1 Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen- No. 6445. Zaterdag 21 October 1916. 56e Jaargang. UIBIiUI DSSVAPT. De Oorlog. TXV -a KiXJTa BXiAD. 8INHENLAN P. F E 0 I h L X 0 M. TWEEDE KAMER. VergaderiDg van 19 October. Wijziging Mijnwet. Aan de orde is een ontwerp tot wijziging der Mi]nwet. Volgens de wet moet het mijnreglement met de regeling der arbeids- voorwaarden in 1916 in de wet worden vastgelegdhet ontwerp strekt nu om dien termfin tot 1921 te verlengen. Hievtegen verzet zich de beer Albarda in het belang der arbeidersbescherming, door een amendement te verdedigen om het uitstel slechts te verleenen tot 1918. De heeren Nolens* en de Beaufort ver- zetten zich hiertegen wegens praktische redenen en Minister Posthuma verklaart, dat de zaak. niet zoo eenvoudig is als de heer Albarda meent. De regeling moet wel zoo vlug mogelijk geschieden, maar de Minister heeft juist een ruimen termijn gekozen om rekening te kunnen houden met de gevolgen van den internationalen toestand, terwijl.de heer Albarda juist meent dat men nu dadelijk de arbeidsvoorwaarden definitief zoo goed mogelijk moet makeu, omdat de arbeiders anders naar het buiten- land gaan. Het amendement-Albarda wordt verwor- ben, waarna het ontwerp wordt goed- gekeurd. De Grondwetsherziening in de Tweede Kamer. Aan de orde is volgens het verslag der H. Crt. de voortzetting der al(|emeene beschouwingen over de Grondwetsherziening inzake kiesrecbt en onderwijs. Het kiesrecht en het onder wijs voor sel. De heer Troelstra, zijn rede van Woensdag vervolgend, verklaart, dat het van bijzondere politieke kortzichtigheid zou getuigen, als men verkiaarde, dat de volkswil zich in 1918 r.iet voor algemeen kiesrecht heeft uitgesproken. Spreker.zegt dit voorname- lijk met het oog op de Eerste Kamer, die genoemd feit en de teekene'n, er aan voor- afgegaan, wel eens mag overdenken. Spreker behandelt de meer t.heoretische beschouwingen van de motieven voor alge meen kiesrecht. In de memorie van toe- lichting wordt gewezen op het historisch- materialisme als de leer, welke voor velen de grond is voor den eisch van algemeen kiesrecht, doordat ze predikt, dat zich op- komenden klassen en groepen bijtijds mede- werking in het Staatsbestel moet wordeD verzekerd. Nu wordt in de memorie ver- klaard, dat daar het historisch-materialisme niet voor den Minister bestaat, ook deze gronden, voor hem wegvallen. Dit is wel oppervlakkig gesproken. Men mag vragen als het historisch-materialisme voor u niet <^e verklaring biedt van de drijfkracht der historische ontwikkeling, wat dan wel Thorbecke de groote voorganger van het liberalisme, gevoelde reeds in 1824 de leemte van het ontbreken van zulk een ver klaring. Minister Cort van der Linden, als professor spreker's vroegere leermeester, schrijft, ofschoon geen voorstander van historiseh materialisme, in zijn werk ,/Rich- ting en beleid der liberate partij", dat de sociale kracht de politiek beheerscht, welke uitlating naar historiseh materialisme heen- wijst. Men bedenke wel, dat behalve de seciaal-demokraten, die het historiseh mate rialisme gebruiken als basis voor bun be- ginselen, er ook in ons land talrijke historici zijn, die deze leer aanvaarden. Daarom ook is het standpunt der sociaal-democraten sterk en kan het niet zonder meer worden ontkend. Het vrouwenkiesrecht is bij de sociaal- demokraten niet allereerst een sexenzaak, wat het gevolg is van de gezamelijke onder- worpenheid van man en vrouw aan het kapitalistische stelsel, ^an hun gezamelijke uitbuiting, waarvan de vrouw misschien nog meer het slachtoifer is dan de man. Som- mige sprekers hebben liefelijke beelden voor- getooverd van het gezin. Wg, sociaal- demokraten, cbnstateeren, dat het gezin door het fabriekswezen wordt uiteengerukt, daar ook de gehuwde vrouw niet voor de fabriek gespaard wordt. Wat gebeurt er, als dit niet geschiedt Dan verpest de huisindustrie het gezin. En als de vrouw tock naar de fabriek moet is het 't beste, dat zjj met den man medewerkt om den fabriekswerktijd zoo kort mogelijk te maken. De burgerlijke vrouwen zullen de felle werking van het kapitalistisch stelsel niet zoo sterk gevoelen, maar zij ervaren toch de grootere schaarscbte van het huwelijk als gevolg van het economische stelsel en deze zijde van het kapitalisme komt sterk voor haar naar voren. Vrouwen mogen wel op huisbezoek, trap op, trap af, om zieltjes te winnen ;'zij mo gen zitting nemen in het bestuur harer organisaties, maar op den dag van den be- slissend politieken invloed moeten zij zich onthouden. De heer Lohman sprak van den kanker der kiesrechtkwestie wil men dien kanker uitsnijden, dan moet men alle eischen inwilligen, ook betreffende vrouwen kiesrecht. De Minster geeft toe dat de arbeid der vrouw op maatschappelijk gebied steeds toenemende is, maar als men dit doet, staat men niet sterk, wanneer men weigert, in de Grondwet nu meteen vast te leggen, dat de vrouw tot het stemrecht wordt toege- laten. Wel moet dadelijk een misverstand wor den vermeden. Daarom vestigt spreker er de aandacht op, dat er 2 stroomingen in elke partij zijn, een praktische en een uto- pische. De eerste neemt het verkrijgbare; de andere wil //alles of niets". Voor spreker is de hoofdzaak, dat de grondwettige bezwaren tegen vrouwenkies recht verdwijnen. Daarom laat het spreker ook koud, dat er eerst stond betreffende vrouwenkiesrecht: »v oor zoover de wet. en later //indien en voor zoover de wet". De Minister is een inschikkelijk en gemoe- delijk man, en als hij deze of gene een pleizier kan doen met er een woordje bij te voegen, laat hij het niet. (Gelach). Als vrouwenkiesrecht nu niet in de Grondwet komt, zal het gevolg zijn een verdubbelde actie voor de invoering er van. In elk geval zullen de sociaal-demokraten door een amendement aan de Kamer gelegenheid geven, zich over de zaak uit te spreken. Het is spreker's indruk, dat de heeren van Idsinga en Lohman met de zaak ver- legen zitten. Zij ontzeggen den vrouwen niet het recht, mee te doen aan politiek. De eerste wil de vrouwen doen kiezen een vrouwenparlement. Spreker prefereert vrou wenkiesrecht voor de Kamerdan gaat de vrouw met haar man naar dezelfde stembus en dat oefent op haar een kalmeerenden invloed. (Vreugde.) Als de heer van Idsinga voortredeneerende, komt men er toe, te wenschen, dat bij de benoeming der ministers voortaan rekening zal worden gehouden met de bekwaamheid hunner vrouwen. (Gelach.) Dezen kunnen dan een vrouwelijken minister- raad vormen (vrooiijkheid) in welks ver gaderingen koffie met krakelingen en koek zullen worden genuttigd als symbolen van het nationale karakter der instelling. (Hi- lariteit). De heer Lohman wenscht geen kiesrecht voor de gehuwde vrouw en de bij haar inwonende aochters. Dan blijven er over de vrouwen, die op kamers wonen Beschouwt de heer Lohman de dames-op- kamers als de elite van haar geslacht (Daverend gelach.) Spreker stelt blijkens zijn ervaring de vrouw niet boven en niet beneden den man. Er zijn in zijn partij een linker- en een rechtervleugel. Er zijn heethoofden en praktische menschen. De vrouwen vertoo nen neiging aan den rechtervleugel der partij te gaan staau en daar doen ze goed werk Indien het Regeeringsvoorstel wordt aan- genomen, zal het niet lang duren, voordat de wet van vrouwenkiesrecht tot stand komt. Het is slechts uitstel van executie. Spreker betuigt zijn instemming met evenredige vertegenwoordiging, maar acht het met het oog* op de waarschijiilijkkeic der komende vrouwenkiesrechtinvoering zeer inopportuun, stemplicht in de Grond' wet vast te leggen. lmmers dan zouden de vrouwen, die tevoren nooit kiesrecht 90) Zooals Hans verwaeht had, volgde er dan -ook, zoodra zij hun kamer hadd-en bereikt en Hans zijn vriend alles verteld had,* een heftig tooneel. En toen Berger eindelijk toe- gar. was het alleen maar, omdat hij den cons u 1 -ge n er a a I in Bombay wilde spreken om voldoening te verkrijgen. Daarbij legde hij onophoudelijk nadruk op het volgende: Indien ik nog mocht getwijfeld heb ben, of uw lordAlvor onze man is, dat mr. Smith alias mr. Pamberton alias mr. Stokes alias mf. Dikson -alias lord Alvor den en dezelfae persoon zijn,, d,an Lwijfel ik er nu in het ininst niet meer aan! Heeft hij u nu dan niet z-elf verteld, dat hij in dien bewusten nacht in het hotel Continen- taal logeerde? Heeft hij u niet zelf be- kend, dat hij gelijktijdig met ons in Chicago was'? Heeft hij u niet opnieuw gezegd, dat hij Europa onLvluchten moest? Berger lach- te. En de koffef! Nu? Waarom heeft uw hoogvereerende lord Alvor in het geheel niet gesproken over den geheimzinnigen kof fer met d'e papieren van waarde? Daarvoor zal hij zijn redenen Wel hebben! Maar dat zeg ik u. Hans, zoodra ik in Bombay ben aangekom-en, zal ik weten wat mij te doen istaat! Ik heb in den laatsten tijd onver- standig cn ondoordacht gehandeld, dat is waar. Ik heb mijn eigen zaak bedorven. TerwijI ik in dien vuilen kerker de gast was van den edelmoedigen Hindoevorst, had ik overvloed van tijd om alles kalm te over- leggen en al zou het mij honderden guldens kosien, ik wil nu niet alleen voldoening heb ben voor de mij persoonlijk aangedane be- leediging, maar ik wil ook dien fijnen mr, Smith alias mr. Pamberton alias mr. Stokes alias mr. Dikson alias lord d.lvor het mas ker van zijn geiaat rukken. Uw hoogge eerde weldoener, cindigde hij bitter. En toen Hans nog eens zijn best deed 0111 hebben uitgeoefend, plotseling allemaal tot den stembusgang worden gedwongen en dit komt spreker bedeckelijk voor, terwijl bij het voorbarig vindt, den dwang ook voor de vrouwen nu alreeds in de Grondwet vast te leggen. Komende tot het onderwijsartikel begint spreker met tegenover elkaar te stellen de Deide eischen waar tusschen in de pacifi- catiecommissie overeenstemming moest wor den gebraeht. Men vindt een er van in let voorstel-Heemskerk, dat de bijzondere school als regel stelde, zonder zekerheid van deugdelijkbeid. De liberate eisch ner- gens ontbreke openbear lager onderwijs, en geen verklaring van financieele gelijkheid dor beide soorten van onderwijs, was in de nota van Doorn-Tydeman neergelegd. In het nu ontworpen artikel leest spreker - dit tegen den heer Tydeman de orioriteit van het openbaar onderwijs, al- thans de gelegenheid er toe en Buys ver klaart, dat met het reeds bestaaude artikel volstrekt niet bedoeld wordt, dat er in elke gemeente een lagere school zal zijn, Spr. is met de openbare school niet zoo inge- nomen als sommige Kamerleden en ook sommige zijner partpgenooten, maar hij ontkent tevens, dat door deze Grondwets- verandering de openbare school in 't ge- drang zou komen. Overdreven is de vrees hiervoor. De heer Otto interrumpeert. De heer Troelstra Mijn geachte opvolger in Amsterdam III (daverend gelach) deelt deze vrees, maar, meneer Otto, met het kleine clubje fan^tici, dat gij rond u verzamelt, door de zaak op te blazen, zooals gij gewcon zijf, dit te doen, valt geen reke ning te houden. De heer Tydeman, die zoo doorkneed is in de politiek, weet ook, dat met een Grond- wetsartikel het openbaar onderwijs niet staat of valt. Men moet de waarde eener Grond- wetsbepaling niet overschatten, al zeg ik niet dat ze niets waard is. Maar in 1887 is er niets aan het onderwijs-artikel veranderd en toch kreeg daarna bet bijzonder onder wijs subsidie. Het openbaar onderwijs houde het tegen het bijzonder onderwijs uit, niet door onderdrukking, maar door kwaliteit. Ik durf ook hier, zooals op elk gebied, den strijd tegen reactie eii dompetij aan, omdat ik weet, dat in de arbeidersklasse leeft de zucht naar ontwikkeling en ook de werk- gevers alleen ontwikkelende krachten kunnen gebruiken. Spreker ziet wel een leemte in het voor- gestelde artikel hij wil duidelijker uitge sproken, dat de technische eischen voor bijzonder en openbaar onderwijs dezelfde moeten zijn. (Ip den loop van het laatste gedeelte van spreker's rede bamert de Voorzitter om den heer Otto uit de nabijbeid der stenografen weg te 'krijgen, wat daar het juist weer dezen afgevaardigde geldt, groote hilariteit veroorzaakt.) Rede van ilen heer De Meester, De heer de Meester verklaart. het met den heer Troelstra eens te zijn, dat de Kamer een historiseh moment doorleeft. Men heeft gevraagd, of het nu voor Grond wetsherziening de tijd is, terwijl zooveel gevaren ons omringen, maar moet niet vergeten, dat kiesrecht en onderwijs twee groote strijd vragen zijn geweest, waarvan de beslechting slechts kan worden toege juicht. Ten aanzien der pacificatie breugt spreker hulde aan dr. Bos' nagedachtenis Nopens algemeen kiesrecht is spreker hei; eens met hen, die meenen, dat men genoeg vertrouwen in het Nederiandsche volk moet hebben om het te geven. Ten aanzien van vrouwenkiesrecht betreurt spreker het, dat de Minister niet vender g'aat dan het wegnemen der beletselen er tegen in de Grondwet en dat hij ,/voor zoo ver de wet" heeft veranderd in //indien en voor zoo ver Doch als men niet verder wil gaan dan de Regeering voorstelt, wil spreker het mannenkiesrecht niet in gevaar brengen. Aan het concentratiepro- gram wordt ten voile, voldaan. Het denkbeeld-van Idsinga omtrent het vrouwenparlement is spreker te veel een denkbeeld der studeerkamer om aan zijn Berger tot andere gedachten te brengen viel ideze hem op beslisten toon in de rede Ik vveet wai mij te doen staat; laat gij u maar door dien man inpakken, zoo veel ge wilt. Ik kan het ji niet beletten1 En toen zei hij plotseling wantrouwend Ge hebl gesproken van de jacht, waar- toe ge zijl uitgenoodigd en waar voor ga niet kondet bedanken. Is dat misschien een voorwendsel om op die manier voorgoed van mij af te komen? Hans stond op. Hij voelde zich diep ge- krenkt. Neen, mijnlieer Berger! antwoordde hij op beslisten toon, ik wil u zeggen, dat lord Alvor mij heeft uitgenoodigd, als zijn gast bij hem Le blijven. Ik heb het echter rond uit geweigerd, ik verlaat u niet! Berger beet zich op de lippen en er ver- liepen eenigc minuten voor hij antwoordde Ik dank u, mijn beste jon.genEn ik kan u verklaren, dat het 't verstandigst is wat ge kunl doen. Het zou u nog eens bit ter kunnen berouwen. als ge dien man met verwezenlijking te gelooven. Dat van den heer Lohman zou z., i. edn straf stellen op het huwelijk door het verlies der kiesbe- voegdheid voor de gehuwde vrouw. Spreker betreurt, dat zonder algemeen vrouwenkiesrecht thans geen finale kies- rechtregeiing zal tot stand komen. De actie zal dus blijven, al is hij niet over- tuigd, dat de daartoe thans gebruikte midaelen dienstig zullen kunnen zijn. Spreker zegt het overigens met alle be- wondering voor de, dames, die dag aan dag op haar post- zijn. Stemplicht is een noodzakelijk comple ment vaD de evenredige vertegenwoordiging. Spreker boopt, dat het onderwijscom- promis met groote meerderheid zal worden aangenomen, en zal medewerken aan amen- dementen, die de strekking mochten hebben de bedoeling van het compromis nog meer te. bevorderen. Rede van Ren heer Tydjeman. De heer Tydeman begint met op te merken, dat de belangstelling voor deze herziening bij het publiek in verband met wat er om ons gebeurt ,wel eenigszins ontbreekt. Toch deed de Regeering goed, de zaak thans ter hand te nemen. Er moet worden doorge- werkt, teneinde te voorkomen, dat wij na den oorlog worden bedreigd door nog grooter moeilijkheden dan ons zullen waehten. Daarom brengt spreker hulde aan de Regee ring, die, hoezeer doordetijdsomstandigheden bezig gehouden, toch den moed heeft gehad, deze zaak aan te vatten. Spreker heeft vroeger aangedrongen op een generate Grondwetsherziening, maar de toen daarvoor bestaande motieven zijn niet alle meer van kracht. De Regeering beperkt zich than? tot kiesrecht en onder- w99, Dat spreker met het nieuwe onderwijs artikel niet medegaat, is bekend. Hij be- kritiseert thans de wijze, waarop het aan de orde is gesteld. Den heer Troelstra vraagt spreker, wat zijn arbeiders zullen zeggen, als hun later de gelegenheid ontbreekt, hun kinderen naar het openbaar onderwijs te zenden. Genoemd lid beschuldigt spreker, agitatie te hebben gewekt, den paradepas te heb ben aangenomen en alarm te hebben ge stagen. Spreker vraagt den leden der Ka mer, of zij ook dien indruk krijgen, als zij zijn nota aan H. M. de Koningin lezen. Vrijstellmg van dienst voor hulp bij den landbouw. De opperbevelhebber heeft de vol gende order gegeven: Teneinde tegemoet te komen aan de bezwaren, welke in sommige deelen van ons land bij den landbouw ondervonden worden, bepaal ik, dat aan militairen, die langer dan 81/2 maand onder de wapenen zijn, tot een aantal van 5 der pre- sente sterkte, door de compagnies- en overeenkomstige commandanten, mits de belangen van den dienst en de veilig- heid daardoor niet worden geschaad, ge- heele of gedeeltelijke vrijstellmg van den dienst (uitgezonderd van wacht- en grensdiensten) kan worden verleend om uiterlijk tot einde November, mits bin- nen een kring van een uur gaans van de kwartieren hulp te verleenen aan de landbouwers, mits de overtuiging be staat, dat de hiertoe vereischte werk- krachten door die landbouwers niet zelfs niet uit de gei'nterneerde militai ren zijn te verkrijgen, terwijl het voor dezen arbeid aan de militairen te betalen loon niet minder mag bedragen, dan het loon, dat ter plaatse voor den verrichten arbeid aan de arbeiders in den regel wordt betaald. Vorenbedoelde hulpverleening mag al- zoo geenszins strekken tot benadeeling van de arbeiders, die in de nabijheic woonachtig zijn. Het verdiende loon mag door de mili tairen worden behouden. Zij, die vab de vrijstellmg van dienst gebruik maken, genieten tijdens den duur daarvan geen periodieke verloven; dientengevolge verzuimde verlofsbeur- ten worden niet ingehaald. No& steeds aardappelen naar Duitschland. Ofschoon de aardappelverkoop van bravo's verboden is en ze zelfs in de ge meente niet mogen worden verhandeld, werden toch Donderdagavond aan het station alhier, schrijft men' uit Zeven- bergen aan de Tel. naar Het Katho- lieke Weekblad meldt, aardappelen gela- den voor Duitschland. Bewijzen voor vervoer waren voorhanden. De politie stelde zich hiermede niet tevreden en telefoneerde naar Den Haag. En wat bleek nu? Dat voor deze aardappelen werkelijk consent tot uitvoer was ver leend en ze bestemd waren voor het spoorwegpersoneel van Emmerik. Bij het ministerie van Landbouw wordt wel raar omgesprongen met onze levensmid- delen. Invoer van oesters verboden. In Duitschland is de invoer verboden van oesters en kreeften. zijn 'sehijnheiiig uilerlijk gevolgd, en mijn raadgevingen in den wind gestagen hadit! Wal mij betreft, in oog t ge aan de jaclit deof- nemen, maar daarna vertrekt gte met mij naar Bomoay. De inensch wikt God beschikt! Vroeg in den morgen van dkn volgenden dag hield de equipage van den rao weer stil voor het hotel om Hans naar het kamp te brenfeen. Berger sliep nog en Hans maak- te hem wakker om afischeid van hem "te nemen. Tot vanmiddag, zei hij en vo-egde er lachend aan loe: Ik hoop, dat gij geen oude Hindoesche heks onlmoet en dat alle vogels, die ge j'lcocnkomt. aan uw rechterhand mogen vliegen. Ge -weet immens wel dat het tegen- overgestelde ongeluk voorspelt? Daarna draaide hij zich om en snurkte ahveer. In het kamp was reeds alles op de been, toen Hans er aankwam. Eenige fraaie rij- tuigen stonaen gereed voor die jagers, den vor,st, lord Alvor, Hans eenige inlandsche BELGIE. Donderdag is het kabinet saamgeko- men om den tekst op te stellen van een wetsbesluit, waarbij maatregelen wor den genomen tegen Belgische staatsbur- gers, die met den vijand gemeene zaak hebben gemaakt. Het zal weldra aan den Koning ter teekening worden voorge- legd. DE CRISIS IN GRIEKENLAND. Uit Athene is Woensdag aan de Daily Telegraph geseindToen gisteravond om elf uur 80 Fransche matrozen de voor- naamste straten afpatrouilleerden werd in de Stadion-straat de menigte, die de patroelje volgde, lastig en begon te jou- wen. De kreten „weg met Frankrijk" en „leve de Koning" werden geuit. De Fransche officier liet daarop de trompet steken, rechtsomkeert maken en tegen de betoogers chargeeren. Er ontstond een kloppartij, waarin negen betoogers werden gevatde overigen maakten bee- nen. Aan de andere zijde van de straat bleef een sterke Grieksche bereden pa troelje werkeloos toezien. De Fransche patroelje nam de aangehoudenen in haar midden en keerde zoo naar het Zappeion- park terug. Verderop de Stadion-straat ontmoette de patroelje een heel Grieksch bataljon, dat op het trottoir uitweek om den weg vrij te maken. Toen de patroelje haar kwartier in het Zap- peion-park bereikte, werden de 9 aange houdenen gefouilleerd. Zes werden da delijk daarop vrijgelaten, 3 in verzeker- de bewaring gehouden. Een daarvan is Dr. Konstantinos, op wien een brief aan de Koningin werd gevonden. De dokter erkende „weg met Frankrijk" te hebben geroepen en een revolyer bij zich te heb ben. Een Exchange-telegram uit Athene zegt: de aangehoudene heet Alexion, hij is veearts in de koninklijke stallen en heeft een revolvqrschot gelost. DUITSCH-OOST-AFRIKA. Reuter's Agentschap verneemt dat de Belgische troepen in Oost-Afrika onder bevel van generaal Tombeur thans het westelijk gedeelte van den centralen spoorweg van het Tanganjika-meer naar Tabora in hun bezit hebben. De vijand heeft op zijn aftocht alle bruggen ver- nield, doch de Belgen voeren over het Tanganjika-meer materiaal uit den Kongo aan naar Kigoma en voeren her- stellingen uit. Blijkens de jongste be- richten is de spoordienst hervat over een af stand van 80 K.M. De lijn van het meer naar Tabora zal binnenkort wor den heropend. Ook deze lijn is door de Duitschers zwaar beschadigd en ze heb ben er de voornaamste bruggen van ver- nield. Voorloopig hebben de Engelschen er een apto-dienst ingericht. Er is geen enkele Duitscher meer ten noorden van den centralen spoorweg en .de vijand is eveneens verjaagd van het edeilieden en een paar Britsche officieren. De rao begroette Hans zeer vriendelijk en toen deze zich verplicht gevoelde eenige woorden van dank te spreken, schudde de vonst igiimlachend het hoofd en zei: Laat mat, mr. Geeren. Ik wilde maar, aat u nog langer onze gast kondt zijn'! Naasl lord Alvoir stond ©en vodrnaam per sonage. Het scheen een soort van opper- jagermeester te zijn. Lord Alvor stelde hem aan Hans voor als de husuri Kaluha. Na de voorslelling reikte de husuri Kaluha Hans de hand en zei: Wij zulleu een prachtige jacht liebhen. Het geldt een tijgerpaar, dat zijns gelijken tevergeefs zoekl. van den Indus tot den Gan- iges. Ik heb het reeds lang geleden voor dezen dag door mijn jagers laten opsporen. Het mannelje is ©en vran die iijgers. die de husuri glimlachte spottend volgens het dwaze bijgelo"t)f slechts van mensclien- vieesch leven en iieder ander voed.sel ver- smaden! (Wordt vervolgd.) TER SEUZESSCHE

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1916 | | pagina 5