ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. BESTEDIN6. No. 6449. Dinsdag 31 October 1916. 56e Jaargang. Straatklinkers. De Oorlog. ABONNEMENT ADVERTENTlfiN TeleSoon 25. Bit Blad Yerschijnt Maanfiag^, Wcensdag- en Vrpagavand, uitgezonderd op Feestdagen, by de Firraa P. J. VAN DE 8ANDE te Ter Neuzen. 35.000 eenigszins getrokken 6INNENLAN D. Per 3 maanden binnen de stad 1.Franco per post voor Nederland 1.10. Sij vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika 1.65, overig Buitenland f 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bi] alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer 0.10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegerj verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 UUl* op den dag der uitgave. Burgemeester en Wethouders van HOEK, zullen op Vrijtiag 17 November 1916, des namiddags drie lire, ten Raad- huize aanbesteden de levering van De afmetingen moeten minstens bedragen 19,5 bij 8 by 4,8 c.M. Bij de insehrijving moeten monsters worden getoond, die evenwel niet definitief worden gekeurd. Keuring heeft plaats na de lossing op den wal. De levering ges.chiedt vrij op den wal op de losplaats der gemeentehaven voor 1 Maart 1017. Haven- en losgeld is niet verschuldigd. Gezegelde biljetten, geteekend door den inschrijver en twee borgen, kunnen tot op het uur franco worden bezorgd ter gemeente- Secretarie waar verdere inlichtingen te be- komen zijn. De betaling heeft plaats na de levering. Hoek, 27 October 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. WOLFERT, Burgemeester. J. M. DREGMANS, Secretaris. Graan voor de branfdcrijen. Naar aanleiding van het besluit van het Rijksbureau voor de distribute van graan en meel, om voorloopig geen graan af te geven voor de Schiedamsche branderijen, vernam de Tel. het volgende Het besluit is vrij onverwacht gekomen, evenals indertijd het besluit om alien uit- Voer van gedistilleerd stop te zetten, ons overviel. Doch wij hebben goede gronden om aan te nemen, dat de maatregel uitslui- tend getroffen is, om daarna de distribute ten opzichte der branderijen beter in han- den te hebben. Met het uitvoerverbod is hetevenzoo ge- gaan. Eerst kwam ereen absoluut uitvoer verbod en na onderhandeling met de bran- dersvereeniging volgde een regeling. Zoo zal het naar de meening van onze zegslie- den, ook thans wel gaan met de distribute van graan en meel. De voorraden zijn door de moeilijkheden met den aanvoer en het verlies van de Blommersdijk" uiterst beperkt en het spreekt vanzelf, dat de broodvoorziening voorgaat, doch aan den anderen kant zal men niet zoo plotseling een bedrijf kunnen stopzetten, waar in ruw ge- schat, 20.000 arbeiders werkzaam zijn. De voorraden der branderijen zijn geriDg en zouden hoogstens het bedrijf nog drie weken gaande kunnen houden. Er moet dus spoedig een overeenkomst worden ge troffen. Algemeen meent men, dat het besluit van het Rijksbu,reau niet gehand- haafd zal blijven, al volgt dan ook een beperkte distributie. Uilvoerverboilen in Engelankl. Reuter seint uit Londen dat officieel wordt medegedeeld, dat tot nader order geen vergunning in Groot-Brittanje en leriand noch in de Britsche overzeesche bezittingen meer gegeven wordt voor den uitvoer naar Nederland van vlas, linnen garens en draad, linnen manufacturen, versche vruchten met uitzondering van bananen, was met uitzondering van paraffine. Ouriertlom&rcnlen. Het hoofdbesiuur van den Bond voor Staatspensionneering heeft een Open brief gericht aan de Eerste Earner, waarin ge- wezen wordt op het feit, dat tienduizenden oude menschen, arme oude mannen, arme oude vrouwen, zijn afgewezen bij hun aan- vraag tot het bekomen van eene rente krachtens de artt. 369 en 370 Invalidi- teitswet. Een goede regeling ziet adr. in het door de Tweede Earner aangeuomen wetsontwerp op het verleenen van ouderdomsrenten, welk ontwerp thans bij de Eerste Earner aan- hangig is. Gevraagd wordt, zoodra het wetsontwerp in behandeling kan worden genomen, dit ontwerp aan te nemen. Be Zeppelin. (Officieel.) Dit de ingekomen rap- porten omtrent het overvliegen van Neder- landsch gebied door een Duitsch luchtschip op 22 dezer, is gebleken, dat het lucht- vaartuig nabij Vjjlen (Zuid-Limburg) te 6 uur namiddags boven het Nederlandsch territoir is gekomen en daarop zjjn weg in Noordwestelijke richting heeft genomen over Guelle, Bergeyk, Valkenswaard, Nieuwendijk en Werkendaui, vanwaar he.t zijn koers heeft gewijzigd en Oostwaarts over Westervoort naar Duitschland is teruggekeerd. Het lucht schip is op verscheidene plaatsen beschoten. In de omstreken van Werkendam heeft het voorwerpen uitgeworpen of laten vallen. Het van regeeringswege ingestelde onder- zoek van de gevouden stukken heeft aan- getoond, dat deze vermoedelijk afkomstig zijn van reservoirs. Met zekerheid kan worden vastgesteld, dat zij geen onderdeelen zijn van spring- of brandprojectielen. De regeering heeft terstond den gezant te Berljjn opgedragen ter zake van deze nieuwe schending van het Nederlandsch gebied door een Duitsch luchtschip een ernstig vertoog tot de Duitsc'ne regeering te richten. Geinfemeerden. Het Nederl. Correspondentie-bureau in Den Haag meldt Naar wij vernemen moet de militaire overheid dezer dagen aan de onderscheidene aannemers van den bouw van interneerings- kampen, als schadevergoeding voor faout- voorraad en gereedschappen van timmer- lieden en electriciens, waarover geinterneer- den onrechtmatig hadden beschikt, een totaal bedrag van ongeveer 25.000 zijn toege- wezen. De toewgzing is geschied, nadat opzichters van de betrokken aannemings- werken uitvoerig gemotiveerde verklaringen hadden ingeleverd, die zoo beslissend waren, dat het gebruikelijke advies van den lands- advocaat, alvorens de vorderingen toe te wijzen, overbodig werd geacht. Uit de (beeedigde) verklaringen der op zichters moet gebleken zijn, dat het wegge- voerde hout, gereedschappen enz. gebezigd werden voor de inwendige inrichting van de interneeringsverblijven nog aangenamer bewoonbaar te maken, dan daardoor in de bestekken van den bouw was voorzien, en in ondubbelzinnig licht moet gesteld zijn, hoe eigenmachtig geinterneerden bij een en ander, ondanks partieuliere en later toege- voegde militaire bewaking, te werk zijn gegaan. Dankbetuigisig. Naar ide „Voss. Ztg." verneemt, heeft de Duitsche keizer met toestemmmg der Neder- Landsche regeering aan kapitein Stam ge- zagvoerder van hqt Nederlandsche stoom- scliip Bertha", een gouden horloge gezon- den ,al» dankbetuiging voor de redding van schipbreukelingen van de Duitsche kruisers „Elbing" en „Frauenlob", die in den zeeslag in het Skagerak tot zinken werden gebracht Aan de bemanning van de „Bertha" heeft de keizer 500 geschonken. DE ALGEMEENE TOESTAND. In het Kanaal deden Vrijdag, ondanks'dc Engelsche blokkade van de Duitsche kust, een liental Duitsche torpedojagers een aan- val op de Engelsche transportscliepen in het Kanaal. Zij kwam en door de Straat van Dover en vielen in de lijn FolkestoneBou logne ®en Engelsche .voorposlenlinie- aan, waarvan volgeiis het rapport van den com mandant Michetsen, een aanlal schepen in den grona worden geboord. Tom kwam de botsing met de Engelsche torpedobooten, die het transport moesten besehermen of ge- leiden Het Duitsch® rapport zegt, dat twee of drie der, torpedo j agers in den grond wer den geboord, het Engelsche erkent dat een torpedojager verloren is, en een andere ge- torpedeend werd en aan dSpn grand raakte. Indien de aanval ondernomen was, om den transportdienst te belemineren is deze mislukt scbrijft het Ilbl. want slechts een ledig transportschip, het Engelsche s.s. Queenwera in den grond geboord'. Doch een brutaal zeemanisstukje, uitgehaald om de Engelschen in hun eigen vaarwater aan te vallen, blijft deze overval toch. Het Duitsche berichl zegt, dat nog andere vaartujgen door het Duitsche vuur werden beschadigd, en dat eein'ige ledfen van de equipages der getorpedeerde booten werdfen gered en krijgsgevangen gemaakt. Het Engelsche rapport zegt, dat twee Duit sche torpedojagers in den grond werden ge boord; het Duitsche; dat alle torpedobooten behouden en zondier eenig verlies terugkeer- den in de Duitsche wateren. De naclere berichten van de volgende da gen 'zullen wel doen jzien, of de zaak nog een andere beteekenis Iieeft, en wie der beide partijen het verlies van de tegeoparlij over- dreven heeft. In het westen heef. het slechte weer de oper a lies eenigszins bemoeilijkt. De strijd j bepaalde zich voornamelijk tot hevige artil- leriebeschieting. De Duitsche officieele be richten maken slechts melding van Transcho aanvalspogingen ten zuiden van de Somme, en bij Verdun, die werden afgeslagen; het Fransche hericht zegt dat eenige operaties bij Verdun geleid hebben tot uitbreiding van het genomen terrein, en dat daarbijl een honderdtal Duitschers werden gevangen ge nomen. Bovendien meldt dit hericht, dat Duitsche aanvalspogingen bij Douaumont werden af geslagen. Van Duitsche zijde wordt beslist ontkend de juisllieid van het Fransche bericht, dat de commandant en een gedeelte der bezet- ting van Douaumont gevangen genomen zijn. Hel fort was in brand geraakt, doordat tijdens de hevige beschieting brand ontstond in een benzinedepot; de geheele bezetting, met den commandant, ontruimde liet fort en werd naar achlerwaartsche stellingen overgebracht. Dat melden de Duitsche be richten. Aan het Bussische front worden nog steeds de gevechtcn bij Kiselin, ten westen van Loezk voorlgezet. Aanvalspogingen der Rus- isen werden er afgeslagen. Aan de Tsjara, in de burnt van Golowitsj werd eveneens een aanval gedaan, waarvan de uitslag niet twijfelachtig is. Het Duit sche berichl meldt, dat die aanval mislukte, en ,op een plaats zelfs werd gevolgd door een Duitschen tegeiiaanval. waarbij Silezische troepen in een Russische stelling .doordron- gen en gevangenen maakten. Het Russische- bericht erkent, dat de Duitschers bij Golo witsj in een hevigen aanval de Russen nood- zaakten, op den oostelijken oever der rivier terug te gaan. In de Karpaten wer eveneens gevochten. doch zonder dat daardoor de posilies gewij zigd werden. Mel de Roemeensche troepen in de Do- broedsja gaat het slecht. Zij scliijnen met groote snelheid noordwaarts te trekken, liopenid wellicht, voordat de vervolgers gie- legenheid hebben hen te achlerhalen, zich op Russiscli gebied, achter den Donau, in veiligbeid te kunnen brengen. Maar de Duit sch- BulgaaKsche vervolgers zijn ook snek Gisleren waren Duitsche troepen reeds te Hansova (aan den Donau) 40 kilometer ten noorden van Tsjernavoda. Zij zitten dus de vluchtende Roemeensche troepenafdeelin- gen dichl op ide hielen, en 'aan de Zwarte Zee rukt de Bulgaarscbe cavalerie eveneens zeer snel op, zoodat die mogelijkheid groot is, dat de Roemeniers wordcn achterhaald en tot den strijd gedwongen, voordat zij den Donau kunnen bereiken. Aan de Zeveninirgsche grens dringen de Duitscli-Oostenrijksche troepen thans krach- tig op. Op enkele plaatsen wordt nog slevig gevochten, maar tegen de overmacht zijn u,e Roemeensche troepen niet bestand. De be richten over den strijd bij Predieal doen zien, dat de tegenstand der Roemeniers daar thans wel gebroken is. Ook in de richting van Kampoeloeng, ten zuiden van den Torz- liurger pas, rukken de troepen van Falken- hayn steeds ooruit. Het gevolg is, dat in Boecharest een zeer pessimistische stemming onlstaan is. Berich ten melden, dat de regeeringsarchieven wor den overgebracht naar Odessa, in Ruslaild, -en dat de rijken uit de Roeineensche hoofn- stad eveneens naar Rusland vlucnten. Een Londensch bericht oppert de ontler- slelling, dat de Roemeensche troepen groo- tendeels uit de Dobroedsja overgebraciit zijn naar het Zcvenburgsche front. Mogelijk maar niet waarschijnlijk. Want het over- brengen van een eenigszins omvangrijke leger- maissa, met artillerie en trein, over een zoo ismal en tang defile als de spoorwegbrug over den Donau is bijna ondenkbaar, wan- neer de vijand opdriugt en de noodige tijd onlbreekt. r GARRE&TEERDi Uit Gent wordt de arrestatie gemeld van Paul Vermersch, hoogleeraar en Hya cinth Vermersch, provinciaal raadsman, de laatste wegens zijn pogingen om te belet- ten dat werklieden naar Duitschland zouden vertrekken. EEN NIEUWE GENTSCHE HOOGLEERAAR OVER BELGIE. Men schrijft aan ,/De Tijd" De bladen hebben het bericht gebracht, dat tot gewoon hoogleeraar in natuurrecht en moraalphilosophie aan de Gentschehooge- scbool benoemd is de Hollander Mr. Dr. J. H. Labberton. Met deze benoeming is een scherp wapen in de hand gegeven aan al degenen, die beweren, dat de Duitschers niet de ver- vlaamsching beoogen der Gentsche hooge- scbool, maar de Germaniseering van het Vlaamscke volk. Want deze nieuwbencemde kan zoo weinig aanspraak maken op weteiischappelijkheid in natuurrecht en moraalphilosophie, dat hij op bladz. 94 van zijn beruchte -brochure ;/De Belgische neutraliteit geschonden", er toe komt //de d.aad van de schending der Belgische neutraliteit als ethische nieuw- schepping, en dus ais een bewijs van ethische genialiteit aan te merken." Dit gemisaan wetenschappelijkheid schijnt echter in de oogen der Duitsche beheerschers ruimschoots vergoed te worden door zijn minachting jegens de Belgen en zijn ver- goding der Duitschers. //Het diep-tragische van het geval was voor Belgie en hierin ligt een verontschuldiging tevens dat het om de juiste keus te doen, noodig zou gehad hebben de intu'itie van de zedelijke genialiteit van Pruisen. Aan dezen eisch kpu het natuurlijk niet voldoen. Het genie wordt nimmer begrepen door zijn minderen, dat ligt in den aard der zaak." En aan het adres van ons, Hollanders, had de nieuwbenoemde hoogleeraar op de vocrrgaande bladzijde met cursieve letters de waarschuwing neergeschreven//Wij moeten nog leeren te denken en te gevoelen volgens de hoogere moraal, welke Duitsch land door zijn wereld-historische daad facto ge'inaugureerd heeft." WEGVOERING VAN BURGERS UIT HET BEZETTE GEBIEDi IN BELGIE. Evenals uit Noord-Frankrijk worden in den laatsten tijd uit Belgie duizenden bur gers door de Duitschers weggevoerd om in Duitschland aan 't werk te worden ge- zet. Onlangs werden 2000 burgers uit Gent naar Duitschland getransporteerd. Maandag zijn, naar de //Tel." meedeelt, uit Gent opnieuw 5000 burgers naar Duitschland gezonden. Een Wolff-bericht spreekt van veel toe- schouwers, die zich Dinsdag bjj de opening van de universiteit voor het gebouw ophiel- den en leeraars en studenten hartelijk toe- juichten." Dit klinkt ironisch, als men weet, wat er in de arme stad gebeurt. Laten we hier de ware stemming weer- geven, die te Gent heerscht. De opening der universiteit is voor de groote massa onopgemerkt voorbij gegaan, want de gebeurtenissen van den vorigen dag hadden een te diepen indruk gemaakt, ter wij I de zorg en de angst voor de toe- komst groot is. Maandag dan werden 5000 burgers naar het station geleid en weggevoerd. Yeel vrouwen en moeders jammerden en weenden. De- opwinding was groot. Sommigen doorkruisten per rijtuig de stad en zongen openlijk vaderlandsehe liederen en zelfs spotversjes op de Duitschers. Weerstand werd nu niet gebodende vorige week hadden er opstootjes plaatsr waarbij eenige burgers gewond werden. Toen bleek de onmacht van het volk tegen de soldaten. De Duitschers hebben nti in aaukondi- gingen streng gewaarschuwd tegen verzet of beleediging van militairen. Verder ma ken ze bekend, dat alle voor vertrek aan- gewezenen zich in 't bezit moeten stellen van twee paar schoenen en dekens. In alles wordt stipte gehoorzaamdheid geeischt. Te .Gent zijn nog 5000 burgeys voor ar- beid aangewezen en ingeschreven. Men voorziet ook het aan het werk zetten van niet ondersteunde werklieden. Te Selzaete hebben 5000 burgers aanzeg- ging gekregen zich voor het vertrek gereed te maken. Te Oudenaarde zija 5000 werkloozen op- ges.chrevente Melle (voorstad van Gent) en omgeving keerden 600 burgers terug, die gedurende 6 weken nabij het front van Dixmuiden hadden moeten werken. Ze klaagden zeer over voeding en behandeliDg en zagen er slecht uit. Deze bijzonderheid bewijst weer, hoe de Duitschers ook aan't front burgers aan het werk zetten. Uit Henegouwen komen gelijkluidende berichten. TEli NEUZEN, 30 Oct. 1916. Het weerbericht van het meteorolo- gisch instituut te De Biidt van heden iuidt als volgt Hoogste barometerstand 772.8 Haparanda. Laagst8 barometerstand 749.7 Helder. Yerwachting tot den avond van 31 Oct. meest krachtige Zuidelijke tot Zuidwestelijke wind, zwaar bewolkt met tijdelijke opklaring, waarschjjnlijk eenige regen, zelfde tem- peratuur. Ned. Herv. kerk. In de vacature ontstaan door het overlijdien van den lieer G. J. Balkenstein Sr. is be noemd tot kerkvoogd der Ned, Herv. kerk alhier de heer J. Vinke. Besluur der visscherijen. Bij Kon. besluit van 26 dezer is, met ingang van 15 November, aan de bacterio- logischen onderzoeker bjj het bestuur der visscherjjen op de Zeeuwsche Stroomen, Dr. J. A. Heymann, te Bergen op Zoom, op zijn verzoek, eervol ontslag uit die betrek- king verleend. Poisterijen en lelegraplhie. Bjj Kon. besluit van 25 dezer is, met in gang van 1 December, benoemd tot directeur van het post- en telegraafkantoor te Hille- gom, de heer H. Willemsen, thans in gelijke betrekking te Oudenbosch (vroeger commies ten kantore te Ter Neuzen). Begrafenis J. II. O. Dominicus. Te Kruiningen is Zaterdagmiddag on der zeer groote betangstelling wijlen J. H. O. Dominicus, burgemeester van Kruiningen en voorzitier van de Zeeuwsiche Maatschappij van Landbouw, aldaar ter aarde best eld. Pe Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel en de directeur van den Landbouw waren vertegenwoordigd door den lieer I. G. J. "Kakebeeke. Vender waren vele autoriteiteiij op den dooaenakker aanwezig. Een zesLal sprekers huldigden de verdien- sten van den overledene en stelden voorai in bet licht hoe buitengewoon veel hij voor landbouw en veeteelt beeft gedaan. Fieitsloclil door Zeeuwseh-VIaanderen. In het jongste nummer van de Kampioen vestigt een Brabantsch bondslid de aandacht op Zeeuwsch-Vlaanderen; waardoor hij een driedaagschen fietstoeht heeft gemaakt, dien "hij iedereen aanbeveelt. Een drietal fraaie foto's van schilderachtige plekjes uit dit gewest zetten 's schrijvers woorden klem bij. In den tijd van de bietencampagne doet onze streek zich echter niet op z'n mooist voor; als <ie toeristen nu kwamen, zou 't misschien geen reclame zijn. Van dc gelegenheM gebruik gemaakt. Dezer dagen waren de Duitschers, zoo scbrijft men aan de Midid. Crt., bezig her- islellingen te doen aan den draad'. Dit werdj opgemerkt door twee Belgische jongens van 11 a 12 jaar, die aardappelen raapten op het door de Duitschers afgesloten land. De gedachte kwam bij hen op om „Holland"' in te trekken. Het gelukte hun over de ver- sperring ,been te koinen, te laat opgemerkt door den Duitschen schildwacht. Deze, een zware straf vreezende (naar bet front!) vroeg den Ho Handsel veil schildwacht" dringend de jongens terug te sturen. Onze wacht kon en mocht zulks natuurlijk niet doen en het gebeurde ook niet. Wit-broodkaarlcB. Naar de N. Ct. meldt, zal bij de broody kaarten voor wittebfood een andere regeling worden getroffen dan thans voor bruin- bro.od bet geval- is. De bruinbroodkaarten zijn zoo ingericht. dat slechts van een bak- ker brood kan worden betrokken. Voor het witlebrood zal de kaart pestaan uit een ko- lom met coupons, voor elk half K.G. een die door den bakker moet worden af.ge- sclieurd ien ingeleyerd, Zoodoend'e zal een broodverbriiiker van mjeer dan een bakker brood kunnen betrekken en wordt voor- komen. dat tat van bakkersschade lijden. Er zijn (tocli tal van verbruikers, die er meer dan een bakker op nahouden. BeschikbaarsteJling van goedoren. De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel heeft den gemeentebesturen mede gedeeld, dat'van heden af een voldoende hoeveelheid ter beschikking kan worden ge steld voor die gemeentebesturen, die van behoefte daaraan tijdig mededeeling hebben gedaan, van de volgende, in de circulaire van 9 September jl. vermelde goederen (4) Stapelgroenten roode kool gele kooluien Friesche en andere soorten fijne peen. Vatgroenten pronksnijboonen enkele en dubbele spercieboonen zuurkoolandijvie. Yoorts, dat met 1 November a.s., op de wijze als bovenbedoeld, ter beschikking zul len zijn de volgende in bedoelde circulaire vermelde goederen 6rundvet 7 spek 9 rijst (10) gort (11) havermout. (St. ct.) \Vin?«raar«lappe!e!u (Officieel.) In verband met het onlangs gepubliceerde officieele communique inzake winteraardappelen wordt, in antwoord op de tot den Minister van Landbouw,Nijver heid en- Handel gerichte vraag, welke soort nu wel en welke niet vervoerd mogen worden, het volgende medegedeeld Vervoer naar buiten de gemeente is ver- boden van alle kleiaardappelem Terwijl COURANT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1916 | | pagina 1