OORL0GSWINSTEN. Poetst iSHili®! Wij hebben gr- DAMESMANTELS Bontwerk, S j a a 1 s Fijne KOUSEN enTRUIENvan eigen fabrikaat. J. 3. Verlinde-Hoebe, a* X ronde Rroodblikken. J.A.KLAASSEN&G0. JAC. D. JDRRIJ-KLAASSEN. - HOEK. Veeren-, Kapok- on Vlokkenbedden. icnt. voor den Winter. M. JACOBS, Modiste lllll fill Wees verstandig J. C. VAN SPRANG-DE SIM IDT. BLATCHFORD'S KALVERENMEEL Brandvr\j e Rieten Ijaken van 7-8-9-10 gulden en hooger tot 75 gulden. in alle prijzen. HULST. yss* Ss leens! in ruil. Molton-, Woiler,- en Gestikte Dekens. Veeren, Kapok. Vlokken en Zeegras Eere prijs SLUISKIL. Jl> ek.kleeden, Wed. MeijerL. Wolff, Meppei. H.H. Winkefiers in Gerookte Vleeschwaren, EMiLE LOCKEFEER, >4$ - V 0 o r i a i i11 Trap- en Handnaaimachinen, Si©®p®ri|. Rond l'/ i Millioen verkochtRsiim 100 eerste prijzen VertegenwoordsgerM. WOLFERT, fioek. ieer I© KLEIJZE Co., Arnhem. LEVENSVERZEKERING EEI VE1LIGE BELEGGIMG ALGEMEENE MAATSCHAPPIJ VAN LEVENSVERZEKERING LIJFRENTE Uwe schoenen MAMJEFXER is de naam. MAGNIFIER is de glans, ,Ad.RlCHTER&t° Rotterdam? Manufacturen - Tricotagefabriek. Havenstraat. Ter Neuzen. Wij hebben Firma Gebr. van 'tHoff, Nieuwstraat 10, Telefoon No. 6. TER NEUZEN. MATRASS EN. 98 -V-Ajsr Aanbevelend, en laat Uwe Vruchten niet door den regen bederven. Wij leveren zuiver waterdichte van af 0.95 gld. per vierk. Meter. Dat kost U dus niet veel. Neemt eens een proef. Uw voordeeligste adres is Zeilmakerij en Dekkleedenfabriek. Gediplomeerd Horlogemaker. betieffende het vervoer en nederlage van goederen MESTEN VAN VEE Firma P. j. VAN DE SANDE - TER NEUZEN. fi Inplaats van eene telken jare terugkeerende premie kunt gy voor Uwe eene K 0 £3 P S5 O IKS storten ter afbetaling ineens van S HE premier. vormt een polis met koopsom der iA M 14 A li 74 AMSTERDAM. Hoofd-Inspecteor H. DOYER, Wilheimina- straat Id, Den Haag. Inspecteur voor Zeeland en de Zuid-Hollamlsehe Eilanden A. J. HA KM1 J ENS DEKKER, Oude Yiissingscheweg C 158, Middelburg, uiSsjIaiiiemsi met &I©m vei*ki*ijgbaar. Fabrikante: 19 ANKER-\y PAIN-EXPEL LEB PAIN-EXPELLER C^- Te Ter Neuzen bp P. SIMONS— VAN DER PE1JL, J. 3. KENSE, Wed, A, v. OYER BEEKE—LEUNIS, Weigert beslist Pain-Expeller in Duitsche verpakking. 25 of zij die dit wenseheu te verkoopen worden in bun eigen belang aangeraden pyija- ©pg®af te vragen aan de Elect fine he F leeschbereiding te Middelburg. Telef o< >n S73. A. BEUGELINK. met de laatste en nieuwste verbeteringen. Eenige fjefopiuikfceaan lagenprijs verkrygbaar. Onderricht in het Borduren P. VAN UOitlVEl, Sluiskil. grooic in IT o e k. Aankoop en verkoop van Effecten en Pandbrieven. Inwisselen van Belgisch en ander vreemd Geld, Coupons en Cheques. Beleggen en verstrekken van Gelden, onder persoonlyken waarborg of zakelijkonderpand. BELEENEN VAN EFFECTEN. ASSURANTIEN. LEVENSVERZEKERINGEN. INCASSO'S enz. S tationswegTer Neuzen. In- en Verkoop watts @©bruikte Hoistwii^sn enz. SPECIALITEIT in het maken van Keeten. Aanbevelend, P. PLATTEEUW. in eikas is©eweelli"si£i weB"ks,,sjgbaair,« .1. DE ENGELSCHE TAAL 0,75. DE FRANiteHE TAAL 0,75. DE DUJTSCHE TAAL V 0,75. HANDELSWOORDENBOEK 0,65. TECHN1SCH WOORDENBOEK 0,65. (Beide laatste MiDerva-uitgave). Yoorhanden by Firma P. J. VAN DE SANDE. Ter Neuzen. Boekkandel. ■XT* ft rr ,4 60600 Liter Nieuwst Mcdei capaciteit per Zelfsmerende olie- uur. voorziening. Nieuw, laag en eenvoudig model. Nieuw mnliuLel Nieuw M elk vat. Zelfbalanceerende Trommel, zonder koordjes. der voornaamste Zuivelinrichtingen in de wercld. gebruiken Alfa Vraag de uitvoerige Alfa prospectussen en prijscouranten. Chicago, Barijs, St. Louis, Luik, Brussel, Mailand, Buenos-Aires. tmxmmmsmmtm BAROMETERS, BRLLLEN\ REGULATEURS, WEKKERS. Bronzen medaille, Brussel 1911. IN GOUDEN EN ZILVEREN WERKEN HORLOGES, KLOKKEN, PENDULES, ingesteld volgens Koii. Besl. van 17 Febr. 1916, Stbl. No. <6 ZIJN YOORHANDEN BIJ is thans weer geregeld verkrygbaar bij alle bekende wederverkoopers in het land, voor- loopig a 13.— per baal van 46 Kilo en a 3.50 per zakje van ll1/. Kilo. Yolgt de gebruiksaanwijzingen nauwkeurig, en gy zult er succes meae hebben by den opfok van al Uw jonge vee, varkens, enz. Ook is het onmisbaar voor het waarop men vooral in deze tijden wel attest mag zyn en waarvoor eveneens volledige gebruiksaanwyzingen in ons boekje ,/KONDEN WIJ MAAR SPREKEN dat. gratis by ons of de wederverkoopers verkrijgbaar is, voorkomen. De Importeurs Telegr. adres ,/JOKOOP". JOB AN KOOPMANS Co., Teleph. Interc. 170 N. Boerenstraat 20, Amsterdar ledere rietdekker kan zijn dekriet BRANDVRiJ maken. Kosten gering, - Uitwerking gegarandeerd - Eenvoudigetoepassing. Inlichtirrgren bij de Industrieele Maatschappij ,,PROTECTOR"| Noordeinde 43, Den Haag. Agenten grezocht op voordeelisre voorwaarden. Noordstraat 55—57. Telefoon No. 25. der MANJEFIEK. TEGEN RHEUMATIEK EN VERKOUDHEDEN Q. Ui Q Ruim 35 JAAR DOOR NilLLIOENEN JICHT-EN RHEUMATIEKLIJDERS MET SUCCES GEBRUIKT -«>--« VERKRUGBAAR IN FLESSCHEN VAN 60c., 90c. EN f 1,50BU H.H. APOTHEKERS EN DROGISTEN A MM i >x% C: MKsasMREnaauM^&tnvawKntuMc^va-yMnssaa. -JtrxKaBaamaBemaxm a Melkontroomers Groote Uitverkoop Dames- en Kinderhoeden 11 B

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1916 | | pagina 4