C. P. Geelhoedt, Zaamslag, M. Dees Az. HOEDEN, PETTEN, BARETTEN. Groote D1TPAKKING Ter Nenm Vraagt ADRIAAN VISSER zuiverB GLAISYERVEI Regeeringskaas, Zuiver lleei VLASZAAD Goede Scheerzeep Abdiysiroop THE WES, INTERNATIONALE HYP0THEEK BANK te APELD00RN. H.H. Landbouwers HAARPOEDER DE PROEFTXJD Obligatie-Leening groot f'50.000, H. H. Landbouwers I NORMAALMES T, R00DE en WITTE WIJNEN Heeren- en Kinderkleeding, atvaagea Heeren-, Jongeheeren- en Kindercverjassen. Musiekinstnunenten, (ITTfTlTWl'fTi'l If ItMmrnmrnmnrlfi ITGEPAKT met een groote partij Keer J. E. J. JURRIJ. Steeds verkrijgbaar: Voorhanden VEAAG STEELS a 5 °/o, Onderlinge Vleeschmaatschappij t® koop en te huur. J, VISS N. V. Middenstands-Credietbankvoor Ter Neuzen en Omstreken. duizende attesten voorhanden. Ls van WAESBEHGHE-JA1TSSE1TS, OVERJASSEN, DEMX-SAISGN3, M 0 T 0 R J A S S E N, REGENJASSEN, berieht de ontYangst van een zeer uitgebreide keuze JOHGENSJASSEN, KINDERJEKKERTJES, TRUIEM. TRICOTPAKJES, Dijkstraat 31, Ter Neuzen Overhemden, Dassen, Boorden en Manchetten. ALS BOVEN. Zooais gewooniijk komt Firma HOUBAER van VSissingen uitpakking houden van bij den heer CASTELBIJN, Dijkstraat. Ze zal deze keer weer uitmunten door groote keuze, qualiteit en prijs en zai duren van 26 October tot 31 October. Groote collectie STALEN voor kieeding op maat. een groote sorteering FIETSJEKKESS, BONKERS, CAPES, REGENJASSEN, enz IIST BUSSIEJjST.. Electrische Verffabriek, Telefoon 4619. Spaansche Kade 7, ROTTERDAM. Soliede Wederverkoopers gevraagd. Herstelling van alle Gramophones, enz. SCHOONMAKENvanORGELS Muziekwinkel Noordstraat 30. - TER NEUZEN. Em. NOTSCHAELE. Wie prijs stelt op „DE VERGULDE HAND" a 18 cent per stuk, bij I. R. DE FOUW, fiimamuaaTnTTi Pas toch op! Gij weet niet wat het worden kan. Bedenk toch dat, als gij een hoest of verkoudheid veronachtzaamt, gij D blootstelt aan de meest ernstige borst- of luchtpijpziekten. is tot en niet Zaterdag 21 October Heeren en Jongeheeren Demi-Saisons, Ulsters, Winterjassen, Fietsjassen, Regenjassen, Kinderjasjes, Costumes, enz. Een fijne collectie STALEN voor Kieeding op maat. In de zaa! van het „H6teI de Zwaan" te Sas van Gent. Bijkantoor van de firma DE KOSTER Co Vlissingen. ZEMELEN, KRACHTYOER voor varkens en MAIS benevens OPGELOSTE PERU-GUANO. Tevens gelegenheid voor het opgeven van KALIZOUT 20 PATENT KALI 26 Zeeuwsche Voeder- en Kunstmesthandel, Vertegenwtfordiger te Ter Neuzen X>. BAHEMAH. Gnmmi Jekkers, Oliejassen, Broeken, Beenstnkken, Slijkvangers, Zuid^ westers, enz. FRITZ 1H0PMAN, Prijs 3,25. Firma P. J. van[de|Sande, Inschrijving van Stuwadoorsondernemingen. De Inspecteur van den Havenarbeid, Hoofd van het IIL District, W. DE FREMERY. UITGIFTE van een ten laste van de N.V. Nenzensche handelin Bonwmaterialen, KalkblusscherU, Cement', IJzer' en Betonfabricage „DE HOOP", te TER NEUZEN. DE GR0NIN6ER BRANDWAARBORG MAATSCHAPPIJ Rotterdam. Amsterdam. Telefoon 24. Verstrekt Bedrijfscrediet Neemt gelden in depoito DirecteurH. J. VAN DEN OUDEN. Gebruikt als hemesting op al nw vruchten de beroemde HoofdvertegenwoordigerJ. H00GE8TEGER, 's-GravenpoIder. Agent voor O. Zeeuwsch-Vlaanderen, A. ROUW, Zaamslag. Hofieverancier van H. M. de Koningin. HULST. alsBordeaux-, Bourgogne i Macon-, Moezel-, Rijn-, Spaansche- en Portugeesche Wijnen. m e Minzaam uanbevelend Ook voorradig ST«4LEM3- COLLECTIE, voor Goederen naar maat. Beleefd aanbevelend. nitsluitencl verkrija-baar voor* "WinLceliers. Aanbevelend, Westdorpe. van best gewas, tiit jsaar in Friesland gegroeid. Ter Neuzen. gebruikt het merit HOEK. Bedenkt, dat vele asthmalijders, borstlijders of de menschen met bronchitis van heden, de hoesters van gistepen waren. Vele ernstige borstaandoeningen beginnen gewooniijk met een kuchje, hoest of verkoudheid. Daarom niet gewachtStuit het gevaar in den aanvang Neemt onmiddellijk de veelgeprezen welke eigensch.appen bezit de vastzittende en ontsteking veroorza- kende slijm gemakkelijk te doen loskomen, waardoor de hoestprikkel wordt weggenomen en Uw ontstoken slijmvliezen kunnen genezen. Daardoor wordt dan erger voorkomen. De Abdijsiroop is een veel geprezen huismiddel bij bpon- cshitis, asthma, influenza, cataph, siijm- en kinkhoest, heeschheid, keelpijn,hapdnekkigen hoest en verkoudheid. De Bank geeft 5 Pandbrieven uit tegen den koers van 98 ^/t) Te TER NEUZEN verkrijgbaar bij v/h M. en S. BOOGERD te Middelburg. P. WAR HOEWE, Sluiskil. de alom bekende van H. VAN A KEN, Apotheker, specialist te SfiLZAETE, het beste middel om bet haar zuiver, kioeker en schooner te maken, doet ongedierte, netelen, roos en ziekteD der schedelhuid yerdwijnen, is totaal onschadelijk en overtreft jachtwater en dergeljjke preparaten. Siechis iO ceni het pakje. Hoofd-depot voor Holland bij C. A. SCHULTE Co., te Middelburg. Verder bij: J. D KENSE, Ter NeuzenH. SMJES-Meulbroek en BRAKMAN, Axel; VERHAAK en VAN LEEMPUT, Sas van Gent; BEGHEIJN, Sluiskil DIER1CKX VAN OYE, Westdorpe Wed. S. DEURWAARDER Zaamslagsche Veer Zaamslag. Leer'aar Eng.Taal Gem.fl.B.S'.teTerNeuzen. Ter Neuzen. BoelthandelT Vanaf heden bestaat ten kan tore van ondergeteekende, Prin's Hendrik- kade 118, Amsterdam, gelegenheid tot INSCHRIJVING van STUWADOORSONDERNEMINGEN, die binnen het Ille 7 District van den dienst der Inspectie van den Havenarbeid hun bedrijf uitoefenen. Het Ille District omvat de niet tot het Ie en lie District behoorende gemeenten, benevens het niet tot eenige provincie behoorende watergebied des Rijks. Het verzoek dat schriftelijk tot het districtshoofd moet worden gericht, moet vermelden a. de naam der stuwadoorsondertieming indien zij een anderen naam draagt dan hare hoofden of bestuurders 1 b. de gemeente waar zlj gevestigd is of kantoor houdt C. de gemeente of gemeenten waar zij haar bedrijf uitoefent d. de naam, voornamen, geboortedatum, geboorte- en woonplaats van hare hoofden of bestuurders e. eene verklaring dat de onderneming voldoet aan het bepaalde van letter a en b van het eerste lid van artikel 3 der Stuwadoorswet. Inlichtingen met prospectus en inschrijvingsbiljetten verkrijgbaar bij den directeur G. F. P. v. d. PEIJL, Stationsweg en den heer J. J. DE JAGER, Heerengracht, TER NEllZEN. gevestigd te GRONINGEK MIDDELESURG. Bijkantoren Amsterdam Rotterdam. Directeuren: j Grmi^ en l Mr. P. DiELEMAN, Middelburg. GARANTIEKAPITAAL Fl. 100 000.00,—. VERZEKEKD KAPITAAL 73.000 000.00,—. Vraagt soliede Agenten op plaatsen waar niet vertegenwoordigd. FABRIEK VAN VLEESCHWAREN. Groothandel in SPEK, RUNDVET en AMERIKAANSCHE REUZEL. HOLL. CORNED BEEF in blikken van 3 Kilo netto. Vraagt onze prijscourant van Vleeschwaren. Het Bestuur: J. A. VAN ROMPD, P. J. SCHEELE. a RIBBENS. JOH. DE FEIJTER Pz. P. KAAN. I. VAN DE SANDE, aan winkeliers, landbouwers, handelaren, en in het alge- meen aan alien die tot den handeldrijvenden en industri- eelen middenstand bebooren. aan 3 °/o dagel., S1^ °/0 P- m- eE P- 6 m. opzegbaar. De Bank is gevestigd Kersstraat 35 en is geopend iederen werkdag yan 95 u/ur. Aandeelen zijn verkrijgbaar ten kantore der Bank. WUNHANDEL. Op£?ericlit 1871. in verschillende soopten, pep Fust en Gebotteld, Entrepots onder verlenebaar erecliet Kantoor TER NEU'ZEN, Bellingstraat wijk 0 No. 29. Nieuwstraat. Groote Begijnestraat wijk A No. 251. I Te bekomen bij M. DE PUTTER Pat., Prijs per flacon van 230 gram /1.05, van 550 gram 2,05, van 1000 gram 3.55. Alom verkrijgbaar. Eischf rooden band met onze handteekeningL I. AKKER, Rotterdam. DOOK Stnwadoorswet. ft Open en gesloten AUTO'S Voorzitter. Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1916 | | pagina 3