Openbare Verkooping. Den ZBBF OpenbareVerkooping. I Openbare Verkooping. Openbare Veiling. Openbare Verkooping. Openbare_V erkooping. 85 Canadaboomen F. KENSE, Ml 7 an J. J. Mill, SooitM (z&) Prima Voederhoning. Een HUIS en ERF KerkboekenBijbels Openbare Verkooping. a EEN HUIS, Openbare Verkooping. 80 Canadaboomen Wie BOUWLAND, Bij ondergeteekende uit voorraad te koop Verschillende ZAA1MACHINES, Ter NeEzen. P- DS FEIJTER. Plus minus 140 H.A. Land Coop. Roomboterfabriek Hontenisse A. Een zeer goed onderhonden W oonhuis, 2. Eene partij B00W- en WLIL4MD, 3. Eene parlij BQUW- en WEILANB, 4. Eene parlij BQUW- en IEILAND, 5. Eene parlij BQUWLAHD, Openbare Verkooping. H.I. lljislioitol d jy as. Opsnbaro Verkooping. 2.318 zware Sparren op stam Kunstmestbrekers - Lijnkoekbpokers - PeeBn- molens PBoegon, enz. enz. enz. ip-Top Kalkstikstof (Korrelvormig). Gemalen Guano 5 x 10 x 2. Zwavelzuren Ammoniak. PrI OIEB, a HQS S0LIEDE EH ACTIEVE AGENTEN GEVRAAGD. asistsacliifscs) a g a z ij ii I D. SCHEELE Az. Belangrijke JEL Een Huis en Erf Een Huis en Erf Een Huis en Erf Een Huis en Erf C. Het RECHT VAN HUUR 1 Een DIJK, 6. Eene .partij BOUW- en WEILAND, 4000 gevelde Sparren, 1000 verbindkodden, 1000 Sparren, 5000 bos Snoei, en eene partij Sp arrenfaceel, De directie der Haagsche YerzekeringSocieteit te 's Gravenhage stelt bij deze aan de Heeren te Ter Neuzen als bun Hoofdvertegenwoordigers voor Zeeuwsch-Vlaanderen, Westelijk en Oostelijk deel. Haagscbe Verzekering Societeit H. D. HQFXES. F, KENSE, assuradeur, Ter Neuzen, Markt 7, J. J. DONZE, Noordstraat (over het Stadhuis). Wear voorradig Wed, A. van Overbeeke^Leunis. Firma P. J. van de Saade, Ter Neuzen, 7. Eene partij] BOUW- en WEiLAND, 8. Eene partij BOUW- en WEILAND, 9 Canadahoomen, PH. A. KNIJFF Zaamslag. m Ongeregelde Goederen, Noordstraat 89, van alle voorradige GOEDEREN. A. GA8TELEIJN. Wed. J. M. DE YDS. In huur gevraaqd BE WON D ERBARE POEDERS YAM HET ONOVERTREFBARE POEDEES YAN HET Wear voorhanden ALBUM? JES. Bestellingen worden aangenomen Ter Neuzen, Oct. 1916. voor VEBKRIJGB AAR: puike ZUURKOOL, SNIJ- en SUIKERBOONEN. EIGEN INMAAK. T E V E IV S s Regeerings-Haring en -Bokkiiig. Wed. CB. VAN WIJCK-VAN DOESELAAR, T E KOOP: yulxachbl, jOOSTBRZAlSTDm TIE] uitsluifcend onder Rijkscontrole, De Bireetenr P. J. R. DAMSTE, Notaris C. le Nobel te TerNwizen, zal op Dinsdag 24 October 1915) des voormiddags 70 live, ten sterfhuiae van Mevr. Wed. J. C. HARTE Lamaitre, aan de Brouwerijstraat no. 9 en MarkCno. 12 te T e r N e u z e n, in ket openbaar verkoopen bestaande in: Orgel, Secretaire, Chiffoniere, Kabinet, Buffetka3tje, Mahoniehouten Bonheur de jour, Saloutafeltje, Canape, Stoelen met en zonder Kussens, Tafeis, Lampen, Lessenaar, Spiegels, Pendule met Coupes, Schiiderijen, Porceleinkastje en Porce- leinec Schotels en Kopjes, Compotes (Kristal), en verder Kristal, Glas- Ge* leierd- en Aardewerk, Zilveren voor- werpen als Tatelbel, Beker, Lepels en Yorbeu, Suikertang, Gemberstel, enz., Servies, Beelden, Klok, Barometer, Boekeurek, Boeken,Tafellinnen, Vloer- kieeden, Karpetien, Gordijnen, Kachels, Trap, Droogrekken, Keuken- en Sc'nuur- gerief, Kleerkist, Stelletje, en hetgeen meer zai worden geveild. Betaling contant. De goederen zijn 4e beazichtigsn Maandasg £3 October 1916) des nam. van 2 4 umi*. De Notarissen Van der Moer te Ter Neuzenen Hiebendaal te Del,den, zuilen opt? rijdag 3 November 8916) des namiddags te 1 nur, bij den heer A. de Vrieze, aan de Markt'te Ter Neuzen, Hotel De Commerce", in bet openbaar verkoopen, de volgende Notaris C. le Nobel te Ter Neuzen, is voornemens om op Woons&dssQ den 25 October I3!6, des. nam. 2 nur, in het Hotel Centraal op de Markt te Ter Neuzen bij dhr. W. P. Pikters, (vroeger dhr. Visser), publiek te verkoopen met aanhoorigheden en erf, ge- legen aan de Brouwerijstraat en de Markt te Ter Neuzen, kad. aid. bek. in sectie L num. 81, groot 1 are 27 centiaren. Het perceei bewoond geweest door nu wijlen Mevr. de Wed. J.C. Harte—Lamaitre, kan aanvaard worden 16 December 1916* aan de Vischsteeg te Ter Neuzen, plaatseiijk gemerkt No. 2 kad. sectie L num." 230, groot 98 centiaren. aldaar plaatseiijk gemerkt No. 4 kad. sectie L num. 231, groot 81 centiaren. aldaar plaatseiijk gemerkt No. 6 kad. sectie L num. 232, groot 83 centiaren. aldaar plaatseiijk gemerkt No. 8 kad. sectie L num. 283, groot 82 centiaren Behoorende bij elk der genoemde kuizen een perceeltje weg, gelegen voor die huizen kad. sectie L num. 234, geheel groot 69 centiaren. Elk huis is verhuurd voor /1.30 per week Te aanvaarden in geeot der huur bij de betaling. op 3 Zitplaatsen (vrouwenbocht) in de Ned. Herv. Kerk te Ter Neuzen, gemerkt nummers 2,3 en 4 lett. A. M. Z. Te aanvaarden 1 Januari 1917. De betaling der de te veilen goederen moet plaats hebben vot>r of op 1 ISocem bar 5386, Alles te bezichtigen op bewijs van den Notaris, alwaar inlichtingen zijn te bekomen Notaris Van der Moer te Ter Neuzen, zal op Wrijdag 3 Sonemben 8916) des namiddags te halfvier, bij den heer A. de Vrieze, aan de Markt te Ter Neuzen, ten verzoeke van Mevrouw de wed. FERCKEN- Leunis te 's Gravenhage, in het openbaar verkoopen Een Zaid-westelijk deel van den tusschen den Zaamslagpolder en den Aan- dijkepolder, buurt het Veer, Zaamslag, kadaster sectie F, nommers 1912 en I825is, samen groot 2 hectaren 57 aren _70 centiaren of 5 gemeten 235 roeden, in .;cht bij den he^r Adr. de Kraker Az. te /Jam slag tot 1 Januari 1917. Aan aezen dijk staau 307 Canada boomen, die niet in den verkoop zijn begrepen. Zij worden bij inschrijving te koop aangeboden. De kooper van den dijk zal de bevoegdheid hebben de boomen te naasten tegen den prijs bij de veiling te bepalenen tegen betaling aan den hoogsten inschrijvervan 5°/0van diensbod-. in den Zaamslagpolder, Zaamslag, kadaster sectie F, nommers 545, 546, 547 en 547bis, groot 5 h. 90 a. 50 c.a. of 13 gem. 75 roeden. in den Zaamslagpolder, Zaamslag, kadaster sectie F, nommers 548, 549, 550, 551 en 552, samen groot 3 h. 99 a. 30 c.a. of 8 gem. 288 roeden. De perceelen 2 en 3 liggen naast elkander en grenzen Zuidelijk tegen den Zaamslagschen dijk en Noordelijk tegen de Kreek. Perceei 2 grenst Oostelijk tegen grond van mej. de Wed. Jan de Putterde Kraker, terwijl perceei 3 Westelijk grenst tegen grond van Mevr. de Gravin De Renesse. De perceelen 2 en 3 zijn verhuurd aan den heer G. de Bokx Cz. te Zaamslag, tot 1 October 1921, tegen 1000 per jaar, bij vooruitbetaling te voldoen. in den Kleine Zevenaarpolder, Ter Neuzen, kadaster sectie H, nommers 2, 3 en 4, groot 2 b. 26 a. 90 c.a. of 5 gem. 271/3 roeden. Dit perceei vormt den Zuid-Westeiijken hoek van den polder, grenst tegen de twee dijken en tegen de watergangen. in den Bontep. older, Ter N e u z e n, kadaster sectie H, nommer 181, groot 80 a. 40 c.a! of 1 gem 241 r. Dit perceei grenst Noordwestelijk tegen grond van den heer Cam. van Haelst te Ter Neuzen en Zuidoostelijk tegen grond van Mej. De Blaaij Van den Broeke te Axel. De perceelen 4 en 5 zijn verhuurd aan den heer Pieter de Feijter J oziaszoon, thans te Hoek, tor. 1 October 1920 tegen 245,— per jaar, te betalen 1 Januari na een huurjaar. den Lovenpolder, Hoek, De Notaris J. A, Dregnians te Axel, zal ten verzoeke van zijn principaal, op RHaandag den 23 idofeer 8986, des voormiddags 11 ure, om kontant geld, verkoopen voor alles geschikt, zeer geschikt voor ruiters, liggende aan den Steenweg Koewacht- St. Jansteen. Te vergaderen bij B. Wautrier, Bosch- dorp. De Notaris J. A Dregmans te Axel, zal ten verzoeke van het Bestuur van den KARNEMELK POLDER, op Dinsdag den 24 October18986, des voormiddags 11 ure, verkoopen staande te Koewacht op den dijk van voortnelden polder nabij het polder- straatje. Vergaderen ter plaatse. De H. V. S. sluit verzekeringen op het leven ten bedrage van hoogstens 300. com'oiueert die verzekeringen met een 3 °/0 premie-obligape recht gevende op een gelijke kans als een twintigje in de Staatsloterij. Premie f I.per maand en per 100.kapitaal. Vraag uitvoerige inlichtingen aan haar hoofciagenten, De Notaris J. A. Dregmans te Axel, Zal ten verzoeke van de Wednwe GERRIT WfGTENBROEK, in het Hotel Centraal" bij den heer Pjeters, te Ter Neuzen aan de Markt, op $$oe«Stdae$ den i iovember 1916, in plaats van 25 October 1916, zooals eerst was geannon- ceerd, des namiddags 2 ure, verkoopen Aanbevelend, tusschen den Zaamslagpolder en den Capellepolder, gemeente Axel, kadaster sectie C nummer 155 en deel van 210, groot ongeveer 2 hectaren 72 aren 40 centiaren- of 6 gemeten 34 roeden. Dit gedeelte dijk strekt van af den Visscherspolder tot ongeveer 100 meters voorbij den langs de hofsteae Pauwvliet" loopenden weg van Zaamslag naar Axel. Op den Noordelijken onderberm is de trambaan aangelegd, welke niet onder ge- melde grootte is begrepenevenmin de openbare weg op den dijk. Aanvaarding en betaling 2 Janu ari 1917. Onkosten 8 dagen. Verdere inlichtingen ten kantore van den Notaris. kadaster sectie I, nommers 546 en 547, samen groot 1 h. 40 a. 60 c.a. of 3 gem. 461/2 roede. Dit perceei grenst Noordwesteljjk tegen de voorste kreek, en Zuidelijk tegen grond van den heer 1m an Pladdet te HoAJ" in den Koudepolder, Hoek, ka daster sectie G, nommers 16, 17,18,19, 20 en 510, groot 5 h. 38 a. 70 c.a. of 12 gem. 27 roeden. in den Koudepolder, Hoek, kadaster sectie G, nommers 21, 22 en 23, groot 5 h. 73 a. 30 c.a, of 12 gem. 260 roeden. De perceelen 7 en 8 grenzen tegen elkander. Perceei 7 grenst tegen grond van den heerF. Kaan te Hoek en perceei 8 tegen grond van den heer G. Heinsdijk te Hoek en den heer G. van Hoeve te Hontenisse. De perceelen 6, 7 en 8 zijn ver huurd aan de heeren Jan de Kraker en Jozias de Kraker, beiden te Hoek, tot 1 October 1918 tegen f880.~ per jaar, te voldoen 1 Januari na een huurjaar. De huurprijzen der perceelen zuilen worden verdeeld in evenredigheid der koop- sommen. Echter wordt het recht voorbe- houden om voor elk perceei een vast aan- deel in de huur te bepalen. De koopers zuilen de huurprijzen kunnen ontvangen van 1 October 1916 af, behalve de huurprijs van perceelen 2 en 3, welke op 1 October 1917 door de koopers kan worden ontvangen. Betaling der koopsommen 3 maanden. Onkosten binnen 8 dagen. Grondlasten van 1 Januari 1917 en polderlasten van 1 Mei 1917. In herinnering wordt gebracht dat van perceelen, welke in een koop zijn toegewezen, geen splitsing wordt toegestaan en dat twee of meer personen samen koopende hoofdelijk aansprakelijk zijn. Nadere inlichtingen ten kantore van Notaris Van der Moer, waar de kaarten ter inzage liggtn. De Notaris J. A. Dregmans te Axel, sal ten verzoeke van de Wede. en erven J ACS. HAMELINK Jacszoon, krachtens verleend Rechterlijk bevel, in het Hotel van den Heer C. P. de Regt, te Zaamslag, op Oassdier'dag den 26 October I9i6) des namiddags 2 ure, verkoopen met Schuur en Brf, staande te in de Steenovens, kadastraal bekend gemeente Axel, sectie C No. 219, groot 2 aren 23 centiaren. Thans verhuurd aan Gbleijn Verhelst voor f 1,per week. AauvaardiDg bij de betaling, zpnde een maand na de toewijzing. De Notaris J. A. Dregmans te Axel, zal ten verzoeke van het Bestuur van den VAREMP^ POLDER, te Over slag, op Dinsdag hen 3? October 1986) aes voormiddags 11 ure, verkoopen verdeeld in 34- koopen, staande nabij grenspaal 302, Varempepolder, Over- slag, nabij de hofstede van Camille de la Heine. OadeSijk daarna s staande in den Varempepolderstraat, aan het land van Mej. Ma. Verbrughe, bij de hofstede van Van de Vijver. te Ter leuzen aan de Dekker- straat, kadastraal bekend gemeente Ter Neuzen, sectie M No. 84, groot 75 centiaren. Aanvaarding en betaling voor of op I December 1916. De Notaris J. A. Dregmans te Axel, zal ten verzoeke van het Bestuur van den polder OUD BEOOSTENBLIJ BEZU1DEN te Koewacht, op Dirasdag den 14 n©9?ersifeer f956s des voormiddags II ure, verkoopen staande op den dijk vanaf Leon de Dauw tot „den Uil". Te vergaderen bij Aug. Boon, Hazelaren- hoek. zeer ruime keuze, gegarandeerde kwaliteit. Aanbevelend, Steeds uitwerkoop Wij hebben een koopje en geven ean koopje. Wij ruimen ook op llijwiellantaarns, Bellen, enz. Zie onze prijzen. Aanbevelend, steeds een lekkere wilt rooken, koopt zijne SIGAREN in den sigarenwinkel van te Zaamslag. om Mangel wortelzaad op te telen. Aanbiedingen worden schifteliik in- gewacht onder 323s aan het Bureau dezer Courant. 99 worden met succes vervangen door de Eenigst en afdoend middel tegen alle zenuwziekten, de onverdragelijkste hoofdpijn, de hevigste kiespijn enz. Prijs per doos van 10 stuks f 0.75, bij zes doozen 4.25. Hoofdpepdt F«>» VI&M OVEBBEEKE-LEUWIS) Ter Meuxen, Firma P. J. VAN HE SANDS. voor elk ontginningsdoel geschikt; als: Land- en Tuinbouw, Weide of Boomgaard. Ligging zeer gunstig. Koopprijs 63,000,-. Voor ontginners kan er 38,000,- hypotheek op gevestigd Wijven. Brieven franco, onder no, 122, bureau dezer Courant. Aanbevelend, Aanbevelend, ngkstraat U, TER NEUZEN. een goed onderhouden en loopend en een groote zeer geschikt voor kantoor of cafe. Te zien en te bevragen bij de Firma P, DE LOZANNE, /Hotel Graaubeurs", Hnlst. Te TER NEUZEN franco thuis bezorgd door S. TAN UEES, R. SCHEELE Mzn. •1. D. THIELMAN-BAH WENS, W, KOSTF.R en Firma VAN OVERBEEKE-LELNIS. in I 99 99 t C

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1916 | | pagina 8