dan vier bladzijden beslaan en op elk blad meer dan tien regels hebben staan de brieven, die opzettelijk dicht zijn gedaan de brieven met dubbele omslagen. Berichten van pri- vaten en dringenden aard moeten in fele- gramstjjl staan. Aan de krijgsgevangenen zal men voort aan slechts eens per maand eene postkaart mogen schrijven. Zij, die deze verordening overtreden, worden van alle briefverkeer verstoken. In Belgie is voorts een verordening uit- gevaardigd, dat elke boer per koe en per week 30 L. melk moet leveren naar de door de Duitschers aangewezen Boter-Cen- trale. Hier kan de gemeente een deel der boter terugkoopen, terwijl s/< deel bestemd is vcor de militaire hospitalen. Over de grens. De den laatsten tijd in Belgie door de Duitschers genomen maatregelen, om een deel der manneljjke bevolking op te roepen en weg te voeren, om elders arbeid te gaan verrichten, prikkelt in toenemende mate, om zoo mogelij-k daaraan teontkomeD. Bij Nieuw Namen is het aan een 8-tal mannen uit Kieldrecht gelukt te ontvluchten. Ook zijn, naar we vernemen, aan de Roode Sluis eenigen de grens weten over te komen. De gevluchten schilderen den toestand in de grensdorpen als zeer ellendig af. BIER. De Bond van Nederlandsche Bierbrouwe- rijen heeft aan de aangesloten brouwerjjen meegedeeld, dat de bierprijsverhooging 1 Nov. zou ingaan. In verband daarmee Kebben de brouwerijen aan hun afnemers meegedeeld, dat heden de prijs van het Mnnchener en Pilsener bier met f 4 en die van het Lager met f 3 per H.L. ver- hoogd zal worden. AXEL. Tot onderwijzers aan de Rijksnormaal- lessen alhier zijn met ingang van 1 Nov. L916 benoemd de heeren K. Duizendstra, leeraar aan de H. B. S. te Ter Neuzen voor gymnastiek en P. M. G. de Rijk, hoofd der o. 1. school te Pauluspolder, gemeente Stoppeldijk, voor Aardrijkskunde. OURANT DE INSCHRIJVING IS GESCHIED DATUM DATUM GESLACHTS- EN VOORNAMEN. VAN VAN IN- IN HET VOOR DE ONDER GEBOORTE. SCHRIJVING. REGISTER JAAR KLASSE. VOLG MODEL No. NUMMER. 1888 de Back Jacob 12 October 1 de Bakker Alouisius L. 26 September 2 Bootsgezel Reinier Adr. 13 October 3 Cortvriendt Gustaaf A. 31 Mei 4 Bekker Francois 11 April 5 Dieleman Jan 31 October 6 Dieleman Maarten 3 Februari 7 Dierx Izaak 19 December 8 van Dinteren Cornelis Josephus 1 September CO OO 9 Drabbe Marinus 17 Juni 10 van Esbroek Josephus A. 24 Januari T—1 O 11 van der Est Johannes Fr. 20 December C2 C3 12 Eijke -Pieter Jacobus 13 September r-H r-H 13 Faas Marinus 29 Juli |U o* CO 14 Fokke de Goede Pieter Joh. 21 Februari ro 15 Gijsel Henri Johannes 9 Februari JO to 16 Hamelink Krijn 1 April 06 17 Kaijser Lodewijk Frans 5 Juni '-a 18 Keukelaar Pieter 21 September o 19 Klaassen Guiljaam 12 Octbber o 06 20 Leunis Cornelis 8 November 08 21 Loof Jacob Francois 30 November t-3 22 Meertens Jacobus Baniel 26 October r-H 23 Meeusen Machiel 18 April 24 Oostdijk Jacob Anthonie 19 Februari 25 de Regt Pieter Jan 19 Januari 26 Riemens Anthonie M. 29 September 27 Stoffels Jacobus Francois 5 Augustus 28 van Route Joost Clementinus 16 October 29 -de Visser Andries 2 April 30 Wieland Reinier Gerardus 18 Februari 31

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1916 | | pagina 1